Majetok

Program na evidenciu majetku dlhodobej spotreby (ďalej HNIM) a krátkodobej spotreby (ďalej DHNM) . V prípade účtovných odpisov umožňuje pracovať formou mesačných období, prechod na nový mesiac sa vykonáva mesačnou uzávierkou.

Základom výpočtu odpisov HNIM sú PARAMETRE PROGRAMU obsahujúce nastavenie odpisových skupín, koeficientov a percent odpisovania., ktoré má možnosť meniť oprávnený pracovník. To znamená, že pri ich novelizácii je možná ich okamžitá zmena bez nutnosti obdržania novej verzie programu od dodávateľa.

Evidencia HNIM umožňuje:

 • členenie HNIM na strediská firmy
 • evidenciu daňových a účtovných odpisov, ročné aj mesačné odpisovanie
 • okrem základných údajov (inventárne číslo, názov, typ, dátum zaradenia apod.) sa pre každý prostriedok zadávajú údaje potrebné pre výpočet daňových resp. účtovných odpisov HNIM (odpisová skupina, spôsob odpisovania apod.)
 • nastaviť tzv. individuálne odpisovanie HNIM, t.j. je možné ručne predpísať výšku daňových resp. účtovných odpisov do budúcich rokov
 • evidovať výšku daňových resp. účtovných odpisov v predošlých rokoch
 • umožňuje evidovať ľubovoľný počet zvýšenia vstupnej ceny HNIM
 • umožňuje vyradenie HNIM s určením spôsobu vyradenia
 • ku každému HNIM je možné zadať neobmedzene dlhú textovú poznámku
 • umožňuje definovať číselník spôsobov zaradenia, spôsobov vyradenia, zvýšenia vstupnej ceny
 • automatický prepočet výšky daňového resp. účtovného odpisu HNIM pri každej zmene údajov, ktoré vplývajú na výšku odpisov. Výška mesačného účtovného odpisu HNIM sa prepočítava pri každej mesačnej uzávierke, pri ročnej uzávierke sa prepočítava výška daňového odpisu a ročného účtovného odpisu pre nasledujúci rok.
 • výpisy HNIM poskytujú zoznamy, inventárne karty, odpisy a zostatkové ceny HNIM podľa rôznych kritérií
 • výpisy obsahujú zaujímavú zostavu - daňové resp. účtovné odpisové plány HNIM. Táto zostava na základe evidovaných údajov HNIM a výšky ročných odpisov poskytuje prehľadný plán odpisov HNIM čo do minulosti aj budúcnosti až do konca odpisovania

Evidencia DHNIM umožňuje:

 • evidenciu DHNIM na strediská firmy
 • evidenciu DHNIM v rámci stredísk na miesta
 • umožňuje vyradenie DHNIM s určením spôsobu vyradenia
 • umožňuje definovať číselník spôsobov zaradenia, spôsobov vyradenia
 • výpisy DHNIM poskytujú zoznamy za celú firmu aj za stredisko podľa rôznych kritérií