Ako predísť narušeniu indexových súborov pri práci v počítačovej sieti

VÝSKYT PROBLÉMOV PRI PRÁCI V POČÍTAČOVEJ SIETI - RIEŠENIA 

Pri používaní aplikácie v počítačovej sieti môže nastávať prerušenie chodu aplikácie, ktoré je dôsledkom odpájania počítačovej stanice od hlavného počítača a tiež môže nastávať narušenie tzv. indexových súborov, čo spôsobuje nesprávnu evidenciu a výstup informácií. Nasledovné nastavenia počítačov minimalizujú tieto problémy.

 

1.     1. ODSTAVENIE USPÁVANIA SIEŤOVEJ KARTY 

       Pri používaní aplikácie v počítačovej sieti je nutné odstaviť tzv. “uspávanie” sieťovej karty, t.j. odstaviť “Povolenie šetriť energiu odstavením zariadenie” a to vo vlastnostiach sieťovej karty na záložke “Správa napájania”.

Uspávanie je nutné odstaviť aj na každej stanici v sieti aj na hlavnom počítači (server) !

 

1.     2. NARUŠENIE INDEXOV - DÔLEŽITÉ NASTAVENIA POČÍTAČOV PRI PRÁCI NA SIETI 

Pri používaní novších verzií  operačného systému Windows pri práci v počítačovej sieti môže dochádzať k narúšaniu tzv. indexových súborov, čo má dopad na nesprávne výstupy informácií z aplikácie. Príčinou týchto problémov sú nové možnosti, ktoré ale pôvodné aplikácie nevedia spoľahlivo využívať, preto je nutné vykonať určité nastavenia.

AKÝ PARAMETER NASTAVIŤ:

Pre správnu prácu počítačov s rôznymi operačnými systémami v sieti je dôležité jednotné nastavenie protokolu (parametra) zdieľania súborov, tzv. SMB v registri Windows. Rozdielnosť nastavenia môže s veľkou pravdepodobnosťou narúšať indexové súbory aplikácie, dôsledkom čoho vzniká napr. nesprávna evidencia stavov tovarov na sklade, preto je dôležité venovať tomuto nastaveniu pozornosť. Zároveň je vhodné nastavit aj parameter Opportunistic locks.

NA AKÚ HODNOTU NASTAVIŤ PARAMETER:

Pre vylúčenie problémov narúšania indexových súborov sa odporúča nastaviť parameter SMB1 na hodnotu „true“ a zároveň SMB2 na „false“ na všetkých počítačoch v sieti, na ktorých sa spúšťa aplikácia, vrátane servera  a zároveň parameter   Opportunistic locks (Oplocks) na hodnotu „false“ .

Po nastavení je nutné reštartovať počítač !

Popísané parametre sa nastavujú na OS Windows Vista, Windows 7, Windows8 a vyšších a Windows Server 2008, Windows Server 2012 a vyšších. Na operačnom systéme Windows XP sa nenastavujú.

DOLEŽITÉ: Parametre je nutné nastaviť na každom počítači, ak čo len jeden počítač nebude mať nastavené parametre poľa požiadaviek, môže spôsobovať popísané problémy. 

POSTUP NASTAVENIA SMB a OPLOCKS: 

Ideálne je ručné nastavenie protokolu SMB a Oplocks, kedy sa zároveň skontroluje ich aktuálny stav.  Iná možnosť je spustiť dávkový súborov, pokiaľ ho máte,  ktorý nastaví príslušné parametre, ale v takom prípade je potrebné po reštartovaní počítača skontrolovať vykonanie zmeny priamym prekontrolovaním registra.

Nastavenie v OS Windows 7 a nižších:

-spustite program REGEDIT (cez Štart – Všetky programy – Príslušenstvo – Spustiť, tu napíšte: regedit)

Nastavenie SMB1 a SMB2:

-postupne rozklikávajte následné kľúče registra: HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – CurrentControlSet – Services – LanmanServer – Parameters

-tu vyhľadajte parameter SMB1 a nastavte mu hodnotu na 1 a parameter SMB2 a nsatavte mu hodnotu na 0. Ak sa tu tieto parameter nenachádzajú, musíte ich doplniť (cez menu Edit – New - DWORD) a potom im nastaviť hodnoty (cez menu Edit - Modify).

Nastavenie OPLOCKS:

-postupne rozklikávajte následné kľúče registra: HKEY_LOCAL_MACHINE – System – CurrentControlSet - Services – MRXSmb – Parameters. Ak sa tu takáto vetva nenachádza, musíte ju doplniť (cez menu Edit - New - Key).

-tu vyhľadajte parameter OplocksDisabled a nastavte mu hodnotu na 1. Ak sa tu tento parameter nenachádza, musíte ho doplniť (cez menu Edit – New - DWORD) a potom mu nastaviť hodnotu (cez menu Edit - Modify).

 

Po zmenách nutne reštartujte počítač.

 

Nastavenie v OS Windows 8 a vyšších:

-spustite program PowerShell (cez Vyhľadávanie, tu napíšte: powershell)

Nastavenie SMB1 a SMB2:

-napíšte a potvrďte postupne:

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true

 Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false

Set-SmbServerConfiguration -EnableOplocks $false

Následne reštartujte počítač.

Po opätovnom spustení sa odporúča skontrolovať, či bola zmena vykonaná a to opätovným spustení PowerShell a napísaním a potvrdením príkazu:

Get-SmbServerConfiguration

Vypíše sa zoznam parametrov s aktuálnymi hodnotami, preverte hodnoty parametrov: EnableSMB1Protocol : True , EnableSMB2Protocol:False a EnableOplocks: False .