program Autoservis - Pneuservis

AUTOSERVIS - vedenie zákaziek autoservisu a pneuservisu

 Charakteristika programu:

  • evidencia servisnej činnosti zákaziek
  • rozpis úkonov na zákazke, slovný popis zákazky
  • číselník prác a úkonov, typov zákaziek, vozidiel, vzorovník prác
  • ohodnotenie úkonov normohodinami, alebo bodmi, 3 cenové hladiny
  • výdaj materiálu na zákazku zo skladu
  • zákazkový list, faktúra, pokladničný blok, analytická karta vozidla, predfaktúra
  • nadstavba PNEUSERVIS eviduje pneumatiky vozidla - namontované, uskladnené, lividované, eviduje stav dezénu
  • zákazky pneuservisu sú evidované po strediskách

Program Autoservis umožňuje evidenciu servisných zákaziek s rozpisom vykonávaných úkonov na zákazkách a rozpisom vydaného materiálu na zákazky. Zákazku je možné vysporiadať faktúrou, alebo v hotovosti v spojení s fiškálnym modulom. Samozrejmosťou je zákazkový list.

Základom servisnej činnosti je v menu SLUŽBY - ÚDRŽBA ČÍSELNÍKOV číselník vykonávaných prác a pre každý typ práce zoznam vykonávaných úkonov. Spôsob ohodnotenia konkrétneho úkonu je možný normohodinou (Nh), alebo bodmi. Na úkon sa určuje počet normohodín resp. bodov. V parametroch programu - PARAMETRE ZÁKAZIEK sa nastavuje hodnota normohodiny a hodnota bodu, na základe ktorej sa vypočítava celková suma za zákazku.

V číselníku typov zákaziek sa pre každý typ stanovuje spôsob ohodnotenia - normohodinami, alebo bodmi.
Číselník vozidiel slúži pre uchovanie základných údajov o vozidle pre prípadné ďalšie zákazky. Zadáva sa tu zároveň konrétna cenová hladina vozidla pre stanovenie ceny za Nh, resp. za bod.

Zákazky sa nahrávajú v menu EVIDENCIA pomocou menu F10 (stlačením klávesy F10) voľbou NAHRANIE. Pri nahrávaní novej zákazky sa po vyplnení hlavičky zadáva zoznam prác a úkonov na vozidle. V časti pre práce vložíte kód práce s číselníka (môžete použiť kl.F1), ak je hodnota správna vypíše sa názov vloženej práce a program preskočí do časti pre zadávanie úkonov danej práce. Tu vložíte kód úkonu z číselníka (aj cez kl.F1). Ak je hodnota správna, vypíše sa názov vloženého úkonu a hodnota normohodín alebo bodov, ktorá je zadaná v číselníku. Ak je ohodnotenie úkonu rovné nule je nutné hodnotu zadať. Program ďalej pokračuje zadávaním ďalšieho úkonu. Ohodnotenie úkonu môžete kedykoľvek zmeniť posunutím sa na príslušnú hodnotu a zadaním novej hodnoty. Ak potrebujete prejsť opäť do časti pre práce, aby ste zadali ďalšiu prácu použite kombináciu Ctrl+Tab. Už zadané práce alebo úkony môžete v prípade potreby zmazať kombináciou Alt+Z.

Pre často sa opakujúce zákazky s rovnakým rozpisom úkonov je možné vytvárať si číselník vzorov prác. Pri nahrávaní zákazky môžete potom použiť klávesy Alt+V na vloženie vzoru . V prípade potreby je možné doplniť nový úkon, ktorý sa ešte v číselníku nenachádza, priamo pri nahrávaní zákazky stlačením Alt+N.

Rozpisu úkonov ukončíte stlačením klávesy Esc a potvrdením kontrlonej otázky sa zadané údaje zapíšu.

Pri prvotnom nahrávaní zákazky je možné použiť aj slovný popis zákazky, t.j. bez rozpisu úkonov, a tento zákazníkovi vytlačiť.

Pri spojení s programom SKLAD je možné na zákazky napĺňať zoznam vydaného materiálu funkciou Materiál v menu F10. Priradený tovar k zákazke je v sklade rezervovaný až do vysporiadania zákazky. Zoznam úkonov aj vydaného materiálu na zákazke je možné priebežne dopľňať, alebo meniť.

Na zákazku je možné vytlačiť zákazkový list.

Vysporiadanie zákazky sa uskutočňuje faktúrou, alebo pokldaničným dokladom cez fiškálny modul v menu F10 voľbou DOKLADY. V prípade výdaja materiálu na zákazku sa pri vysporiadaní materiál odpíše zo skladu a vytvorí sa dodací list.

Program umožňuje zrušiť faktúru, alebo stornovať príjmový blok.

V prípade potreby je možné na zákazke zadávať pracovníkov, ktorý vykonávajú dané práce. Táto možnosť sa nastavuje v parametroch zákaziek.

Tlač informácií umožňuje menu VÝPISY. Ponúka prehľady o zákazkách, výkaz vysporiadaných zákaziek, analitické karty vozidiel, prehľady o vykonávaných prácach, podklady pre mzdy podľa výkonov a pod.

Zoznam zákaziek

 

Údaje zákazky

Zákazka pneuservisu