História zmien v roku 2011

Verzia 1.71

14.11.2011
KONTROLA KNIHY DPH - OPRAVA
Bola vykonaná oprava vo funkcii Špeciálne funkcie – Kontrola knihy DPH, kde prepočet DPH zo tuzemských dokladov v zahraničnej mene s DPH násobil kurzom EUR, namiesto delenia.

21.9.2011
AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE
V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu. Automatická kontrola sa vykoná len pri prvom spustení v danom dni.

Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.

Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne vo menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka. Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.

POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Autoservis, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:
Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

Verzia 1.70
01.09.2011
IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD – ZAÚČTOVANIE ÚHRAD FA V HOTOVOSTI
V exporte z programu SKLAD bolo dopracované zaúčtovanie úhrad FA v hotovosti, vykonaných v programe POKLADŇA cez registračnú pokladnicu. V prípade, že sú súčasťou exportnej dávky tieto pokladničné doklady (je ich možné vylúčiť z exportu v sklade označením príslušného pohybu, aby nebol exportovaný), pri ich zaúčtovaní do PD sa automaticky zaeviduje aj úhrada k príslušným faktúram v knihe vyšlých faktúr. Spracúvajú sa momentálne len úhrady tuzemských faktúr.
!!! DOLEŽITÉ: Aby boli všetky potrebné údaje o úhradách faktúr v pokladni prenášané do exportnej dávky, je nutné, aby ste používali minimálne nasledujúce verziu programu SKLAD a POKLADŇA:
    SKLAD           verzie 1.76 a vyššia
    POKLADŇA   verzie 2.10 a vyššia

Verzia 1.69

27.06.2011
IMPORT BANKOVÝCH VÝPISOV – NAĆÍTANIE DO PD, AUTOMATICKÁ ÚHRADA FA
V účtovaní do peňažného denníka bola doplnená funkcia "Import bankových výpisov". Je prístupná cez tlačítko v paneli nástrojov s označením „BV“.  Načíta súbor z obsahom bankového výpisu, ktorý predtým musíte dať vytvoriť a uložiť vo Vašom internetbankingu.
Momentálne funkcia spracuje nasledujúce formáty z internetbankingu:
-    import bankových výpisov z Tatrabanky- formát Gemini.
-    import bankových výpisov z VUB – textový formát
-    import bankových výpisov zo SLSP - formát ABO a formát HB

Po zvolení funkcie je potrebné na úvodnom formulári vybrať formát bankového výpisu, označenie bankového účtu z číselníka bankových účtov a číslo dokladu, pod ktorým bude bankový výpis zaúčtovaný do PD. Ďalej zadajte umiestnenie a názov súboru, v ktorom je bankový výpis uložený.  Tieto údaje si program pamätá a ponúkne ich pri opakovanom spustení importu bankových výpisov.
Zaškrtávacie políčko "Do textu ukladať debetnú/kreditnú informáciu" umožní uložiť do textu účtovania kreditnú alebo debetnú informáciu z bankového výpisu.
Zaškrtávacie políčko "Spracovať len obraty s variabilným symbolom” umožní ignorovať iné operácie na výpise.
Ak ide o bankový účet v cudzej mene, treba zadať aj kurz.
Kliknutím na "Načítať údaje" sa do tabuľky prenesú údaje zo súboru. Kreditné položky budú označené písmenom „P“, debetné písmenom „V“. Zároveň sa vykoná analýza údajov výpisu. Položky s uvedeným variabilným symbolom budú identifikované ako úhrada FA, položky bez VS ako prevod a budú označené ako priebežný pohyb. Program ďalej prehľadá pre úhrady podľa načítaného variabilného symbolu došlé a vyšlé faktúry. Ak nájde príslušnú faktúru, doplní názov firmy, číslo faktúry resp. evidenčné číslo faktúry a kódy príjmov, resp. výdavkov pre zaúčtovanie zdaniteľnej časti sumy FA (t.j. základov DPH). Riadky, ktoré spĺňajú podmienky pre zaúčtovanie, označí program v prvom stĺpci (zaškrtávacie políčko). Riadky, ktoré nemajú vyplnené všetky náležitosti, potrebné pre zaúčtovanie (nezistené evidenčné číslo účtu, nezadané číslo strediska ak používate strediská, neuvedený kód príjmu/výdavku), sú zobrazené na žltom podklade.
Riadky, ktoré obsahujú chyby, je možné opraviť stlačením klávesy Enter alebo dvojklikom na príslušnom riadku. Zobrazí sa okno, kde je potrebné doplniť chýbajúce údaje. Pri oprave sa zobrazia aj podrobné údaje načítané so súboru bankového výpisu.
Ak výpis obsahuje úhradu došlej FA s variabilným symbolom, ktorý sa v knihe došlých FA nachádza pri viacerých faktúrach, nie je možné identifikovať evidenčné číslo, toto musíte doplniť ručne cez opravu riadku.
Kódy príjmov/výdavkov sa pri analýze preberajú prvotne z knihy FA, pokiaľ sú pri základoch DPH danej faktúry zadané, ak nie, preberú sa z parametrov programu, ak sú tam zadané prednostné kódy.

Tlačítko "Zaúčtovať označené" zaúčtuje všetky riadky označené v prvom stĺpci. Tento príznak sa automaticky pridá, ak riadok splňuje podmienky pre zaúčtovanie. Ak z akýchkoľvek dôvodov nechcete riadok zaúčtovať, možete príznak zrušiť - kliknutím na zaškrtávacie políčko.
Pri zaúčtovaní úhrady FA sa zároveň poznačia úhrady aj v knihe FA k daným faktúram.

Verzia 1.68

27.06.2011
ULOŽENIE VYBRANÝCH VÝKAZOV DO PDF – ZMENA
Pri výstupe priznania DPH do PDF, výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch sa vždy vytvorí nový súbor s názvom DPH.pdf, VykazPrijVydav.pdf a VykazMajZav.pdf. Doteraz sa nevytváral nový súbor, čo mohlo priniesť problémy, ak ste predošlé tlačivo DPF dali uložiť. Vtedy sa mohli preniesť z neho údaje do nového tlačiva.
POZNÁMKA: Ak si chcete tlačivo PDF uložiť pre neskoršie potreby, vždy ho ukladajte pod iným názvom.

08.04.2011
CELÉ MENO PRIHLÁSENÉHO UŽÍVATEĽA
V definovaní užívateľov programu a ich prístupového mena a hesla bol doplnený údaj CELÉ MENO. Podobne aj pre správcu programu je možné zadať celé meno. Tento nový údaj sa tlačí na vybraných dokladoch (FA, ...), ak ste túto požiadavku nastavili v parametroch programu.

16.03.2011
ZMENA VÝPOČTU DPH NA FA S PRIJATOU ZÁLOHOU

Bola vykonaná zmena výpočtu konečnej DPH na tlačive faktúry s prijatou zálohou. Hodnota DPH sa nevypočítava ako rozdiel hodnôt DPH konečnej FA a DPH prijatej zálohy, ale vypočíta sa uplatnením aktuálneho percenta DPH na rozdiel základov konečnej FA a prijatej zálohy. Táto zmena má zásadný význam na konečnú DPH v prípade, že prijatá záloha bola realizovaná v minulom roku s uplatnenou DPH 19%.

08.02.2011
TLAČ PD – FILTER PRE FIRMU

Pri výpise peňažného denníka bola doplnená možnosť vypísať len doklady, pri účtovaní ktorých bola zadaná konkrétna firma.

27.01.2011
PRIZNANIE DPH S DPH 20% PRE ROK 2011
Bolo dopracované priznanie DPH platné od 1.1.2011 s DPH 20%.
V novom priznaní sa daň na výstupe v jednotlivých riadkoch počíta ako súčet daní z jednotlivých dokladov. Na rozdiel od priznania za rok 2010 nie je možné vybrať možnosť, aby sa daň na výstupe vypočítala zo ako daň sumy základov.
Vypočítaním dane ako súčtu dane z jednotlivých dokladov  je zároveň zabezpečené, že v prípade zaúčtovania storno dokladu z minulého roku, t.j. zo starou DPH (keď si na ten okamžik prepnete parametre DPH), bude do priznania zahrmutá táto hodnota DPH v jej správnej výške.

PRIZNANIE DPH DO SÚBORU PDF – ULOŽENIE SÚBORU.
V prípade výstupu priznania DPH do tlačiva PDF, automaticky generovaného pri tlači, je nutné zabezpečiť, aby ste mali program Acrobat vo verzii 7.x a vyššiu.
Vytvorený súbor PDF s hodnotami priznania môžete v prípade potreby uložiť, čo pre priznania PDF za predošlé roky nebolo možné. Na uloženie súboru použite príslušnú voľbu v menu program Acrobat, prípadne sa Vás Acrobat na uloženie opýta pri jeho ukončení.

UPOZORNENIE: Ak sa Vám pri zobrazení PDF súboru v Acrobat-e nezobrazia údaje a hore budete mať žltý riadok s textom “Data from this site is blocked ....” 9ak (máte anglický Acrobat), je potrebné na konci tohoto riadku vybrať vo voľbe “Options” nastavenie “Trust this document always”, čím povolíte Acrobat-u zobraziť daný súbor PDF.

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH, VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZKOCH – ULOŽENIE SÚBORU PDF
V prípade výstupu koncoročných výkazov do súboru PD môžete tento súbor dať v prípade potreby uložiť. Na uloženie súboru použite príslušnú voľbu v menu program Acrobat, prípadne sa Vás Acrobat na uloženie opýta pri jeho ukončení.
V prípade výstupu výkazov do súboru PDF, je nutné zabezpečiť, aby ste mali program Acrobat vo verzii 7.x a vyššiu.