Jednoduché účtovníctvo

 Program na jednoduché účtovníctvo s vedením peňažného denníka, vyšlých faktúr, došlých faktúr, evidenciou DPH a knihou jázd. Prehľadnosť údajov, jednoduché a rýchle nahrávanie zaručuje príjemnú prácu s možnosťou prispôsobenia programu potrebám užívateľa nastavením ČÍSELNÍKOV a PARAMETROV PROGRAMU. Pri práci je možné súčasne otvoriť naraz viac evidencií súčasne. Súčasťou programu je možnosť definovania pracovníkov s určením práv vybraných funkcií, archivácia dát na vybrané pamäťové médium (disketa, disk, sieťová stanica) a možnosť sieťovej verzie programu. Súčasne s účtovaným rokom je možné začať účtovať aj nový účtovný rok. Funkcia ROČNÁ UZÁVIERKA automaticky rozdelí roky rozdelí, pričom uzatváraný rok zostane ďalej prístupný. V rámci jednej účtovanej jednotky - firmy - umožňuje aj zavedenie nového účtovného roku nezávisle na práve spracovávanom roku.

Peňažný denník

Obsah programu:

Peňažný denník:

 • rôzne typy príjmov/výdavkov ovplyvňujúcich aj neovplyvňujúcich daň z príjmu
 • vlastná definícia stĺpcov Peňažného denníka, typov príjmov/výdavkov ovplyvňujúcich aj neovplyvňujúcich daň z príjmu
 • členenie firmy na strediská, sledovanie zákaziek
 • účtovanie viacerých pokladní tuzemských aj zahraničných
 • účtovanie viacerých bankových účtov, tuzemských aj zahraničných
 • účtovanie preddefinovanými vzormi operácií, možnosť tvorby vlastných účtovných vzorov
 • automatické číslovanie, nastavenie číselného radu pre vybranú účtovnú operáciu
 • prehľadné zobrazenie denníka pri účtovaní, možnosť zmeny zoradenia, nastavenie filtra na riadky denníka
 • automatické prepojenie na knihy FA pri účtovaní úhrady faktúry
 • aktuálna informácia o stave každej pokladne a účtu
 • súčasné nahrávanie 5 dokladov
 • široká paleta tlačových výstupov podľa rôznych kritérií (obdobie, stredisko, operácia, filter na typ príjmu/výdaja,...)

Vyšlé faktúry:

 • evidencia tuzemských a osobitne zahraničných faktúr
 • adresár firiem, cenník
 • prehľadné zobrazenie s možnosť zmeny zoradenia, nastavenie filtra
 • súčasné nahrávanie 5 dokladov
 • tlač faktúry, predfaktúry, uloženia obsahu tlačiva s možnosťou opravy, voľný text faktúry aj rozpisom položiek
 • automatické číslovanie, nastavenie číselných radov podľa typov faktúr
 • sledovanie faktúr po strediskách
 • podrobná evidencia čiastočných úhrad
 • tlač prevodných príkazov, výstup pre homebanking
 • široká paleta tlačových výstupov podľa rôznych kritérií (obdobie, stredisko, odberateľ/dodávateľ, typ faktúry,...)

Kniha vyšlých faktúr

Výpisy:

 • stav faktúr
 • výpis s rozpisom čiastočných platieb
 • uhradené
 • faktúry konkrétneho odberateľa
 • neuhradené
 • ... a pod.

Došlé faktúry:

 • evidencia tuzemských a osobitne zahraničných faktúr
 • prehľadné zobrazenie s možnosť zmeny zoradenia, nastavenie filtra
 • súčasné nahrávanie 5 dokladov
 • tlač dobropisu s možnosťou opravy
 • automatické číslovanie, nastavenia viacerých číselných radov
 • sledovanie faktúr po strediskách
 • podrobná evidencia čiastočných úhrad
 • tlač prevodných príkazov, výstup pre homebanking
 • široká paleta tlačových výstupov, ktoré je možné stanoviť podľa rôznych kritérií (obdobie, stredisko, typ FA, ...)

Kniha došlých faktúr

Výpisy:

 • stav faktúr
 • výpis s rozpisom čiastočných platieb
 • uhradené
 • faktúry konkrétneho odberateľa
 • neuhradené
 • ... a pod.

 

DPH, výkazy, daň z príjmu:

 • osobitná kniha evidencie DPH napĺňaná automaticky pri účtovaní do peňažného denníka, resp. pri evidencii vyšlých faktúr
 • priznanie DPH, výpis zoznamu dokladov pre plnenie, zoznamu dokladov pre odpočty
 • nastaviteľná daňová tabuľka, nastavenie odpočítateľných položiek zo základu dane
 • výpočet dane z príjmu
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • podklad výkazu o príjmoch a výdavkoch pre neziskové organizácie

 

Evidencie jázd automobilov:

 • jednoduchá evidencia jázd firemného aj súkromného vozidla
 • určenie spotreby 1 a 2 pre automobil
 • určenie paušálneho výdavku pre súkromné vozidlo
 • prepočet nákladov podľa spotreby, ceny benzínu a počtu prejazdených km

 

Kniha zákaziek:

 • jednoduchá evidencia zákaziek s popisom a cenou za materiál, priame náklady, režijné náklady, zvláštne výdavky
 • tlač zákazkového listu, tlač faktúry na zákazku
 • určenie paušálneho výdavku pre súkromné vozidlo
 • prepočet nákladov podľa spotreby, ceny benzínu a počtu prejazdených km

 Multiverzia:

 • nezávislé vedenie účtovníctva viacerých firiem