Nahrávanie dokladov roku 2021 bez vykonania uzávierky - Nastavenie ČÍSLOVANIA DOKLADOV pre nový rok

Pre nahrávanie dokladov nového roku nie je potrebné v programoch TP SOFT vykonávať ročnú uzávierku (s výnimkou programu MZDY), ani zavádzať nový rok funkciou Služby - Výber firmy, alebo roku, kedy by neprešli počiatočné stavy. Je možné plynule začať nahrávať doklady z nového roku, len je potrebné nastaviť ČÍSLOVANIE DOKLADOV.  Až po úplnom dokončení starého roku vykonáte ročnú uzávierku.

Dôležité: Ak používate viac programov TP SOFT, napr. JU aj Sklad, alebo Sklad aj Servis a pod., je potrebné vykonať v jeden deň uzávierku v každom programe, t.j. aby programy mali nastavený rovnaký pracovný rok. Je to dôležité pre zdieľanie číselníka adresár firiem. V programe Autoservis po ročnej uzávierke je potrebné v Parametroch programu - záložka MATERIÁL prepísať koncovku roku a ukončiť a spustiť program.

Postup zmeny číslovania dokladov v jednotlivých programoch:

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - záložka Peňažný denník
2. Nastavenie číslovanie FA od 1: Číselníky - Číselné rady - Typy faktúr - zvoliť funkciu "Oprava" na potrebnom type faktúrya prepísať údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.
3. Nastavenie číslovania dokladov v peňažnom denníku 1: Číselníky - Číselné rady - Číslovanie v peň.denníku - zvoliť funkciu "Oprava" na potrebnom type dokladu a prepísať údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
1. Nastavenie číslovania dokladov od 1: Číselníky - Typy účtovných dokladov - zvoliť postupne funkciu "Oprava" na každom type operácie a prepísať údaj ČÍSLO DOKLADU na 0.
SKLAD
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - záložka OSTATNÉ
2. Nastavenie číslovania príjemok a dodacích listov na 1: Číselníky - Pohyby - zvoliť funkciu "Oprava" na každom type pohybu a prepísať údaj ČÍSLO POSLEDNÉHO DOKLADU na 0.
3. Nastavenie číslovanie FA od 1: Číselníky - Sklady - zvoliť funkciu "Oprava" na každom sklade a prepísať údaj ČÍSLO POSLEDNEJ FAKTÚRY na 0.
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - ČÍSLOVANIE - prepísať údaj ČÍSELNÉ OZNAČENIE ROKA
2. Nastavenie číslovania zákaziek, faktúr, predfaktúr, dobropisu, príjm.dokladov a zákaziek pneuservisu na 1: Služby - Parametre programu - ČÍSLOVANIE - prepísať údaj údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.
Pre užívateľov programu POKLADŇA:

Ak vykonáte v programe SKLAD uzávierku za 12. mesiac, ktorá vytvorí nový rok, je potrebné v pokladni zmeniť napojenie na dáta skladu zmenou koncovky označujúcej rok, aby pokladňa odpisovala stavy z nového roku v sklade.  Môžete to vykonať v Parametroch programu v údaji "Cesta na sklad", alebo pri prvom vstupe do voľby Predaj po skladovej uzávierke Vás program na to upozorní a ponúkne vykonať zmenu.
 

Ak používate program AUTOSERVIS a vykonáte v ňom ročnú uzávierku, je potrebné tiež v programe Pokladňa zmeniť napojenie na dáta servisu zmenou koncovky označujúcej rok, aby sa pokladňa napojila na zákazky nového roku.  Vykonáte to v pokladni v Parametroch programu v údaji "Cesta na servis". (Na rozdiel od cesty na sklad Vás program na to automaticky neupozorní.)