História zmien roku 2009-10 - posledná aktualizácia 3.12.2010 - ver. 1.71


Verzia 1.71
========
03.12.2010
NOVÝ TOVAR – KÓPIA EXISTUJÚCEHO

Pri nahrávaní nového tovaru do číselníka tovarov môžete po zadaní nového evidenčného čísla kliknutím na tlačítko „Kópia“, ktoré sa zaktívni pred názvom tovaru, zadať evidenčné číslo už existujúceho tovaru, z ktorého sa Vám automaticky naplnia údaje pre nový tovar. Na otázku je možné preniesť aj individuálne ceny z existujúceho tovaru. Údaje ako „výrobné číslo“, „číslo EAN“ a „číslo PLU“ a obrázok sa nekopírujú, pretože tieto musia byť jednoznačné.

HROMADNÁ ZMENA INDIVIDUÁLNYCH CIEN
Vo voľbe Služby – Špeciálne funkcie bola doplnená voľba „ZMENA INDIVIDUÁLNYCH CIEN“, pomocou ktorej môžete hromadne zvýšiť o percento, alebo konkrétnu hodnotu individuálne ceny na jednom, alebo viacerých tovaroch. POZOR – zmena cien je nevratná funkcia, preto pred zmenou vykonajte bezpečnostný archív dát.

KOPÍROVANIE PREDAJNÝCH CIEN 1-6 a INDIVIDUÁLNYCH CIEN Z KARTY NA KARTU
Vo voľbe Číselníky – Tovary – Tovarové položky bolo v tlačítkovej lište doplnené tlačítko „Kopírovanie cien a ind.cien“, ktorým môžete zo zdrojovej karty prekopírovať predajné ceny v hladinách 1 až 6, akciovú cenu  a aj individuálne ceny na cieľovú kartu, použitím filtra na tovary naraz aj na viac kariet. POZOR – zmena cien je nevratná funkcia, preto pred zmenou vykonajte bezpečnostný archív dát.

VÝPISY – INDIVIDUÁLNE CENY BEZ OBRATU
Vo voľbe Výpisy – Štatistiky - Tovary bol doplnený výpis „Individuálne ceny bez obratu“, ktorý vypíše zoznam tých individuálnych cien tovarov, ktoré nemali obrat zvolený počet dní. Výpis je možné zvoliť po tovaroch, alebo po odberateľoch, možné je navoliť „filter tovarov“, prípadne výpis za jedného odberateľa.

VÝPISY – INDIVIDUÁLNE CENY POD ZADANÚ MARŽU
Vo voľbe Výpisy – Štatistiky - Tovary bol doplnený výpis „Individuálne ceny - marža“, ktorý vypíše zoznam tých individuálnych cien tovarov, ktorých marža vzhľadom na poslednú nákupnú cenu (v číselníku tovarov) je nižšia ako zvolené percento. Výpis je možné zvoliť po tovaroch, alebo po odberateľoch, možné je navoliť „filter tovarov“, prípadne výpis za jedného odberateľa.
Pri zadaní nulového percenta marža sa vypíšu všetky individuálne ceny s informáciu o výške marže.

Verzia 1.70
=========
30.10.2010
ČÍSELNÍK TOVAROV – FILTER NA ZOBRAZENIE OBSAHU PODĽA STAVU SKLADU

Pri zobrazení číselníka tovarov bola nad tabuľku s tovarmi doplnená možnosť dať zobraziť len tovary s nenulovým stavom na aktuálnom sklade, alebo s nulovým a mínusovým stavom.
Podobne je možné dať zobraziť aj len tovary, ktoré majú zadaný príznak o ich posielaní do EShop-u.

18.10.2010
ZMENA EVIDENČNÉHO ČÍSLA – ZMENA AJ V PROGRAME AUTOSERVIS
Pri prepojení programu SKLAD s programu AUTOSERVIS sa pri použití funkcie na zmenu EV.Č. vykoná zmena tohoto čísla aj na
zákazkách v programe AUTOSERVIS, v ktorých sa dané EV.Č. vyskytuje. Očakáva sa, že program autoservis má rovnaký aktuálny rok, ako program SKLAD.

ZOBRAZENIE OBRÁZKU TOVARU V INFORMÁCII O TOVARE CTRL+F
V parametroch programu na záložke OSTATNÉ môžete nastaviť, aby sa v informácii o tovare zobrazoval aj obrázok tovaru, ak ho má tovar v číselníku tovarov zadaný.

14.10.2010
PARAMETRE PROGRAMU – POTLAČENIE ZADÁVANIA VYBRANÝCH POLOŽIEK V ČÍSELNÍKU TOVAROV
V parametroch programu na záložke VSTUPY môžete nastaviť, či chcete zadávať vybrané položky, alebo nie z dôvodu rýchlejšieho zadávanie údajov. Jedná sa o nasledovné položky:
DODÁVATEĽ  2,   VÝROBCA,  SPOTREBNÁ DAŇ,  DOVOZNÁ PRIRÁŽKA, CLO, ČÍSLO COLNÉHO SADZOBNÍKA, PÓVOD, POZÍCIA.

Položky  VÝROBNÉ ČÍSLO a EAN už mali túto možnosť aj v predošlých verziách.

!!! UPOZORNENIE: Po nainštalovaní novej verzie bude zadávanie týchto položiek odstavené. Ak používate niektorú z daných položiek, vojdite do parametrov programu a zaškrtnite parameter zadávania danej položky !

11.10.2010
ČÍSELNÍK TOVAROV – DODÁVATEĽ 2
V základných údajoch tovaru bol doplnený údaj DODÁVATEĽ 2, kde je možné poznačiť druhého dodávateľa tovaru. Funkčnosť tohoto údaja je len pri automatickom generovaní DODÁVTEĽSKEJ OBJEDNÁVKY, kedy pri jej generovaní sa daný tovar zahrnie do objednávky tvorenej na jedného, ale aj na druhého dodávateľa.

20.9.2010
ZOBRAZOVANIE NÁPOVEDY
Boli vykonané interné úpravy pri zobrazovaní nápovedy, čím by mala byť práca s nápovedou, t.j. pri pohybe po zobrazených riadkoch a pri vyhľadávaní rýchlejšia.

ULOŽENIE VÝPISU DO PDF – PRIDANIE DO EXISTUJÚCEHO SÚBORU
Pre uloženie výstupnej zostavy do súboru typu PDF bola doplnená možnosť, ak vytvárate súbor, ktorý už existuje, pridať daný výpis na koniec existujúce súboru.
Môžete to použiť napr. ak máte tlačiareň, ktorá umožňuje obojstrannú tlač na jeden hárok a to tak, že vytvoríte opis DL do nového súboru PDF a následne k danému DL vytvoríte FA a dáte ju uložiť tiež do PDF s tým, že ju pripojíte k uloženému PDF súboru z dodacieho listu.
Potom vykonáte tlač tohoto výsledného PDF súboru priamo z Acrobat Readeru s tým, že nastavíte na tlačiarni obojstrannú tlač, čím bude DL na jednej strane hárku a FA na opačnej strane.

8.9.2010
NOVÉ SPÚŠŤACIE PROSTREDIE – RUNTIME VISUAL FOXPRO 9 !!!

Od verzie 1.70 bolo použité nové spúšťacie prostredie Runtime Visual FoxPro 9. Nové prostredie by malo prispieť k vyššej stabilite programu na súčasných verziách operačného systému Windows a tvorcom programu umožňuje dopĺňanie novej funkcionality, prinášajúcu vývoj v oblasti IT.

!!! Novú verziu programu nie je možné spúšťať na verzii OS WINDOWS 95 !!!

Nový Runtime VFP 9 bude v priebehu roku 2010 a 2011  automaticky súčasťou inštalácie nových aktualizácií – updatov programu SKLAD. To znamená pri inštalácii novej verzie sa automaticky nainštaluje aj Runtime Visual FoxPro 9 a nie je potrebná vo väčšine prípadov jeho osobitná inštalácia.

Samostatná inštalácia Runtime Visual FoxPro 9 je potrebná len v prípadoch:

1.    SPÚŠŤANIE SIEŤOVEJ VERZIE PROGRAMU SKLAD NA STANICI V POČÍTAČOVEJ SIETI
Ak máte sieťovú verziu programu, pri ktorej sa inštalácia updatu vykonáva len na serveri, je potrebné na každej stanici osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk voľbou „NA STIAHNUTIE“ .

2.    PO NAINŠTALOVANÍ SA  PROGRAM NESPUSTÍ A POČÍTAČ OZNAMUJE, ŽE CHÝBA RUNTIME VFP9.

Pri inštalácii sa pravdepodobne nevykonala kompletná registrácia Runtime súborov, preto je potrebné osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk voľbou „NA STIAHNUTIE“ .

POZNÁMKA: Ak používate aj program POKLADŇA pre pôvodný fiškálny modul, tento používa prostredie Viasul FoxPro 6, čo ale nie je problém, teda môžete používať k nemu aj novú verziu skladu pod VFP9.
 

POVODNÁ VEĽKOSŤ ZOBRAZENÉHO OKNA – VŠETKÝCH, ALEBO AKTUÁLEHO OKNA
Ak máte nastavené zapamätávanie veľkosti okien, môžete v prípade potreby zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii všetkých okien  a vrátiť ich do prvotného nastavenia vo voľbe Služby – Parametre prostredia zaškrtnutím príslušnej voľby.

Štandardnú veľkosť a pozíciu aktuálneho okna môžete nastaviť kliknutím na  tlačítko v paneli nástrojov (prvé zľava).  Toto tlačítko sa používa aj na nastavenie štandardnej veľkosti a pozície v oknách nápovedy (help).   Štandardná veľkosť okna zohľadňuje aj koeficient nastavený v Parametroch prostredia.

Verzia 1.66
=========
7.7.2010
PREPOJENIE NA FIŠKÁLNE REGISTRAČNÉ POKLADNICE EURO
Bolo  dopracované prepojenie z programu SKLAD na externé fiškalizované registračné pokladnice EURO podľa zákona 289/2008, t.j. typ F. Prepojenie na fiškálne pokladnice EURO bolo dopracované aj pre off-line komunikáciu, t.j. funkcie EXPORT/IMPORT do pokladnice, aj pre on-line komunikáciu, t.j. tlač bločku k dodaciemu listu.
Pre potreby komunikácie s fiškálnymi pokladnicami je potrebné v parametroch programu zadefinovať používaný typ pokladnice EURO, typu  F na záložke „Fiškálne pokladnice“.
Ak ste doteraz používali prepojenie na nefiškálne EURO pokladnice a máte pokladnicu prerobenú na typ F, taktiež ne potrebné zadefinovať v parametroch pokladne nový typ pokladnice na záložke „Fiškálne pokladnice“.

Pre samotnú komunikáciu off-line, alebo on-line, je potrebné zakúpiť nový komunikačný modul „Prepojenie na fiškálne pokladnice“. Doterajší užívatelia prepojenia majú nárok na zľavu 50%.

POZNÁMKA: Nová verzia programu SKLAD umožňuje komunikáciu  s pokladnicou EURO aj nefiškálnou aj fiškálnou, pričom pri konkrétnej funkcii (Export, Import) určíte, s ktorým typom pokladnice komunikujete.

Verzia 1.65
=========

27.05.2010
TLAČ MIESTA URČENIA NA DODACOM LISTE
V parametroch programu v parametroch dodacích listov môžete nastaviť, aby sa na dodacom liste tlačil aj údaj MIESTO URČENIA, ak ho má odberateľa zadaný v adresári firiem.

VÝPISY – PRIJATÉ TOVARY PRE DÁTUM ZÁRUKY
Bol doplnený nový výpis, ktorý vypíše zoznam tovarov z príjemok s konkrétnym dátumom záruky.

ČÍSELNÍK TOVAROV – NOVÉ POLOŽKY „POPIS“, „POČET NA PALETE“
V číselnílu tovarov môžete zadať nové údaje, ktoré majú význam predovšetkým v prípade napojenie skladových dát na EShop – elektroncký obchod. Nové údaje sú:
    POZNÁMKA k tovaru – voľný textový popis (viacriadkový)
    POČET MJ NA PALETE

ČÍSELNÍK KATEGÓRIÍ TOVAROVÝCH SKUPÍN TOVAROV
Pre potreby napojenia skladových dát na EShop bol vytvorený nový ČÍSELNÍK KATEGÓRIÍ tovarových skupín, t.j. umožňuje zadefinovať kategórie a v číselníku tovarových skupín určiť, do ktorej kategórie daná skupina patrí. Jedná sa teda o zoskupenie viacerých tovarových skupín pod jednu kategóriu.

10.05.2010
PAMATANIE VEĽKOSTÍ OKIEN – ZMENA PRE RÓZNE ROZLÍŠENIA MONITOROV
Bola vykonaná zmena, ktorá by mala spoľahlivejšie zobrazovať rozmery zapamätaných okien v prípade, že program spúšťate na monitoroch s rôznym rozlíšením, napr. v počítačovej sieti.
UPOZORNENIE: Pri prvom spustení novej verzie sa rozmery okien nastavia do základných veľkostí, preto je potrebné si ich rozmery v prípade potreby opätovne nastaviť.

IMPORT OBRÁZKOV – HROMADNÉ PRIRADENIE OBRÁZKOV K TOVAROM.
Pri ručnom priradení obrázku ku konkrétnemu tovaru v číselníku tovarov sa vytvára kópia súboru, ktorá sa uloží do preddefinovaného adresára definovaného v parametroch programu a pod názvom zloženého z evidenčného čísla tovaru a príponu základného súboru. Napr. pre tovar s evid.č. 101
Funkciu Služby – Import – Import-priradenie obrázkov k tovarom môžete použiť na automatické hromadné priradenie vopred vytvorených obrázkov s názvom (Evc).jpg a uložených do adresára, zadaného v parametroch programu, z ktorého sa majú tieto obrázky priraďovať k tovarom. To znamená, nemusíte priraďovať tieto súbory ručne po jednom cez číselník tovarov.

29.04.2010
VÝPIS AKTUÁLNY STAV V ODBYTOVEJ CENE – SUMA PODĽA PARAMETROV CIEN
Ak pri výpise aktuálneho stavu zvolíte výpis aj s odbytovou cenou, vypíše sa suma za dané množstvo tovaru v odbytovej cene buď s DPH, alebo bez DPH podľa toho, ako sa zadáva daná hladina do číselníka tovarov. Doteraz sa vypisovala vždy bez DPH.

VÝPIS DODACIEHO LISTU TYPU „N“  V ODBYTOVEJ CENE
Pri tlači dodacieho listu typu „N“, napr. škodové hlásenie, manká a pod., je možné určiť, že sa dodací list vypíše aj v aktuálnej predajnej cene v hladine, ktorú určíte pred tlačou. Zároveň môžete určiť, či bude vypísaný s cenou bez DPH, alebo s DPH.

KONTROLA NEVYSPORIADANÝCH DODACÍCH LISTOV PRI NAHRÁVANÍ VÝDAJA – OPRAVA.

Bola vykonaná oprava upozornenie na vysporiadanné dodacie listy odberateľa pri nahrávaní výdaja.


14.04.2010
VÝPIS NEPOHYBLIVÉ ZÁSOBY – TOVARY AJ  BEZ PRÍJMU
Pri výpise nepohyblivých zásob, t.j. tovarov bez predaja od určitého dňa, môžete nastaviť, aby sa vypísali aj tie tovary, ktoré nemajú nie len predaj od zvoleného dátumu, ale ani príjem nemali od daného dátumu.


PAMATANIE VEĽKOSTÍ OKIEN - ZMENA

Bola vykonaná zmena, ktorá by mala spoľahlivejšie zapamätať uloženie veľkosti a pozíciu okien.


ČISTENIE SÚBOROV – ZRÝCHLENIE ČINNOSTI PROGRAMU

Vo funkcii SLUŽBY – OŠETRENIE SÚBOROV – ČISTENIE SÚBOROV bola vykonaná malá zmena, ktorá môže zrýchliť činnosť programu odstránením prebytočných interných informácií o súborových indexoch, hlavne ak ste túto funkciu dlhšie nespúšťali.


OBRÁZKY TOVAROV – NÁZOV PODĽA EVC, NASTAVITEĽNÝ ADRESÁR ULOŽENIA

-    pri priradení obrázku k tovaru v číselníku tovarov sa kópia obrázku uloží do adresára, ktorý môžete nastaviť v parametroch programu na záložke VSTUPY. Tento adresár sa použije pre všetky tovary.
-    názov súboru s uloženým obrázkom je zložený z evidenčného čísla tovaru a prípony obrázku


09.04.2010
KOMPLETNÝ NÁKUP – KURZ NA 5 DESATINNÝCH MIEST
V nastaveniach údajov pre kompletný nákup bol rozšírený kurz na 5 desatinných miest.

PREVOD ZÁPORNÝCH ZOSTATKOV DO KLADNÝCH - OPRAVA

V špeciálnej funkcii PREVOD ZÁPORNÝCH ZOSTATKOV DO KLADNÝCH sa za určitých nákupných cenách na 4 desatinné miesta nevykonal prevod. Bola vykonaná oprava.


30.03.2010

TLAČ ČÍSLA ODBERATEĽA NA TLAČIVE FAKTÚRY

V parametroch fakturácie môžete nastaviť, aby sa na tlačive faktúry nad názvom odberateľa vytlačilo aj jeho číslo z číselníka firiem. Ak máte upravenú zostavu tlačiva FA, je potrebné vytvoriť nanovo zostavu zo štandardného tlačiva.

KONTROLA NA NEVYSPORIADANÉ DODACIE LISTY ODBERATEĽA
V parametroch pre dodacie listy môžete nastaviť, aby Vás program pri nahrávaní dodacieho listu na odberateľa upozornil, ak sú evidované nevysporiadané dodacie listy na danú firmu. Kontrola sa vykoná na všetkých skladoch.

12.03.2010
OKAMŽITÉ ODSLANIE DOKLADU TYPU PDF,DOC,... EMAILOM
V novej verzii môžete doklad, napr. faktúru, ktorú dáte vytvoriť ako súbor PDF,DOC, ... okamžite odoslať emailom bez nutnosti spustiť Vášho poštového klienta a zadať potrebné informácie.
Ak chcete doklad odoslať na mail Vášho partnera, musíte dať daný doklad vytvoriť ako súbor PDF,DOC,.., pričom v okne, kde určujete typ súboru, zaškrtnite nastavenie „POSLAŤ SÚBOR AUTOMATICKY EMAILOM“. Následne sa Vám po vytvorení súboru otvorí okno pre poslanie emailu, kde bude vyplnená emailová adresa príjemcu, predmet správy, príloha, t.j. daný súbor a prípadne text správy. V prípade potreby, môžete tieto údaje meniť. Štandardný text správy si môžete preddefinovať v nastaveniach programu.
Podmienkou pre odoslanie emailu je, že v parametroch programu máte zadanú Vašu emailovú adresu, z ktorej bude email odoslaný.
Ak posielate napr. faktúru a daný odberateľ má v adresári firiem zadanú emailovú adresu, ponúkne sa jeho adresa ako adresa príjemcu.
Po kliknutí na tlačítko „Poslať“ bude email odoslaný a zobrazí sa oznam o úspešnosti odoslania emailu.

NASTAVENIE PARAMETROV ODOSIELANIA:
Úspešné odoslanie vyžaduje prvotné nastavenie parametrov odosielanie, ktoré sú závislé od poštového klienta, ktorý používate. Nastavíte to priamo v zobrazenom okne, ktorým odosielate email.
Ak máte Microsoft Outlook Express, môžete zaškrtnúť v dolnej časti okna nastavenie „Použiť nastavenie z Outlook Express“.  Ak máte iného mailového klienta, musíte nastavenie odškrtnúť a zadať požadované parametre:
SPTP server, SMTP port, Mechanizmus odosielania, prípadne Meno a Heslo.
Pre zapamätanie parametrov odosielania nezabudnite kliknúť na tlačítko „Uložiť parametre“.

POZNÁMKA: Vo voľbe INFO si môžete voľbou „História odosielania emailov“ zobraziť, kedy a komu ste z aplikácie odoslali email s jeho základnými údajmi.

Verzia 1.64
02.03.2010
ČÍSELNÍK TOVAROVÝCH SKUPÍN – ZMENA CENY PRE PROGRAM POKLADŇA

V číselníku tovarových skupín je možné nastaviť pre konkrétnu tovarovú skupinu, či je možné, alebo zakázané meniť pri predaji v programe POKLADŇA predajnú cenu tovaru, patriaceho do danej tovarovej skupiny.
10.02.2010
TLAČIVO FAKTÚRY – ZADÁVANIE ODBERATEĽA CEZ KÓD
Pri zadávaní odberateľa v údajoch hlavičky faktúry, ktorý sa ponúka z dodacieho listu, bola vykonaná zmena. Nezadáva sa názov firmy, ale číslo odberateľa. Toto číslo sa zapisuje do zoznamu faktúr a v prípade, že máte v adresári firiem viac firiem s rovnakým názvom, boli faktúry v tomto zozname priraďované prvej zo zoznamu. 
V prípade, ak zadáte číslo odberateľa samé deviatky – 9999999999, program Vám umožní ručne prepísať názov firmy, ale ako číslo sa do zoznamu uloží číslo 9999999999.
04.02.2010
VÝPIS – ŠTATISTIKY – VYDANÝ TOVAR PRE DÁTUM SPOTREBY - oprava
Bola  vykonaná oprava výpisu predaného tovaru s konkrétnym dátumom spotreby. Pôvodný výpis vypisoval iné údaje a nefungoval výpis pre filter tovarov.
25.01.2010

ADRESÁR FIRIEM – DIČ, IBAN, SWIFT
-     v číselníku „Adresár firiem“ bol zavedený osobitný údaj DIČ, ktorý sa doteraz odvádzal od údaja IČ DPH. Pri prvom spustení tejto verzie sa údaj DIČ automaticky naplní, prípadne to prekontrolujte. DIČ sa tlačí na FA a DL.
-     v „Adresár firiem“ boli zavedené nové údaje: IBAN a SWIFT

!! UPOZORNENIE:
Ak používate aj iné programu fi. TP SOFT, je potrebné v súvislosti s touto zmenou nainštalovať aj nové verzie týchto programov a to verzie minimálne nasledovného čísla:
SKLAD v. 1.64    POKL v. 1.33    JU v. 1.61    PU v . 2.40    SERVIS v. 1.16

Podobne v parametroch Vašej firmy (Služby – Parametre programu) bola zavedená samostatná položka pre DIČ.
Doteraz sa DIČ odvodzovala z položky IČ DHP.

VÝPISY – VÝKAZY - RECYKLAČNÝ FOND VYDANÝCH OBALOV
Vo výpisoch VÝKAZY bol doplnený nový typ výpisu RECYKLAČNÝ FOND VYDANÝCH OBALOV, ktorý vypíše po jednotlivých typoch obalov RF predané množstvo, váhu tovarum váhu obalu a rozdiel váh, t.j. predpokladá sa, že váha tovaru je v číselníku tovarov zadaná brutto, aj s obalom. Výpis je vyčísľuje osobitne vydané obaly tuzemským odberateľom a osobitne zahraničným.
Podmienkou vykonania výpisu je, že máte zadefinované obaly RF vo voľbe „Číselníky – Tovary – Obaly RF“ a v číselníku tovarov máte pri danom tovare zadaný obal RF, v ktorom sa tovar predáva.

Verzia 1.63
25.11.2009

NOVÝ ÚDAJ ODBERATEĽA - EAN KÓD
Od verzie 1.63 je možné zadávať v adresári firiem v údajoch firmy nový údaj – EAN firmy. Tento údaj je možné načítavať v programe POKLADŇA pre identifikáciu odberateľa čítaním scannerom.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ANGLICKEJ KLÁVESNICE PRE ČÍTANIE SCANNERA
Od verzie 1.63 program pri príjme tovaru, výdaji a v informácii o tovare (Ctrl+F) automaticky nastaví pri zadávaní čísla tovaru anglickú klávesnicu, aby ste ju nemuseli ručne prepínať v prípade čítania čiarového kódu tovaru scannerom, alebo nemuseli mať trvale nastavenú anglickú klávesnicu.

19.11.2009
ADRESÁR FIRIEM – EAN FIRMY, MIESTA FAKTURÁCIE, MIESTA DODANIA
V číselníku firiem – adresári – boli doplnené novú údaje s názvom EAN FIRMY, EAN FAKTURAČNÉHO MIESTA a EAN MIESTA DODANIA. Tieto údaje sa môžu použiť buď pre Vašu vnútornú potrebu, alebo pre export dokladu FA do systému EDI.

09.11.2009
ZAHRANIČNÁ FAKTÚRA – NULOVANIE %DPH TOVARU AJ PRI OPRAVE
Pri zadávaní dodacieho listu na zahraničného odberateľa sa automaticky nuluje percento DPH tovaru. Toto bolo nulované len pri nahrávaní nového DL, odteraz sa nuluje DPH aj pri vstupe do opravy DL a doplňaní tovarov.
POZNÁMKA: Ak zadávate DL neplátcovi DPH, nastavte si v parametroch dodacích listov povolenie meniť DPH a ručne zadávajte príslušné percento DPH.

ZAHRANIČNÁ FAKTÚRA – ÚDAJE O DPH
Na zahraničnej faktúre bolo doplnené vypisovanie údajov a celkovom základe DPH a hodnote DPH faktúry v prípade, že ste fakturovali neplátcovi DPH, čo predpokladá, že ste pri nahadzovaní dodacieho listu zadávali pre každú položku hodnotu percent DPH tovaru.
Na faktúre sa vypisuje aj pri položkách hodnota percenta DPH.

EVIDENCIA VÝROBNÝCH ČÍSIEL PODĽA NÁKUPNÝCH CIEN
Bola spresnená evidencia výrobných čísiel tovarov. Výrobné číslo je evidované aj pre konkrétnu nákupnú cenu, za ktorú bol tovar prijatý. Dôsledkom toho je možné pri určení výrobných čísiel pri výdaji tovaru sa orientovať aj podľa nákupnej ceny, ktorá sa zobrazí v okne so zoznamom výrobných čísiel tovaru.
UPOZORNENIE:
Pretože v doterajšej verzii neboli výrobné evidované podľa NC, dôsledkom je, že ak by ste vošli do zoznamu výrobných čísiel tovarov na konkrétnej už zaevidovanej príjemke, neukážu sa Vám poznačené výr.čísla. Je potrebné cez voľbu Služby – Špeciálne funkcie – Oprava výrobných čísiel doplniť výrobným číslam príjemky údaj o NC. To je potrebné, len ak potrebujete opraviť danú príjemku.
Na výrobné čísla tovarov zaevidované na výdajkách nemá nová evidencia dopad.
Ak sa pri výpise fakturačného dodacieho listu nevypíšu výrobné čísla tovarov, je potrebné v parametroch programu, v parametroch dodacích listov nastaviť parameter „Na doklade typu „A“ spočítať rovnaké tovary“

Verzia 1.62
29.09.2009
INFORMÁCIA O TOVARE CTRL+F – CENY BEZ DPH AJ S DPH

V okne pre rýchlu informáciu o tovare stlačením Ctrl+F sa bolo doplnené zobrazovanie odbytových cien bez DPH aj s DPH, takisto aj akciová cena sa zobrazuje bez DPH aj s DPH.

OPRAVA VÝROBNÝCH ČÍSIEL – ZMAZANIE VÝROBNÉHO ČÍSLA
Vo voľbe Služby – Špeciálne funkcie – Oprava výrobných čísiel bola doplnená možnosť zmazať konkrétne výrobné číslo tovaru, zadané pri príjme tovaru. Pri tejto potrebe sa nastavte v spodnej tabuľke na požadované výrobné číslo a v tlačítkovej lište použite tlačítko „Z“ – zmazanie.

10.09.2009
ZOBRAZENIE CELKOVEJ SUMY PRÍJEMKY A VÝDAJKY
V zozname dokladov vo voľbe PRÍJEM aj vo voľbe VÝDAJ sa nad položkami dokladu, na ktorom ste nastavení, zobrazuje celková suma bez DPH aj s DPH. Pre príjem je to suma v nákupných cenách, pre výdaj v predajných cenách.

AUTOMATICKÉ GENEROVANIE OBJEDNÁVKY DODÁVTEĽOVI
Pri tvorbe novej objednávky dodávateľovi, pri využití funkcie „Automatické generovanie“, bola zmenená voľba „Z číselníka tovarov“ na „Na sklade + nové“, to znamená, že do objednávky budú zahrnuté tovary na sklade aj tovary, ktoré ešte nemali pohyb, ale majú zadané minimum/maximum. Zároveň sa aj pri tejto voľbe zobrazí počet prijatých a vydaných jednotiek tovarov, za zvolené obdobie pre doklady, z ktorých  sa majú tieto pohyby zistiť.

Verzia 1.61
25.08.2009
ZAHRANIČNÁ FAKTÚRA V CENOVEJ HLADINE 6 - OPRAVA
Bola vykonaná oprava zápisu zahraničnej FA, kedy mohol nastať zlý zápis údajov faktúry za podmienky, že dodací list k faktúre bol nahraný na zahraničného odberateľa v cenovej hladine 6 a na položky dodacieho listu bola daná položková zľava. Problém sa následne prejavil pri opakovanom opise faktúry. nie pri prvotnej tlači.

30.06.2009
STAV SKLADU – TLAČ POLOŽKOVÝCH VÝROBNÝCH ČÍSIEL
Pri tlači aktuálneho stavu skladu môžete zaškrtnúť nastavenie, aby sa tlačili aj výrobné čísla jednotlivých kusov tovarov, ak používate evidenciu výrobných čísiel, t.j. zadávate prijatým kusom tento údaj.
ČíSELNÍK SKLADOV – ZVÝRAZNENIE SKLADU V INVENTÚRE
V číselníku skladov sa riadok skladu, na ktorom je rozpracovaná inventúra, zobrazený červenou farbou.
POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ „U“ - ÚPRAVA
Bola vykonaná úprava poštovej poukážky typu „U“, kde pri zmene na EUR neboli dobre umiestnené niektoré údaje.
12.06.2009
OPRAVA PEVNÝCH CIEN – DOPLNKY A OPRAVA ZAPAMATANIA CIEN
Bolo opravené zapamätanie zmeny pevných cien vo voľbe SLYŽBY – ŠPECIÁLNE FUNKCIE – OPRAVA PEVNÝCH CIEN. Zároveň bola doplnená možnosť nastaviť zoradenie zobrazených tovarov podľa evidenčného čísla, alebo podľa názvu a bola doplnená indikácia, či bola konkrétna pevná cena zmenená, alebo nie.
5.6.2009
ZOBRAZENIE ZISKU PRI NAHRÁVANÍ DODACIEHO LISTU V CENOVEJ HLADINE 6
Bolo opravené zobrazovanie zisku v tuzemskej mene v spodnom riadku okna pri nahrávaní dodacieho listu v cenovej hladine 6.
22.05.2009
VÝDAJ – EXPORT POLOŽIEK FAKTÚRY DO XLS,DBF,TXT
Podobne ako dodací list, môžete vykonať export obsahu faktúry do súboru typu XLS, DBF, TXT. Ak tak chcete vykonať, nastavte sa vo voľbe VÝDAJ na dodací list vysporiadaný požadovanou faktúrou, kliknite na tlačítko pre opis dodacieho listu/faktúry, nastavte výstupný doklad faktúru a kliknite na tlačítko EXPORTOVAŤ. Po zadaní typu, názvu a umiestnenia súboru sa vytvorí požadovaný súbor.
V prípade, že faktúra je hromadná, exportný súbor bude obsahovať položky všetkých dodacích listov z faktúry.
VÝPISY - SKLADOVÁ KARTA KONKRÉTNEHO TOVARU
Pri výpise skladovej karty konkrétneho tovaru môžete nastaviť, aby sa výpis vykonal za všetky sklady. V takom prípade sa vo výpise vypíše pre každý pohyb tovaru aj sklad, na ktorom sa pohyb zaevidoval.
14.05.2009
NÁKUPNÁ CENA  - ZADÁVANIE CENY S DPH
Pri príjme môžete zadávať nákupnú cenu s DPH a program automaticky vypočíta cenu bez DPH a ponúkne Vám ju. Ak chcete použiť toto zadávanie, zaškrtnite v SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU na záložke VSTUPY parameter „PRI PRÍJME ZADÁVAŤ NC S DPH“.
NÁKUPNÁ CENA  - ZADÁVANIE ZĽAVY NA NÁKUPNÚ CENU
Pri príjme môžete zadávať cenu pred zľavou a percento zľavy na nákupnú cenu.  a program automaticky vypočíta cenu bez DPH po zľave a ponúkne Vám ju. Ak chcete použiť toto zadávanie, zaškrtnite v SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU na záložke VSTUPY parameter „PRI PRÍJME ZADÁVAŤ ZĽAVU NA NÁKUPNÚ CENU“.
VYHĽADÁVANIE V POLOŽKÁCH DOKLADU
Bola dopracovaná možnosť vyhľadávať určitý údaj v položkách dokladu – príjemky, výdajky, ktorý máte v okne pre nahrávanie nového dokladu, alebo oprave, alebo pohľade na doklad. V takom prípade kliknite v tabuľke s tovarmi dokladu na stĺpec v ktorom chcete vyhľadávať daný údaj a kliknite na tlačitko vyhľadávania v tlačítkovej lište, alebo stlačte klávesy Alt+F7, resp. Alt+F8.
06.05.2009
ČÍSELNÍK POZÍCIÍ – UMIESTNENÍ TOVAROV
Vo voľbe ČÍSELNÍKY – INÉ ČÍSELNÍKY bol doplnený  číselník pozícií, kde môžete zadefinovať označenia pozícií – umiestnení vo Vašom sklade, ku ktorým môžete priradiť jednotlivé tovary.
POZÍCIA – UMIESTNENIE TOVARU
V číselníku tovarov bola doplnená nová položka POZÍCIA, v ktorej môžete určiť, kde sa napríklad nachádza daný tovar v sklade. Podľa tohto údaja je možné aj zobrazený číselník tovarov zoradiť.
Údaj POZÍCIA je možné dať tlačiť pri výpise stavu skladu.
V inventúre pri zadávaní zistených stavov postupným naplňaním sa zobrazuje aj stĺpec POZÍCIA a je možné podľa neho aj zoradiť zobrazený zoznam tovarov.
PRÍZNAK O TOVARE V AKCII V DODACOM LISTE
V tabuľke so zoznamom tovarov dodacích listov vo voľbe VÝDAJ bol doplnený stĺpec s označením „Akc“, ktorý indikuje, či bol daný tovar v akcii, keď bol zadávaný do dodacieho listu. Tento príznak ovplyvňuje zároveň tvorbu faktúry, t.j. nebude na tovar uplatnená zľava, a to aj v prípade, ak nie je DL fakturovaný hneď, ale aj neskôr a aj v prípade, ak daný tovar v číselníku tovarov už nie je označený ako „akciový“.

1.4.2009                                                           1.4.2009

SKLAD v. 1.60 - NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA !!!

Od verzie 1.60 umožňuje program SKLAD zadávať nákupné ceny aj predajné ceny na 4 desatinné miesta. Takisto stav skladu a skladová karta sa eviduje pre ceny so 4 desatinnými miestami.
Na príjemkách aj dodacích listoch, alebo faktúrach sa jednotkové ceny za tovarovú položku uvádzajú so 4 destinnými miestami, len suma tovaru za prijaté/vydané množstvo v danej cene sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

!!! DOLEŽITÉ - NUTNE ČÍTAJTE !!!
Pretože s dátami programu SKLAD pracuje aj program POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REGISTRAČNÉ POKLADNICE ELCOM, je NUTNÉ, ak používate tieto programy, aby ste po nainštalovaní novej verzie skladu 1.60 bezodkladne nainštalovali aj novú verziu programu POKLADŇA 1.30, prípadne AUTOSERVIS 1.10 ! V opačnom prípade by tieto programy vykonávali odpis zo stavu skladu v nesprávnej nákupnej cene !
Novú verziu programu POKLADŇA nainštalujte až po dennej uzávierke na pokladni !

Nové verzie programov POKLADŇA a AUTOSERVIS si môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov  .
Novú verziu programu PREPOJENIE NA REGISTRAČNÉ POKLADNICE ELCOM si vyžiadajte vo firme TP SOFT.

Ak používate program SKLAD na viacerých nezávislých prevádzkach a používate prenos dát medzi týmito prevádzkami, je NUTNÉ nainštalovať novú verziu naraz na všetkých prevádzkach, resp. pred ďalším vykonaním prenosu dát. Dáta je teda potrebné prenášať medzi rovnakými verziami !

10.3.2009

ČÍSELNÍK TOVAROV - AKTUÁLNY STAV, ZVÝRAZNENIE PODLIMITU

V zobrazení číselníka tovarov bol informatívne doplnený stĺpec "Aktuálny stav".  Zároveň, ak má tovar zadaný údaj "Minimum", zobrazí sa stav načervene, ak je menší ako zadané minimum.

4.3.2009
IMPORT TOVAROV Z REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC ELCOM
Vo voľbe SLUŽBY - IMPORT bola doplnená funkcia IMPORT Z POKLADNICE ELCOM pomocou ktorej môžete pri začatí práce s programom SKLAD preniesť zoznam tovarov z pokladnice do číselníka tovarov v programe SKLAD, aby ste ich nemuseli nahrávať ručne.
20.2.2009
ÚPRAVY VÝPISOV

Boli vykonané úpravy výpisov ako „Výkazy“, „Rekapitulácia“, „Stav skladu“, „Štatistiky“, kde sú vypisované jednotkové nákupné a predajné ceny na 3 desatinné miesta, aby sumy dokladov boli vypisované v súlade so zaevidovanými údajmi v dokladoch.
V prípade, že používate aj program „Pokladňa“ na predaj v hotovosti, stiahnite si a nainštalujte aj program „Pokladňa“ minimálne vo verzii 1.25.
Verzia 1.552:
- oprava výpisu "Rekapitulácia pohybov - sumárna" - počiatočný a konečný stav bol vypisovaný v SK
- oprava v hromadnej faktúre, aby sa súčet jednotlivých DL rovanl s celkovou sumou FA
- oprava výpočtu marže pri prepočte predajných cien pri príjme tlačítkom "Zmena odbytových cien"

Počet desatinných miest NC a PC v programe Sklad win:
- nákupná a predajná cena zadáva na 3 desatinné miesta. Nie je možné ju
rozšíriť, alebo nastaviť. V priebehu februára bude vykonaná úprava s
možnosťou zadávania cien an 4 desatinné miesta.