História zmien roku 2012-09

Verzia 2.13
25.11.2011

ZOBRAZENIE NÁHRAD TOVARU PRI ZADÁVANÍ DOKLADU.
V prípade, že zadávaný tovar do obsahu bločku má náhrady, t.j. zámeny, ktoré sú pre tovar zadefinované v programe SKLAD v číselníku tovarov, zaktivuje sa po potvrdení evidenčného čísla takéhoto tovaru tlačítko ZÁMENY. Kliknutím na toto tlačítko sa zobrazí okno so zoznamom náhrad tovaru. Výberom a potvrdením klávesou ENTER konkrétnej náhrady môžete okamžite zmeniť pôvodne zadaný tovar na vybranú náhradu.
Doteraz bolo možné náhrady zobraziť len v nápovede Ctrl+F1 na evidenčnom čísle tovaru.
POZNÁMKA: Podmienkou na prácu s náhradami je nastavený parameter v parametroch programu POKL, ktorý povoľuje zobrazenie zámen.

AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE NA NOVÚ VERZIU PRIAMO Z PROGRAMU POKL
V programe bola doplnená nová funkcia vo voľbe INFO - AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka. Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.
Na rozdiel od ostatných programov TP SOFT sa v programe POKL nedá nastaviť pravidelná kontrola aktualizácie, preveriť túto skutočnosť musíte vždy cez voľbu INFO.
POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Pokladňa, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:
Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

Verzia 2.12
=========
23.11.2011
PRIRÁŽKA NA DOKLAD - OPRAVA
Bola vykonaná oprava pri zadaní celkovej prirážky na doklad.

3.11.2011
VÝPOČET MN Z VÁHOVÉHO KÓDU - OPRAVA
Bola vykonaná oprava pri používaní váhového EAN kódu, kedy za určitých okolností program ako množstvo z váhového kódu ponúkal počet  1.

21.10.2011
NEZHODA SÚM - INTERNÁ  OPRAVA PRI ZĽAVE ZÁPORNÝCH POLOŽIEK PRI CELKOVEJ ZĽAVE TLAČENEJ NA KONCI DOKLADU
Bola vykonaná oprava možného problému vo doterajšej verzii 2.11, keď doklad obsahoval kladné aj záporné položky, na ktoré mala byť uplatnená zľava. V tomto prípade fiškálna tlačiareň vypísala NEZHUDA SÚM a doklad nebol zachytený vo fiškálnej pamäti. Tento prípad mohol vzniknúť len pri nastavení tlače zľavy na doklad jednou sumou na

Verzia 2.11
17.10.2011
TLAČ DODACIEHO LISTU, ALEBO ZÁKAZKOVÉHO LISTU – SUMA S DPH ZA RIADOK
Do tlače dodacieho listu konkrétnemu odberateľovi, alebo zákazkového listu v pírpade tlače bloku ako kópie zákazky bolo doplnené vytlačenie údaja SUMA S DPH v riadku tovaru.
16.9.2011
ZĽAVA NA DOKLAD – VÝPIS JEDNOU SUMOU NA KONCI DOKLADU – KRATŠÍ DOKLAD
V parametroch programu môžete nastaviť parameter „ Zľavu na doklad tlačiť jednou sumou na konci položiek“,
čím sa nebude konečná zľava na doklad tlačiť pri každej položke dokladu ako doteraz, ale ako posledný údaj na konci položiek. Tým sa výrazne skráti doklad obsahujúci viac položiek.
Verzia 2.10

17.8.2011
ÚHRADY FA V HOTOVOSTI – OSOBITNÝ POHYB PRE SKLAD, VÝPIS ZOZNAMU UHRAD FA
Pre doklady o úhrade FA v hotovosti bol v parametroch programu zavedený osobitný pohyb, do ktorého v sklade budú dodacie listy o úhrade FA evidované.  Po spustení novej verzie sa automaticky vytvorí pohyb s označením „VP_“ a tento pohyb sa doplní aj do číselníka pohybov v programe SKLAD.
Výhodou zavedenia osobitného pohybu je, že pri využívaní exportu do účtovníctva zo skladu je možné napr. odstaviť, aby doklady tohto pohybu neboli zahrňované do účtovanej dávky a účtovníčka úhrady FA zaúčtuje samostatne.
Takisto tým, že tento pohyb by mal obsahovať len úhrady FA cez pokladňu, je to možné využiť pri niektorých výpisoch v sklade, kde je možný „výber pohybov“ do výpisu.
V prípade využívania exportu dokladov do JÚ NUTNÉ, aby ste mali nasledujúce verzie programu SKLAD A JU:   
    SKLAD       verzia 1.76 a vyššia
    JU          verzia 1.70 a vyššia

ZOZNAM ÚHRAD FA V HOTOVOSTI.

Vo voľbe SLUŽBY bola doplnená funkcia „ÚHRADY FA V HOTOVOSIT“, ktorou si môžete dať vypísať zoznam dokladov, ktoré boli úhradou FA v hotovosti. Tento zoznam môžete napr. použiť ako podklad pre účtovníčku, ak by účtovali dané úhrady ručne.
POZNÁMKA: Zoznam vypíše len tie úhrady, ktoré boli vykonané v tejto a vyšších verziách programu POKLADŇA.

STORNO S PLATBOU BANKOKARTOU - OPRAVA

Bola vykonaná oprava pri storne, ak bola platba kartou, kedy v určitých prípadoch neponížilo internú sumu platby kartou.
Verzia 2.09

9.8.2011
PREDAJ – OPRAVA CELKOVEJ ZĽAVY NA TOVARY S INDIVIDUÁLNOU CENOU

Bola vykonaná oprava programu v prípade, že sa uplatňuje konečná zľava na doklad, kedy v prípade tovarov s individuálnou cenou uplatňovalo zľavu aj na tieto tovary. Na tovary s individuálnou cenou sa celková zľava neuplatňuje.

Verzia 2.08

21.07.2011
PREDAJ – CELKOVÁ ZĽAVA NA DOKLAD - OPRAVA

Bola vykonaná vnútorná oprava programu v prípade, že zadávate konečnú zľavu na doklad, kedy za určitých okolností bola zľava zahrňovaná do vrátenia tovaru, nie do zliav.

DISPLEJ - INTERNÉ ZMENY
Boli vykonané úpravy, ktoré spôsobujú spoľahlivejšie zobrazovanie priebežnej sumy nákupu.
Verzia 2.06
 
20.06.2011
POZNÁMKA NA KONCI DOKLADU PODĽA CENOVEJ HLADINY ODBERATEĽA

Vo voľbe Služby – Parametre – Parametre iné môžete zadefinovať 2 riadky textu tlačené na konci pokladničného dokladu pre cenovú hladinu, do ktorej patrí odberateľ. Poznámka: aj náhodný odberateľ je zaradený do konkrétnej cenovej hladiny podľa adresára firiem, takže aj na doklade bez určenia odberateľa sa bude prípadný text tlačiť.
POZNÁMKA: Zadaný text sa tlačí len na originálnom doklade, prípadne kópie tlačenej z fiškálnej tlačiarne. Netlačí sa na opise dokladu cez funkciu Výpis archívnych dokladov.

16.06.2011
ZRÝCHLENIE A ZLEPŠENIE TESTU PRIPRAVENOSTI FIŠKÁLNEJ TLAČIARNE FM4000
Boli vykonané interné zmeny pri testovaní pripravenosti fiškálnej tlačiarne FM4000. Test je rýchlejší a spoľahlivejší.

Verzia 2.05
22.04.2011

MAXIMALIZOVANIE OBRAZOVKY NA PREDAJ
V parametroch programu môžete nastaviť, či sa okno na predaj automaticky zobrazí na celú obrazovku, alebo nie. Ak nie, bude veľkosť okna reagovať na nastavenie parametra „Veľkosť formulárov“ v „Parametroch prostredia“.

EVIDENCIA STOLOV – DOTYKOVÉ OVLÁDANIE
Program POKLADŇA bol doplnený o nadstavbu STOLY, ktorá umožňuje evidovať rozpracované objednávky na stoloch, z ktorých sa následne tlačí pokladničný doklad. Obrazovka na evidenciu stolov je optimalizovaná pre dotykové ovládanie na dotykovom monitore.
Presnejší popis evidencie stolov si prečítajte v elektronickej príručke programu PKLADŇA.

TRŽBY PO HODINÁCH, TRŽBY PO POKLADNÍKOCH
Vo voľbe SLUŽBY boli doplnené voľby pre výpis tržieb v jednotlivých hodinách zvoleného dňa a tržby po jednotlivých pokladníkoch, t.j. prihlásených užívateľoch programu, za určité obdobie. Tieto informácie sa dajú zobraziť v internom editore Vášho PC, alebo sa dajú vytlačiť na fiškálnej tlačiarni.

ZADANIE DÓVODU VKLADU A ODVODU
Pri vykonávaní vkladu aj odvodu prostriedkov bola doplnená možnosť zadať dôvod, ktorý sa vytlačí na vkladovom resp. odvodovom lístku.

CELÉ MENO PRIHLÁSENÉHO UŽÍVATEĽA – TLAČ NA POKLADNIČNOM DOKLADE
V definovaní užívateľov programu a ich prístupového mena a hesla bol doplnený údaj CELÉ MENO. Podobne aj pre správcu programu je možné zadať celé meno.
Ak chcete tlačiť meno pokladníka na pokladničnom doklade, nastavte túto možnosť v SLUŽBY – PARAMETRE – PARAMETRE PROGRAMU.

INFORMÁCIA O PREDAJI
V údajoch voľby SLUŽBY – INFORMÁCIA O PREDAJI bol doplnený údaj „ÚHRADY FA“, kde sa zobrazí suma vykonaných úhrad FA za zvolené obdobie. Túto informáciu je možné zistiť len z dokladov, ktoré boli zadané v tejto novej verzii programu.

31.03.2011

VÝDAJ LEN CELÉHO MNOŽSTVA
V programe SKLAD v. 2.04-marec 2011 môžete v  číselníku tovarových skupín v konkrétnej skupine nastaviť parameter o predaji len celého množstva tovarov, patriacich do danej tovarovej skupiny. Túto tovarovú skupinu musia mať tovary zadanú ako TS 1 .
Podobne je možné nastaviť v číselníku MJ, aby sa tovary s danou MJ predávali len na celé Mn. Ak toto nie je nastavené v číselníku MJ, má nastavenie v číselníku TS prednosť.

VLASTNÁ POZNÁMKA NA KONCI POKLADNIČNÉHO DOKLADU
V parametroch programu POKL môžete nastaviť „Poznámku na konci“ pokladničného dokladu. Táto sa automaticky vytlačí, pričom ju môžete kedykoľvek zmeniť.

NÁPOVEDA CTRL+F1 NA TOVARY S MN>0
V parametroch programu môžete nastaviť, aby sa v nápovede na položku EV.Č. pri zadávaní dodacieho listu zobrazili len tovary, ktorých stav na sklade je >0.

Verzia 2.03
23.2. 2011

VNÚTORNÉ ZMENY

Boli vykonané vnútorné úpravy v programe, ktorých dôsledkom by mali byť presnejší zápis predajných cien do dát skladu pri tovaroch s centovými predajnými cenami,
Verzia 2.02
1.2. 2011

TOVARY – DUPLICITNÝ EAN KÓD
V prípade predaja cez EAN kódy nová verzia programu testuje duplicitu EAN kódu. V prípade zistenia  zadania duplicitného EAN kódu program zobrazí zoznam tovarov so zadaným EAN kódom a musíte zo zoznamu vybrať konkrétny tovar, ktorý chcete použiť na doklade.

POZNÁMKA: Pre možnosť zadať pri rôznych tovaroch rovnaký EAN kód je ptorebné používať príslušnú verziu programu SKLAD 1.72.

26.01.2011
VNÚTORNÉ ZMENY – ZRÝCHLENIE PREDAJA
Boli vykonané vnútorné úpravy v programe, ktorých dôsledkom by mali byť kratšie odozvy po zadaní položky dokladu, rýchlejšia odozva na tlač dokladu a zlepšená stabilita pri výpise prijatej a vydávanej čiastky za nákup.

STORNO - OPRAVA
Bola odstránená chyba pri storne dokladu, pri ktorej za určitých okolností mohlo dôjsť k nesprávnemu zápisu dát do skladu, čo sa prejaví v zlom výkaze predaja. Hodnoty storna sa vyčíslujú v nulovom základe DPH.

ZĽAVA NA DOKLAD NA ODBERATEĽA LEN SO ZADANOU HODNOTOU ZĽAVY
V parametroch programu môžete nastaviť povolenie uplatniť zľavu na doklad len tým odberateľom, ktorý majú zadanú v adresári firiem nenulovú hodnotu zľavy.

Verzia 2.01
 
07.01.2011
STORNO - OPRAVA
Bola odstránená chyba pri storne dokladu, na ktorom bol predaný aspoň jeden liehový tovar. Storno nebolo v takom prípade vykonané.

22.12.2010

ÚHRADA FAKTÚRY V HOTOVOSTI CEZ POKLADŇU
Pre fiškálnu tlačiareň fi. VAROS a BOWA bola dopracovaná možnosť vykonať úhradu FA v hotovosti vytlačením dokladu cez fiškálnu tlačiareň.
Na úhradu FA je potrebné zadať odberateľa a následne kliknúť na tlačítko “ÚHRADA FA”. Po zadaní čísla FA a sumy FA a potvrdení sa automaticky pokračujte vytlačením dokladu. Nie je možné doplniť na blok ďalšie položky. Bloček obsahuje jedinú položku s názvom “Úhrada FA č. XY” a evidenčným číslom “UHRFA_” . Ak toto evidenčné číslo neexistuje v číselníku tovarov v progrem SKLAD, automaticky sa doplní. V dodacom liste v sklade, ktorý sa vytvorí k pokladničnému dokladu, sa číslo FA poznačí do stĺpca “Zákazka/CFak”. Taktiež sa vytláča vo výkaze predaja.
Úhrada FA sa vykoná v nulovej sadzbe DPH.
Suma dokladov úhrad  FA sa vytláča v samostatnom riadku na dennej aj intervalovej uzávierke.

POZNÁMKA: Pri zadávaní čísla FA aj sumy sa predpokladá, že poznáte tieto údaje. Keďže program nie je prepojený na účtovníctvo, nevie Vám ponúknuť tieto údaje, ani ich po zadaní prekontrolovať.

TLAČ ÚDAJOV PRE POTREBY ZMIEN PODĽA ZÁKONA O LEIHU OD 1.1.2011
Pre potreby zmien v zákone o liehu platných od 1.1.2011 balo vykonané nasledovné:
-    pri tlači tovaru-liehu sa na bločku v druhom riadku položky tlačí jej EAN kód. Podmienoku je, aby v číselníku tovarov v sklade mal tovar zadaný údaj EAN (resp. aj EAN2) a zároveň mal nenulový objem SBL a nenulové percento liehu.
-    na konci bločku sa vytlačia údaje odberateľa – názov, IČO a registračné číslo predajcu alkoholu odberateľa a aj dodávateľa, t.j. Vašej firmy. Reg.č. sa tlačí len ak bol na bločku predaný lieh. Podmienkou je, aby odberateľa mal zadané registračné číslo v programe sklad v číselníku – adresár firiem.

Pre tieto potreby je potrebné mať nainštalovanú  verziu skladu minimálne 1.71 !

Verzia 2.00
05.10.2010

NAČÍTANIE ZÁKAZKY S HODNOTOU „Mn“
Bolo dopracované správne načítanie zákazky z programu AUTOSERVIS, ktorá má okrem počtu Nh zadaný aj počet Mn rôzny od 1.

Verzia 2.00
10.9.2010
                                                !!! DÔLEŽITÉ !!!

NOVÁ VERZIA JE LEN PRE FIŠKALIZOVANÉ POKLADNE PODĽA Z.  289/2008 !!!
Od verzie 2.00 je možné použiť program POKLADŇA len na fiškalizované pokladne podľa zákona 289/2008. V súvislosti s tým bol rozšírený počet fiškalizovaných zariadení, ktoré je možné ovládať programom POKL 2.00 a nové nové typy. V prípade záujme sa informujte vp firme TP SOFT, s.r.o. .

Na pôvodný nefiškalizovaný modul FM3000 je potrebné použiť staršiu verziu 1.33 !!!!

NOVÉ SPÚŠŤACIE PROSTREDIE – RUNTIME VISUAL FOXPRO 9
Od verzie 2.00 bolo použité nové spúšťacie prostredie Runtime Visual FoxPro 9. Nové prostredie by malo prispieť k vyššej stabilite programu na súčasných verziách operačného systému Windows a tvorcom programu umožňuje dopĺňanie novej funkcionality, prinášajúcu vývoj v oblasti IT.

!!! Novú verziu programu nie je možné spúšťať na verzii OS WINDOWS 95 !!!

Nový Runtiem VFP 9 bude v priebehu roku 2010 a 2011  automaticky súčasťou inštalácie nových aktualizácií – updatov programu POKL. To znamená pri inštalácii novej verzie sa automaticky nainštaluje aj Runtime Visual FoxPro 9 a nie je potrebná vo väčšine prípadov jeho osobitná inštalácia.

Samostatná inštalácia Runtime Visual FoxPro 9 je potrebná len v prípadoch:

1.    SPÚŠŤANIE SIEŤOVEJ VERZIE PROGRAMU SKLAD NA STANICI V POČÍTAČOVEJ SIETI
Ak máte sieťovú verziu programu, pri ktorej sa inštalácia updatu vykonáva len na serveri, je potrebné na každej stanici osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk voľbou „NA STIAHNUTIE“ .
2.    PO NAINŠTALOVANÍ SA  PROGRAM NESPUSTÍ A POČÍTAČ OZNAMUJE, ŽE CHÝBA RUNTIME VFP9.
Pri inštalácii sa pravdepodobne nevykonala kompletná registrácia Runtime súborov, preto je potrebné osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk v sekcii  „NA STIAHNUTIE“ .


POVODNÁ VEĽKOSŤ ZOBRAZENÉHO OKNA – VŠETKÝCH, ALEBO AKTUÁLEHO OKNA

Ak máte nastavené zapamätávanie veľkosti okien, môžete v prípade potreby zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii všetkých okien  a vrátiť ich do prvotného nastavenia vo voľbe Služby – Parametre prostredia zaškrtnutím príslušnej voľby.

Štandardnú veľkosť a pozíciu aktuálneho okna môžete nastaviť kliknutím na  tlačítko v paneli nástrojov (prvé zľava).  Toto tlačítko sa používa aj na nastavenie štandardnej veľkosti a pozície v oknách nápovedy (help).   Štandardná veľkosť okna zohľadňuje aj koeficient nastavený v Parametroch prostredia.

Verzia 1.33
25.01.2010

EAN KÓD ODBERATEĽA - ZMENA

Boli vykonané zmeny v súvislosti s novou verziou programu sklad 1.64, ktoré vyžadovali vnútorné zmeny aj v programe POKLADŇA. Preto je potrebné pre novú verziu prgoramu pokadňa 1.33 nainšľtalovať verziu skladu minimáône 1.64.

Verzia 1.32

25.11.2009
ZADÁVANIE ODBERATEĽA CEZ EAN KÓD
Od verzie 1.32 je možné zadávať odberateľa aj prečítaním čiarového kódu scannerom, keď máte kurzor nastavený na položke “Odb./Ean“. Na použitie tejto možnosti je nutné:
-     mať nainštalovanú verziu programu SKLAD win minimálne 1.62 a vyššiu a v nej v adresári firiem pri odberateľoch mať zadaný „EAN firmy“ odberateľa
-    v parametroch programu Pokladňa je potrebné zaškrtnúť pri parametri „Zadávať odberateľa“ parameter „Scannerom“

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ANGLICKEJ KLÁVESNICE PRE ČÍTANIE SCANNERA

Od verzie 1.32 program POKLADŇA v predaji automaticky nastaví pri zadávaní čísla tovaru a čísla odberateľa anglickú klávesnicu, aby ste ju nemuseli ručne prepínať v prípade čítania čiarového kódu tovaru scannerom, alebo nemuseli mať trvale nastavenú anglickú klávesnicu.

Verzia 1.31
12.10.2009

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA – ZÁKAZ MAZANIA OBSAHU BLOČKU

V prístupových právach zavedených pracovníkov, ktorí môžu pracovať s programom POKLADŇA, môžete nastaviť príznak “ZÁKAZ ZMAZANIA POLOŽKY V ROZPRACOVANOM BLOČKU”. 
Toto nastavenie takisto zabráni ukončiť predaj s rozpracovaným bločkom bez jeho vytlačenia. Aj v prípade náhodného chybného zadania tovaru do bločku, je potrebné buď vykonať nápravu opätovným zadaním tovaru s mínusovým množstvom, alebo vytlačiť doklad a následne vykonať prípadné storno bločku.

25.08.2009
UPREDNOSTNENIE INDIVIDUÁLNEJ, ALEBO AKCIOVEJ CENY

Bola vykonaná úprava zohľadňujúca nový parameter definovaný v programe SKLAD ohľadom uprednostnenia akciovej, alebo individuálnej ceny.
Pre funkčnosť tohoto nastavenia je NUTNÉ s touto verziu programu POKLADŇA nainštalovať aj novú verziu programu SKLAD 1.62 a nastaviť v programe SKLAD príslušný parameter.

v. 1.30                                                              1.4.2009
POKLADŇA v. 1.30 - odpis zo stavu skladu v NÁKUPNÝCH CENÁCH NA 4 DESATINNÉ MIESTA

DOLEŽITÉ !!!
Od verzie 1.30 program POKLADŇA vykonáva odpis zo stavu skladu v nákupných cenách na 4 desatinné miesta.
Aby program POKLADŇA správne pracoval pri odpisovaní zo stavov tovarov v sklade, vyžaduje novú verziu programu SKLAD 1.60 a vyššiu ! Skontrolujte si pred nainštalovaním novej verzie pokladne, či máte novú verziu skladu. V opačnom prípade si ju môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov  .
OPRAVA ZOBRAZENIA SUMY BLOČKU S TOVARMI S NULOVOU DPH
v. 1.25                                                              11.3.2009
OPRAVA ZOBRAZENIA SUMY BLOČKU S TOVARMI S NULOVOU DPH
Bola vykonaná oprava zobrazovania celkovej sumybločku pred jeho vytlačením, ktorá sa prejavovala v prípade, že na bločku boli aj tovary s nulovou DPH. Táto skutočnosť nemá dopad na vytlačenú dennú uzávierku.
ZASÚLADENIE ZÁKLADU DPH, HODNOTY DPH A CELKOVEJ SUMY.
Boli vykonané úpravy, ktoré odstraňujú prípadnú nezhodu súčtu základu DPH a hodnoty DPH s celkovou sumou vyskytujúcu sa pri určitých kombináciách malých predajných cien.
!!! Pre zaistenie rovnosti krížovej kontroly sa odporúčame odstaviť v parametroch programu parameter „ZAOKRÚHĽOVANIE JEDNOTKOVEJ CENY“  a zároveň v parametroch nastaviť parameter „Tlač JC / MN“ na „3 desatinné miesta“ !!!

V súvislosti s touto úpravou bolo zavedené automatické vypisovanie „Zaokrúhlenia celkovej sumy“. Táto položka sa do skladu zapíše automaticky pod evidenčným číslom „ZAOKR_“ a s hodnotou DPH 19%, ktorú môžete v prípade potreby zmeniť.

Táto úprava by mala zároveň ostrániť prípadené centové rozdiely medzi tržbou vytlačenou fiskálnym modulom  a evidovaným stavom hotovosti programom Pokladňa.

Po nainštalovaní tejto verzie odporúčame zároveň si nainštalovať verziu skladu, minimálne 1.56.