Evidencia liehu od 1.1.2011

Nová verzia programu SKLAD obsahuje evidenciu liehu v programe SKLAD podľa zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z.

Nová verzia obsahuje úpravy umožňujúce tvoriť evidenciu liehu, samotné eletkronické podanie oznámenia o liehu potrebné k fabruáru 2011 bude doplnené v programe v priebehu januára 2011.

EVIDENCIA LIEHU A ELEKTRONICKÉ PODANIE OD 1.1.2011

Požiadavky v programe SKLAD pre evidenciu liehu.
Pre výpisy evidencie o nákupe a predaji liehu je potrebné naplniť údaje, ktoré zákon o liehu požaduje uvádzať. Potrebné je naplniť nasledovné údaje:
-    Služby - Parametre programu – záložka Firma – naplňte Vaše registračné číslo predajcu/distribútora SBL a nastavte, či ste predajcom, alebo distribútorom liehu
-    Vo voľbe Číselníky - Sklady nastavte pre každý sklad určenie typu skladu liehu: predajca – distribútor
-    Vo voľbe Číselníky – Tovary – Tovarové položky musí mať každý tovar, ktorý je liehoml naplnené údaje: EAN kód, Objem SBL, Percento liehu SBL
-    Vo voľbe Číselníky – Adresár musí mať každý dodávateľ liehu aj odberateľ liehu zadané registračné číslo predajcu/distribútora SBL a nastavené určenie, či je predajcom, alebo distribútorom liehu. Ostatní odberatelia musia mať zadané, že sú končenými odberateľmi.                               

Výpis evidencie liehu.
Výpisy evidencie o nákupe a predaji liehu vykonáte vo voľbe Výpisy – Oznámenie o liehu – Evidencia od 1.1.2011. V pravej časti okna si výpisov môžete vybrať konkrétny typ výpisu:
     Prijaté SBL / Vydané SBL / Zostatok SBL / Zoznam SBL / Zoznam dodávateľov SBL / Zoznam odberateľov

Zároveň môžete nastaviť ďalšie podmienky pre výpis, predovšetkým dátum OD – DO, t.j. obdobie, za ktoré sa má výpis vykonať.
Základný výpis príjmu/výdaja liehu vypíše zoznam liehov a v rámci každého liehu zoznam dodávateľov/odberateľov s počtom kusov jednotiek SBL a s ich prepočtom na 100% liehu.
Ak zaškrtnete nastvenie DENNÁ EVIDENCIA, vykoná sa výpis po jednotlivých dňoch,  v rámci ktorých sa pre každý liehu vypíše zoznam dodávateľov/odberateľov s počtom kusov jednotiek SBL a s ich prepočtom na 100% liehu v jednotlivých dokladoch, t.j. príjemkách/výdajkách.

Tlač EAN kódov a registračných čísiel na dokladoch v sklade a pokladni.
Tlač údajov v programe SKLAD:
-    Pre tlač EAN kódov na dodacom liste a na faktúre je potrebné nastaviť túto požiadavku vo voľbe Služby – Parametre programu na záložke Dodacie listy a na záložke Fakturácia.
-    Tlač registračného čísla predajcu liehu dodávateľa (t.j. Vašej firmy) a reg.č. odberateľa sa na faktúre tlačí automaticky.
UPOZORNENIE: Ak máte používate upravené tlačivo DL, alebo FA, upravené cez funkciu úprava výstupných zostáv, nebudú tieto údaje tlačené, pretože nova verzia nemá dosah na Vami upravené zostavy. Je preto zo štandartnej zostavy DL a FA (s označením „netlačiť atest“) vytvoriť nové vlastné tlačivo a nanovo spraviť potrebné úpravy.

Tlač údajov v programe POKLADŇA:

-    Tlač EAN kódov tovarov liehu sa na pokladničnom doklade vykonáva v novej verzii programu POKL automaticky a to v druhom riadku pod položkou liehu.
-    Ak je na pokladničom doklade tovar liehu, tlačí sa automaticky na spodku dokladu názov odberateľa, IČO a registračné číslo predajcu liehu. Pod týmito údajmi sa vytlačí Vaše registračné číslo.

Elektronické podanie oznámenia o liehu. (prredbežný postup)
Elektronické podanie je funkcia na prípravu súboru typu XML vo voľbe Výpisy – Oznámenie o liehu – Elektronické podanie evidencie, ktorý môžete následne použiť na príslušnej internetovej stránke colnice. V prípade, že máte viac prevádzok na rôznych miestach, program SKLAD umožňuje vytvoriť jeden XML súbor za všetky prevádzky, podľa ďalej popísaného postupu.
Postup vytvorenie súboru XML:
-    Prvý krok je vytvorenie prípravného dátového súboru SblDatammrrrr.dbf, kde mmrrrr označuje mesiac, za ktorý podávate oznámenie. Tento súbor sa automaticky vytvorí kliknutím na tlačítko „Nový dátový súbor SblData“. Pred tým je potrebné zadať mesiac, za ktorý podávate priznanie, určiť sklad, alebo sklady, z pohybov ktorých sa vyčíslia údaje o liehu a adresár, kde sa dátový súbor SblData uloží. Môžete ho dať uložiť na disk PC, alebo USB kľúč, čo je potrebné si zapamätať. Súbor obsahuje príjem, výdaj a zostatky liehu.
V prípade, že máte viac prevádzok, môžete dať uložiť nový sôbor SblData napr. na USB kľúč, s ktorým pôjdete na ďalšiu prevádzku a tu použijete tlačítko „Pridať do dátového súboru“, čím sa dáta z tejto prevádzky len pridajú k dátovému súboru ma kľúči. Takto  môžete vytvoriť dátový súbor SblData s údajmi zo všetkých prevádzok. Je jedno, na ktorej prevádzke začnete, t.j. vytvoríte nový SblData, do ktorého budete ďalej dopĺňat údaje z ďalších prevádzok. Dôležite je vybrať správny sklad/sklady, z ktorých sa budú na danej prevádzke vyberať pohyby a zostatky liehu.
-    Po vytvorení konečného dátového súboru SblData na vytvorenie XML súboru pre colnicu použite tlačítko „XML súbor pre colnicu“. Súbor sa vytvorí v tom istom adresári, kde sa nachádza dátový súbor SblData, to znamená, že je potrebné použiť rovnaký adresár pre vytvorenie SblData aj XML súboru.

Základné požiadavky pre správnu evidenciu liehu:
-    Pre správnu evidenciu a elektronické podanie je potrebné mať na pamäti, že do oznámenie sa zahrnú len tovary s vyplneným objemom SBL a percentom liehu. Do príjmu aj výdaja sa zahrnú všetky firmy, na ktoré sú evidované príjemky, alebo výdajky obsahujúce lieh, ale pre správne určenie typu firmy je potrebné, aby mali správne zadané určenie, či je firma predajcom, alebo distribútorom. Ak firma nemá určenie, bude identifikovaná ako konečný spotrebiteľ.
-    Do evidencie liehu sa zahŕňajú aj nepredajné pohyby, t.j. aj prevod príjem a prevod výdaj, pričom podľa údajov skladu v číselníku skladov sa identifikuje ako predajca, alebo distribútor liehu
-    Ostatné typy pohybov sú v elektronickom podaní identifikované automaticky ako manko, alebo prebytok !