História zmien v roku 2009/10 - posledná aktualizácia: 29.9.2010 - ver. 2.50

Verzia 2.50,  september 2010

NOVÉ SPÚŠŤACIE PROSTREDIE – RUNTIME VISUAL FOXPRO 9
Od verzie 2.50 bolo použité nové spúšťacie prostredie Runtime Visual FoxPro 9. Nové prostredie by malo prispieť k vyššej stabilite programu na súčasných verziách operačného systému Windows a tvorcom programu umožňuje dopĺňanie novej funkcionality, prinášajúcu vývoj v oblasti IT.

!!! Novú verziu programu nie je možné spúšťať na verzii OS WINDOWS 95 !!!

Nový Runtime VFP 9 bude v priebehu roku 2010 a 2011  automaticky súčasťou inštalácie nových aktualizácií – updatov programu Podvojné účtovníctvo. To znamená pri inštalácii novej verzie sa automaticky nainštaluje aj Runtime Visual FoxPro 9 a nie je potrebná vo väčšine prípadov jeho osobitná inštalácia.

Samostatná inštalácia Runtime Visual FoxPro 9 je potrebná len v prípadoch:

1.    SPÚŠŤANIE SIEŤOVEJ VERZIE PROGRAMU  NA STANICI V POČÍTAČOVEJ SIETI
Ak máte sieťovú verziu programu, pri ktorej sa inštalácia updatu vykonáva len na serveri, je potrebné na každej stanici osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk voľbou „NA STIAHNUTIE“ .

2.    PO NAINŠTALOVANÍ SA  PROGRAM NESPUSTÍ A POČÍTAČ OZNAMUJE, ŽE CHÝBA RUNTIME VFP9.
Pri inštalácii sa pravdepodobne nevykonala kompletná registrácia Runtime súborov, preto je potrebné osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk v sekcii  „NA STIAHNUTIE“ .

DYNAMICKÁ ZMENA VEĽKOSTI OKIEN, ZAPAMATANIE VEĽKOSTI OKIEN
Od verzie 2.50 môžete väčšine okien zmeniť veľkosť "chytením" pravého dolného rohu okna myšou a potiahnutím, alebo chytením niektorej zo strán okna a natiahnutím.  So zmenou veľkosti okna sa bude dynamicky prispôsobovať aj obsah okna podľa nastavovanej veľkosti. Takýmto spôsobom môžete zväčšiť príslušné okno a tým aj text v okne pre lepšiu čitateľnosť a to bez toho, aby ste museli meniť nastavenie rozlíšenia okien v samotnom operačnom systéme Windows.

Pri zatvorení okna sa nastavená veľkosť, ale aj prípadná nová pozícia okna na obrazovke môže zapamätať a pri opätovnom zobrazení sa okno zobrazí v posledne nastavenej veľkosti a na poslednej pozícii. Stane sa tak len v prípade, že v Parametroch prostredia  máte označené "Uchovávať veľkosť a umiestnenie okien pri zmene".

Pamätanie veľkosti a pozície okien nefunguje pri číselníkoch - prvé okno so zoznamom.

V účtovných evidenciách  - okno so zoznamom dokladov -  sa pri zmene veľkosti okna veľkosť písma nemení. Zvýši sa počet stlpcov v zozname, zobrazí sa o každom doklade viac informácií. Veľkosť písma v tabuľkách môžete ovplyvniť nastavením koeficientu v Parametroch prostredia.

V prípade potreby môžete zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii všetkých okien  a vrátiť ich do prvotného nastavenia voľbou Služby – Systémové funkcie – „Základné nastavenie tabuliek, okien, ...“ alebo v Parametroch  prostredia.

Štandardnú veľkosť a pozíciu aktuálneho okna môžete nastaviť kliknutím na  tlačítko v paneli nástrojov (prvé zľava).  Toto tlačítko sa používa aj na nastavenie štandardnej veľkosti a pozície v oknách nápovedy (help).   Štandardná veľkosť okna zohľadňuje aj koeficient nastavený v Parametroch prostredia.

Zmeny v účtovaní dokladov - "Suma pre DPH"
Vo všetkých účtovných evidenciách  je v tabuľkách pre stranu MD a Dal nový stlpec - Suma pre DPH. Táto zmena súvisí s automatickým prepočítavaním účtovnej sumy v prípade odpočtu DPH koeficientom (viď nižšie.)
Doposiaľ sa zobrazovala len "účtovná suma". Suma pre DPH bola rovnaká ako suma pre účtovníctvo. Suma DPH sa od účtovnej sumy líšila len v prípade, ak bol pri zahraničnej faktúre zadaný "iný kurz pre DPH".  Pri vyšlých faktúrach sa po Suma pre DPH naplní automaticky účtovnou sumou, nie je možné ju zmeniť.
Pri došlých faktúrach sa dá pri oprave riadku editovať suma pre DPH aj účtovná suma.

Pokladňa
Poradie pri zadávaní základov DPH a sumy DPH sa zjednotilo s ostatnými evidenciami. To znamená, že najprv sa zadáva základ DPH, potom suma DPH.

Pribudlo nové zaškrtávacie políčko - Zahrnúť do hlásenia platieb fyzickým osobám.  Pole sa automaticky označí pri účtovaní platby dodávateľovi - fyzickej osobe. Označenie môžete zrušiť, ak táto platba nemá byť v hlásení.

Vyšlé faktúry
Do súhrnného výkazu DPH sa zahrnú faktúry na základe označenia "SV DPH" v účtovaní faktúry. Program pri novom doklade toto zaškrtávacie políčko označí, ak účtujete na účty 601,602,604 a odberateľ je z krajín EU.

Súhrnný výkaz DPH je možné vo výpisoch tesne pred tlačou opravovať. Slúžia na to tlačítka "N", "O" a "Z" nad tabuľkou so zoznamom faktúr, ktoré sa zahrnú do priznania. Opravy sa robia priamo v tabuľke.

Parametre programu
V parametroch programu pribudli dva nové parametre pre účtovanie. Obidva sa uplatnia len pri účtovaní nového dokladu, nie pri oprave dokladu.

1. Ponúkať základ DPH a DPH po zadaní sumy dokladu - funguje len v prípade, že v predkontácii je len jeden základ DPH (nižší, vyšší alebo základ bez dane). Po zadaní sumy dokladu automaticky vypočíta základ DPH a sumu DPH. Napr. v predkontácii faktúry je zadaný typ sumy základ 19% a DPH 19%. Zadáte sumu faktúry 119 Eur, ponúkne Vám základ 100 Eur, DPH 19 Eur.
2. Automaticky opravovať DPH podľa súčtu základov - v prípade, že opravou riadkov  na strane MD alebo Dal sa zmení súčet základov DPH, automaticky sa vypočíta a zaúčtuje nová suma DPH.

Odpočet DPH koeficientom
Pri odpočítaní DPH koeficientom (v parametroch je nastavený koeficient z minulého roku), do evidencie DPH sa zapisujú hodnoty základu a DPH v plnej výške a pre účely účtovníctva sa do sumy základu prepočítava suma zvýšená o neodpočítateľnú čiastku DPH a na účet DPH hodnota znížená o sumu neodpočítateľnej časti. Príklad: Koeficient z minulého roku je 0,8. Základ pre DPH 19% 100€, hodnota DPH 19€.
Do evidencie DPH idú plné uvedené sumy a pre účely účtovníctva 501019/ 103,80€ a 343019/ 15,20€.

Sumy sa automaticky prepočítavajú po zadaní spôsobu odpočtu "K". Ak pri účtovaní nepoužívate predkontáciu, doporučujeme najprv zaúčtovať DPH a potom základ. Pri účtovaní v opačnom poradí by pri účtovaní základu bola účtovná suma bola rovnaká ako suma pre DPH, pretože v danom momente program "nevie", že sa DPH bude odpočítavať koeficientom.

Výpisy - Saldokonto dodávateľov - Kniha faktúr
V prípade, že existuje viac faktúr dodávateľa s rovnakým číslom faktúry, tlačí sa každá faktúra v samostatnom riadku. Doposiaľ sa v taktomto prípade tlačil len jeden riadok, ktorý obsahoval súčet faktúr a súčet úhrad.

Verzia 2.44,  júl 2010

Import firiem z externého súboru CSV
Ak potrebujete do číselníka „Adresár firiem“ doplniť automaticky nové firmy, ktorých údaje máte uložené v externom programe, môžete použiť voľbu Služby – Import – Import firiem zo súboru CSV. Funkcia vyžaduje textový súbor s údajmi nových firiem, ktoré načíta a automaticky doplní do adresára firiem. Obsah textového súboru musí obsahovať údaje v presnej štruktúre, ktorú zistíte kliknutím na tlačítko „Popis obsahu CSV“.

Verzia 2.43,  máj 2010

Účtovanie došlých a vyšlých faktúr
Pri účtovaní došlých a vyšlých faktúr sú v tabuľkách účtov MD a Dal doplnené stĺpce "Číslo faktúry" a "Evidenčné číslo faktúry".Je to kvôli prehľadnosti v prípade, ak je v jednom doklade účtované na viac saldokontových účtov, s rôznym číslom faktúry.

Pri oprave čísla dokladu v hlavičke faktúry sa číslo faktúry opraví aj pri saldokontovom účte len v prípade, že v doklade je len jeden účet saldokonta. Ak je v doklade účtované na viac účtov saldokonta, treba číslo faktúry opraviť pri prislúchajúcom účte cez opravu riadku. Pri oprave riadku je možné zadávať číslo faktúry, číslo firmy, príp. ev.číslo faktúry len v prípade, že v doklade je účtované na viac účtov saldokonta.

Výpisy saldokonta
-  nová možnosť zoradenia - podľa dátumu splatnosti
- neuhradené faktúry - len v lehote splatnosti
                              - splatné v zadaný deň

Dátumy "Faktúry s dátumom do:" a "Zohľadniť úhrady do:" sa zapamätávajú a naplnia sa pri ďalšom otvorení okna Výpisy.

Interné doklady
Ak je v doklade účtované aj na účet saldokonta, je možné zadať dátum splatnosti.
Pri účtovaní nového interného dokladu je možné v hlavičke zadať sumu dokladu. Suma sa automaticky  uloží do prvého účtu na strane MD a na strane Dal.
Ak opravíte sumu v prvom účte, rozdiel medzi sumou dokladu a sumou v prvom účte sa uloží do sumy v druhom účte. Takto sa pokračuje aj pri ďalších účtoch dovtedy, kým súčet obratov je menší ako "suma dokladu".

Verzia 2.42, 
19.4.2010
Súhrnný výkaz DPH - elektronické podanie
Od 01.01.2010 je možné súhrnný výkaz DPH podávať len elektronicky, preto bola doplnená vo výpisoch DPH - súhrnný výkaz  možnosť  " XML-súbor pre elektronické podanie". Vytvorí súhrnný výkaz vo forme XML súboru, z ktorého sa načítajú údaje v elektronickej podateľni DR SR (tlačítko Vloženie údajov zo súboru). Súbor sa štandardne ukladá do podadresára Vystup\<názov firmy>\XML.  Pri vytváraní XML súboru máte možnosť zmeniť názov priečinka pre uloženie súboru.

Súbor pre elektronické podanie priznania DPH
Pri tlači originálu PDF sa vytvorí aj súbor FDF, ktorého názov je poskladaný nasledovne:
               DPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf  
kde RRRRMM je odovodene z dátumu, ku ktorému sa výkaz podáva. Súbor je uložený v adresári programu, v podadresári ..\PU\FDF .       (napr. c:\TPsoftwin\PU\Fdf)
Pri elektronickom podávaní výkazu na internetovej stránke použite príslušné tlačítko na výber tohoto FDF súboru, z ktorého sa automaticky naplnia hodnoty elektronického formulára.
Priznanie DPH a tzv. krycí list (ak nepoužívate zaručený elektronický podpis) si môžete vytlačiť priamo pri elektronickom podávaní výkazu.
Pripravujeme vytvorenie súboru XML aj pre priznanie DPH.

Okamžité odoslanie výpisu typu PDF,DOC,... e-mailom
V novej verzii môžete výpis, ktorý dáte vytvoriť ako súbor PDF,DOC, ... okamžite odoslať emailom bez nutnosti spustiť Vášho poštového klienta a zadať potrebné informácie.
Ak chcete doklad odoslať na mail Vášho partnera, musíte dať daný doklad vytvoriť ako súbor PDF,DOC,.., pričom v okne, kde určujete typ súboru, zaškrtnite nastavenie „POSLAŤ SÚBOR AUTOMATICKY EMAILOM“. Následne sa Vám po vytvorení súboru otvorí okno pre poslanie emailu, kde bude vyplnený predmet správy (názov výpisu), príloha, t.j. daný súbor a v texte správy bude názov firmy - odosielateľa. V prípade potreby, môžete tieto údaje meniť.
Po kliknutí na tlačítko „Poslať“ bude email odoslaný a zobrazí sa oznam o úspešnosti odoslania emailu.
NASTAVENIE PARAMETROV ODOSIELANIA:
Úspešné odoslanie vyžaduje prvotné nastavenie parametrov odosielanie, ktoré sú závislé od poštového klienta, ktorý používate. Nastavíte to priamo v zobrazenom okne, ktorým odosielate email.
Ak máte Microsoft Outlook Express, môžete zaškrtnúť v dolnej časti okna nastavenie „Použiť nastavenie z Outlook Express“.  Ak máte iného mailového klienta, musíte nastavenie odškrtnúť a zadať požadované parametre:
    SPTP server, SMTP port, Mechanizmus odosielania, prípadne Meno a Heslo.
Pre zapamätanie parametrov odosielania nezabudnite kliknúť na tlačítko „Uložiť parametre“.

POZNÁMKA: Vo voľbe INFO si môžete voľbou „História odosielania emailov“ zobraziť, kedy a komu ste z aplikácie odoslali email s jeho základnými údajmi.

Nastavenie štandardného nastavenia veľkosti a pozícií okien a tabuliek
Pri zatvorení okna sa nastavená veľkosť, ale aj prípadná nová pozícia okna na obrazovke zapamätá a pri opätovnom zobrazení sa okno zobrazí v posledne nastavenej veľkosti a na poslednej pozícii.
V prípade potreby môžete zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii a vrátiť ich do prvotného nastavenia voľbou Služby – Systémové funkcie – „Základné nastavenie tabuliek, okien, ...“.

V Parametroch prostredia môžete odstaviť automatické zapamätávanie veľkosti a pozícií okien - zaškrtávacie políčko "Uchovávať veľkosť a umiestnenie okien pri zmene".

Verzia 2.41

marec 2010
Oprava vo výpise hlavnej knihy a hospodárskych výsledkov, ak ste tlačili tieto výpisy už za nasledujúci rok, nie za aktuálny rok. Napr. aktuálny rok je 2009 a pred uzávierkou  robíte výpis za február 2010. V takomto prípade sa obraty za január 2010 napočítali do počiatočných stavov, nie do ročných obratov. Mesačné obraty a zostatok účtu bol správny.
 
Verzia 2.41
18.2.2010
Poštová adresa na faktúre
V adresári firiem, je možné u odberateľa na záložke "Doplnkové údaje zadať číslo firmy, ktorej adresa bude použitá pri tlači faktúry  ako adresa odberateľa.  V tomto prípade sa na faktúre vytlačí aj "sídlo firmy". Je to adresa firmy, ktorá je zadaná pri vytváraní faktúry v položke firma - odberateľ. 
Súhrnný výkaz DPH
Do súhrnného výkazu sa zahrnú aj faktúry za služby, zaúčtované na účet 602. Služby sú vykazované na samostatnom riadku, s kódom "2".

Číslovanie dokladov
Dopĺňanie čísla roku pri automatickom číslovaní dokladov je možné v číselníku typov dokladov nastaviť pre všetky typy dokladov, nielen pre faktúry.

Možnosť editovať "názov" náhodného odberateľa/dodávateľa
Pri nahrávaní faktúr je možné zadať len odberateľa alebo dodávateľa, ktorý je v číselníku - v Adresári.  Je tam s číslom 9999999999 tzv. Náhodný odberateľ, ktorý sa používa pre odberateľov, ktorí sa vyskytnú v evidencii "jednorázovo".

Ak v parametroch na záložke Účtovanie označíte "Pri nahrávaní faktúr editovať náhodného odberateľa", môžete pri nahrávaní  zadať názov  resp. meno náhodného odberateľa.  Po zadaní čísla odberateľa 9999999999 sa sprístupní položka názov firmy.  Edituje sa len názov firmy, nie adresa.
Tento názov sa zobrazuje v evidencii faktúr v stĺpci "Názov firmy" aj vo  výpisoch saldokonta.

Ďalšie zmeny:
Oprava pri vytváraní súboru pre Homebanking - Ľudová banka,  ak sa v názve dodávateľa vyskytla čiarka.
Zmena vo výpise Evidencia platieb fyzickým osobám. Netlačí sa číslo dokladu, tlačí sa DIČ fyzickej osoby.

Oprava v účtovaní kurzových rozdielov pred ročnou uzávierkou. Ak už  boli účtované došlé faktúry z roku 2010, počítali sa kurzové rozdiely aj k týmto faktúram.

Oprava v tlačive faktúry, vo verzii 2.40 v niektorých prípadoch nevytlačilo IČ DHP.

Verzia 2.40
25.01.2010

ADRESÁR FIRIEM – DIČ, IBAN, SWIFT

V číselníku adresár firiem bol zavedený osobitný údaj DIČ, ktorý sa doteraz odvádzal od údaja IČ DPH. Pri prvom spustení tejto verzie sa údaj DIČ automaticky naplní, prípadne to prekontrolujte. DIČ sa tlačí na faktúrach.  Ďalej boli zavedené nové údaje: IBAN a SWIFT.

!!! UPOZORNENIE:
Ak používate aj iné programu fi. TP SOFT, je potrebné v súvislosti s touto zmenou nainštalovať aj nové verzie týchto programov a to verzie minimálne nasledovného čísla:
SKLAD v. 1.64   POKL v. 1.33   JU v. 1.61   PU v . 2.40   SERVIS v. 1.16

V parametroch firmy je zavedená samostatná položka pre DIČ.  Doteraz sa DIČ odvodzovala z položky IČ DHP.

Ďalšie zmeny:
- Oprava vo výpise  "Rozdiely v účtovaní došlých faktúr a vo výpise saldokonta". V prípade, že na strane faktúry bola účtovaná ďalšia suma, nesprávne ju zahrnulo do chybového výpisu.
Tento výpis porovnáva aktuálne stavy v účtovaní došlých faktúr a výpisom saldokonta. Preto pre výpis nastavte také dátumy, aby boli zahrnuté všetky účtované doklady.
Napr. ak už máte zaúčtované aj faktúry a úhrady za január 2010, nastavte dátumy "zahrnúť faktúry do" a "zahrnúť faktúry do" na 31.01.2010.
-Oprava vo výpise Odsúhlasenie zostatkov. V prípade, že na strane faktúry bola okrem sumy faktúry účtovaná ďalšia suma(mnapr. interným dokladom zahrnulo ju do výpisu ako neuhradenú.
-Úprava vo výpise Kniha evidencie DPH. Doplnená tlač základov do výpisu zdaniteľných plnení, pre došlé faktúry so "samozdanením" . Pre takúto faktúru sa základ, napr. r. 07, vypisuje aj v vo výpise zdaniteľných plnení a vo výpise nákupov.

 

Verzia 2.39
12.01.2010
EVIDENCIA DPH – NOVÉ ČÍSLA RIADKOV, PRIZNANIE PLATNÉ PRE ROK 2010

Bolo dopracované nové priznanie DPH platné od januára 2010. Keďže má zmenené čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu, aj pri účtovaní dokladov s dátumu vyšším ako rok 2009 je potrebné zadávať pri základoch a hodnotách DPH nové čísla riadkov. Program Vám prednostne ponúka podľa dátumu plnenia dokladu platné čísla riadkov. To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2010 aj spred roku 2010.
V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2010, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j.  platné v roku 2009. Pri prvom spustení tejto verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2010 na nové platné čísla riadkov.
POZNÁMKA: Pre začatie účtovania dokladov nového roku nie je potrebné vykonať hned ročnú uzávierku, môžete účtovať obidva roky spolu a až po dokončení starého roku vykonať ročnú uzávierku, ktorá roky rozdelí, zavedie nový rok a starý rok ponechá.

 

Verzia 2.38, september 2009

Tlač kompletného priznania DPH - originálne tlačivo
Pri tlači priznania DPH je možné voľbou „Tlačivo PDF” vykonať výstup priznania v tvare kompletného originálneho tlačiva. Podmienkou je nainštalovaný program “Acrobat reader” verzie 5 a vyššej. Originál tlačiva je funkčný len pre tlačivo priznania platné od 1.4.2009.
Po zvolení tejto voľby a kliknutí na tlačítko “Tlačiť” sa Vám zobrazí editačné okno s vypočítanými hodnotami jednotlivých riadkov priznania DPH podľa evidencie v knihe DPH. Tieto hodnoty môžete v prípade potreby ručne prepísať.
Na pravej strane editačného okna tlačítkom “Údaje prvej strany” skontrolujte Vaše firemné údaje.
Tlač originálu priznania vykonáte kliknutím na tlačítko “Tlač priznania”. Vytvorí sa originál priznania a zobrazí v prehliadači “Acrobat reader”, z ktorého tlačivo vytlačíte na tlačiareň.
Kliknutím na tlačítko “Potvrdenie priznania” v editačnom okne sa vytvorí originál potvrdenia o podaní priznania DPH.

Tlač súvahy a výkazu ziskov a strát - originálne tlačivo
Podobne ako priznanie DPH sú spracované výkazy. Po výbere voľby "Tlačivo PDF" sa zobrazí tabuľka s vypočítanými riadkami výkazu. Údaje môžete opravovať. Súčtové riadky sa priebežne prepočítavajú. V súvahe sa prepočítava aj suma Netto pri oprave sumy Brutto. Údaje pre prvú stranu výkazu môžete zadať kliknutím na tlačítko "Údaje pre prvú stranu výkazu".  Podobne ako pri tlači priznania DPH, je nutné mať inštalovaný Acrobat Reader.

V automatickom nastavení čísiel riadkov pre súvahu je zmena v nastavení čísla riadku pre účet 343.

Účtovanie faktúr
V účtovaní došlých a vyšlých faktúr pribudol stĺpec "Účet". Zobrazuje sa v ňom saldokontový účet, na ktorom je doklad zaúčtovaný. V prípade, že je v doklade účtované na viacerých saldokontových účtoch, číslo účtu je zvýraznené (farba podkladu). Ak v evidencii máte nastavený filter pre konkrétny saldokontový účet, doklad s viacerými saldokontovými účtami sa zobrazí  v evidencii každého saldokontového účtu, ktorý je v doklade (max.3).

Vo výpisoch saldokonta - faktúry po lehote splatnosti - je možné tlačiť tento výpis aj len za konkrétny účet saldokonta.

Verzia 2.37, august 2009

Pre účtovné jednotky s hospodárskym rokom bola urobená úprava vo výpisoch  Súvaha a Hospodárske výsledky. Po označení zaškrtávacieho políčka "Hospodársky rok 2008-2009" sa do výpisu preberú počiatočné stavy k začiatku hosp. roka v roku 2008 a do ročných obratov sa naspočítajú aj obraty účtov v roku 2008. V mesačných obratoch sú obraty za rok 2009.

Priznanie DPH - nastavenie spôsobu výpočtu DPH na výstupe
Pretože existujú rôzne výklady o postupe určenia hodnoty DPH na výstupe (povinnosť), môžete pri výpise priznania DPH určiť spôsob určenia DPH na výstupe (povinnosť) a to:
1.    Vypočítať zo sumy základov (t.j. zdaniť príslušným percentom)
2.    Sumarizovať DPH z dokladov

V prípade, že nastavíte možnosť “Sumarizovať z dokladov”, vykoná sa automaticky porovnanie nasumarizovaných hodnôt DPH v jednotlivých riadkoch povinnosti DPH s hodnotou, ktorá sa vypočíta zdanením príslušnej sumy základu v zodpovedajúcom riadku . Ak je rozdiel väčší ako 1 EUR, program vypíše informatívnu hlášku. Je na Vašom posúdení podľa výšky rozdielu, či sa jedná o chybu v niektorom doklade, alebo je rozdiel prijateľný.

V menu Služby - Špeciálne funkcie je nová funkcia Počiatočné stavy saldokonta - všetky doklady. Tu nájdete všetky doklady týkajúce sa účtov saldokonta odberateľov aj dodávateľov, z predchádzajúcich uzavretých období. Nájdete tu faktúry, úhrady,  aj interné doklady. Vo väčšine prípadov sa strany týchto dokladov nerovnajú - pretože sú tam len účty saldokonta.
Funkcia slúži na to, aby ste v prípade potreby mohli opraviť,vymazať alebo pridať účtový zápis, týkajúci sa saldokonta z minulých rokov.  Po oprave údajov v tejto evidencii je vhodné urobiť rekonštrukciu dát.

v. 2.36                                                 20.4.2009

Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH(účinného od 1.4.2009) pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný. To znamená, že odberateľ je povinný urobiť tzv. "samozdanenie". Pri účtovaní došlých faktúr - tuzemských je umožnené zadať číslo riadku pri základe DPH (09). Doposiaľ to bolo možné len u zahraničných došlých faktúr.