História zmien v roku 2010/09 posledná aktualizácia 31.12.2010 - ver. 3.81

Mzdy, verzia 3.81, 31.decembra 2010

Nový formát súboru XML pre registračné listy

Do tejto verzie bol zapracovaný nový formát pre XML súbory - registračné listy. (verzia 2011). Taktiež pri tlači registračného listu sa použije nové tlačivo, platné od 01.01.2011. Ak nepotrebujete robiť v januári 2011 registračné listy, nie je nutné inštalovať verziu 3.81.

Verzia so zapracovanými legislatívnymi zmenami pre rok 2011
bude distribuovaná koncom januára na www.tpsoft.sk. Túto verziu bude potrebné inštalovať až po uzávierke miezd za december 2010, pred spracovaním miezd za január 2011.

Verzia 3.80, september 2010

NOVÉ SPÚŠŤACIE PROSTREDIE – RUNTIME VISUAL FOXPRO 9
Od verzie 2.50 bolo použité nové spúšťacie prostredie Runtime Visual FoxPro 9. Nové prostredie by malo prispieť k vyššej stabilite programu na súčasných verziách operačného systému Windows a tvorcom programu umožňuje dopĺňanie novej funkcionality, prinášajúcu vývoj v oblasti IT.

!!! Novú verziu programu nie je možné spúšťať na verzii OS WINDOWS 95 !!!

Nový Runtime VFP 9 bude v priebehu roku 2010 a 2011  automaticky súčasťou inštalácie nových aktualizácií – updatov programu Mzdy. To znamená pri inštalácii novej verzie sa automaticky nainštaluje aj Runtime Visual FoxPro 9 a nie je potrebná vo väčšine prípadov jeho osobitná inštalácia.

Samostatná inštalácia Runtime Visual FoxPro 9 je potrebná len v prípadoch:

1.    SPÚŠŤANIE SIEŤOVEJ VERZIE PROGRAMU NA STANICI V POČÍTAČOVEJ SIETI
Ak máte sieťovú verziu programu, pri ktorej sa inštalácia updatu vykonáva len na serveri, je potrebné na každej stanici osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk voľbou „NA STIAHNUTIE“ .

2.    PO NAINŠTALOVANÍ SA  PROGRAM NESPUSTÍ A POČÍTAČ OZNAMUJE, ŽE CHÝBA RUNTIME VFP9.
Pri inštalácii sa pravdepodobne nevykonala kompletná registrácia Runtime súborov, preto je potrebné osobitne nainštalovať Runtime Visual FoxPro 9. Inštalačný súbor si stiahnite z www.tpsoft.sk v sekcii  „NA STIAHNUTIE“ .

DYNAMICKÁ ZMENA VEĽKOSTI OKIEN, ZAPAMATANIE VEĽKOSTI OKIEN
Od verzie 3.80 môžete väčšine okien zmeniť veľkosť "chytením" pravého dolného rohu okna myšou a potiahnutím, alebo chytením niektorej zo strán okna a natiahnutím.  So zmenou veľkosti okna sa bude dynamicky prispôsobovať aj obsah okna podľa nastavovanej veľkosti. Takýmto spôsobom môžete zväčšiť príslušné okno a tým aj text v okne pre lepšiu čitateľnosť a to bez toho, aby ste museli meniť nastavenie rozlíšenia okien v samotnom operačnom systéme Windows.

Pri zatvorení okna sa nastavená veľkosť, ale aj prípadná nová pozícia okna na obrazovke môže zapamätať a pri opätovnom zobrazení sa okno zobrazí v posledne nastavenej veľkosti a na poslednej pozícii. Stane sa tak len v prípade, že v Parametroch prostredia  máte označené "Uchovávať veľkosť a umiestnenie okien pri zmene".
Pamätanie veľkosti a pozície okien nefunguje pri číselníkoch - prvé okno so zoznamom.

V prípade potreby môžete zrušiť zapamätané nastavenie veľkostí a pozícii všetkých okien  a vrátiť ich do prvotného nastavenia voľbou Služby – Systémové funkcie – „Základné nastavenie tabuliek, okien, ...“ alebo v Parametroch  prostredia.

Štandardnú veľkosť a pozíciu aktuálneho okna môžete nastaviť kliknutím na  tlačítko v paneli nástrojov (prvé zľava).  Toto tlačítko sa používa aj na nastavenie štandardnej veľkosti a pozície v oknách nápovedy (help).   Štandardná veľkosť okna zohľadňuje aj koeficient nastavený v Parametroch prostredia.

Ďalšie výpisy do .pdf, .doc ...
Potvrdenie o príjme fyzickej osoby, Ročné zúčtovanie dane, Doklad o výške príjmu pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, Odvody miezd.

Pri uložení výpisu do .pdf je možnosť pridať na koniec súboru v prípade, že súbor so zadaným menom už existuje.

Doklad o výške príjmu pre RZ ZP - každá strana sa ukladá do samostatného súboru. Štandardne program ponúka takéto názvy súborov:
prvá strana:  ZP_Doklad_<priezvisko pracovníka>.pdf
druhá strana:  ZP_Doklad2_<priezvisko pracovníka>.pdf
tretia strana : ZP_Doklad3_<priezvisko pracovníka>.pdf
 Ak chcete, aby všetky tri strany boli v jednom .pdf súbore, musíte zadať rovnaké meno súboru  a využiť možnosť pridať na koniec existujúceho súboru. To znamená, že pri generovaní druhej a tretej strany vymazať "2" a "3" v ponúkanom názve súboru.

Výpis "Odvody miezd" je možné tlačiť aj  za interval mesiacov.

Výpis "Zrážky podľa bankových účtov" je možné zoradiť podľa čísla pracovníka alebo podľa priezviska.

Verzia 3.77

14.júl 2010
 
Automatická zmena parametrov pre výpočet, platných od 01.07.2010:
-Maximálny vymeriavací základ pre starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti a garančný fond: 2978,00 Eur.
-Maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné poistenie: 1116,75 Eur.
-Daňový bonus: 20,02 Eur
 
Novú verziu je možné inštalovať pred alebo po uzávierke za jún 2010.

Verzia 3.76
12.apríla 2010
Oprava v štvrťročnom prehľade v prípade, ak zrušíte v štvrťročnom prehľade príznak "Odpočítavať daňový bonusu aj od zrážkovej dane" a súčasne bola v danom mesiaci vyplatená aj zamestnecká prémia, ktorá nemohla byť odpočítaná od preddavkov na daň.
29.3.2010
Nový štvrťročný prehľad pre rok 2010
Do verzie 3.76 bol zapracovaný nový prehľad o preddavkoch na daň, dani vyberanej zážkou, daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii, platný pre rok 2010. Tlačivo sa menilo v súvislosti so zamestnaneckou prémiou. Táto sa odpočítava od preddavkov na daň a zrážkovej dane, podobne ako daňový bonus.
Ďaľšie drobné úpravy a vylepšenia. Podrobnejšie informácie si prečítajte v Info - Čo je nové.
Verzia 3.75
16.2.2010
Oprava v tlačive hlásenie o vyúčtovaní dane - v dátume vykonania ročného zúčtovania sa nesprávne vytlačil rok.
Oprava v ročnom zúčtovaní dane v prípade, že sa na základe žiadosti zamestnanca započítali aj príjmy zdanené zrážkovou daňou. Výpočet ročného zúčtovania (preplatok) bol správny, ale v tlačive RZD sa zrážková daň tlačila aj v riadku Úhrn preddavkov na daň (r.14). Týka sa do hlavne študentov - dohodárov, s mesačným príjmom do 165,97 Eur, ktorí si v priebehu roka neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane a požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
V podkladoch pre vyplnenie tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti" boli doplnené súčty vymeriavacích základov za rok.

Doplnené vytvorenie súboru k ročnému Hláseniu o vyúčtovaní dane - časť V.

V tlači Hlásenia o vyúčtovaní dane - časť V. bola doposiaľ verzia, ktorá dokázala naraz vytlačiť maximálne 10 strán. Je nahradená novou, ktorá dokáže vytlačiť naraz maximálne 30 strán.
Verzia 3.74
25.1.2010
obsahuje:
- ročné zúčtovanie predddavkov na daň za rok 2009, včítane zamestnaneckej prémie a nového tlačiva ročného zúčtovania dane,
- nové ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2009,
- ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie s novými tlačivami
-  ďalšie zmeny.
Podrobné informácie o všetkých zmenách si prečítajte v programe, v menu Info - Čo je nové.

Pre update stačí stiahnuť "Update programu Mzdy pre windows", "Inštalačný program pre tlač výkazov" a "Inštalačný program pre tlač dokladov ročného zúčtovania" nie je potrebné sťahovať.

verzia 3.73     
10.11.2009

V špeciálnych výpisoch je doplnená tlač podkladov pre vyplnenie tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti". Vytlačia sa vymeriavacie základy, doby prerušenia poistenia a obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné - za aktuálny rok a tri predchádzajúce roky.

Oprava o oznámení o zmene platiteľa pre ZP. Ak bola ručne vymazaná prvá položka zo zoznamu pracovníkov , nevytvoril sa súbor pre elektronické poslanie oznámenia do zdravotnej poisťovne.

Zmena vo vytváraní XML súboru - štatistické zisťovanie Trexima. Mesiac v položke "Obdobie_od" sa vždy uvádza ako "1", bez ohľadu na to, za ktorý štvrťrok za XML vytvára.

verzia 3.72
Automatické nastavenie zmeny daňového bonusu od 01.07.2009 na sumu 20,00 Eur.

Pre dohodárov, ktorí sú prihlásení v SP, ale im v danom mesiaci nebola vyplatená odmena, nie je nutné robiť výpočet mzdy. Takíto dohodári sú automaticky pridaní do prílohy mesačného výkazu.

verzia 3.71                                              RZZP za rok 2008                            júl 2009
V tejto verzii nájdete:
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008 pre zamestnancov (typ A,S a X a príslušné oznámenia)
- aktualizované tlačivo "Potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, dani vyberanej zrážkou a daňovom bonuse
- automatická zmena maximálnych vymeriavacích základov pre sociálne poistenie  od 1. júla 2009 (po uzávierke za jún)
Podprobnejšie informácie si prečítajte v menu Info - Čo je nové.
Stačí, ak si stiahnete update programu Mzdy pre windows. Inštalačný program pre tlač dokladov ročného zúčtovania nie je potrebné sťahovať.

v. 3.69                                                              20.4.2009

Aktualizované tlačivo "Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku".

v. 3.68,                                                                  marec 2009

Od marca 2009 sa mení výška základnej nezdaniteľnej časti na 335,47 Eur.

Do verzie 3.68 bol zapracovaný nový štvrťročný prehľad pre daňový úrad. Ručná oprava údajov v prehľade je možná len po uzavretí posledného mesiaca daného štvrťroka.

v. 3.66                                                              9.2.2009 

- u zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí si neuplatňovali nezdaniteľnú časť (nap.r dôchodca  v pracovnom pomere, nie dohodár ), mohlo dôjsť k situácii, že na výplatnej páske sa okrem preddavkovej dane tlačila aj suma "daň zrážkou". Výpočet čistej mzdy, aj sumy k výplate bol správny, ale daň bola započítaná v rekapituláci.  Verzia 3.66 odstraňuje túto chybu. Výpočet pre týchto zamestnancov je potrebné zopakovať.

- možnosť opraviť zrážkovú daň v štvrťročnom prehľade, ak ste mzdy za december vyplatili ešte v decembri 2008.

 

Podrobnejšie informácie si prečítajte v menu Info - Čo je nové. Aktualizáciu programu si môžete stiahnuť tu: http://www.tpsoft.sk/aktualizácie_programov