História zmien v roku 2010

Verzia 1.18
7.12.2010
KONTROLA EXISTENCIE OTVORENEJ ZÁKAZKY NA ŠPZ
Nová funkcia vykonáva kontrolu pri nahrávaní novej zákazky, či na danú ŠPZ existuje otvorená zákazka. Ak existuje, funkcia na to upozorní a umožní ukončiť nahrávanie eventuálne duplicitnej zákazky. Funkcia sa zapína v parametroch programu v časti Zákazky (štandardne nie je zapnutá) – je to parameter s názvom „Upozorňovať na existenciu otvorenej zákazky na ŠPZ“

21.10.2010
OPRAVA CHYBY PRI OPRAVE MATERIÁLU NA ZÁKAZKE
V novej verzii je odstránený problém, ktorý mohol nastať za určitých podmienok pri oprave materiálu zadaného na zákazke – konkr. pri zmene percentuálnej hodnoty zľavy na materiál.

8.9.2010
MOŽNOSŤ ZADÁVAŤ ZĽAVY NA POLOŽKY MATERIÁLU
V novej verzii je možné zadávať zľavu na konkrétnu položku v zozname materiálov na zákazke. Zľava sa zadáva v percentuálnom vyjadrení. Po zadaní nenulovej hodnoty zľavy sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky prepočítaná cena za položku po zľave. Používanie zľavy je viazané na parameter Možnosť zadávať položkovú zľavu na materiál, ktorý sa nachádza v parametroch programu na záložke Zákazky.
Na zákazke sa zobrazuje odteraz cena položky materiálu pred zľavou a aj cena položky materiálu po zľave. Na faktúre sa zobrazuje hodnota ceny položky materiálu pred zľavou na základe parametra Tlačiť aj cenu pred zľavou, ktorý sa nachádza v parametroch programu na záložke Faktúry, DPH.

PRENÁŠANIE AKCIOVÝCH A INDIVIDUÁLNYCH CIEN ZO SKLADOVÉHO PROGRAMU
Ak existuje prepojenie na skladovú aplikáciu, tak sa v novej verzii pri vydávaní materiálu na zákazku akceptujú aj akciové a individuálne ceny. Ak existuje na položku materiálu akciová cena, preberie sa táto a užívateľ je na to upozornený zmenou popisu poľa Cena na Akciová cena. Ak existuje na odberateľa, na ktorého je zákazka, individuálna cena na materiálovú položku, preberie sa táto cena. Takisto je užívateľ o tomto uvedomený zmenou popisu poľa Cena na Individuálna cena. Ak existuje na položku aj akciová aj individuálna cena, preberie sa cena podľa parametra, ktorý sa nachádza v parametroch programu skladovej aplikácie na záložke Ceny a DPH.  Názov parametra je Ak má odberateľ individuálnu cenu na tovar a tovar je v akcii. Akciová cena je zvýraznená na tlačivách zákazky a faktúry písmenom A, ktorý sa nachádza na konci riadku prislúchajúcemu k danej položke materiálu.

HROMADNÁ ZMENA DPH
V menu Služby-Špeciálne funkcie pribudla funkcia Hromadná zmena DPH. Táto slúži na hromadnú zmenu vybranej hladiny DPH na zadanú novú hladinu v nahraných dátach aplikácie. Zadáva sa pôvodná hodnota DPH a nová hodnota DPH.

Verzia 1.17
26.8.2010
OPRAVA CHYBY PRI TLAČI OPISU FAKTÚRY
Odstránený problém, ktorý vznikal za určitých okolností pri použití opisu faktúry – položkové ceny za úkony nezodpovedali skutočnému stavu na zákazke.

12.7.2010
PODPORA FIŠKÁLNYCH REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC EURO
V novej verzii programu pribudla podpora nových registračných pokladníc EURO (zatiaľ modely EURO-100T model F, EURO-200TE model F, EURO-200TX model F, EURO-2100TE model F a EURO-50TE Mini model F). V parametroch programu pribudla záložka Fiškálne pokladne. Slúži na zadefinovanie a nakonfigurovanie fiškálnych pokladní. Pridanie pokladne sa vykonáva pomocou tlačidla Pridať ďalšiu pokladňu.
Vyvolá sa dialógové okno, v ktorom si môžeme zadefinovať typ pokladne, sériový port, na ktorom máme pokladňu pripojenú, prenosovú rýchlosť dát ktorou bude prebiehať komunikácia s pokladňou. Zadefinuje sa tam aj počet desatinných miest, na ktoré budú zaokruhlené sumy dokladov. Toto nastavenie musí korešpondovať s nastavením vo fiškálnej pokladni!!!
Pre samotnú tlač pokladničného dokladu použijeme tlačidlo, ktoré sa nachádza v hlavnom toolbari a je aktívne len keď pracujeme so zákazkami. Je to tlačidlo  . Po kliknutí naň sa vyvolá dialógové okno, v ktorom budeme mať možnosť vybrať si aj tlač bločku na fiškálnej pokladni.

Pozn.: Táto funkcia je prístupná len pre zákazníkov, ktorí majú túto funkčnosť zakúpenú.