História zmien v roku 2011

Verzia 2.54, november 2011

Odstavenie automatickej aktualizácie
Ak sa pri kontrole aktualizácie programu nepodarí pripojiť na server TP soft, máte možnosť okamžite odstaviť automatickú kontrolu aktualizácie.

 

Verzia 2.54

Nové tlačivá  Súvahy a Výkazu ziskov a strát, platné pre rok 2011.

Boli zapracované nové tlačivá  Súvahy a Výkazu ziskov a strát, platné pre rok 2011. Pre správne fungovanie Súvahy je potrebné znovu nastaviť čísla riadkov, pretože oproti predchádzajúcemu tlačivu došlo k zmenám. Môžete využiť automatické nastavenie čísiel riadkov pre výkazy v číselníku "Účtovná osnova". V tlačive Výkaz ziskov a strát došlo len k drobným úpravám v texte tlačiva, čísla riadkov sa nezmenili.

Nová evidencia - Zápočet pohľadávok
Slúži na vytváranie, tlač a zaúčtovanie zápočtu pohľadávok. Môžete vytvoriť jednostranný zápočet, alebo dohodu o zápočte pohľadávok. Zápočet je možné následne zaúčtovať ako interný doklad. Sumu, ktorá sa má započítať, je možné opravovať už pri načítaní z došlých a vyšlých faktúr (stĺpec "Započítať"). Druhá možnosť je po načítaní faktúr, priamo na obrazovke zápočtu, v stĺpci "Započítať sumu".
Zápočet funguje zatiaľ len pre tuzemské faktúry.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE
V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu. Automatická kontrola sa vykoná len pri prvom spustení v danom dni.

Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.
Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne v menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka (súbor Updatemzd.exe). Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.

POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Mzdy, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:

Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

Verzia 2.53, 24.06.2011
Výpisy "Hospodárske výsledky" je možné ukladať aj do pdf,doc...

Verzia 2.53, 16.06.2011
Pri vytváraní prevodných príkazov je do homebankingu doplnený formát KPC pre Všeobecnú úverovú banku.

Verzia 2.53, 06.06.2011
Import do účtovníctva z externých modulov
Import zo skladu bol aktualizovaný o úhradu faktúry v hotovosti cez registračnú pokladňu. Pre správne fungovanie potrebujete mať nainštalovaný program Sklad verzie 1.75 a program Podvojné účtovníctvo verzia 2.53.

Verzia 2.52, 27.04.2011

Banka - Import bankových výpisov
K existujúcim formátom (Tatrabanka - Gemini a VUB - txt formát) bol  doplnený formát  ABO a formát HB pre Slovenskú sporiteľňu. Bližšie informácie  k importu bankových výpisov zo súboru nájdete nižšie v tomto dokumente, v popise k verzii 2.31.

Verzia 2.52, 07.04.2011
Oprava v účtovaní interných dokladov, pri zmene spôsobu zoradenia v helpe sa pri kontrole čísla faktúry zobrazila správa "Faktúra nie je zaúčtovaná", napriek tomu, že zaúčtovaná bola.

Pri účtovaní banky bez predkontácie je možné uhrádzať z tuzemského účtu aj zahraničné faktúry.

Celé meno prihláseného užívateľa
V definovaní užívateľov programu a ich prístupového mena a hesla bol doplnený údaj CELÉ MENO. Podobne aj pre správcu programu je možné zadať celé meno.

Verzia 2.52, 16.03.2011
Zmena výpočtu DPH na faktúre s prijatou zálohou
Bola vykonaná zmena výpočtu konečnej DPH na tlačive faktúry s prijatou zálohou. Hodnota DPH sa nevypočítava ako rozdiel hodnôt DPH konečnej FA a DPH prijatej zálohy, ale vypočíta sa uplatnením aktuálneho percenta DPH na rozdiel základov konečnej FA a prijatej zálohy. Táto zmena má zásadný význam na konečnú DPH v prípade, že prijatá záloha bola realizovaná v minulom roku s uplatnenou DPH 19%.

Verzia 2.51

16.03.2011
ZMENA VÝPOČTU DPH NA FA S PRIJATOU ZÁLOHOU

Bola vykonaná zmena výpočtu konečnej DPH na tlačive faktúry s prijatou zálohou. Hodnota DPH sa nevypočítava ako rozdiel hodnôt DPH konečnej FA a DPH prijatej zálohy, ale vypočíta sa uplatnením aktuálneho percenta DPH na rozdiel základov konečnej FA a prijatej zálohy. Táto zmena má zásadný význam na konečnú DPH v prípade, že prijatá záloha bola realizovaná v minulom roku s uplatnenou DPH 19%.

 13.  januára  2011
Oprava vo výpise "Hospodárske výsledky" v prípade, ak sa tlačil výpis za "nasledujúci rok" ( teda aktuálny+1).

11.  januára  2011

NOVÉ PRIZNANIE DPH S DPH 20%

Bolo dopracované priznanie DPH platné od 1.1.2011 s DPH 20%.
V novom priznaní sa daň na výstupe v jednotlivých riadkoch počíta ako súčet daní z jednotlivých dokladov. Na rozdiel od priznania za rok 2010, nie je možné vybrať možnosť, aby sa daň na výstupe vypočítala  ako daň zo súčtu základov.

Vypočítaním dane ako súčtu dane z jednotlivých dokladov je zároveň zabezpečené, že v prípade zaúčtovania storno dokladu z minulého roku, t.j. zo starou sadzbou DPH (keď si na ten okamžik prepnete parametre DPH), bude do priznania zahrmutá táto hodnota DPH v jej správnej výške.

POZNÁMKA: V prípade výstupu priznania DPH do tlačiva PDF, automaticky generovaného pri tlači, je nutné zabezpečiť, aby ste mali program Acrobat vo verzii 7.x a vyššiu.

Oprava vo výpise Odsúhlasenie zostatkov faktúr. V niektorých prípadoch sa netlačil dátum, ku ktorému sa odsúhlasenie robilo.