História zmien v roku 2011

Verzia 3.94, december 2011
Výpisy
Nový výpis Prehľad podľa pracovníkov do čistej mzdy v skupine výpisov Rekapitulácia.  Obsahuje len položky: hrubá mzda, poistné, daň a čistá mzda. Výpis je možné tlačiť za mesiac, interval mesiacov alebo rok.

Výpis Doplnkové dôchodkové poistenie (v skupine Výkazy) je možné tlačiť aj za interval mesiacov. Údaje vo výpise sú kumulatívne, za zadaný interval mesiacov.

Úprava v XML súbore pre Mesačný výkaz poistného
Úprava XML súboru  pre prípad, ak zamestnávateľ nemá žiadny účet v banke.

Verzia 3.93, november 2011
Výpisy
Výpisy Prehľad základov dane a Prehľad podľa pracovníkov je možné uložiťdo formátu .DOC, .PDF...

Odstavenie automatickej aktualizácie
Ak sa pri kontrole aktualizácie programu nepodarí pripojiť na server TP soft, máte možnosť okamžite odstaviť automatickú kontrolu aktualizácie.

Verzia 3.93, október 2011
Oznámenie o zmene platiteľa poistného (ZP)  - zmeny platné od 01.10.2011
Na základe novely č.3 Metodického usmernenia 3/3/2009, ktoré vydal Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, sú  v program Mzdy tieto úpravy:

-  Neplatené voľno, absencia
Ruší sa odhlasovanie pred začiatokom nepl.voľna (kód 2 - koniec poistenia) a prihlasovanie po skončení neplateného voľna (kód 2 - nový začiatok poistenia).
Neplatené voľno sa oznamuje kódom 2Y, začiatok aj koniec. Termín je do konca nasledujúceho mesiaca (rovnako ako sa oznamuje PN).
Program generuje tieto údaje automaticky, na základe nahratého prerušenia poistenia.
Ak je zamestnanec na neplatenom voľne celý mesiac, nezapočíta sa do počtu prihlásených zamestnancov, ani do počtu  zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok.

- Príjem po skončení pracovného pomeru, nepravidelný príjem
Týchto zamestnancov prihlasuje a odhlasuje zamestnávateľ iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu. Teda na posledný deň mesiaca, za ktorý sa robí výpočet. Takisto sa používa kód 2Y.
Termín je takisto do konca nasledujúceho mesiaca.
Program generuje údaje do oznámenia automaticky.
Zamestnanec sa započíta vo výkaze do počtu prihlásených zamestnancov aj do počtu zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok.

Výpočet odstupného
Vo výpočte mzdy, na záložke Ostatné zložky mzdy, je pred položku "Odstupné/Odchodné" pridaná položka s názvom "Mes."  Po zadaní počtu mesiacov v tejto položke sa automaticky vypočíta suma odstupného. Vypočítanú sumu je možné zmeniť.

Verzia 3.92, september 2011 

Úprava výpočtu nároku na dovolenku, ktorý sa vykoná  pri ročnej uzávierke za december 2012. Vzhľadom na novelu Zákonníka práce (257/2011), nárok na vyššiu výmeru dovolenku bude mať zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dosiahne vek 33 rokov. Pre vyššiu výmeru dovolenky už nebude potrebné dokladovať 15 odpracovaných rokov. Platí od 01.01.2012.

 AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE

V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu. Automatická kontrola sa vykoná len pri prvom spustení v danom dni.
Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.

Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne v menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka (súbor Updatemzd.exe). Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.

POZNÁMKA:

Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Mzdy, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:

Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL

Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

Verzia 3.91, september 2011

Vo výpise "Rekapitulácia do hrubej mzdy" a "Rekapitulácia do čistej mzdy" bol stĺpec "Z toho ZPS" nahradený stĺpcom "Z toho štatutári". Sú v ňom nasčítané mzdové zložky zamestnancov s druhom pracovného pomeru 1, 2, 3 a 4 (konatelia, spoločníci s.r.o., členovia štatutárnych orgánov).
Položka "Vreckové pri zahr.ceste" nie je v rekapitulácii započítavaná do mzdových nákladov, ale naďalej sa v rekapitulácii uvádza, pod riadkom "Mzdy celkom".
Zmena je aj v exporte do účtovníctva. Ak vreckové pri zahr.ceste je vyplatené mimo mzdy (cez pokladňu), v účtovnej predkontácii netreba uviesť účet. V tom prípade sa pre vreckové nevytvorí účtovný zápis.

Verzia 3.90, august 2011
Oprava položky "Počet všetkých zamestnancov" vo výkazoch zdravotných poisťovní, posielaných po  01.08.2011.  Položka obsahovala nesprávny údaj len v prípade, ak zrážate zamestnancom aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Týka sa to aj súboru pre elektronické zasielanie.

Verzia 3.89, júl 2011

Vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie
31.05.2011 nadobudlo účinnosť metodické usmernenie 3/2008 v znení novely č. 3. Novelou sa zavádza povinnosť  posielať výkazy v elektronickej forme ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, splňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 odsek 3 zákona o zdravotnom poistení. Doposiaľ tak musel urobiť, ak mal najmenej troch zamestnancov v konkrétnej zdravotnej poisťovni. Podľa tohto ustanovenia prvýkrát predložia zamestnávatelia mesačný výkaz za máj 2011.

Súčasne sa mení aj tlačivo mesačného výkazu  a štruktúra súboru pre elektronické zasielanie. Pribudla položka "Počet všetkých zamestnancov". Za obdobie máj a jún je možné vykázať preddavky aj na tlačive platnom od 01.01.2011. Mení sa len tlačivo mesačného výkazu platného od 01.01.2011 - do dvoch zamestnancov. Tlačivo platné do 31.12.2010 sa v programe nemení.

Zamestnávateľ, ktorý podáva mesačný výkaz elektronicky, dávky odoslané do 31.07.2011 posiela v "starej" štruktúre. Dávky odoslané od 01.08.2011 musia už byť podľa prílohy 8 nového usmernenia, budú obsahovať novú položku č.20 druhej vety záhlavia dávky (počet všetkých zamestnancov). Program bude vytvárať dávky v novej štruktúre od 01.08.2011, riadiť sa bude systémovým dátumom nastaveným v počítači. Vzhľadom na to, bude potrebné elektronické výkazy vytvorené do 31.07.2011 do tohto dátumu aj odoslať.

Daňový bonus od 01.07.2011
Od 1. júla 2011 sa zvyšuje daňový bonus na sumu 20,51 Eur. Prvýkrát sa táto suma uplatní pri zúčtovaní miezd za júl 2011.

Do výpisu "Rekapitulácia" bola na záver doplnená tlač súčtov vymeriavacích základov a poistného. Tlač týchto riadkov je voliteľná - dá sa nastaviť v parametroch pre výstup.

Odstránené upozornenie na minimálny základ pre ZP v prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.
Oprava vo výpočte súčtu kal.dní poistenia pre výpočet náhrady príjmu v prípade, že zamestnanec mal v danom roku najprv dohodu a následne pracovný pomer.
Oprava vo výpise "Potvrdenie pri skončení PP", ak začiatok aj koniec prac.pomeru boli "v budúcnosti" (obidva dátumy bol vyššie ako posledný deň aktuálneho mesiaca).

Verzia 3.88, 31.máj 2011
Oznamovacia povinnosť do ZP pri rodičovskej dovolenke a neplatenom voľne
Podľa novely zákona o zdravotnom poistení  zamestnávateľ nahlasuje do ZP absenciu a neplatené voľno, ktoré trvá celý kalendárny deň, ak sa zamestnancovi za tento deň nevypláca žiadny príjem.  Zamestnanec nie je počas tejto doby považovaný pre zdravotné poistenie za zamestnanca. Zamestnávateľ oznamuje ukončenie zamestnania pred prvým dňom neplateného voľna/absencie a začiatok zamestnania (poistenia) po skončení neplateného voľna.  Zamestnanec je v období neplateného voľna samoplatiteľom.

Podobne aj pri rodičovskej  dovolenke, ak zamestnanec - poberateľ rodičovského príspevku - nemá zdaniteľný príjem, je potrebné do ZP oznámiť ukončenie zamestnania a po skončení rodičovskej dovolenky oznámiť začiatok zamestnania.

Program automaticky generuje tieto  údaje do "Oznámenia o zmene platiteľa poistného" na základe zadaného prerušenia poistného.
Termín na splnenie týchto oznamovacích povinností je do konca nasledujúceho mesiaca po zmene, ktorá sa oznamuje. Ak napr. robíte mzdy za máj, zamestnanec mal neplatené voľno od 10.05. do 13.05, termín je do 30.júna. Termín je teda rovnaký ako pre oznamovanie zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 8 (PN, materské, ošetrovné).

Upozorňujeme, že ak je zamestnancovi  vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru alebo počas rodičovskej dovolenky, je potrebné ho prihlásiť v ZP na ten mesiac, v ktorom je príjem zúčtovaný. Táto prihláška a odhláška nie je generovaná automaticky. Termín je rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch.

Zamestnancovi na neplatenom voľne, ktorý má prerušené poistenie, je vyplatený počas tohto obdobia príjem (napr. odmeny). Tento príjem je považovaný za príjem po skončení poistenia a vykazuje sa  vo Výkaze poistného a príspevkov. Súčasne sa tento zamestnanec vykazuje aj v Mesačnom výkaze poistného s nulovými hodnotami.

Úprava vo výpise "Podklady pre potvrdenie na podporu v nezamestnanosti". Vymeriavacie základy, ktoré boli vykazované vo Výkaze poistného a príspevkov (nepravidelný príjem, príjem po skončení prac.pomeru) sa  v tomto výpise zahrnú do VZ za ten mesiac (obdobie), na ktorý sa rozpočítavali.

Oprava vo vytvorení textového súboru - časť V. pre ročné hlásenie DÚ, doplnená zamestnanecká prémia.

Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu vstupuje do vymeriavacieho základu pre zdravotné a sociálne poistenie.

Verzia 3.87, 15. apríl 2011

Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie
S účinnosťou od 25.01.2011 je zamestnávateľ, ktorý predkladá výkaz za 3 a viac zamestnancov, povinný predkladať tento výkaz v elektronickej forme. Pre výkaz  v papierovej forme  ÚDZS navrhol nové tlačivo, kde na jednej strane je aj výkaz preddavkov aj zoznam zamestnancov (max.2). Vo výpisoch je tento výkaz pod názvom "Mesačné výkazy ZP - 2 zamestnanci".  Vytlačí sa len pre tie zdravotné poisťovne, pre ktoré sú v zozname zamestnancov max. 2 zamestnanci a  výkaz nepodávate v elektronickej forme.

Celé meno prihláseného užívateľa
V definovaní užívateľov programu a ich prístupového mena a hesla bol doplnený údaj CELÉ MENO. Podobne aj pre správcu programu je možné zadať celé meno.

Verzia 3.86, 30. marec 2011

Vytvorenie XML súboru pre Prehľad o preddavkoch na daň
Doplnené vytvorenie štvrťročného Prehľadu o preddavkoch na daň... pre DÚ vo forme XML súboru. Pri tlači tohto výkazu pribudlo nové tlačítko "XML súbor pre elektronické podanie". XML súbor môžete použiť v aplikácii eDane (aplikácia DR SR pre podávanie daňových dokumentov).

Verzia 3.86, 25. marec 2011
Vytvorenie XML súboru pre Hlásenie o vyúčtovaní dane
Doplnené vytvorenie XML súboru pre elektronickú podateľňu DR SR - nové tlačítko "XML súbor". Oprava v tlači hlásenia, v prípade nedoplatku sa v niektorých prípadoch nevytlačila suma na riadku 10.

Verzia 3.85, 28. február 2011
Zmena formátu XML súboru pre Výkaz poistného a príspevkov

Pôvodne sa počet platiteľov na prvú stranu výkazu uvádzal ako počet položiek v prílohe.  Po novom sa zamestnanec do počtu započíta len raz, aj keď v prílohe je s jeho rodným číslo uvedených viac položiek  (nepravidelný príjem, alebo príjem po skončení pracovného pomeru  sa rozpočítava na viac mesiacov).

Zmena sa netýka XML súboru pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov.

Parameter Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste považovať za vyplatené
Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste vstupuje od 1.1.2011 aj do vymeriavacieho základu pre zdravotné a sociálne poistenie. Ak už bolo vyplatené, nemá sa započítavať do sumy k výplate. Na to slúži tento nový parameter. (V menu Parametre - Parametre pre výpočet - záložka Ostatné). Ak tento parameter nie je označený, má sa za to, že suma vreckového nebola vyplatená a pripočíta sa k sume k výplate.

Položka Zvýšenie základu dane
Táto položka je vo výpočte mzdy na záložke "Ostatné".  Uvádzali sa tam položky zvyšujúce základ dane, napr. úroky z pôžičiek hradené zamestnávateľom. Od roku 2011 táto položka vstupuje aj do vymeriavacieho základu pre odvody do ZP a SP.

Výpis "Doplnkové dôchodkové poistenie"
je možné robiť aj za interval mesiacov. Doteraz to bolo len za aktuálny alebo vybraný mesiac.

Konatelia, spoločníci, komandisti, členovia štatutárnych orgánov (druh PP: 1,2,3,4) nie sú zahrnutí do počtu zamestnancov vo výpise Stav pracovníkov, vo výpise Ročný výkaz o mzdách pre rozpočtové organizácie. Ich príjem sa nezapočítava do základu pre tvorbu sociálneho fondu. Takisto sa pre nich nevypočítava "dovolenkový priemer".

V prípade, že zamestnankyni poberajúcej rodičovský príspevok bol vyplatený preplatok z ročného zúčtovania dane, bola zahrnutá do prílohy mesačného výkazu s nulovými údajmi. Opravené, nemá byť v prílohe.

Verzia 3.84, 10. február 2011
Oprava chyby: V prípade, že zamestnanec má doplnkové dôchodkové poistenie -zadané  pevnou sumou, doplnkové dôchodkové poistenie neponúklo do výpočtu .
V prípade,  že vo firme bol len jediný zamestnanec, ktorý bol súčasne pod iným číslom aj dohodár, nevytlačilo prvú stranu výkazu do zdravotnej poisťovne.

Verzia 3.83, 7. február 2011

Výpočet mzdy - nepravidelný príjem, príjem po skončení pracovného pomeru
Za zamestnancov s nepravidelným príjmom sú podľa zákon a o sociálnom poistení považovaní zamestnanci, ktorí nemajú nárok na pravidelný mesačný príjem, napr. konateľa, člen dozornej rady a pod.  Príjmy týchto zamestnancov sa vykazujú v novom Výkaze poistného a príspevkov a Prílohe k výkazu poistného a príspevkov.  V tomto výkaze sa vykazujú aj príjmy, vyplatené po skončení pracovného pomeru.

Zamestnanci s pravidelným príjmom a dohodári sa vykazujú tak ako doteraz, v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a Prílohe k mesačnému výkazu poistného a príspevkov.

Výpočet vymeriavacieho základu  u zamestnanca s nepravidelným príjmom :
Príjem sa pomerne rozpočítava na každý kalendárny mesiac v poslednom kalendárnom roku, okrem mesiacov za ktoré už bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu. V jednotlivých mesiacoch sa rešpektuje maximálny vymeriavací základ.

Výpočet vymeriavacieho základu  pri príjme po skončení pracovného pomeru :
Príjem sa pomerne rozpočítava na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku. Pritom sa rešpektuje maximálny vymeriavací základ pre daný mesiac. (Môže byť krátený podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné, napr. pri PN.)

Ak má zamestnanec vo firme viac pracovných pomerov, napr. zamestnanec  a súčasne konateľ s nepravidelným príjmom:
Pre zamestnanca sa rešpektuje maximálny vymeriavací základ zo súčtu príjmov z obidvoch pracovných pomerov.
Pre zamestnávateľa sa posudzuje maximálny vymeriavací základ pre každý pracovný pomer zvlášť.

Ak pracovný pomer skončil v roku 2010 resp. poistenie skončilo v roku 2010, z príjmov vyplatených   v  roku 2011 sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatí.

Pri výpočte mzdy pre zamestnanca s nepravidelným príjmov je na záložke Oprava údajov prístupné tlačítko "Nepravidelný príjem - info". Tam si môžete pozrieť rozpočítanie vymeriavacieho základu na jednotlivé mesiace.

Ak máte zamestnanca s viacerými pracovnými pomermi a jeden z týchto prac.pomerov vymažete z výpočtu, musíte výpočet mzdy v zostávajúcich pracovných pomeroch zamestnanca zopakovať. Je to dôležité najmä v tých prípadoch, ak príjem presahuje maximálny vymeriavací základ.

Vo výpočte a všetkých súvisiacich výpisoch je položka OOV nahradená  položkou 'Vreckové pri zahr.pracovnej ceste'. Zdaňuje sa a podlieha odvodom. Skontrolujte si, či máte správne nastavenie v číselníku mzdových zložiek.

Výpisy
Nový Výkaz poistného a príspevkov (VPP) a Príloha k výkazu poistného a príspevkov pre vykazovanie tzv. nepravidelných príjmov. Takisto aj vytvorenie tohto výkazu v elektronickej forme (EZU).

POZOR!  Na  rozdiel od Mesačného výkazu, sa vo Výkaze poistného a príspevkov v záhlaví uvádza údaj "príjmy zúčtované v mesiaci". Napr. ak spracovávate mzdy za mesiac január 2011, predpokladá sa, že ich zúčtovávate  v mesiaci február a do  Výkazu poistného a príspevkov  sa uvedie mesiac 022011.
V mesačnom výkaze sa tak ako doteraz uvedie obdobie 012011.

Vysvetlenie z webu  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k spôsobu vypísania výkazu:
V záhlaví sa uvedie mesiac, v ktorom sa zúčtováva mesiac (nie za ktorý sa zúčtováva). To tiež znamená, že poistné je splatné a výkaz sa musí predložiť najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (ak je príjem zúčtovaný v máji 2011 za apríl 2011, tak výkaz sa musí predložiť a poistné zaplatiť do 08.06. 2011)

Počet zamestnancov uvádzaný vo výkaze poistného a príspevkov je vlastne počet položiek v prílohe pre daný druh  poistenia. Napr. ak je mzda zamestnanca s nepravidelným príjmom rozpočítaná na 3 mesiace, počet zamestnancov je 3.

Podľa informácie z webu Sociálnej poisťovne služba pre prijímanie Výkazov poistného (netýka sa Mesačných výkazov) bude nasadená 17. februára 2011.

V mesiaci, v ktorom ste nevyplatili žiadny príjem vykazovaný vo Výkaze poistného, sa tento výkaz nepodáva.

Poistné z nepravidelných príjmov sa uvádza v prevodnom príkaze ako samostatná položka. Odvádza sa na účet Sociálnej poisťovne. Špecifický symbol je v tvare MM99RRR (číslo výkazu), kde MM a RRRR je mesiac a rok v ktorom boli tieto príjmy zúčtované.

Ak používate pre tlač Mesačného výkazu vlastnú upravenú zostavu, musíte ju vytvoriť nanovo, pretože sa menil aj tento výkaz ( zmenilo sa zaokrúhľovanie poistného).

Vo výkaze zdravotnej poisťovne sa do počtu prihlásených nezapočítavajú ženy na rodičovskej dovolenke.

Verzia 3.82, január 2011
Zmena parametrov pre výpočet
Pri prvom spustení novej verzie sa automaticky urobia zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2011:
- minimálna mzda mesačná - 317 Eur, minimálna mzda hodinová - 1,822 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie - 2233,50 Eur
- ruší sa minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie ( bude 0,00 Eur)
- nezdaniteľná časť základu dane - 296,60 Eur mesačne (3559,30 ročne)
- nebude možné uplatniť pri výpočte mzdy zrážkovú daň, limit pre zrážkovú daň bude 0,00 Eur
- ruší sa nezdaniteľná časť pre uplatnenie doplnkového dôch.sporenia a životného poistenia  v ročnom zúčtovní dane (platí až pre RZD za rok 2011)
- maximálne vymeriavacie základy pre sociálne poistenie sa k 1.1.2011 nemenia.

K 1.1.2011 sa mení definícia vymeriavacích základov pre zdravotné a sociálne poistenie. Vymeriavacím základom je zdaniteľný príjem zamestnanca, okrem dohôd, a v zákone vymenovaných položiek. V súvislosti s tým program automaticky nastaví príznak platby na zdravotné a sociálne poistenie u týchto mzdových zložiek:
- odmeny, odmeny iné
- príplatok za pohotovosť
- používanie služobného auta na súkromné účely
- odstupné a odchodné
- odmeny členom dozorných rád
- sociálny fond
- príspevok na životné poistenie , ktoré zamestnancovi uhrádza zamestnávateľ
Program automaticky nezmení príznaky platenia zdravotného a sociálneho poistenia v číselníku odmien. Ak využívate  číselník odmien, nastavenie skontrolujte!

Na hromadnú zmenu minimálnych miezd v číselníku pracovníkov môžete využiť funkciu v menu Služby - Špeciálne funkcie - Hromadná zmena minimálnej mzdy.

Ročné zúčtovanie dane
Ročné zúčtovanie dane bolo aktualizované, hlavne výpočet zamestnaneckej prémie. Maximálna suma zamestnaneckej prémie pre rok 2010 je 157,04 Eur. 6-násobok minimálnej mzdy je 1846,20, 12-násobok je 3694,10 a základ dane pri 12-násobku minimálnej mzdy je 3199,20 Eur. Podmienky pre jej priznanie zostávajú rovnaké ako za rok 2009.

Tlačivo Potvrdenie o príjme fyzickej osoby sa nemenilo.

Daň vybraná zrážkou
Od 1.1.2011 sa pri príjmoch zo závislej činnosti nemôže uplatniť daň vybraná zrážkou. Uplatňuje len preddavok dane.

Hlásenie o vyúčtovaní dane
Zapracované nové tlačivo hlásenia za rok 2010, vrátane vytvorenia súboru s údajmi z časti V. (nie je povinné).
Od tejto verzie bude možné  vyplnené tlačivo hlásenia aj prehľadu uložiť do súboru. (Menu Súbor - Uložiť ako). Platí to aj pre štvťročný prehľad. Doporučujeme uložiť pod iným menom než aké Vám ponúka program. Program štandardne ponúka názov prázdneho tlačiva dodávaného s programom.

Bol akutalizovaný aj výpis Ročné hlásenie - podklad.

Zdravotné poistenie
V prípade, že má zamestnanec vo Vašej firme viac pracovných pomerov napr. pracovný pomer a súčasne konateľ, do prílohy výkazu sa vypisuje ako  jeden zamestnanec. Vymeriavací základ a poistné je spočítané z oboch pracovných pomerov. Pri výpočte sa rešpektuje maximálny vymeriavací základ. Do počtu zamestnancov sa započíta ako jeden zamestnanec.
Zamestnanec, ktorý celý mesiac nepoberá príjem zo závislej činnosti, ani náhradu príjmu pri PN,nemocenské, ošetrovné alebo materské, nie je pre účely zdravotného poistenia zamestnancom.  Napr. zamestnanec má neplatené voľno, zamestnávateľ je povinný odhlásiť ho zo zdravotného poistenia a po skončení opätovne prihlásiť. Odhlási ho k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ešte mal príjem. Prihlási ho k prvému dňu mesiaca, v ktorom zamestnanec znovu mal príjem.  V období, keď je celý mesiac na neplatenom voľne a nemá žiadny príjem, sa tento zamestnanec stáva samoplatiteľom.  Neuvádza sa v prílohe výkazu a nezapočítava sa do počtu poistencov.
Do prílohy výkazu  automaticky nepridávajú zamestnanci na rodičovskom príspevku, ak nemajú v danom mesiaci zdaniteľný príjem. Zamestnancov - poberateľov rodičovského príspevku, ktorý nemajú príjem, bolo potrebné k 31.12.2010 odhlásiť.

Náhrada príjmu pri PN
Denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nadol (doteraz nahor).
Pri výpočte sa zohľadnila zmena  rozhodujúceho obdobie (RO) pre výpočet denného  vymeriavacieho základu:
- ak poistenie trvá minimálne od 1.1. minulého roku, RO je minulý rok
- ak poistenie trvá najmenej 90 dní a vzniklo v minulom roku, RO je obdobie od vzniku poistenia do konca minulého roku
- ak poistenie trvá najmenej 90 dní a vzniklo v aktuálnom roku, RO je obdobie od vzniku poistenia do konca mesiaca predchádzajúceho vzniku PN
- ak poistenie trvá menej ako 90 dní, RO je od vzniku poistenia do dňa predchádzajúceho vzniku PN - tomto prípade Vás program vyzve na zadanie alikvotnej časti príjmu za obdobie od začiatku aktuálneho mesiaca do vzniku PN.

Tlačivo Potvrdenie o príjme pre SP
V súvislosti so zmenou rozhodujúceho obdobia sa upravovalo aj toto tlačivo. Rozhodujúce obdobie je podobné ako pri náhrade príjmu. Rozdiel je v prípade ak poistenie trvá menej ako 90 dní. V tom prípade je RO celý predchádzajúci kalendárny rok, pričom sa nezohľadňuje prípadné obdobie nemocenského poistenia dosiahnuté v predchádzajúcom roku u aktuálneho zamestnávateľa.To má za následok, že sa v potvrdení nevytlačia vymeriavacie základy.

Sociálne poistenie
V prípade, že má zamestnanec vo Vašej firme viac pracovných pomerov (PP), napr. pracovný pomer a súčasne konateľ, pri výpočte poistného sa zohľadňuje maximálny vymeriavací základ tak, aby sa nepresiahol zo súčtu všetkých PP. Pri výpočte program kontroluje, či zamestnanec nemá v aktuálnom mesiac spočítanú mzdu pod iným osobným číslom. Kontrola je na rodné číslo. Ak áno, pri výpočte vymeriavacieho základu sa berie do úvahy aj vymeriavací základ z toho prvého  PP, tak aby súčet vymeriavacích základov pre zamestnanca nepresiahol maximálny vymeriavací základ.  Za zamestnávateľa sú PP posudzované jednotlivo. 

Príklad: zamestnanec a súčasne konateľ s pravidelným príjmom: Príjem zamestnanca 2000 Eur, príjem konateľa 1500 Eur. Vymeriavací základ pre dôchodkové poistenie bude u zamestnanca: prac.pomer - 2000 Eur, konateľ - 978 Eur.  U zamestnávateľa: prac.pomer - 2000 Eur, konateľ - 1500 Eur. V prílohe výkazu sa v tomto prípade uvedie vyšší vymeriavací základ. Každý PP je v prílohe mesačného výkazu uvedený zvlášť.

Ak pri výpočte mzdy program nájde už spočítanú mzdu pre daného pracovníka (iné číslo pracovníka, ale rovnaké rodné číslo), v ľavej hornej časti okna pre výpočet sa zobrazí text "Viac PP".

Zaokrúhľovanie poistného, nový Mesačný výkaz poistného
Od 01.01.2011 sa poistné na sociálne poistenie zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Doteraz to bolo na 10 eurocentov nadol.  V súvislosti s touto zmenou sa menili aj tlačivá Mesačný výkaz poistného a príloha k nemu.

EZU - nový formát súboru XML
Súbory pre EZU sú od mesiaca 01/2011 generované vo verzii 2011.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Boli aktualizované tlačivá a výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010.

Ďaľšie úpravy
Položka krstné meno v číselníku bola rozšírená na 20 znakov. V číselníku pracovníkov sa zapamätáva posledné nastavenie filtra pre zobrazenie. Pri vstupe do číselníka pracovníkov sa automaticky nastaví posledne použité filtrovanie.

V tejto verzii ešte nie je zapracovaný rozpočítavanie vymeriavacích základov a výpočet poistného pre tzv. nepravidelný príjem. Takisto ani nový výkaz Sociálnej poisťovne, v ktorom sa tieto príjmy vykazujú.
Nová verzia 3.83 bude k dispozícii  najneskôr 5. februára na www.tpsoft.sk, prípadne si ju vyžiadajte telefonicky alebo e-mailom.