História zmien v roku 2011

Historia zmien v programe SKLAD vykonaných v roku 2011.

Verzia 1.79

29.12.2011
TLAČ STAVU SKLADU DO PDF
Bola doplnená možnosť uložiť výpis stavu skladu do súboru PDF.

19.12.2011
TLAČ POKLADNIČNÉHO DOKLADU ON LINE NA POKLADNICI EURO
Pri tlači pokladničného dokladu na dodací list cez pokladnicu typu EURO sa dodací list presunie do pohybu určeného ako „Typ dokladu X“, t.j. do pohybu pre predaje v hotovosti. Dôvodom je, aby pri prenose do podvojného účtovníctva boli tieto doklady zaúčtované podľa predkontácie pre tento pohyb, nie pre pôvodný „fakturačný“ pohyb.

16.12.2011
ČÍSELNÍK TOVAROVÝCH SKUPÍN - OPRAVA
Bola vykonaná oprava pri vstupe do číselníka tovarových skupín, ktorý vykazoval chybu v prípade, že forma bola neplátcom DPH.

15.11.2011
FAKTÚRA a DODACÍ LIST – VÁHA BRUTTO a NETTO
V novej verzii môžete nastaviť, aby sa na FA aj DL tlačil údaj osobitne „Váha BRUTTO“ a osobitne „VÁHA NETTO“ podľa rozlíšenia tovarov na „tovary“ a „obaly“. Nastavíte to v parametroch programu na záložke PARAMETRE DODACÍCH LISTOV, kde zaškrtnete nastavenie „TLAČIŤ AJ NETTO VÁHU“.
Podmienkou pre výpis váhy je, že máte v číselníku tovarov zadaný pri tovaroch údaj VÁHA (za jednotku množstva).
Podmienkou pre výpis váhy BRUTTO a NETTO je, že máte v číselníku tovarov dôsledne zadané, či je položka TOVAR, alebo OBAL.
-Váha BRUTTO je súčet váh všetkých položiek dodacieho listu.
-Váha NETTO je súčet váh všetkých položiek typu TOVAR, t.j. bez váhy obalov, ktoré sú na DL.

POZNÁMKA: Podmienkou pre výpis údaja NETTO váha je, že musíte vydať  v DL aj obaly. Ak ich neúčtujete odberateľom, zadajte im pri výdaji nulovú predajnú cenu, čím budú vytlačené na DL, ale nebudu zvyšovať cenu.

INFO O SALDOKONTE ODBERATEĽA – AJ UHRADENÉ FA
V rýchlej informácii o saldokonte odberateľa (INFO – SALDOKONTO ODBERATEĽA) bola doplnená možnosť nastaviť, aby sa z účtovníctva zobrazili aj uhradené FA, nie len neuhradené.

INFO O ODBERATEĽOVI – PREDAJ – ZĽAVA %
V rýchlej informácii o predaji konkrétnemu odberateľovi „Ctrl+B“ (INFO – INFO O ODBERATEĽOVI-PREDAJ) bol doplnený stĺpec “ZĽAVA %”.

INVENTÚRA POSTUPNÝM NAPĹŇANÍM – VÝSTUP DO XLS A NAČÍTANIE Z XLS
Pri vykonávaní inventúry bola doplnená možnosť vytvoriť pri začatí inventúry inventúrnu súpisku do súboru XLS. Ten môžete napĺňať aj na externom mieste, mimo program SKLAD. Následne pri vstupe inventárnych stavov môžete použiť tlačítko na automatické načítanie zistených stavov z daného naplneného XLS súboru.

05.11.2011
ÚDAJE Z MINULÝCH UZVARETÝCH ROKOV VO VYBRANÝCH VÝPISOV
V určitých konkrétnych funkciách – výstupoch informácií bola doplnená možnosť zahrnúť aj údaje z minulých uzavretých rokov. Podmienkou

je, že ste v programe SKLAD vykonali funkciu ROČNÁ UZÁVIERKA, ktorá vytvára v štruktúre adresárov aplikácie vždy nový adresár pre

nový rok a uzatváraný rok ponecháva.
Pri potrebe zahrnúť aj údaje minulých rokov do výstupu je potrebné v daných funkciách zaškrtnúť zobrazené nastavenie „ZAHRNÚT MINULÉ ROKY“ a nastaviť interval minulých rokov, ktoré sa majú spracovať. Možné je zahrnúť maximálne 5 rokov dozadu do výstupu informácií.
Funkcie umožňujúce zahrnúť dáta minulých rokov sú momentálne:
INFORMÁCIA O ODBERATEĽOVI-PREDAJ  (stlačenie Ctrl+B, alebo vo voľbe INFO)
VÝPISY – ŠTATISTIKY – ODBERATELIA – KONKRÉTNY ODBERATEĽ-TOVARY

25.10.2011
ÚHRADA FAKTÚRY V HOTOVOSTI CEZ POKLADNICU EURO 50 CASH
Bola dopracovaná možnosť vykonať úhradu FA v hotovosti podľa zákona 289/2008 o registračných pokladniciach na registračnej pokladnici EURO50 CASH.
Možnosť vykonať úhradu je súčasťou nadstavby PREPOJENIE NA REGISTRAČNÉ POKLADNICE EURO, ktorú je potrebné dokúpiť.
Uhradu môžete vykonať vo voľbe výdaj kliknutím na tlačitko TLAČIVÁ. Tu vyberiete funkciu ÚHRADA FA V HOTOVOSTI NA EURO 50 CASH, zadáte číslo FA a kliknete na tlačítko TLAČIŤ. Program Vám automaticky ponúkne sumu FA na úhradu. V prípade potreby ju môžete prepísať, ak ide o čiastočnú úhradu. Následne po potvrdení OK sa vykoná úhrada FA na EURO 50 CASH.
Výsledkom úhrady je vytvorenie dodacieho listu v pohybe „VP_“, ktorý obsahuje výdaj jedinej položky s evidenčným číslom „UHRFA_“. Ak pohyb “VP_“, alebo tovar s ev.č. „UHRFA:“ neexistujú, automaticky sa vytvoria v príslušnom číselníku.
ÚHRADA FA na neexistujúce číslo FA
Úhradu  FA je možné vykonať, aj keď zadané číslo FA neexistuje v dátach skladu. Môže sa jednať napr. o FA z minulého roku. V takom prípade je potrebné okrem sumy zadať aj číslo odberateľa, na ktorého sa vytvorí dodací list v pohybe “VP_”.

NASTAVENIE POKLADNICE EURO 50 CASH:
Správna funkčnosť funkcie vyžaduje, aby v pokladnici bola zadefinovaná danova hladina č. 4 ako typ „uhrada FA“.

18.10.2011
PRÍJEMKA – ZOBRAZENIE NASTAVITEĽNEJ PREDAJNEJ CENY
Pri nahrávaní obsahu príjemky sa v zozname zadaných tovarov informatívne zobrazuje predajná cena. V parametroch programu, parametroch pre ceny a dph môžete  nastaviť, ktorá predajná cena (cenová hladina) sa bude zobrazovať.
Zobrazenie predajnej ceny je funkčné len v prípade, že je povoleneé zobrazovanie zisku.

Verzia 1.78
 

10.10.2011
AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE
V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu.
Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.
Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne vo menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka. Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.

POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Autoservis, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:
Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

6.10.2011
TLAČ STAVU SKLADU A SUMÁRNEJ REKAPITULÁCIE POHYBOV
Boli vykonané vnútorné zmeny pri výpise stavu skladu a sumárnej rekapitulácie, aby stav skladu vypisovaný v týchto zostavách bol identický.
Pri výpise stavu sklade sa jedná  o výpis po nákupných cenách, nie o výpis s nastavením sumovania nákupných cien, kedy sa vypočítava priemerná NC a nutne dochádza k určitým odchýlkam.

PONÚKANIE PÓVODNÉHO ČÍSLA FA PRI OPRAVE DL
Pri oprave vyfakturovaného dodacieho listu, kedy je potrebné dať zrušiť faktúru, sa pri okamžitej fakturácii ponúkne pôvodné číslo FA, nie ako doteraz

Verzia 1.76
========
23.08.2011
TLAČ PRÍMOVÉHO DOKLADU K FA – TLAČ KÓPIE
Pri tlači príjmového dokladu k faktúre cez tlačítko TLAČIVÁ v zozname dodacích listov môžete stanoviť počet kópií dokladu, ktoré sa na vytlačia na tú istú stránku. Rozsah je prípustný 1 až 3.

17.08.2011
EXPORT DO JU – PRENOS JEDNOTLIVÝCH ÚHRAD FA V REGISTRAČNEJ POKLADNI
Do exportnej dávky do programu JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO bol doplnený prenos úhrad FA v hotovosti, vykonaných v programe POKLADŇA. Tieto úhrady sa do účtovnej dávky zaraďujú samostatne, aby pri načítaní dávky v programe JU pri zápise do peňažného denníka mohli byť zároveň úhrady automaticky poznačené k jednotlivým faktúram v knihe vyšlých FA.
DOLEŽITÉ: Pre správne načítanie exportnej dávky do JU je potrebná verzia JU 1.70 a vyššia.

POZNÁMKA: Predpokladá sa prenos úhrad tuzemských FA. Úhrady FA v zahraničnej mene v hotovosti nie sú momentálne riešené.

Verzia 1.75

21.07.2011
RÝCHLA INFORMÁCIA O TOVARE CTRL+F – ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA TOVAR
V rýchlej informácii o tovare Ctrl+F boli doplnené tlačítka na zobrazenie zoznamu dodávateľských a osobitne odberateľských objednávok, v ktorých je zvolený tovar objednaný.

FILTER NA TOVARY – NÁPOVEDA CTRL+F1 NA VYBRANÉ ÚDAJE
Pri  definovaní podmienky pri zadávaní filtra na tovary pre nejaký výpis bola doplnená možnosť použitia nápovedy Ctrl+F1 na niektoré údaje, ako napr. EVC, PLU, TS, DODÁVATEĽ  a pod.

KRYTIE ODBERATEĽSKÝCH OBJEDNÁVOK
Vo výpise krytia odberateľských objednávok bola doplená možnosť  vykonať výpis „PO ODBERATEĽOCH“, kedy budú objednané tovary zoskupené za odberateľa.

PRÍJEM – KOMPLETNÝ NÁKUP ZO ZAHRANIČIA – ZOBRAZENIE ZÁKLADNEJ CENY
Pri  nahrávaná príjmu zo zahraničia, alebo pri rozpočítaní vedľajších nákladov voľbou kompletný nákup bolo doplnené zobrazenie v tabuľke so zadanými tovarmi zobrazenie základnej nákupnej ceny.

07.07.2011
PRVOTNÉ ZOBRAZENIE DOKLADOV PODĽA DÁTUMU

Pri zobrazení dokladov – príjem, výdaj, objednávky – sa zoznam dokladov zobrazí  prvotne zoradený podľa dátumu a kurzor bude nastavený na posledný doklad. V parametroch programu – VSTUPY – je možné dať prvotné zobrazenie zoradiť podľa čísla dokladu

TYPY OBJEDNÁVOK – VYLÚČENIE Z VÝPISU KRYTIA

V číselníku typov objednávok je možné nastaviť, aby objednávky daného typu neboli zahrňované do výpisu KRYTIE objednávok. Môžete to využiť napr. na vytvorenie osobitného typu pre tzv. „trvalé objednávky“.

FILTER NA TOVARY – RÝCHLY INTERVAL EVIDENČNÉHO  ČÍSLA
V okne pre zadávanie filtra na tovary pre nejaký výpis bolo doplnené tlačítko „INTERVAL EVC“, ktorým môžete rýchle zadať podmienku pre označenie tovarov pre interval evidenčného číslo OD – DO, pričom pri zadávaní evidenčného čísla môžete použiť nápovedu Ctrl+F1.

14.06.2011
ÚHRADY FAKTÚR V HOTOVOSTI – VYLÚČENIE ZO ZISKU
V určitých výpisoch – VÝKAZ PREDAJA SUMÁRNY, VÝKAZ VÝDAJA, REKAPITULÁCIA  POHYBOV SUMÁRNA, REKAPITULÁCIA POHYBOV POLOŽKOVITÁ – sa do hodnoty zisku nezapočítavajú úhrady FA v hotovosti, zapisované do skladu z programu POKLADŇA. Ide presne o vylúčenie zo zisku výdaja položky s evidenčným číslom UHRFA_ .
V niektorých z týchto výpisov sa zároveň vypisuje suma úhrad faktúr v hotovosti.
Podobne bola zo zisku vylúčená úhrada FA aj v grafoch, vypisujúcich zisk.

06.06.2011

EXPORT DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA – EXPORT ÚHRAD FA V HOTOVOSTI Z POKLADNE
V exporte do podvojného účtovníctva bol dopracovaný prenos úhrad FA v hotovosti vykonaných v programe POKLADŇA. Pre exporte sa do PU prenáša číslo odberateľa aj číslo FA, aby sa v PU úhrada automaticky spárovala s faktúrou.
POŽIADAVKY: Pre správny export úhrad do PU je nutné v ČÍSELNÍKU PREDKONTÁCIÍ v predkontácii pre pohyb predaja cez pokladňu doplniť na strane DAL účet SLADOKONTA, na ktorý bude úhrada v PU zaúčtovaná. Ide o všeobecné nastavenie účtu, ak ale má odberateľ v číselníku „Adresár firiem“ zadaný vlastný saldokontový účet, bude prevzatý jeho účet.
DOLEŽITÉ !!!  Pre správnosť zaúčtovania účtovnej dávky zo skladu je nutné nainštalovať si novú verziu PODVOJNÉHO ÚCTOVNÍCTVA 2.53 !!!

31.05.2011
TLAČ ČiAROVÉHO KÓDU NA ŠTÍTKOCH TOVAROV A NA DODACOM LISTE

UPOZORNENIE: Program umožňuje tlač čiarového kódu za podmienky, že v číselníku tovarov má daný tovar vyplnený údaj EAN kód, ktorý musí byť číselný a na 13 miest. Ak EAN kód kratší, nevytlačí žiadny čiarový kód pre daný tovar. Riešením môže byť uvádzať do EAN kódu číslo zľava doplnené nulami na celkovú dĺžku 13 znakov.

Možnosť tlačiť čiarový kód bola doplnená na štítkoch tovarov. Pre túto možnosť stačí v okne pre výber typu štítku zaškrtnúť nastavenie „Tlačiť EAN kód“. Toto nastavenie sa zapamätá aj po ukončení programu.
Podobne bola doplnená možnosť tlačiť čiarový kód na dodacom liste bežného typu v predajnom pohybe. Čiarový kód sa vytlačí nad evidenčným číslom tovaru. Pre túto možnosť stačí v okne pre výber tlače DL a výstupného zariadenia zaškrtnúť nastavenie „Tlačiť EAN kód“. Toto nastavenie sa zapamätá aj po ukončení programu.

25.05.2011
TYPY OBJEDNÁVOK ODBERATEĽOV – ČLENENIE NA BEŽNÉ A Z VLASTNÝCH SKLADOVÉ
Od verzie 1.75 sa odberateľské objednávky členia na tzv. TYPY.
Základom členenia je ČÍSELNÍK TYPOV OBJEDNÁVOK, v ktorom si môžete zadefinovať rôzne typy objednávok. Pri definovaní typu objednávky potrebné vybarať tzv. URČENIE objednávky, ktoré môže byť:
•    EXTERNÁ BEŽNÁ OBJEDNÁVKA
•    INTERNETOVÁ OBJEDNÁVKA
•    OBJEDNÁVKA Z VLASTNÝCH SKLADOV

Pri zobrazení zoznamu odberateľských objednávok si môžete zobraziť všetky typy objednávok, alebo len objednávky konkrétneho typu.
V zozname objednávok sú EXTERNÉ objednávky zobrazené čiernou farbou písma, INTERNETOVÉ modrou a Z VLASTNÝCH SKLADOV zelenou farbou.
Pri nahrávaní novej objednávky Z VLASTNÝCH SKLADOV sa ako odberateľ zadáva číslo skladu z číselníka skladov.

Aj keď nemáte potrebu členiť objednávky na typy, musí byť zadefinovaný a používaný aspoň jeden typ.

NAĆÍTANIE OBJEDNÁVKY DO DODACIEHO LISTU
Pri tvorbe dodacieho listu Vám program môže ponúknuť po zadaní odberateľa zoznam nevybavených objednávok. V tomto zozname sa zobrazia všetky objednávky odberateľa, t.j. aj externé aj internetové, ak má také zaevidované, pričom aj tu sú rozlíšené farbou písma.

VÝPIS NEPOHYBLIVÝCH ZÁSOB – PRE NÁKUPY OD-DO
Pre výpis STAV SKLADU – NEPOHYBLIVÉ ZÁSOBY bola doplnená možnosť zadať interval dátumu posledného nákupu od-do. Vtedy sa vypíšu len tie tovary bez zvoleného predaja, ktoré mali posledný nákup v danom období. Pod2a parametra v OSTATNÝCH PARAMETROCH závisí, či sa za nákupy bude brať aj prevod-príjem, alebo nie.

Verzia 1.74
27.04.2011
VÁHA OBALOV RECYKLAČNÉHO FONDU NA PRÍJEMKE
Ak máte v parametroch programu (Ostatné) nastavené, aby sa na príjmovom liste bežného nákupu tlačila celková váha tovarov, bude sa od tejto verzie pod týmto údajom tlačiť aj váha obalov recyklačného fondu.

08.04.2011 

CELÉ MENO PRIHLÁSENÉHO UŽÍVATEĽA
V definovaní užívateľov programu a ich prístupového mena a hesla bol doplnený údaj CELÉ MENO. Podobne aj pre správcu programu je možné zadať celé meno. Tento nový údaj sa tlačí na vybraných dokladoch (FA, ...), ak ste túto požiadavku nastavili v parametroch programu.

06.04.2011
VÝPIS VÝKAZU PRE RECYKLAČNÝ FOND - OPRAVA
Vola vykonaná oprava výpisu výkazu pre recyklačný fond, ktorý za určitých okolností priraďoval tovarom zlú váhu.

31.03.2011

INTERNÉ ZMENY
-    zmeny pre zvýšenie spoľahlivosti pamätania zmeny šírky a poradia stĺpcov v tabuľkách

VÝDAJ LEN CELÉHO MNOŽSTVA PODĽA MERNEJ JEDNOTKY
V číselníku merných jednotiek môžete v konkrétnej MJ nastaviť parameter o výdaji len celého množstva tovarov, ktoré majú zadanú danú MJ. Toto nastavenie je možné určiť aj v číselníku tovarových skupín. Nastavenie podľa  tovarovej skupiny má prednosť, čiže pre MJ nemusíte mať nastavený predaj celého MN, ale určitým tovarovým skupinám  s rovnakou  MJ to nastaviť môžete a ostatné tovary s tou istou MJ budú mať predaj aj necelého MN.

Verzia 1.73

10.03.2011
HROMADNÁ ZMENA KÓDU MJ NA MALÉ PÍSMENÁ
V číselníku merných jednotiek bola doplnená v tlačítkovej lište možnosť kliknutím na tlačítko „Hromadná zmena“ zmeniť kódové označenie všetkých merných jednotiek na malé písmená. Zmena sa vykoná zároveň aj v číselníku tovarov, kde sú tieto kódy zadané pri každom tovare.

04.03.2011
VÝDAJ LEN CELÉHO MNOŽSTVA
V číselníku tovarových skupín môžete v konkrétnej skupine nastaviť parameter o výdaji len celého množstva tovarov, patriacich do danej tovarovej skupiny. Túto tovarovú skupinu musia mať tovary zadanú ako TS 1 .

VÝDAJKA – NÁPOVEDA CTRL+F1 NA TOVARY S MN>0
V parametroch programu môžete na záložke OSTATNÉ nastaviť, aby sa v nápovede na položku EV.Č. pri zadávaní dodacieho listu zobrazili len tovary, ktorých stav na sklade je >0.

PRÍJEMKA
Pri nahrávaní novej príjemky sa v zadaných tovaroch zobrazuje  Cena1 a marža vzhľadom na túto cenu. Bolo dopracované, že ak je daný tovar v akcii a má zadanú akciovú cenu, zobrazí sa akciová cena, príznak, že je tovar v akcii a marža sa vypočíta vzhľadom na akciovú cenu.

25.02.2011
VÝPISY – OBALOVÉ KONTO
Pre výpisy údajov o obalovom konte odberateľov/dodávateľov (Výpisy-Číselníky-Obalové konto) bola doplnená možnosť vykonať výpis len za konkrétnu firmu, možnosť výpisy za konkrétne EVC, alebo pre filter tovarov a možnosť nastaviť triedenie výpisy podľa názvu firmy, alebo podľa evidenčného čísla obalu.

INÉ ZMENY
V zobrazení adresára firiem v číselníkoch bolo doplnené zobrazenie stĺpca „Typ zľavy“.
V zobrazení zoznamu príjmu a výdaja bolo doplnené zobrazenie stĺpca „Kód pracovníka“ a pre výdaj aj „Číslo objednávky“.

09.02.2011

EVIDENCIA LIEHU – REGISTRAČNÉ ČÍSLO V ČÍSELNÍKU SKLADOV
Pre potreby evidencie liehu v prípade prevodných dokladov bol doplnený nový údaj v číselníku skladov – Registračné číslo pre oznámenie SBL“. Potrebné je naplniť tento údaj, podľa toho, či Váš daný sklad v číselníku skladov je len predajcom liehu, alebo aj distribútorom. Tento údaj sa následne uvedie vo výpisoch evidencie aj elektronickom podaní liehu pri určení odberateľa resp. dodávateľa pri  prevodných dokladoch.

07.02.2011

PONUKOVÝ LIST – TLAČ EAN KÓDU

Pri tlači bežného ponukového listu môžete nastaviť, či sa má namiesto evidenčného čísla tovaru tlačiť EAN kód tovaru.

Verzia 1.72
01.02.2011


TOVARY – DUPLICITNÝ EAN KÓD

Nová verzia programu umožňuje  zadať pri viacerých tovaroch v číselníku tovarov rovnaký EAN kód. Po jeho zadaní program len upozorní na túto skutočnosť, ale povolí zapísať duplicitu.
Pri príjme, alebo výdaji, alebo objednávaní tovaru zadaním takéhoto duplicitného EAN kódu program zobrazí zoznam tovarov so zadaným EAN kódom a musíte zo zoznamu vybrať konkrétny tovar, ktorý chcete použiť na doklade.

UPOZORNENIE 1 : Ak používate na predaj v hotovosti program POKLADŇA, vyžiadajte si novú verziu, ktorá má taktiež doplnenú funkčnosť na zobrazenie zoznamu tovarov po zadaní duplicitného EAN kódu.

UPOZORNENIE 2 : V prípade, ak používate načítanie predaja z externej registračnej pokladnice, v prípade duplicitných EAN kódov sa pri automatickom vytvorení dodacieho listu pre náročnosť nezobrazí tabuľka s tovarmi s duplicitným EAN, ale odpíše sa tovar, na ktorom bol daný EAN kód zadaný ako prvý.

20.01.2011
ELEKTRONICKÉ PODANIE LIEHU - POSTUP
Elektronické podanie liehu, povinné pre distribútorov liehu, vyžaduje správne naplnené údaje v programe sklad, ktoré sú popísané nižšie (20.12.2010).
Elektronické podanie sa podáva na internetovej stránke colnej správy zaslaním súboru XML konkrétnej štruktúry a obsahu. Postup zaslanie súboru je popísaný na stránke colnej správy.
Program SKLAD vytvorí takýto súbor XML, uloží ho na zvolené umiestnenie, z kade ho môžete pripojiť na stránku colnej správy.
!!! DOLEŽITÉ – po pripojení súboru vykoná colná správa po určitom čase spracovanie súboru. Skontrolujte si, či spracovanie prebehlo v poriadku, V prípade zistenie chýb v súbore si pri danom súbore na stránke otvorte informáciu o chybách súboru a vykonajte príslušné zmeny na opravu jeho obsahu v dátach skladu. Potom môžete opätovne pripojiť opravený súbor XML. Nenechávajte si preto podanie na poslednú chvíľu, aby ste mali dosť času na prípadnú opravu !!!

TVORBA SÚBORU XML S OBRATMI A ZOSTATKAMI PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE V PROGRAME SKLAD
XML súbor sa vytvára vo voľbe VÝPISY – Oznámenie o liehu – Elektronické podanie evidencie a pozostáva z dvoch krokov. V  prvom kroku je potrebné vytvoriť  prípravný súboru SblDataRRMM.dbf, ktorý je možné v prípade, že máte viac prevádzok, postupne dopĺňať údajmi na jednotlivých prevádzkach. V druhom kroku sa z prípravného súboru vytvorí konečný súbor XML pre elektronické podanie, jeden za všetky prevádzky.

1. Vytvorenie prípravného súboru:
Prípravný dátový súbor má názov SblDataRRMM.dbf, kde RRMM označuje rok a mesiac, za ktorý podávate oznámenie. Tento súbor sa automaticky vytvorí kliknutím na tlačítko „Nový dátový súbor SblData“. Pred tým je potrebné zadať mesiac, za ktorý podávate priznanie, určiť sklad, alebo sklady, z pohybov ktorých sa vyčíslia údaje o liehu a adresár, kde sa dátový súbor SblDataRRMM uloží. Môžete ho dať uložiť na disk PC, alebo USB kľúč, čo je potrebné si zapamätať. Súbor obsahuje príjem, výdaj a zostatky liehu.
V prípade, že máte viac prevádzok, môžete dať uložiť nový súbor SblDataRRMM.dbf napr. na USB kľúč, s ktorým pôjdete na ďalšiu prevádzku a tu použijete tlačítko „Pridať do dátového súboru“, čím sa dáta z tejto prevádzky len pridajú k dátovému súboru na kľúči. Takto  môžete vytvoriť dátový súbor SblDataRRMM.dbf s údajmi zo všetkých prevádzok. Je jedno, na ktorej prevádzke začnete, t.j. vytvoríte nový SblDataRRMM.dbf, do ktorého budete ďalej dopĺňat údaje z ďalších prevádzok. Dôležite je vybrať správny sklad/sklady, z ktorých sa budú na danej prevádzke vyberať pohyby a zostatky liehu.

2. Vytvorenie konečného XML súboru:

Po vytvorení prípravného súboru SblDataRRMM.dbf z neho kliknutím na tlačítko „XML súbor pre colnicu“ vytvoríte XML súbor. Pred vytvorením XML súboru je potrebné skontrolovať ponúkané „poradové číslo podania“, a vybrať typ podania „riadne/opravné“. Poradové číslo podania program ponúka vzostupne pre každý mesiac od č.1. V prípade opätovného podania za mesiac, za ktorý už bolo podané hlásenie, musí mať nové hlásenie nasledujúce číslo. Program Vám ho ponúkne, v prípade potreby ho môžete zmeniť. Po úspešnom vytvorení XML súboru si program zapamätá toto číslo a pri  najbližšom podaní ponúkne o 1 vyššie.
XML súbor bude vytvorený v zadanom adresári, ako prípravný súbor. Názov XML súboru je generovaný podľa požiadaviek colnej správy a má tvar: RRMMZZLiehCisloOpravnenia.xml, kde RRMM je obdobie, ZZ je poradové číslo podania  a CisloOpravnenia je Vaše číslo oprávnenia na distribúciu liehu.
Každý súbor XML má teda iný názov, teda pri novom hlásení predchádzajúci súbor ostáva  vo zvolenom adresári, nebude premazaný. Dajte si preto pozor, aby ste vždy  na stránku colnej správy priradili správny súbor.

Poznámky a doporučenia:
-    V prípade, že súbor XML nebude na stránke colnej správy spracovaný, najpravdepodobnejšie nemáte správne zadané jednotlivé údaje, ako EAN kód evidovaný na colnici, alebo správne čísla oprávnení dodávateľov, alebo odberateľov.
-    Do elektronického podania, tak ako do evidencie liehu (viď. popis nižšie), sa zahrnú len tovary s vyplneným objemom SBL a percentom liehu.
-     Do príjmu aj výdaja sa zahrnú všetky firmy, na ktoré sú evidované príjemky, alebo výdajky obsahujúce lieh. Pre správne určenie typu firmy je potrebné, aby mali správne zadané určenie, či je firma predajcom, alebo distribútorom. Ak firma vo výdaji nemá toto určenie, bude identifikovaná ako konečný spotrebiteľ.
-    Do evidencie liehu sa zahŕňajú aj nepredajné pohyby, t.j. aj prevod príjem a prevod výdaj, pričom podľa údajov skladu v číselníku skladov sa identifikuje ako predajca, alebo distribútor liehu s  číslom oprávnenia, uvedenom v číselníku skladov.
-    Ostatné typy pohybov sú v elektronickom podaní identifikované automaticky ako manko, alebo prebytok ! Manko a prebytok sa v hlásení vzájomné odčítavajú za jednotlivé EAN kódy, čiže do hlásenia ide za EAN kód len výsledné určenie, ktoré prevažuje.

TVORBA SÚBORU XML SO ZOZNAMOM SBL PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE V PROGRAME SKLAD
XML súbor sa vytvára výberom typu zostavy ZOZNAM SBL vo voľbe pre elektronické podanie. Podanie zoznamu je identické ako podanie obratov a zostatkov s tým rozdielom, že sa nevytvára prípravný súbor. Po kliknutí na  tlačítko „XML súbor pre colnicu“ sa zobrazí zoznam tovarov liehu, v ktorom musíte zaškrtnúť tie tovary, ktoré majú ísť do hlásenia. Následne sa po kliknutí na tlačítko OK vytvorí vo zvolenom adresári súbor XML, ktorý použijete na stránke colnej správy. Názov súboru je tvorený rovnako ako pri hlásení obratov a zostatkov SBL.
POZNÁMKA: Program si neuchováva informáciu, či bol konkrétny tovar elektronicky podaný, alebo nie. Keďže by sa mali posielať len nové tovary, očakáva sa, že ide o zriedkavú funkciu s malým počtom SBL, čo je možné ľahko zrealizovať ručne.

10.1.2011
TLAČ ŠTÍTKOV TOVAROV – JEDNA VÄČŠIA CENA
Boli vytvorené nové štítky na tovary na ktorých sa tlačí len jedna cena väčším písmom. Pred tlačou štítkov môžete určiť, či sa má vytlačiť cena s DPH, alebo bez DPH.
Pôvodné štítky s cenou bez DPH aj s DPH a prípadnou cenou v duálnej mene boli zachované.

20.12.2010
EVIDENCIA LIEHU A ELEKTRONICKÉ PODANIE OD 1.1.2011
Požiadavky v programe SKLAD pre evidenciu liehu.
Pre výpisy evidencie o nákupe a predaji liehu je potrebné naplniť údaje, ktoré zákon o liehu požaduje uvádzať. Potrebné je naplniť nasledovné údaje:
-    Služby - Parametre programu – záložka Firma – naplňte Vaše registračné číslo predajcu/distribútora SBL a nastavte, či ste predajcom, alebo distribútorom liehu
-    Vo voľbe Číselníky - Sklady nastavte pre každý sklad určenie typu skladu liehu: predajca – distribútor
-    Vo voľbe Číselníky – Tovary – Tovarové položky musí mať každý tovar, ktorý je liehoml naplnené údaje: EAN kód, Objem SBL, Percento liehu SBL
-    Vo voľbe Číselníky – Adresár musí mať každý dodávateľ liehu aj odberateľ liehu zadané registračné číslo predajcu/distribútora SBL a nastavené určenie, či je predajcom, alebo distribútorom liehu. Ostatní odberatelia musia mať zadané, že sú končenými odberateľmi.                               
Výpis evidencie liehu.
Výpisy evidencie o nákupe a predaji liehu vykonáte vo voľbe Výpisy – Oznámenie o liehu – Evidencia od 1.1.2011. V pravej časti okna si výpisov môžete vybrať konkrétny typ výpisu:
     Prijaté SBL / Vydané SBL / Zostatok SBL / Zoznam SBL / Zoznam dodávateľov SBL / Zoznam odberateľov

Zároveň môžete nastaviť ďalšie podmienky pre výpis, predovšetkým dátum OD – DO, t.j. obdobie, za ktoré sa má výpis vykonať.
Základný výpis príjmu/výdaja liehu vypíše zoznam liehov a v rámci každého liehu zoznam dodávateľov/odberateľov s počtom kusov jednotiek SBL a s ich prepočtom na 100% liehu.
Ak zaškrtnete nastvenie DENNÁ EVIDENCIA, vykoná sa výpis po jednotlivých dňoch,  v rámci ktorých sa pre každý liehu vypíše zoznam dodávateľov/odberateľov s počtom kusov jednotiek SBL a s ich prepočtom na 100% liehu v jednotlivých dokladoch, t.j. príjemkách/výdajkách.

Tlač EAN kódov a registračných čísiel na dokladoch v sklade a pokladni.
Tlač údajov v programe SKLAD:
-    Pre tlač EAN kódov na dodacom liste a na faktúre je potrebné nastaviť túto požiadavku vo voľbe Služby – Parametre programu na záložke Dodacie listy a na záložke Fakturácia.
-    Tlač registračného čísla predajcu liehu dodávateľa (t.j. Vašej firmy) a reg.č. odberateľa sa na faktúre tlačí automaticky.
UPOZORNENIE: Ak máte používate upravené tlačivo DL, alebo FA, upravené cez funkciu úprava výstupných zostáv, nebudú tieto údaje tlačené, pretože nova verzia nemá dosah na Vami upravené zostavy. Je preto zo štandartnej zostavy DL a FA (s označením „netlačiť atest“) vytvoriť nové vlastné tlačivo a nanovo spraviť potrebné úpravy.

Tlač údajov v programe POKLADŇA:
-    Tlač EAN kódov tovarov liehu sa na pokladničnom doklade vykonáva v novej verzii programu POKL automaticky a to v druhom riadku pod položkou liehu.
-    Ak je na pokladničom doklade tovar liehu, tlačí sa automaticky na spodku dokladu názov odberateľa, IČO a registračné číslo predajcu liehu. Pod týmito údajmi sa vytlačí Vaše registračné číslo.

Elektronické podanie oznámenia o liehu.
Elektronické podanie je funkcia na prípravu súboru typu XML vo voľbe Výpisy – Oznámenie o liehu – Elektronické podanie evidencie, ktorý môžete následne použiť na príslušnej internetovej stránke colnice. V prípade, že máte viac prevádzok na rôznych miestach, program SKLAD umožňuje vytvoriť jeden XML súbor za všetky prevádzky, podľa ďalej popísaného postupu.
Postup vytvorenie súboru XML:
-    Prvý krok je vytvorenie prípravného dátového súboru SblDatammrrrr.dbf, kde mmrrrr označuje mesiac, za ktorý podávate oznámenie. Tento súbor sa automaticky vytvorí kliknutím na tlačítko „Nový dátový súbor SblData“. Pred tým je potrebné zadať mesiac, za ktorý podávate priznanie, určiť sklad, alebo sklady, z pohybov ktorých sa vyčíslia údaje o liehu a adresár, kde sa dátový súbor SblData uloží. Môžete ho dať uložiť na disk PC, alebo USB kľúč, čo je potrebné si zapamätať. Súbor obsahuje príjem, výdaj a zostatky liehu.
V prípade, že máte viac prevádzok, môžete dať uložiť nový sôbor SblData napr. na USB kľúč, s ktorým pôjdete na ďalšiu prevádzku a tu použijete tlačítko „Pridať do dátového súboru“, čím sa dáta z tejto prevádzky len pridajú k dátovému súboru ma kľúči. Takto  môžete vytvoriť dátový súbor SblData s údajmi zo všetkých prevádzok. Je jedno, na ktorej prevádzke začnete, t.j. vytvoríte nový SblData, do ktorého budete ďalej dopĺňat údaje z ďalších prevádzok. Dôležite je vybrať správny sklad/sklady, z ktorých sa budú na danej prevádzke vyberať pohyby a zostatky liehu.
-    Po vytvorení konečného dátového súboru SblData na vytvorenie XML súboru pre colnicu použite tlačítko „XML súbor pre colnicu“. Súbor sa vytvorí v tom istom adresári, kde sa nachádza dátový súbor SblData, to znamená, že je potrebné použiť rovnaký adresár pre vytvorenie SblData aj XML súboru.

Základné požiadavky pre správnu evidenciu liehu:
-    Pre správnu evidenciu a elektronické podanie je potrebné mať na pamäti, že do oznámenie sa zahrnú len tovary s vyplneným objemom SBL a percentom liehu. Do príjmu aj výdaja sa zahrnú všetky firmy, na ktoré sú evidované príjemky, alebo výdajky obsahujúce lieh, ale pre správne určenie typu firmy je potrebné, aby mali správne zadané určenie, či je firma predajcom, alebo distribútorom. Ak firma nemá určenie, bude identifikovaná ako konečný spotrebiteľ.
-    Do evidencie liehu sa zahŕňajú aj nepredajné pohyby, t.j. aj prevod príjem a prevod výdaj, pričom podľa údajov skladu v číselníku skladov sa identifikuje ako predajca, alebo distribútor liehu
-    Ostatné typy pohybov sú v elektronickom podaní identifikované automaticky ako manko, alebo prebytok !

Verzia 1.71
========
03.12.2010
NOVÝ TOVAR – KÓPIA EXISTUJÚCEHO

Pri nahrávaní nového tovaru do číselníka tovarov môžete po zadaní nového evidenčného čísla kliknutím na tlačítko „Kópia“, ktoré sa zaktívni pred názvom tovaru, zadať evidenčné číslo už existujúceho tovaru, z ktorého sa Vám automaticky naplnia údaje pre nový tovar. Na otázku je možné preniesť aj individuálne ceny z existujúceho tovaru. Údaje ako „výrobné číslo“, „číslo EAN“ a „číslo PLU“ a obrázok sa nekopírujú, pretože tieto musia byť jednoznačné.