JU win 1.51. - Účtovanie Platby kartou a Zápočtu faktúr v PD

Verzia 1.51 umožňuje zaúčtovať platbu kartou ako priebežnú operáciu s rozpisom na zadniteľnú a nezdaniteľnú časť a s určením údajov pre evidenciu DPH. K tejto operácii sa následne viaže priebežný pohyb v banke.

Postup zaúčtovania platby kartou (napr. pre nákup PHM) sa vykoná dvami účtovnými operáciami:

1. ZÁPIS PRIEBEŽNÉHO POHYBU O PLATBE KARTOU

 • - pri účtovaní nového dokladu do PD zvoľte typ operácie INÝ VÝDAJ
 • - následne zaškrtnite nastavenie PRIEBEŽNÝ VÝDAJ
 • - zadajte ďalšie údaje účtovnej operácie: text, dátum, číslo dokladu
 • - ak ste plátca DPH zadajte ropzis DPH v členení na základ DPH a hodnotu DPH
 • - vyberte kód výdavku ovplyvňujúceho daň z príjmu, hodnota DPH pre časť neovplyvňujúcu daň z príjmu sa automaticky naplní zadaním hodnoty DPH v rozpise DPH
 • - tlačítko "Zapísať" dokončite zápis účtovnej operácie

Na zaúčtovanie priebežného pohybu pre platbu kartou si môžete vytvoriť v číselníkoch aj účtovný vzor pre operáciu INÝ VÝDAJ/PRÍJEM, pričom je potrebné zaškrtnúť nastavenie "priebežný pohyb", "údaje DPH" a nastaviť kód výdaja pre zdaniteľnú časť.

2. ZÁPIS PRIEBEŽNÉHO VÝDAJA Z BANKY V PD:
 • pri účtovní bankového výpisu vyberte typ operácie VÝDAJ V BANKE
 • následne zaškrtnite nastavenie PRIEBEŽNÝ PRÍJEM
 • ďalej zadajte ostatné údaje účtovnej operácie: text, dátum, číslo dokladu a celkovú sumu. Rozpis na zadaniteľnú a nezdaniteľnú časť sa už nevykonáva, ani členeni DPH sa nevypĺňa.
 • tlačítko "Zapísať" dokončite zápis účtovnej operácie

 

ÚČTOVANIE ZÁPOČTU POHĽADÁVKY/ZÁVAZKU V PEŇAŽNOM DENNÍKU

Verzia 1.51 umožňuje zaúčtovať v PD zápočet faktúry ako nepeňažný pohyb, t.j. uzávierkovú operáciu s určením čísla faktúry, rozpisom na zdaniteľnú a nezdaniteľnú časť dane z príjmu a s automatickým zaevidovaním úhrady do knihy faktúr.

Postup zaúčtovania zápočtu faktúry do PD (napr. zápočet vydanej FA):

 • pri účtovaní nového dokladu do PD zvoľte typ operácie INÝ PRÍJEM
 • následne zadajte ďalšie údaje účtovnej operácie: text, dátum, číslo dokladu
 • do položky"Číslo faktúry" zadajte číslo započítavanej FA. Po jeho potvrdení Vám program ponúkne do sumy dokladu hodnotu neuhradenej čiastky FA a automaticky vyplní rozpis pre zdaniteľnú a nezdaniteľnú časť. (Kód príjmu v zdaniteľnej časti vyplní len v prípade, ak ste ho zadali pri zaevidovaní FA do knihy FA.)
 • tlačítkom "Zapísať" dokončite zápis účtovnej operácie. Pri jej zápise sa automaticky poznačí hodnota úhrady k danej FA aj v knihe FA.

Na zaúčtovanie operácie "zápočet FA" si môžete vytvoriť v číselníkoch aj účtovný vzor pre operáciu INÝ PRÍJEM/VÝDAJ , pričom je potrebné zaškrtnúť nastavenie "zadávať číslo FA".