Sklad

Evidencia príjmu a výdaja tovarov vo viacerých skladoch s možnosťou fakturácie
 

Prepracovaná skladová evidencia s možnosťou vedenia viacerých skladov. Program je vhodný pre veľkopredaj aj malopredaj bez ohľadu na evidovaný sortiment, obsahuje evidenciu obalového konta. Prednosťou je prehľadnosť údajov, jednoduché a rýchle nahrávanie. Základom programu sú užívateľom nastaviteľné číselníky a parametre PROGRAMU, ktorými je možné prispôsobiť funkčnosť program pre špecifické potreby. Program pracuje formou mesačných období, prechod na nový mesiac sa vykonáva mesačnou uzávierkou. Program umožňuje nahrávať doklady aj za mesiace vopred bez nutnosti vykonať mesačnú uzávierku. Po vykonaní uzávierky je možné uzavreté dáta len vypisovať, meniť. Program sa dodáva vo verzii MINI, alebo v PLNEJ verziii. Program je možné dodať aj ako multiverziu na vedenie skladovej evidencie viacerých nezávislých firiem (len verzia Windows). Charakteristika programu:

 

 • evidencia tovarov v skutočných nákupných cenách, výdaj metódou FIFO, alebo výberom NC
 • evidencia viacerých skladov, prevod medzi skladmi, sledovanie tovaru v konsignácii
 • tlač dokladov: príjemka, dodací list, faktúra, prevodka, reklamačný list
 • tovar je definovaný evidenčným číslom až na 14 znakov
 • na tovar je možné stanoviť 5 predajných cien - cenových hladín, alebo pevnú predajnú cenu
 • jeden tovar je možné zaradiť do 2 rôznych tovarových skupín
 • pre každý tovar je možné zadať clo, dovoznú prirážku, záruku, názov v cudzom jazyku
 • formou zoznamu je možné na tovar určiť tzv. náhrady (iné príbuzné tovary)
 • odberateľ je zaradený do konkrétnej cenovej hladiny, čím sa mu automaticky uplatňuje príslušná predajná cena
 • definovanie rôznych spôsobov zliav/rabatov pre každého odberateľa: množstevné, korunové
 • príjem/výdaj je členený na tzv. pohyby s možnosťou definície nového pohybu

Pohyby pre príjem:

 • nákup tovaru
 • prevod príjem
 • reklamácia
 • príjem z výroby
 • inventúrne prebytky
 • a pod. ...

Pohyby pre výdaj:

 • výdaj na faktúru
 • prevod
 • výdaj pokladňou
 • spotreba
 • manko, škody
 • pri nahrávaní možnosť použiť help na číselník tovarov tzv. okamžité vyhľadávanie, meniť spôsob zoradenie podľa názvu, evidenčného čísla, výrobného čísla
 • program umožňuje súčasné nahrávanie 5 dokladov
 • tzv. kompletný príjem umožňuje automatické rozpočítanie cla, dovoznej prirážky, dopravy do NC
 • dodací list je možné vyfakturovať okamžite, alebo dodatočne
 • hromadná fakturácia za odberateľa, za obdobie, výberom dodacích listov
 • pri konkrétnom tovare program umožňuje podrobnú evidenciu vlastných výrobných čísiel jednotlivých kusov
 • inventúra podľa názvu, alebo evidenčného čísla, tlač súpisky, automatické zaevidovanie prebytkov a mánk
 • široká paleta tlačových výstupov, ktoré je možné stanoviť podľa rôznych kritérií (obdobie, skupina tovarov, tovarová skupina, sumárne, položkovite, jeden/viac skladov, filter na číslo tovaru, ...)
 • a pod. ...

Výpisy:

 • príjmový a expedičný výkaz skladu
 • stav skladu sumárne, alebo podľa NC
 • rekapitulácia pohybov
 • obrátkovosť, nepohyblivé zásoby
 • štatistika tovarov, odberateľov
 • podlimitné/nadlimitné stavy
 • skladové karty, skladová regleta
 • ponukové listy
 • definovanie pracovníkov s určením práv vybraných funkcií
 • archivácia dát na vybrané pamäťové médium (disketa, disk, sieťová stanica)
 • možnosť sieťovej verzie programu
 • export medzi skladmi disketou, alebo modemom
 • prepojenie na registračné pokladnice

Doplnkové funkcie programu:

 • export medzi skladmi (disketou, e-mailom-exportná dávka je prílohou mailu): Pri inštalácii programu na samostatné počítače je možné vykonávať export dát medzi hlavným skladom a vedľajšími skladmi.

Export môže byť:

 • export konkrétneho dokladu, t.j. napr. pri prevode z hlavného skladu sa prevodka exportuje na predajňu s automatickým zápisom príjmu
 • hromadný export za určité obdobie - napr. export predaja z predajní do centra, kde je možné následne získať prehľady za celú firmu

Export je možné vykonať disketou, e-mailom (exportná dávka je prílohou mailu).

 • Prepojenie na registračné pokladnice: Prepojenie umožňuje zápis tovarov resp. nových cien do vybraných registračných pokladníc a načítanie predaja z pokladnice do počítača s odpisom zo stavu a vytvorením dodacieho listu.

Obmedzenia pre verziu MINI:

 • na tovar je možné definovať maximálne 2 predajné ceny
 • počet tovarov je obmedzený na 3000 položiek (možné rozširovať po 1000 PLU)
 • nie je možné sledovanie zákaziek, nie je možné definovať individuálne ceny
 • nie je prístupný výpis ŠTATISTIKY
 • nie je možný export údajov medzi nezávislými prevádzkami

Skladová karta tovaru - údaje

Dodací list

  DOPLNKY K PROGRAMU SKLAD.

  K programu Sklad je možné dokúpiť rozšírenia umožňujúce napr. komunikáciu s externými zariadeniami, alebo systémami. Jedná sa o nasledovné doplnky:
 • Export a import vybraných dokladov so systémom EDI
 • Komunikácia s údajovou databankou UDB3000 od fi. Varos
 • Komunikácia s údajovou databankou UDB2000 od fi. Varos
  Na aktuálny zoznam, funkčnosť a cenu doplnkov sa informujte vo firme TP SOFT.