História zmien v roku 2009/10 - posledná aktualizácia: 19.4.2010 - ver. 1.16

Verzia 1.16
19.4.2010

AUTOMATICKÉ UPOZORŇOVANIE NA VOZIDLÁ S KONČIACOU PLATNOSŤOU STK a EK

V parametroch programu pribudla v novej verzii programu v záložke Editovanie a tlač sekcia Upozorňovanie na platnosť STK a EK. V tejto sekcii sa nachádzajú dva parametre: Upozorňovať na platnosť STK a EK (toto zaškrtávacie políčko bude v novej verzii prednastavené) a Koľko dní vopred upozorniť (prednastavená hodnota je 30 dní). Ak je potvrdená voľba Upozorňovať na platnosť STK a EK, tak bude program pri štarte upozorňovať na vozidlá, ktorým končí platnosť STK alebo EK toľko dní dopredu, koľko je nastavené v parametroch. Tento zoznam vozidiel je možné získať aj pomocou výpisu Platnosť STK a EK, ktorý sa nachádza v menu Výpisy.

S touto funkciou nastala aj zmena v číselníku Vozidlá. Z položiek Dátum STK a Platnosť STK zostala len položka Platnosť STK. Táto položka bola predtým zadávaná v mesiacoch. V novej verzii je to dátumová položka. V novej verzii sa táto položka vyplní len za predpokladu, že bola vyplnená v pôvodných dátach minimálne položka Dátum STK (za tohto predpokladu sa vyplní hodnotou Dátum STK + 24 mesiacov). Ak bola navyše vyplnená aj položka Platnosť STK, tak sa vyplní hodnotou Dátum STK + Platnosť STK.
Ďalej pribudla položka Platnosť EK. Toto je dátumová položka, do ktorej sa zadáva dátum, do ktorej je platná EK na vybranom vozidle.

17.3.2010
OKAMŽITÉ ODSLANIE DOKLADU TYPU PDF,DOC,... EMAILOM
V novej verzii môžete doklad, napr. faktúru, zákazku kompletnú a s opisom, ktorú dáte vytvoriť ako súbor PDF,DOC, ... okamžite odoslať emailom bez nutnosti spustiť Vášho poštového klienta a zadať potrebné informácie.
Ak chcete doklad odoslať na mail Vášho partnera, musíte dať daný doklad vytvoriť ako súbor PDF,DOC,.., pričom v okne, kde určujete typ súboru, zaškrtnite nastavenie „POSLAŤ SÚBOR AUTOMATICKY EMAILOM“. Následne sa Vám po vytvorení súboru otvorí okno pre poslanie emailu, kde bude vyplnená emailová adresa príjemcu, predmet správy, príloha, t.j. daný súbor a prípadne text správy. V prípade potreby, môžete tieto údaje meniť. Štandardný text správy si môžete preddefinovať v nastaveniach programu.
Podmienkou pre odoslanie emailu je, že v parametroch programu máte zadanú Vašu emailovú adresu, z ktorej bude email odoslaný.
Ak posielate napr. faktúru a daný odberateľ má v adresári firiem zadanú emailovú adresu, ponúkne sa jeho adresa ako adresa príjemcu.
Po kliknutí na tlačítko „Poslať“ bude email odoslaný a zobrazí sa oznam o úspešnosti odoslania emailu.
 
NASTAVENIE PARAMETROV ODOSIELANIA:
Úspešné odoslanie vyžaduje prvotné nastavenie parametrov odosielanie, ktoré sú závislé od poštového klienta, ktorý používate. Nastavíte to priamo v zobrazenom okne, ktorým odosielate email.
Ak máte Microsoft Outlook Express, môžete zaškrtnúť v dolnej časti okna nastavenie „Použiť nastavenie z Outlook Express“.  Ak máte iného mailového klienta, musíte nastavenie odškrtnúť a zadať požadované parametre:
                SMTP server, SMTP port, Mechanizmus odosielania, prípadne Meno a Heslo.
Pre zapamätanie parametrov odosielania nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Uložiť parametre“.

POZNÁMKA: Vo voľbe INFO si môžete voľbou „História odosielania emailov“ zobraziť, kedy a komu ste z aplikácie odoslali email s jeho základnými údajmi.

 
25.1.2010

ADRESÁR FIRIEM – DIČ, IBAN, SWIFT
V číselníku adresár firiem bol zavedený osobitný údaj DIČ, ktorý sa doteraz odvádzal od údaja IČ DPH. Pri prvom spustení tejto verzie sa údaj DIČ automaticky naplní, prípadne to prekontrolujte. DIČ sa tlačí na faktúrach.  Ďalej boli zavedené nové údaje: IBAN a SWIFT.

!!! UPOZORNENIE:
Ak používate aj iné programu fi. TP SOFT, je potrebné v súvislosti s touto zmenou nainštalovať aj nové verzie týchto programov a to verzie minimálne nasledovného čísla:
SKLAD v. 1.64   POKL v. 1.33   JU v. 1.61   PU v . 2.40   SERVIS v. 1.16

V parametroch firmy je zavedená samostatná položka pre DIČ.  Doteraz sa DIČ odvodzovala z položky IČ DHP.

Verzia 1.15
16.12.2009

VYLEPŠENIA ORGANIZÉRA
•    v organizéri pribudla možnosť zadávať dĺžku trvania naplánovanej činnosti. Tento časový interval, ktorý jednotlivé činnosti zaberajú sa zobrazuje aj v tlačovej zostave denného rozpisu činností.

•    zároveň pribudol ďalší tlačový výstup z organizéra – Denný rozpis činností súhrnný.  Tento je možné tlačiť kliknutím na ikonu  . Rozpis obsahuje denný plán činností, ktorý je naplánovaný na zadaný dátum a pre všetky pracoviská, ktoré sú práve zobrazené v okne organizéra.

Verzia 1.14
22.09.2009
VÝPIS – CENNÍK ÚKONOV
Vo výpisoch v najnovšej verzii pribudol výpis Cenník úkonov. Tento výpis umožňuje vytlačiť zoznam úkonov zoradených podľa okruhu prác a voliteľne podľa kódu úkonu, alebo podľa názvu úkonu. Je možné vytlačiť len úkony za vybraný okruh prác, vybraný typ vozidla. Tento výpis ďalej umožňuje tlač cien za jednotlivé úkony. Pre tlač cien je nutné vybrať konkrétnu cenovú hladinu.

PRIAMA EDITÁCIA VOZIDLA V MODULE PNEUSERVIS
V module Pneuservis pribudlo tlačidlo Upraviť vozidlo. Kliknutím na toto tlačidlo sa umožní priama editácia vozidla, s ktorým sa práve pracuje, bez nutnosti vojsť do číselníka vozidiel.

VYLEPŠENÁ FUNKČNOSŤ PROGRAMU
Vo verzii 1.14 boli urobené viaceré zlepšenia vo funkčnosti programu. Formuláre programu boli upravené, aby sa zobrazovali korektne pri zadaní rôznych koeficientov zväčšenia. Všetky zoznamy údajov na formulároch si pamätajú svoje nastavenia šírky a poradia stĺpcov.

Verzia 1.13
07.09.2009
ROZŠÍRENÝ ORGANIZÉR
Vo verzii 1.13 bol organizér rozšírený o možnosť plánovať a zobrazovať naraz až štyri pracoviská. Zároveň pribudla možnosť nastaviť pracovnú dobu , ktorá sa bude plánovať v organizéri. Toto nastavenie sa nachádza v parametroch programu v časti Editovanie a tlač.

Verzia 1.12
26.08.2009
HROMADNÁ FAKTURÁCIA ZÁKAZIEK

V novej verzii pribudla možnosť vo voľbe ZÁKAZKY vystaviť jednu faktúru na viacero zákaziek. Tieto zákazky musia spĺňať podmienku, že vozidlá sa evidujú na rovnakú firmu, alebo firmy týchto vozidiel patria pod jeden podnik. Funkcia sa spúšťa kliknutím na ikonu FH - Hromadnej faktúry, ktorá sa nachádza v hlavnej tlačítkovej lište aplikácie. Po kliknutí sa zobrazí hlavné okno Hromadnej fakturácie. Toto okno obsahuje zoznam otvorených zákaziek. Tento zoznam je možné filtrovať za firmu a za dátum vytvorenia zákazky. Zákazky je možné označiť kliknutím, alebo stlačením medzerníka do výberu pre hromadnú fakturáciu. Potvrdením sa zobrazí štandardné okno fakturácie, kde sa upresnia informácie pre faktúru.
Funkcia vytvorí jednu faktúru pre všetky vybrané zákazky a ak zákazky obsahujú materiál, tak sa zároveň pre každú zákazku vytvorí do skladovej aplikácie aj dodací list.
POZOR!!! Na takto vytvorenú faktúru nie je možné vystaviť storno/dobropis.

INÉ  ÚČTOVNÉ VYSPORIADANIE PRI HROMADNEJ FAKTURÁCII
V spodnej časti okna hromadnej fakturácie sa nachádza možnosť Výber akcie.  Tu je možné vybrať okrem fakturácie aj Iné účtovné vysporiadanie. Táto voľba ukončí vybrané zákazky iným účtovným vysporiadaním. Pri voľbe Iné účtovné vysporiadanie nie je nutné, aby mali vybrané zákazky rovnakého adresáta.

FAKTURÁCIA V MODULE PNEUSERVIS
V module Pneuservis bola pridaná funkcia fakturácie. Vyfakturovať sa dajú iba zákazky, ktoré obsahujú úkony. Samotná fakturácia sa vykoná kliknutím na ikonu Fa. Po kliknutí sa zobrazí štandardné okno fakturácie, kde je možné upresniť údaje nutné pre fakturáciu. 

ORGANIZÉR
Od verzie 1.12 je v programe doplnená nová funkcia jednoduchý ORGANIZÉR. Nachádza sa v hlavnom menu programu. Tento organizér umožňuje naplánovať činnosti na jednotlivé dni. Umožňuje následne  vytlačiť denný plán pre konkrétny deň. Každý deň je rozdelený do časových úsekov, ktoré je možné nastaviť v parametroch programu v časti Editovanie a tlač. Na výber je: 10,15,20,30,40 a 45 min. Každodenný plán je možné zadávať na rôzne pracoviská. Zoznam pracovísk je možné zadávať v číselníku pracovísk, ktorý sa nachádza v menu programu Číselníky.
Na každý tento časový úsek je možné naplánovať si rôznu akciu. Po kliknutí na riadok, alebo po stlačení klávesy ENTER na vybranom riadku sa zobrazí detail organizéra.Tu je možné zadať prípadného zákazníka, ktorého návšteva je plánovaná a upresniť samotnú plánovanú činnosť.
Denný rozpis činností je možné tlačiť kliknutím na ikonu P. Po kliknutí sa zobrazí jednoduchý denný plán.

Verzia 1.11

13.07.2009
MOŽNOSŤ URČIŤ V ČÍSELNÍKU PRÁC TYPY PRÁC, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ ZĽAVÁM
V číselníku prác pribudlo výberové pole Uplatňovať zľavu. Štandardne obsahuje hodnotu Áno. Znamená to, že ak je pri fakturácii zadaná zľava/príplatok, uplatňuje sa na úkony z tohto okruhu prác.
Zadaním hodnoty Nie do tohto políčka spôsobíme to, že na úkony z tohto okruhu prác sa nebude uplatňovať zľava/príplatok.

23.06.2009
SLEDOVANIE DÁTUMU REALIZÁCIE ÚKONOV
V najnovšej verzii je možné pri zadávaní zákazky zadať pri každom úkone aj dátum jeho realizácie. Tento dátum je potom možné tlačiť aj na zákazkovom liste. Tlač tohto dátumu je podmienená

parametrom:  Dátum realizácie úkonu, ktorý sa nachádza v menu Služby/Parametre programu v sekcii Zákazky.

MOŽNOSŤ EVIDOVAŤ ZÁKAZKY NA ODBERATEĽA BEZ ŠPZ
Niekedy je potrebné realizovať zákazky na vozidlá, prípadne diely vozidiel, ktoré nemajú pridelenú ŠPZ. Postup v tomto prípade je nasledovný. Ak máme príjem vozidla/dielu prvý krát, v obrazovke nahrávania zákazky zadáme do políčka ŠPZ  *. Následne sa nám zobrazí číselník vozidiel s prázdnymi hodnotami ŠPZ a Odberateľ. Program sa automaticky nastaví na políčko Odberateľ, kde sa dá vybrať si z číselníku odberateľov, alebo nahrať nového odberateľa. Kód vybraného/zadaného odberateľa sa automaticky predplní do políčka ŠPZ. V tomto prípade nie je povinné nahrávať ani typ vozidla, ani číslo karosérie. Pri nahrávaní ďalšej zákazky na takéto vozidlo, sa už potom jednoducho vyberie zo zoznamu vozidiel, kde namiesto ŠPZ figuruje kód odberateľa.
Takéto vozidlo/diel, je možné nahrávať aj priamo v číselníku vozidiel. Pri políčku ŠPZ pribudol help, ktorý zobrazí zoznam odberateľov. Po vybratí sa kód odberateľa prenesie do políčka ŠPZ a zároveň sa predplní aj políčko Odberateľ.

 

v.1.10                                                               25.03.2009

ODPIS ZO STAVU SKLADU V NÁKUPNÝCH CENÁCH NA 4 DESATINNÉ MIESTA
DOLEŽITÉ !!!

Od verzie 1.10 program AUTOSERVIS vykonáva odpis zo stavu skladu v nákupných cenách na 4 desatinné miesta.
Aby program AUTOSERVIS správne pracoval pri odpisovaní zo stavov tovarov v sklade, vyžaduje novú verziu programu SKLAD 1.60 a vyššiu ! Skontrolujte si pred nainštalovaním novej verzie servisu, či máte novú verziu skladu. V opačnom prípade si ju môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov 

v. 1.05                                                                 10.03.2009

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
V najnovšej verzii je možné vytvoriť rôznych užívateľov, ktorí budú pracovať s programom a priradiť im rôzne práva na prácu s programom. Funkciu spustíte z menu Služby. Môžete pridať nového užívateľa a priradiť mu heslo. Počas práce s programom môžete meniť užívateľa.
Každému uživateľovi môžete priradiť rôzne práva na prácu s programom. Práva sa priraďujú pomocou kliknutia na ikonu  , ktorá sa nachádza v hlavnom toolbari aplikácie. Ikona je viditeľná, keď máme spustený formulár Heslá a prístupové práva.

27.02.2009

ROZŠÍRENIE PROGRAMU O MODUL „PNEUSERVIS“
V programe pribudla nová evidencia zameraná na prevádzku pneuservisu.  Prístupná je len pre zákazníkov, ktorý majú tento modul zakúpený. Štandardne je prístup do funkcií tejto evidencie zamedzený. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím fi. TP SOFT, s.r.o.

NOVÁ FUNKCIA  – KOMUNIKÁCIA S POKLADŇAMI EUR

V parametroch programu pribudla záložka Pokladne.
Slúži na zadefinovanie a nakonfigurovanie pokladní, na ktoré chceme z programu Autoservis tlačiť. Pridanie pokladne sa vykonáva pomocou tlačidla Pridať ďalšiu pokladňu. Vyvolá sa dialógové okno. V tomto dialógovom okne si môžeme zadefinovať typ pokladne, sériový port, na ktorom máme pokladňu pripojenú a prenosovú rýchlosť dát, ktorou bude prebiehať komunikácia s pokladňou.
Pre samotnú tlač pokladničného dokladu použijeme tlačidlo, ktoré sa nachádza v hlavnom toolbari - tlačítkovej lište a je aktívne len keď pracujeme so zákazkami. Po kliknutí na tlačidlo sa vyvolá nasledovné okno pre tlač dokladu na pokladnici EURO-ELCOM.  Pomocou tohto dialógového okna je možné vytlačiť k zákazke pokladničný blok a vybranú zákazku ukončiť s príznakom „PO“.
Pozn.: Táto funkcia je prístupná len pre zákazníkov, ktorí majú túto funkciu zakúpenú.

v. 1.04                                                                       08.01.2009

NOVÁ FUNKCIA  – KONTROLA ZÁKAZIEK
V programe pribudla nová funkcia „Kontrola zákaziek“, ktorá sa nachádza v menu „Služby/Špeciálne funkcie“. Funkcia má význam, iba ak je program napojený na externý sklad. Funkcia vykonáva nasledovné: prechádza ukončené zákazky z aktuálneho roku (tzn. vyfakturované, ukončené pokladňou, alebo iným vysporiadaním) a kontroluje, či majú tieto zákazky prislúchajúce záznamy v skladových súboroch (sdlist.dbf a sdodli.dbf). Ďalej kontroluje nesúlad medzi množstvom materiálu uvedenom na zákazkách, s množstvom uvedeným na prislúchajúcich výdajkách v sklade a nesúlad v predajnej cene uvedenej na zákazke oproti predajnej cene uvedenej na výdajke.
Tieto chyby je možné odstrániť po označení medzerníkom pomocou tejto funkcie, okrem problémov, ktoré sú vyznačené červenou farbou. Tie musí užívateľ odstrániť svojpomocne.