História zmien roku 2010,2009 - posledná aktualizácia 7.12.2010 - ver. 1.66

Verzia 1.66

07.12.2010
OPRAVA ROČNEJ UZÁVIERKY
Za určitých okolností mohlo dôjsť pri ročnej uzávierke k problému, ktorý bol odstránený.

Verzia 1.65

07.10.2010
KONTROLA KONZISTENCIE VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA
Vo voľbe SLUŽBY – ŠPECIÁLNE FUNKCIE bola doplnená voľba KONTROLA KONZISTENCIE FA (pôvodne KONTROLA ÚHRAD K NEEXISTUJÚCIM FA), ktorá prekontroluje, či sa v evidencii FA a ich úhrad nevyskytujú problémy, vznikajúce pri nekorektných ukončeniach programu. Tieto problémy môžu mať za následok nekorektné výpisy z knihy FA, alebo nekorektný výkaz o majetku a záväzkoch. Funkcia kontroluje:
- KONTROLA ÚHRAD BEZ NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU FA (funkcia ponúkne ich zmazanie)
- KONTROLA ROVNAKÉHO DODÁVATEĽA V DOŠLEJ FA A JEJ ÚHRADE (funkcia vykoná automatickú opravu)
-KONTROLA, ČI DÁTUM ÚHRADY NIE JE NIŽŠÍ AKO DÁTUM FA (vykoná sa len informačný výpis)

10.09.2010
POVODNÁ VEĽKOSŤ ZOBRAZENÉHO OKNA – VŠETKÝCH, ALEBO AKTUÁLEHO OKNA
Ak máte nastavené zapamätávanie veľkosti okien, môžete v prípade potreby zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii všetkých okien  a vrátiť ich do prvotného nastavenia vo voľbe Služby – Parametre prostredia zaškrtnutím príslušnej voľby.

Štandardnú veľkosť a pozíciu aktuálneho okna môžete nastaviť kliknutím na  tlačítko v paneli nástrojov (prvé zľava).  Toto tlačítko sa používa aj na nastavenie štandardnej veľkosti a pozície v oknách nápovedy (help).   Štandardná veľkosť okna zohľadňuje aj koeficient nastavený v Parametroch prostredia.

Verzia 1.64
19.04.2010
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH - elektronické podanie
Od 01.01.2010 je možné súhrnný výkaz DPH podávať len elektronicky, preto bola doplnená vo výpisoch DPH - Súhrnný výkaz  možnosť  " XML-súbor pre elektronické podanie". Vytvorí súhrnný výkaz vo forme XML súboru, z ktorého sa načítajú údaje v elektronickej podateľni DR SR (tlačítko Vloženie údajov zo súboru). Súbor sa štandardne ukladá do podadresára Vystup\<názov firmy>\XML v adresári, kde program nainštalovaný,napr.: (napr. c:\TPsoftwin\Vystup\Janko Hrasko s.r.o.\Xml).  Pri vytváraní XML súboru máte možnosť zmeniť názov priečinka pre uloženie súboru. Názov je súboru je poskladaný nasledovne:
               SVDPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf  
kde RRRRMM je odvodene z dátumu, ku ktorému sa výkaz podáva.

14.04.2010

PAMATANIE VEĽKOSTÍ OKIEN - ZMENABola vykonaná zmena, ktorá by mala spoľahlivejšie zapamätať uloženie veľkosti a pozíciu okien.


ČISTENIE SÚBOROV – ZRÝCHLENIE ČINNOSTI PROGRAMU
Vo funkcii SLUŽBY – OŠETRENIE SÚBOROV – ČISTENIE SÚBOROV bola vykonaná malá zmena, ktorá môže zrýchliť činnosť programu odstránením prebytočných interných informácií o súborových indexoch, hlavne ak ste túto funkciu dlhšie nespúšťali.

 

17.03.2010
OKAMŽITÉ ODSLANIE DOKLADU TYPU PDF,DOC,... EMAILOMV novej verzii môžete. faktúru, ktorú dáte vytvoriť ako súbor PDF,DOC, ... okamžite odoslať emailom bez nutnosti spustiť Vášho poštového klienta a zadať potrebné informácie.

Ak chcete doklad odoslať na mail Vášho partnera, musíte dať daný doklad vytvoriť ako súbor PDF,DOC,.., pričom v okne, kde určujete typ súboru, zaškrtnite nastavenie „POSLAŤ SÚBOR AUTOMATICKY EMAILOM“. Následne sa Vám po vytvorení súboru otvorí okno pre poslanie emailu, kde bude vyplnená emailová adresa príjemcu, predmet správy, príloha, t.j. daný súbor a prípadne text správy. V prípade potreby, môžete tieto údaje meniť. Štandardný text správy si môžete preddefinovať v nastaveniach programu.
Podmienkou pre odoslanie emailu je, že v parametroch programu máte zadanú Vašu emailovú adresu, z ktorej bude email odoslaný.
Ak posielate odberateľ faktúry má v adresári firiem zadanú emailovú adresu, ponúkne sa jeho adresa ako adresa príjemcu.
Po kliknutí na tlačítko „Poslať“ bude email odoslaný a zobrazí sa oznam o úspešnosti odoslania emailu.

NASTAVENIE PARAMETROV ODOSIELANIA:
Úspešné odoslanie vyžaduje prvotné nastavenie parametrov odosielanie, ktoré sú závislé od poštového klienta, ktorý používate. Nastavíte to priamo v zobrazenom okne, ktorým odosielate email.
Ak máte Microsoft Outlook Express, môžete zaškrtnúť v dolnej časti okna nastavenie „Použiť nastavenie z Outlook Express“.  Ak máte iného mailového klienta, musíte nastavenie odškrtnúť a zadať požadované parametre:
SPTP server, SMTP port, Mechanizmus odosielania, prípadne Meno a Heslo.
Pre zapamätanie parametrov odosielania nezabudnite kliknúť na tlačítko „Uložiť parametre“.

POZNÁMKA: Vo voľbe INFO si môžete voľbou „História odosielania emailov“ zobraziť, kedy a komu ste z aplikácie odoslali email s jeho základnými údajmi.

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH
Bola dopracovaná možnosť zadať pre originálne tlačivo ručne obdobie OD aj DO ktorého sa výkaz vypracováva. Údaj „obdobie OD“ je ale len „kozmetický“, výpočet je vždy od začiatku evidovaných dát.

Verzia 1.63
05.03.2010

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH A VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH – ELEKTRONICKÁ FORMA PDF/FDF

Uzávierkové výkazy je možné vo výpisoch vytvoriť v tvare originálneho tlačiva formátu PDF, pričom sa zároveň vytvorí súbor formátu FDF, ktorý je možné použiť pri elektronickom podaní cez internet na automatické naplnenie hodnôt príslušného výkazu. Originály tlačív sú funkčné len pre tlačivá platné od roku 2009.

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH:

Po zvolení voľby typu výpisu „Do originálu PDF/FDF“ a kliknutí na tlačítko “Tlačiť” sa Vám zobrazí editačné okno s vypočítanými hodnotami jednotlivých riadkov výkazu. Tieto hodnoty môžete v prípade potreby ručne prepísať.

Na pravej strane editačného okna tlačítkom “Údaje o účtovnej jednotke – 1.strana“ skontrolujte a doplňte Vaše firemné údaje.

Tlač originálu priznania vykonáte kliknutím na tlačítko “Tlač priznania”. Vytvorí sa originál priznania a zobrazí v prehliadači “Acrobat reader”, z ktorého tlačivo vytlačíte na tlačiareň.
Kliknutím na tlačítko “Tlač vyhlásenia o podaní ” v editačnom okne sa vytvorí originál vyhlásenia o podaní výkazu..

SÚBOR PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE:
Zároveň pri tlači originálu PDF sa vytvorí aj súbor FDF, ktorého názov je poskladaný nasledovne:
VykazPV_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf  
kde RRRRMM je odovodene z dátumu, ku ktorému sa výkaz podáva. Súbor je uložený v adresári programu, v podadresári ..\JU\FDF .       (napr. c:\TPsoftwin\Ju\Fdf)
Pri elektronickom podávaní výkazu na internetovej stránke použite príslušné tlačítko na výber tohoto FDF súboru, z ktorého sa automaticky naplnia hodnoty elektronického formulára.
Podobne aj pri tlači originálu vyhlásenia o podaní výkazu sa vytvorí súbor FDF pre elektronické podanie s názvom:
VykazPVvyhlasenie_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf  

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOV:

Pred samotným výpočtom výkazu je potrebné zadať hodnoty riadkov výkazu za predchádzajúce obdobie.
Po zvolení voľby typu výpisu „Do originálu PDF/FDF“ a kliknutí na tlačítko “Tlačiť” sa Vám zobrazí okno pre zadanie dodatočných údajov do výkazu a následne editačné okno s vypočítanými hodnotami jednotlivých riadkov výkazu. Tieto hodnoty môžete v prípade potreby ručne prepísať.
Na pravej strane editačného okna tlačítkom “Údaje o účtovnej jednotke – 1.strana“ skontrolujte a doplňte Vaše firemné údaje.
Tlač originálu priznania vykonáte kliknutím na tlačítko “Tlač priznania”. Vytvorí sa originál priznania a zobrazí v prehliadači “Acrobat reader”, z ktorého tlačivo vytlačíte na tlačiareň.
Kliknutím na tlačítko “Tlač vyhlásenia o podaní ” v editačnom okne sa vytvorí originál vyhlásenia o podaní výkazu..

SÚBOR PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE:
Zároveň pri tlači originálu PDF sa vytvorí aj súbor FDF, ktorého názov je poskladaný nasledovne:
VykazMZ_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf  
kde RRRRMM je odovodene z dátumu, ku ktorému sa výkaz podáva. Súbor je uložený v adresári programu, v podadresári ..\JU\FDF .       (napr. c:\TPsoftwin\Ju\Fdf)
Pri elektronickom podávaní výkazu na internetovej stránke použite príslušné tlačítko na výber tohoto FDF súboru, z ktorého sa automaticky naplnia hodnoty elektronického formulára.
Podobne aj pri tlači originálu vyhlásenia o podaní výkazu sa vytvorí súbor FDF pre elektronické podanie s názvom:
VykazMZvyhlasenie_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf  

POZNÁMKA: Podobne aj pri tlači originálu priznania DPH sa vytvára elektronický súbor FDF, ktorý má názov:
DPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf
DPHp_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf 
      pre potvrdenie

Verzia 1.62

22.02.2010
VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZKOCH – PHĽADÁVKY A ZÁVAZKY.
Bola vykonaná zmena pri výpočte hodnoty pohľadávok a záväzkov vo výkaze. Pôvodný spôsob mohol zahŕňať aj úhrady, ku ktorým neexistovala FA, alebo dátum FA nespadal do zvoleného obdobia.

KONTROLA ÚHRAD K NEEXISTUJÚCIM FA

Vo voľbe Služby – Špeciálne funkcie bola doplnená voľba KONTROLA ÚHRAD K NEEXISTUJÚCIM FAKTÚRAM, ktorá skontroluje, či ku každej úhrade v zozname úhrad faktúr vyšlých a došlých je zaevidovaná aj faktúra. Pri určitých stavoch by sa mohlo stať, že k úhrade neexistuje faktúra, pričom ale ovplyvňuje niektoré výpisy o stave faktúr.
Ak sa nájdu takéto úhrady, môžete si vytlačiť ich zoznam a následne po potvrdení kontronej otázky ich dať vymazať, čo sa odporúča.

12.02.2010

DAŇ Z PRÍJMOV

Bola vykonaná zmena pri výpočte dane z príjmu, kde sa osobitne uvádza daň z príjmu pred uplatnením daňového bonusu na dieťa a po jeho uplatnení.

SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH  – ZAHRNUTIE SLUŽIEB
Do súhrnného výkazu DPH sa zahrňujú aj faktúry za dodané služby, nie len za tovar. Podmienkou je, aby vo FA pri základe bol uvedený kód typu príjmu z číselníka príjmov ovplyvňujúcich základ dane a tento kód mal v tomto číselníku nastavené, že je SLUŽBA (nastavenie pre výkaz o majetku a záväzkoch).
Vo výpise sú osobitne riadky za tovar a osobitne za služby.

 

Verzia 1.61

04.02.2010

VÝKAZY – NASTAVENIE ZAOKRÚHĽOVANIA
Pre výpis výkazu o majetku a záväzkoch aj výkazu o príjmoch a výdavkoch je možné nastaviť spôsob zaokrúhľovania údajov. Prednastavené je zaokrúhľovanie na celé čísla.

20.01.2010
ADRESÁR FIRIEM – DIČ, IBAN, SWIFT

- v číselníku „Adresár firiem“ bol zavedený osobitný údaj DIČ, ktorý sa doteraz odvádzal od údaja IČ DPH. Pri prvom spustení tejto verzie sa údaj DIČ automaticky naplní, prípadne to prekontrolujte. DIČ sa tlačí na FA a DL.

- v „Adresár firiem“ boli zavedené nové údaje: IBAN a SWIFT

!!! UPOZORNENIE:
Ak používate aj iné programu fi. TP SOFT, je potrebné v súvislosti s touto zmenou nainštalovať aj nové verzie týchto programov a to verzie minimálne nasledovného čísla:
SKLAD v. 1.64    POKL v. 1.33    JU v. 1.61    PU v . 2.40    SERVIS v. 1.16

Podobne v parametroch Vašej firmy (Služby – Parametre programu) bola zavedená samostatná položka pre DIČ.
Doteraz sa DIČ odvodzovala z položky IČ DHP.

VYŠLÉ A DOŠLÉ FAKTÚRY – DLHŠIA POZNÁMKA
Pri evidovaní vyšlej resp. došlej FA môžete zadávať poznámku. Tento údaj bol rozšírený na 80 znakov.
Vo výpisoch knihy FA pri zvolený typu výpisu  „S POZNÁMKOU“ sa poznámka tlačí v samostatnom ridku.

Verzia 1.60
07.01.2010
EVIDENCIA DPH – NOVÉ ČÍSLA RIADKOV, PRIZNANIE PLATNÉ PRE ROK 2010

Bolo dopracované nové priznanie DPH platné od januára 2010. Keďže má zmenené čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu, aj pri účtovaní dokladov s dátumu vyšším ako rok 2009 je potrebné zadávať pri základoch a hodnotách DPH nové čísla riadkov. Program Vám prednostne ponúka podľa dátumu plnenia dokladu platné čísla riadkov. To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2010 aj spred roku 2010.

V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2010, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j.  platné v roku 2009. Pri prvom spustení tejto verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2010 na nové platné čísla riadkov.

POZNÁMKA: Pre začatie účtovania dokladov nového roku nie je potrebné vykonať hned ročnú uzávierku, môžete účtovať obidva roky spolu a až po dokončení starého roku vykonať ročnú uzávierku, ktorá roky rozdelí, zavedie nový rok a starý rok ponechá.

Verzia 1.59

8.12.2009
UPOMIENKY A ODSÚHLASENIE ZOSTATKOV FAKTÚR

Vo voľbe VÝPISY bola dopracovaná možnosť tlače UPOMIENOK a ODSÚHLASENIA ZOSTATKOV vyšlých faktúr.  Pri tlači môžete určiť zadaním dátumov pre výpis OD-DO podmienku, ktoré faktúry a zároveň úhrady budú vo výpise spracované. Taktiež môžete určiť konkrétny počet dní po splatnosti, pre zahrnutie faktúr prekračujúcich toto oneskorenie.
Pred tlačou upomienok, alebo odsúhlasenia zostatkov nastavte v PARAMETROCH PROGRAMU pre každý z týchto výpisov TEXT NA ZAČIATKU, TEXT NA KONCI a meno, kto vybavuje evidenciu faktúr.
V prípade potreby si môžete funkciou Služby – Úprava výstupných zostáv vytvoriť kópiu štandardnej zostavy tlačiva a v kópii vykonať potrebné, predovšetkým vizuálne zmeny, napr. doplniť logo Vašej firmy a pod.


24.11.2009
TLAČIVO FAKTÚRY – TRI MOŽNOSTI VÝPOČTU ZÁKLADOV A DPH FA PRI ZADÁVANEJ JC S DPH

Pri tvorbe faktúry so zadávaním jednotkovej ceny s DPH môže byť dôležité, akým spôsobom sa počítajú celkové základy a DPH faktúry. Pri používaní JC na 2 desatinné miesta nemusia

totiž sadnúť jednotlivé rôzne krížové prepočty na FA.
Preto si v parametroch programu pre parametre vyšlých FA v prípade, že pri nahrávaní tlačiva faktúry máte nastavené zadávanie jednotkovej ceny s DPH, môžete zvoliť jeden z

nasledujúcich troch spôsobov výpočtu celkovej DPH:
1. celkové základy a  DPH počítať z prepočítanej jednotkovej ceny bez DPH položiek (jednotková cena sa vypočíta na 4 desatinné miesta)
2. celkovú DPH počítať zo súčtu základov FA (základ sa vypočíta ako rozdiel ceny za celkové MN položky a DPH za MN)
3. celkovú DPH počítať ako súčet DPH položiek FA (DPH sa vypočíta z ceny položky za celkové MN)

Pri prvom nastavení bude vždy celková DPH zodpovedať príslušnému percentu DPH z jej prislúchajúcemu základu, keďže základ sa počíta z prepočítavaných cien položiek bez DPH.

Odporúča sa ale nastaviť v parametroch programu počet desatinných miest JC na FA na 4. Pri menšom nastavení je možné, že súčet hodnôt položiek faktúry s DPH nebude presne

zodpovedať celkovej sume FA
Pri druhom a treťom nastavení je zaučené, že súčet hodnôt položiek faktúry s DPH bude presne zodpovedať celkovej sume FA. Je ale možné, že po uplatnení príslušného percenta DPH na

daný základ by bol výsledok rôzny od priebežne vypočítanej a vytlačenej DPH. Je pravdepodobné, že Váš odberateľ zadáva do vlastného účtovného softwaru jednotkové ceny bez DPH a je

potom možné, že v jeho programe vypočítaná hodnota DPH bude odlišná od DPH na FA. Ak teda nemáte konkrtétnu potrebu použiť nastavenie č. 2, alebo 3, zvoľte nastavenie 1.

Pri každom nastavení je celková suma FA súčtom celkového základu a DPH fakútry.
Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť zadávanie jednotkovej ceny položiek FA na 4 desatinné miesta !
Po nainštalovaní tejto verzie bude nastavený spôsob 1.

UPOZORNENIE !  Zmena parametra nemá dopad na opis už existujúcich faktúr, v prípade potreby je potrebné vojsť do opravy tlačiva FA, kedy sa vykoná vnútorný výpočet a hneď je dať

tlačiť.


05.11.2009

DYNAMICKÁ ZMENA VEĽKOSTI OKIEN, ZAPAMATANIE VEĽKOSTI OKIEN

Od verzie 1.58 môžete väčšine okien zmeniť veľkosť "chytením" pravého dolného rohu okna myšou a potiahnutím, alebo chytením niektorej zo strán okna a natiahnutím. So zmenou

veľkosti okna sa bude dynamicky prispôsobovať aj obsah okna podľa nastavovanej veľkosti. Takýmto spôsobom môžete zväčšiť príslušné okno a tým aj text v okne pre lepšiu čitateľnosť a

to bez toho, aby ste museli meniť nastavenie rozlíšenia okien v samotnom operačnom systéme Windows.
Pri zatvorení okna sa nastavená veľkosť, ale aj prípadná nová pozícia okna na obrazovke zapamätá a pri opätovnom zobrazení sa okno zobrazí v posledne nastavenej veľkosti a na poslednej

pozícii.
V prípade potreby môžete zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii a vrátiť ich do prvotného nastavenia voľbou Služby – Systémové funkcie – „Základné nastavenie tabuliek, okien,

...“.

 

Verzia 1.57

15.10.2009

DPH – ZDANITEĽNÉ PLNENIA

Vo výpise zoznamu zdaniteľných plnení bolo dopracované vypisovanie aj tzv. „samozdanení“ zo zahraničných došlých FA.

28.09.2009

EVIDENCIA ZÁKAZIEK
V hlavnom menu programu JU bola doplnená nová voľba ZÁKAZKY. Umožňuje jednoduchú evidenciu zákaziek. Hlavná charakteristika zákaziek:
- umožňuje automatické číslovanie zákaziek. Posledné číslo zákazky sa nastavuje v parametroch programu
- zoznam zákaziek je možné zobraziť komplet, alebo len neukončené, alebo ukončené zákazky, za určité obdobie, alebo pre konkrétnu firmu
- zákazka je definovaná NÁZVOM zákazky. Pri zadávaní si môžete pomôcť nápovedou CTRL+F1, ak chcete zadávať opakované názvy rovnako.
- popis obsahu zákazky je možné zadať v rozsahu 3 riadkov
- firma, na ktorú je zákazka zavedená, nemusí existovať v číselníku firiem - adresári. To znamená, že adresa firmy v zákazke sa nepreberie z adresára, ale zadá sa do zákazky ručne.
- konečná cena za zákazku je súčtom nasledovného členenia:
- PRIAME NÁKLADY
- NÁKLADY NA MATERIÁL
- REŽIJNÉ NÁKLADY
- ZVLÁŠTNE VÝDAVKY
- zákazku je možné ukončiť FAKTÚROU tlačitkom FA v tlačítkovej lište, keď ste nastavený na danej zákazke. Po vytlačení FA sa faktúra zaeviduje aj do knihy vyšlých FA a evidencie DPH.
- v prípade potreby opraviť ukončenú zákazku, je potrebné zrušiť cez opravu údaje o ukončení a ručne aj zmazať FA v knihe vyšlých FA, aby nedošlo k duplicitnej evidencii v knihe FA a DPH !
- na zákazku je možné vytlačiť aj príjmový doklad, ale tento nebude automaticky zaevidovaný do peňažného denníka
- vo voľbe VÝPISY je možné vytlačiť zoznam zákaziek, minimálne v členení na KOMPLET, NEUKOČENÉ a UKONČENÉ

TLAČIVO FAKTÚRY – VÝPOČET DPH PRI JC S DPH
V prípade, že pri nahrávaní tlačiva faktúry máte nastavené zadávanie jednotkovej ceny s DPH, môžete si zvoliť jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov výpočtu celkovej DPH, ktorý nastavíte v parametroch programu, parametroch pre vyšlé FA:
-    celkovú DPH počítať zo súčtu základov FA
-    celkovú DPH počítať ako súčet DPH položiek FA

Pri druhom spôsobe sa DPH položky počíta z celkovej sumy s DPH za celkové množstvo položky a základ položky sa vypočíta rozdielom celkovej sumy položke a DPH položky.

Verzia 1.56

27.08.2009
TLAČ ORIGINÁLU KOMPLETNÉHO PRIZNANIA DPH

Pri tlači priznania DPH je možné voľbou „Do originálu (PDF)” vykonať výstup priznania v tvare kompletného originálneho tlačiva. Podmienkou je nainštalovaný program “Acrobat reader” verzie 5 a vyššej. Originál tlačiva je funkčný len pre tlačivo priznania platné od 1.4.2009.
Po zvolení tejto voľby a kliknutí na tlačítko “Tlačiť” sa Vám zobrazí editačné okno s vypočítanými hodnotami jednotlivých riadkov priznania DPH podľa evidencie v knihe DPH. Tieto hodnoty môžete v prípade potreby ručne prepísať.
Na pravej strane editačného okna tlačítkom “Údaje prvej strany” skontrolujte Vaše firemné údaje.
Tlač originálu priznania vykonáte kliknutím na tlačítko “TLač priznania”. Vytvorí sa orginál priznania a zobrazí v prehliadači “Acrobat reader”, z ktorého tlačivo vytlačíte na tlačiareň.
Kliknutím na tlačítko “Potvrdenie priznania” v editačnom okne sa vytvorí originál potvrdanie o podaní priznania DPH.

11.08.2009
ZMENA VÝPOČTU ZÁKLADU DPH A DPH NA TLAČIVE FAKTÚRY PRI ZADÁVANI JEDNOTKOVEJ CENY S DPH

Pri zadávaní jednotkovej ceny položiek na tlačive FA s DPH mohlo pri malých cenách (rádovo jednotky EUR)  a pri väčších množstvách dochádzať vplyvom zaokrúhľovania k nepresnému vyčísleniu hodnoty DPH na FA, pri zachovaní správnej celkovej sumy, pretože celková DPH sa počítala ako súčet DPH položiek,
Z tohto dôvodu bol zmenený výpočet celkovej DPH a základu DPH spôsobom, pri ktorom sa DPH vypočíta z celkovej sumy všetkých položiek a rozdielom tejto sumy a DPH sa vypočíta základ DPH.

v. 1.55 

26.05.2009

PRIZNANIE DPH – NASTAVENIE SPOSOBU URČENIA DPH NA VÝSTUPE
Pretože existujú rôzne výklady o postupe určenia hodnoty DPH na výstupe (povinnosť), môžete pri výpise priznania DPH určiť spôsob určenia DPH na výstupe (povinnosť) a to:
1. Vypočítať zo sumy základov (t.j. zdaniť príslušným percentom)
2. Sumovať DPH z dokladov

V prípade, že nastavíte možnosť “Sumovať z dokladov”, vykoná sa automaticky porovnanie nasumovaných hodnôt DPH v jednotlivých riadkoch povinnosti DPH s hodnotou, ktorá sa vypočíta zdanením príslušnej sumy základu v zodpovedajúcom riadku . Ak je rozdiel väčší ako 1 EUR, program vypíše informatívnu hlášku. Je na Vašom posúdení podľa výšky rozdielu, či sa jedná o chybu v niektorom doklade, alebo je rozdiel prijateľný.

VÝPOČET ZÁKLADU DPH A DPH NA TLAČIVE FAKTÚRY
Bola vykonaná zmena výpočtu základu DPH a DPH pri nahrávaní tlačiva vyšlej faktúry v prípade, že cenu položiek faktúry zadávate s DPH. V takom prípade sa zo zadanej ceny položky s DPH vypočíta najprv hodnota DPH a rozdielom sa vypočíta základ DPH. Pri tomto postupe nedochádza v niektorých prípadoch k zmene konečnej ceny s DPH o jednotky centov, ktorá bola doteraz opätovne prepočítaná po prvotnom výpočte základu a z neho následnom výpočte hodnoty DPH.

20.05.2009

KNIHA DPH – VYMAZANIE ČÍSLA RIADKU PRE PRIZNANIE DPH
Oprava uchovávania čísla riadku do priznania DPH pri odpočtoch pri oprave dokladu priamo v knihe DPH vo voľbe Služby – Špeciál

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZKOCH – OPRAVA PREPOČTU ZAHRANIČNÝCH DOKLADOV
Bola vykonaná oprava chybného prepočtu dokladov v cudzej mene na menu EUR, a to dokladov v peňažnom denníku, zahraničných vyšlých aj došlých faktúr.

v. 1.54                                                21.4.2009
INÉ ZMENY
-    bola vylepšená funkcia INFO – KONTROLA DATABÁZY.
-    oprava výpisu označenia menu v pokladničnej knihe vypisovanej v tuzemskej mene

PEŇAŽNÝ DENNÍK - ÚČTOVANIE DOKLADU V CUDZE MENE
Oprava pri účtovaní dokladu v zahraničnej mene, pri ktorom mohlo dochádzať ku zmene sumy v cudzej

ZORADENIE PD, VFA, DFA – ZAPAMATANIE
Pri nastavení spôsobu zoradenie zobrazeného peňažného denníka, alebo vyšlých, alebo došlých faktúr sa toto nastavenie zapamätá a prednastaví aj pri opätovnom vstupe do danej evidencie.

PREVODNÝ PRÍKAZ PODĽA KNIHY ZÁVAZKOV
Pri napĺňaní obsahu prevodného príkazu podľa knihy záväzkov sa ponúkajú v zozname neuhradených záväzkov aj zahraničné došlé FA so sumou v danej mene. Môže to pomôcť pre zahraničné FA v mene EUR.

v. 1.53                                                                        17.04.2009

VÝPOČET DANE Z PRÍJMU
Boli vykonané zmeny ohľadom výpočtu dane z príjmu pre obdobie od roku 2009. Sumy pre výpočet dane sa preberajú na dve desatinné miesta, výpočet dane sa zaokrúhľuje nadol na eurocenty.

07.04.2009

URČENIE ČÍSLA RIADKU PRE ZÁKLAD V DOŠLÝCH TUZEMSKÝCH FAKTÚRACH
V súvislosti s poslednými zmenami v evidencii DPH, predovšetkým ohľadom § 69 ods. 12 zákona o DPH(účinného od 1.4.2009) pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, je možné zadať číslo riadku aj pre základ v došlých tuzemských faktúrach a to riadok 9, alebo 11 pre potrebu súčasnej povinnosti odviesť DPH so súčasným odpočtom.

31.3.2009:

Priznanie DPH
Pred výpisom priznanania DPH môžete zadať doplňujúce informácie, ako napr. hodnotu r.24 a pod. Bola vykonaná zmena, umožňujúca zadať tieto hodnoty aj s desatinnými číslami. 

5.3.2009:

Import odpisov z programu MAJETOK win
Vo voľbe SLUŽBY - IMPORT bola doplnená funkcia IMPORT Z MAJETKU WIN ktorou môžete načítať importnú dávku z programu MAJETOK na automatické zaúčtovanie odpisov do peňažného denníka.

23.2.2009:

Kurzové rozdiely bez zápisu do peňažného denníka.
Bola vykonaná zmena, aby pri výpočte kurzových rozdielov pred ročnou uzávierkou bol vykonaný zápis len do knihy faktúr a nie aj do peňažného denníka a pri samotnej ročnej uzávierke nebol vykonaný prepočet kurzových rozdielov ani do knihy  faktúra ani do peňažného denníka. Prepočet sa rovanko nevykoná ani pre použití funkcie Služby - Špeciálne funkcie - Oprava počiatočných stavov 2009.

Podrobnejšie informácie si prečítajte v menu Info - Čo je nové. Aktualizáciu programu si môžete stiahnuť tu: http://www.tpsoft.sk/aktualizácie_programov