Mzdy

Evidencia pracovníkov, výpočet miezd, tlač mzdových dokladov, elektronické posielanie výkazov.

Základom výpočtu miezd sú PARAMETRE PROGRAMU obsahujúce základné mzdové parametre, hodnoty ktorých má možnosť meniť oprávnený pracovník. (minimálna mzda, percentá odvodov, nezdaniteľné časti, parametre prídavkov, ... ) To znamená, že pri ich novelizácii je možná ich okamžitá zmena bez nutnosti obdržania novej verzie programu od dodávateľa.

Program pracuje formou mesačných období, prechod na nový mesiac sa vykonáva mesačnou uzávierkou.

Program MZDY umožňuje:

 • sledovanie miezd po strediskách
 • výpočet mzdy pre všetky kategórie pracovníkov (hodinová aj mesačná mzda, úkolová mzda, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce)
 • výpočet miezd je parametrizovaný, t.j. pri mzdových položkách je možné nastaviť napr. spôsob zdanenia, ich vstup do základu pre odvod poistného, vstup do hrubej mzdy, čistej mzdy, do výpočtu priemerného zárobku pre náhrady miezd, do základu pre tvorbu sociálneho fondu a pod.
 • definovať formou číselníka ľubovoľný počet príplatkov (hodinový, mesačný, percentuálna sadzba z priemerného zárobku)
 • výpočet dávok nemocenského poistenia
 • výpočet prídavkov na deti (výpočet nároku na prídavky, vyplácanie prídavkov s automatickou zmenou výšky prídavkov pri zmene vekovej hranice dieťaťa
 • pri nahrávaní mzdových údajov vstup v hodinách, alebo v dňoch, pre urýchlenie nahrávania zapamätanie konkrétnej počiatočnej vstupnej položky
 • modifikáciu pracovného kalendára užívateľom, definovanie a využívanie 6 dňového pracovného kalendára
 • výplatu miezd a záloh v hotovosti alebo prevodom na osobný účet s automatickou tlačou prevodných príkazov, alebo vytvorením súborov pre homebanking
 • pri dodatočnej zmene parametrov pre výpočet mzdy automatický prepočet a aktualizáciu už nahraných miezd
 • tlač výkazov pre zdravotné poisťovne, Úrad práce (hromadné oznámenie o platiteľoch príspevku na poistenie v nezamestnanosti) a podklady pre výkaz Sociálnej poisťovne, automatickú tlač prev. pr. pre odvod poistného
 • tlač rekapitulácie miezd s výpočtom prídelu do sociálneho fondu a výpočet poistného na úrazové poistenie (štvrťročne)
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, tlač potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
 • program ponúka širokú paletu tlačových výstupov: štyri formáty výplatných pások, zálohové výplatné listiny, dva formáty mzdových listov, výkazy dávok nemocenského poistenia, rekapitulácie miezd, výkazy poistného, prehľady zrážok, tlač prev. príkazov zrážok zo mzdy, prehľad príplatkov, evidenčný a fyzický stav pracovníkov
 • tlačiť potvrdenie o čistom príjme, potvrdenie pre účely výplaty prídavkov na deti, potvrdenie pre nového zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru, podklady pre vyplnenie Evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a mnohé ďalšie
 • archiváciu dát na vybrané pamäťové médium (disketa, disk, sieťová stanica)
 • k programu Mzdy je možné pripojiť moduly pre výpočet úkolových miezd a sledovanie miezd podľa zákaziek

 

Mzdové údaje pracovníkov

Výpočet mzdy

Výpisy z miezd

 

Mzdy - zdravotné poistenie - výpisy