História zmien roku 2009 - posledná aktualizácia 2.2.2009

AGENDA PODNIKATEĽA - DOS v. 8.33                              2.2.2009
Pri nahrávaní pohľadávok a záväzkov si skontrolujte, či je ponúkaná hodnota DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Ak nie, zažiadajte o novú verziu programu na tpsoft@tpsoft.sk, alebo na 048/4126 346 .
- oprava označenia meny v príjmovom a výdajovom pokladničnom doklade
Počet desatinných miest NC a PC v programe Agenda podnikateľa:

- v skladovej evidencii sa nákupná a predajná cena zadáva na 2 desatinné miesta. Nie je možné ju rozšíriť, alebo nastaviť na viac desatinných miest. V prípade potreby je riešením pre Vás len prejsť na win-verziu programu SKLAD win, ktorý umožňuje zadávať NC a PC na 3 desatinné miesta. Informujte sa vo firme TP soft na možnosť prechodu na win verziu.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - DOS v. 5.33                             23.1.2009
Pri nahrávaní vyšlých a došlých faktúr si skontrolujte, či je ponúkaná hodnota DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Ak nie, zažiadajte o novú verziu programu na tpsoft@tpsoft.sk, alebo na 048/4126 346 .

SKLAD - DOS v. 5.31                                                              1.2.2009
-výpis jednotkových cien na 3.des. miesta aj v príjemkách
-zosúladenie výpočtu DPH pri faktúre a dodacom liste pri malých cenách a veľkých množstvách