Novinky a zmeny v programe AUTOSERVIS

Posledná aktualizácia: 6.6.2018 - ver. 1.27

Verzia 1.27
06.06.2018
POSIELANIE ÚDAJOV O POČTE KM DO SYSTÉMU IRIS – DOPLNENIE FUNKCIONALITY

V parametroch programu v záložke Zákazky pribudli pre potreby posielania údajov do systému IRIS parametre: Identifikácia servisu, Prihlasovacie meno a Prihlasovacie heslo. Správne vyplnenie týchto údajov je nevyhnutná podmienka pre korektnú komunikáciu so systémom IRIS.

 

Tieto údaje získate registráciou vašej firmy vo firme IRIS ! 

V číselníku typov zákaziek zároveň pribudla možnosť pre každý typ zákazky ešte túto komunikáciu individuálne zapnúť/vypnúť pomocou zaškrtávacieho poľa Komunikácia IRIS. 

Takže pre korektné odoslanie údajov o km do systému IRIS je potrebné mať túto funkciu povolenú a nastavenú v parametroch programu a zároveň zapnutú v číselníku typov zákaziek pre konkrétny typ zákazky.

Pri zápise zákazky program údaj o km posiela len ak dôjde k zmene údaju Tachometer. Program o zápise do systému IRIS informuje a takisto informuje aj o úspešnej, alebo neúspešnej realizácii tohto zápisu hlásením.

18.05.2018

GDPR – ochrana osobných údajov, zmeny a možnosti v programe MZDY
Vzhľadom na GDPR odporúčame v programe využiť nasledovné možnosti:

·         Prístupové heslo

 

Odporúčame využívať vstup do programu zadaním hesla. Vo voľbe Služby – Prístupové práva môžete zadať heslo pre tzv. Správcu programu a ďalej zadefinovať pracovníkov, ktorým zadáte ich konkrétne heslo, ktorým sa budú prihlasovať pri spustení programu.

·        

Uloženie výstupnej zostavy do PDF súboru s heslom

Uloženie výstupnej zostavy do súboru PDF s možnosťou zadania hesla pre otvorenie PDF súboru je možné len pri využívaní tzv. „Externého tlačového managera“, ktorý nastavíte vo voľbe Služby  - Parametre prostredia. Externý tlačový manager poskytuje pri zobrazenej výstupnej zostave ovládacie okno „Náhľad tlače“ s viacerými možnosťami – tlačidlami.

Pre nastavenie hesla pre PDF súbor kliknite pri zobrazenej výstupnej zostave na tlačidlo „Konfigurácia“, vyberte záložku PDF a zaškrtnite nastavenie „Zašifrovať dokument“. Následne zadajte „Admin-heslo“ a taktiež „Užívateľ-heslo“. Admin heslo by mal poznať len správca programu, užívateľ heslo môže poznať radový pracovník s programom. PDF súbor je možné otvoriť po zadaní jedného z týchto dvoch hesiel. Heslá sa uchovajú na počítači, na ktorom je program nainštalovaný, nie je ich potrebné opätovne nastavovať pred tvorbou PDF súboru.

PDF súbor vytvoríte tlačidlom „Uložiť ako..“ – PDF, pričom jeho otvorenie je možné len po zadaní hesla.

·        

Archivácia dát s heslom

Pri vykonávaní archivácie môžete v prípade potreby pri zadávaní umiestnenia na uloženie archivácie zaškrtnúť nastavenie „Skomprimovaný súbor s heslom“. Následná budete pred vykonaním archivácie vyzvaný na zadanie hesla a bude vytvorená archivácia na zadanom umiestnení ako tzv. ZIP súbor, ktorý je možné rozbaliť len po zadaní hesla.

Heslo si dôkladne zapamätajte, pretože program toto heslo neuchováva ! Heslo pri archivácii je iné ako heslo pri tvorbe PDF súboru výstupnej zostavy.

V prípade obnovovanie zaheslovanej archivácie program automaticky vyzistí, že v umiestnení s archiváciou sa nachádza skomprimovaný zaheslovaný archív a vyzve Vás na zadanie hesla.

19.10.2017

POSIELANIE ÚDAJOV O POČTE KM DO SYSTÉMU IRIS
V parametroch programu v záložke Zákazky je možné zapnúť funkcionalitu zápisu stavu km servisovaného vozidla do databázy systému IRIS. Tento zápis prebehne pri ukladaní zákazky, ak sa zmenil stav km vozidla na zákazke. Táto funkcionalita je zatiaľ v pilotnom režime (testovacom).

09.05.2017
SERVISOVANIE VLASTNÝCH VOZIDIEL
Vlastné vozidlo je vozidlo, ktorého majiteľom je vlastník licencie programu Autoservis. Identifikácia takéhoto vozidla je založená na porovnaní IČO, keď vlastník vozidla musí mať v číselníku adresár uvedené rovnaké IČO, aké je uvedené v parametroch programu v záložke Firma.

Pri novej zákazke sa vtedy pri materiáli použije ako predajná cena na takéto vozidlo cena nákupná (posledná nákupná cena uvedená pri danom tovare v číselníku tovarov v programe sklad). Táto cena je len predbežná. Konečná predajná cena sa upraví až pri vykonaní iného vysporiadania na takúto zákazku, keď sa uplatní metóda FIFO.

Zákazky vytvorené na vlastné vozidlá sa nedoporučuje ukončiť pomocou fakturácie alebo vysporiadaním cez pokladničný doklad. Vyššie popísaná funkcionalita funguje len pri ukončení zákazky iným vysporiadaním.

23.01.2017
INTERNÁ OPRAVA
V programe bola vykonaná vnútorná oprava chyby, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači dokladu (zákazka, faktúra), ak bol zadaný vo formulári zákaziek filter na dátum.

 

07.10.2016
MOŽNOSŤ ZADAŤ PREDPOKLADANÝ DÁTUM UKONČENIA ZÁKAZKY + TLAČ TOHTO ÚDAJU NA ZÁK. LISTE S OPISOM
V novej verzii programu pribudla možnosť zadávať pri nahrávaní novej/editácii zákazky údaj – predpokladaný dátum ukončenia zákazky. Tento údaj je možné zadávať až po zapnutí parametra Možnosť zadať predpokladaný dátum ukončenia zákazky, ktorý sa nachádza na záložke Zákazky v parametroch programu (menu Služby-Parametre programu).
Tento údaj je možné tlačiť aj na tlačive Zákazkový list s opisom. Aj túto možnosť je potrebné sprístupniť cez parameter, konkrétne Tlačiť predpokladaný dátum ukončenia na zákazke s opisom, ktorý sa nachádza taktiež na záložke Zákazky v parametroch programu.

 

03.08.2016
MOŽNOSŤ ZADAŤ POZNÁMKU K ZÁKAZKE + TLAČ TEJTO POZNÁMKY NA ZÁK. LISTE
V novej verzii programu pribudla možnosť zadávať pri nahrávaní novej/editácii zákazky poznámku. Táto možnosť je prístupná až po zapnutí parametra Možnosť zadať poznámku na zákazku, ktorý sa nachádza na záložke Zákazky v parametroch programu (menu Služby-Parametre programu).
Túto poznámku je možné tlačiť aj na tlačive Zákazkový list. Aj túto možnosť je potrebné sprístupniť cez parameter, konkrétne Tlačiť poznámku na zákazke, ktorý sa nachádza taktiež na záložke Zákazky v parametroch programu.

 

Poznámka: Túto možnosť môžete využiť napr., ak nechcete zaraďovať príležitostných zákazníkov do adresára firiem. V takom prípade môžete vytvoriť všeobecnú ŠPZ (napr. 99999) a k nej priradíte tzv. náhodného odberateľa (9999999999). Potom pri zadávaní zákazky do poznámky zadáte meno a adresu zákazníka. Poznámka sa zobrazuje aj v zozname zákaziek – takže máte rýchlu orientáciu o vlastníkovi vozidla.

 

ZOBRAZENIE ÚDAJU O ZNAČKE A TYPE VOZIDLA V ZOZNAME ZÁKAZIEK
V novej verzii programu sa v zozname zákaziek zobrazujú aj údaje o vozidle - značka vozidla + obchodný názov.

 

INTERNÉ ÚPRAVY PRI ZÁPISE ZÁKAZKY
V novej verzii programu boli vykonané interné úpravy programu pri ukladaní zákazky. Pôvodne mohol za určitých podmienok vzniknúť problém pri rezervácii tovaru na zákazke v skladovom programe.

 

25.07.2016
EXPORT DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
V novej verzii programu pribudla možnosť exportovať doklady (FA a pokladničné doklady) do programu Jednoduché účtovníctvo od fi. TP SOFT.

 

V parametroch programu pribudla v sekcii Účtovníctvo možnosť zapnúť exportovanie dokladov do programu Jednoduché účtovníctvo (ďalej JÚ) pomocou zaškrtnutia parametra Prepojenie na program „Jednoduché účtovníctvo WIN“.

Po zaškrtnutí sa sprístupnia aj ďalšie parametre prepojenia:

Stredisko v účtovníctve: ide o stredisko, ktoré sa prenáša pri exporte do JÚ. Toto stredisko je možné preberať aj zo skladového programu z číselníka skladov. Podmienkou je nastavenie prepojenia  na Skladové hospodárstvo od fi. TP SOFT v programe Autoservis. Túto možnosť si zvolíte zaškrtnutím voľby Podľa skladu.

 

Typ FA v JÚ: typ dokladu pre faktúry, ktoré sa prenášajú do JÚ. Tento typ musí byť zavedený aj v module JÚ v číselníku Číselné rady – Typy FA.

 

Exportovať pokladničné doklady: po zaškrtnutí tohto parametra sa prenášajú do JÚ aj pokladničné doklady.

 

Kód dane pre príjem: zadáva sa kód pre jednotlivé daňové sadzby, ktorý sa prenáša pri exporte do JÚ. Tento kód sa zadáva zvlášť pre doklady pokladničné a zvlášť pre faktúry. Tieto typy musia byť zavedené aj v programe JÚ v číselníku Príjmy ovplyvňujúce daň z príjmu.

 

Samotný export sa nachádza v menu Služby-Export. Po spustení sa zobrazí okno, kde je možné zadať dátumový rozsah exportovaných dokladov, spôsob výstupu dokladov vybraných na export (na obrazovku, na tlačiareň, do súboru) a adresár, do ktorého sa vytvorí exportná dávka.

 

Okno exportného programu obsahuje nasledovné voľby:

Opis dát pripravených na export: vypíše na obrazovku, alebo tlačiareň pre informáciu zoznam dokladov, ktoré sú pripravené na export podľa zadaných podmienok.

 

Vytvorenie novej exportnej dávky: fyzicky sa vytvorí súbor exportnej dávky na zadanej ceste. Zároveň sa v dátach programu Autoservis poznačí príznak o exporte týchto dokladov. Tieto doklady potom už nebude možné editovať, iba za podmienky, že sa dokladom zruší príznak o exporte do JU buď jednotlivo v špeciálnych funkciáach,a lebo hromadne zrušením celej  exportná dávka v dátach programu Autoservis.

 

Kopírovanie dávky na export: skopírovanie vybranej, už existujúcej, dávky na zvolené miesto na disku.
Opis existujúcej dávky: vypíše sa obsah vybranej, už existujúcej dávky, na obrazovku alebo tlačiareň.
Zrušenie exportu v dátach servisu: zrušia sa príznaky o exportovaní v dokladoch, ktoré sa nachádzajú vo vybranej, už existujúcej, exportnej dávke.
Koniec: ukončenie práce s exportnou funkciou

 

ZRUŠENIE PRÍZNAKU O EXPORTE DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
V prípade, že potrebujete opätovne pracovať s vyfakturovanou zákazkou, ktorá už bola exportovaná do JU, je nutné zrušiť príznak o exporte vo voľbe Služby – Špeciálne funkcie – ZRUŠENIE PRÍZNAKU O EXPORTE DO ÚČTOVNÍCTVA. Následne bude možné FA k zákazke zmazať a zákazku opravovať.

 

POZNÁMKA: Očakáva sa, že ak už bola exportná dávka načítaná do JU, pri zrušení príznaku zároveň danú FA zmažete aj v účtovníctve, pretože po oprave a vyfakturovaní zákazky bude FA zahrnutá do ďalšieho exportu.

Verzia 1.214.06.2016
ROZŠÍRENIE ORGANIZÉRA O ĎALŠIE PRACOVISKO
V programe pribudlo vo funkcii Organizér zobrazovanie ďalšieho pracoviska. Tým sa rozšíril počet plánovaných pracovísk zo štyroch na päť.

 

16.05.2016
ZOBRAZOVANIE STAVU SALDOKONTA ZÁKAZNÍKA PRI TVORBE ZÁKAZKY
Pri zadávaní zákazky sa zobrazuje hodnota saldokonta zákazníka, na ktorého je zákazka vystavovaná. Ak je hodnota saldokonta nulová, nezobrazí sa žiadna správa.

09.11.2015
Vo funkcii Analytická karta bola vykonaná oprava chyby, ktorá mohla za určitých okolností spôsobiť nesprávne zobrazenie obsahu neukončených zákaziek. 

29.10.2015
OPRAVA VO FUNKCII KONTROLA ZÁKAZIEK
Vo funkcii Kontrola zákaziek bola vykonaná oprava. Funkcia mohla za určitých podmienok spôsobiť chybu programu.
 

15.5.2015
MOŽNOSŤ UKLADANIA FOTODOKUMENTÁCIE K ZÁKAZKE
V programe pribudla možnosť ukladať fotografie k zákazkám. V lište programového menu pribudla pri spustení zákaziek ikona  , ktorá po kliknutí spustí nahrávacie a zobrazovacie okno fotodokumentácie k zákazke. Pri prechádzaní zákaziek, keď aktuálna zákazka, na ktorej stojíme obsahuje nejaké fotky, tak sa ikona zobrazí takto:  . Inak sa zobrazí, ako je vyššie uvedená. Cesta pre ukladanie fotiek sa zadáva v parametroch programu v záložke Zákazky - Cesta pre ukladanie súborov fotiek k zákazkám. 
 

17.3.2015
NOVÝ TYP ZÁKAZKY – CENOVÁ PONUKA
V číselníku typov zákaziek pribudla možnosť označiť vybraný typ zákazky ako „Cenová ponuka“. Ak je program Autoservis prepojený zo skladom, tak ak je na zákazke typu „Cenová ponuka“ nahratý materiál, tak sa neodpisuje zo skladu. Zároveň nie je možné na takúto zákazku vytvoriť faktúru.

 

9.2.2015
VYLEPŠENIE FUNKCIE KONTROLA ZÁKAZIEK
Bola vylepšená kontrolná funkcia zákaziek, ktorá sa nachádza v menu Služby – Špeciálne funkcie. Deteguje správne rozdiely v množstvách medzi zákazkou a jej prislúchajúcim dodacím listom v sklade aj keď zákazka obsahuje viac materiálov s rovnakým EVC. Ďalej bolo vylepšené aj porovnanie predajných cien materiálov na zákazke s dodacím listom prislúchajúcim k zákazke. 
 

22.12.2014
ODSTRÁNENÁ CHYBA PRI ANALYTICKEJ KARTE VOZIDLA
Bola odstránená chyba, ktorá mohla spôsobiť nezobrazenie údajov o materiáli a práci v analytickej karte pri zákazkách ukončených Iným vysporiadaním.
 

27.11.2014
PRIDANÁ MOŽNOSŤ MENIŤ ÚDAJE O VOZIDLE PRI ZADÁVANÍ/EDITÁCII ZÁKAZKY
Bolo pridané do formuláru zákazky tlačidlo Údaje vozidla, ktoré zobrazí okno s číselníkovými údajmi vozidla s možnosťou meniť ich (okrem údaju Odberateľ a Cenová hladina) a pritom neopustiť okno zadávania/editovania zákazky.

 

TLAČ PLATNOSTI STK A EK NA ZÁKAZKOVOM LISTE
Do tlačovej zostavy kompletnej zákazky bol pridaný údaj o platnosti STK a EK na vozidle.

 

14.11.2014
PRIDANÁ FUNKCIA ZOBRAZUJÚCA ŠPZ S MOŽNOU POTREBOU VYKONANIA SERVISU
Bola pridaná funkcia, ktorá pri prvom štarte v rámci každého dňa zobrazí zoznam všetkých vozidiel, na ktorých bol vykonaný posledný servisný zásah viac ako pred rokom – tým pádom je predpoklad potreby vykonania pravidelnej servisnej prehliadky.

 

PRIDANÁ MOŽNOSŤ MENIŤ ÚDAJE O FIRME PRI ZADÁVANÍ/EDITÁCII ZÁKAZKY

Bolo pridané do formuláru zákazky tlačidlo Údaje firmy, ktoré zobrazí okno s číselníkovými údajmi firmy s možnosťou meniť ich a pritom neopustiť okno zadávania/editovania zákazky.
 

TLAČ E-MAILU NA ZÁKAZKOVOM LISTE
Do tlačovej zostavy kompletnej zákazky bol pridaný údaj o e-maile odberateľa

 

Verzia 1.24
13.11.2014

 

 

ODSTRÁNENÁ CHYBA PRI ANALYTICKEJ KARTE VOZIDLA
Bola odstránená chyba, keď sa za určitých podmienok nezobrazovali správne údaje o úkonoch a materiáli pri zákazkách vo funkcii Analytická karta vozidla.

 Verzia 1.24
19.06.2014
ODSTRÁNENÁ CHYBA PRI EXPORTE DO PÚ
Bola odstránená chyba, ktorá vznikala pri niektorých typoch dokladov pri exporte do PÚ.

30.04.2014
ODSTRÁNENÁ CHYBA PRI VYTVÁRANÍ DOBROPISU
Bola odstránená chyba, keď za určitých podmienok neprešlo vytvorenie dobropisu faktúry.

14.03.2014
MOŽNOSŤ ZADÁVAŤ ZĽAVY NA ÚKONY
V novej verzii je možné zadávať zľavu na konkrétnu položku v zozname úkonov na zákazke. Zľava sa zadáva v percentuálnom vyjadrení. Po zadaní nenulovej hodnoty zľavy sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky prepočítaná jednotková cena za úkon po zľave. Používanie zľavy je viazané na parameter Možnosť zadávať položkovú zľavu na úkony, ktorý sa nachádza v parametroch programu na záložke Zákazky.
Na zákazke sa zobrazuje odteraz jednotková cena za úkon po zľave a takisto aj percentuálna hodnota zľavy.Tie isté údaje sa zobrazujú aj na tlačive faktúry.

Verzia 1.23
07.03.2014
ODSTRÁNENIE CHYBY PRI NAHRÁVANÍ MATERIÁLU SO ZĽAVOU
Pri nahrávaní materiálu na zákazku so zľavou mohla nastať za určitých podmienok chyba, ktorá spôsobila nesprávny výpočet predajnej ceny za tento zľavnený materiál. Táto chyba bola odstránená.

24.02.2014
ZOBRAZOVANIE ČÍSLA PÔVODNEJ FA NA DOBROPISE
Na tlačive dobropisu sa zobrazuje aj číslo pôvodnej faktúry, z ktorej bol dobropis vytvorený.

OPRAVA VÝPISU - ANALYTICKÉ KARTY
Bola urobená oprava výpisu Analytické karty, ktorý mohol za určitých podmienok pri výbere aj z ročných dát, ukazovať nesprávne informácie o zákazkach. Problém nastával za predpokladu, že existovali v dátach zákazky s rovnakým číslom. 
 

Verzia 1.23 
16.01.2014
IBAN NA TUZEMSKOM TLAČIVE FA OD 1.1.2014
Na faktúrach s dátumom vystavenia 1.1.2014 a vyššom sa v hlavičke bude tlačiť automaticky IBAN Vášho účtu, namiesto doterajšieho bežného čísla účtu. Táto zmena je v súvislosti so zmenami v medzibankovom styku od februára 2014.

Verzia 1.21 
30.12.2013
OPRAVA CHYBY PRI VYTVÁRANÍ INÉHO VYSPORIADANIA
Za určitých podmienok, ak bolo zadané na zákazke na úkonoch množstvo rôzne od 1, vznikal nesúlad v dátach, ktorý mohol zapríčiniť nekorektné spočítanie sumy dokladu do vypisu výkazu zákaziek. 

07.10.2013
TLAČ DOKLADU O ÚHRADE FA V HOTOVOSTI CEZ FT4000 A FIŠKÁLNE REGISTRAČNÉ POKLADNICE EURO
Bola pridaná možnosť vytlačiť doklad hotovostnej úhrady FA na fiškálnej tlačiarni FT4000 a na fiškálnej registračnej pokladnici Euro.
Na vytlačenie dokladu cez FT4000 je potrebné mať spustený tlačový manažér FT4000. POZOR, táto funkcia neslúži na tlačenie dokladov ani tlač vkladu do pokladne a dennej uzávierky!!!
Na vytlačenie dokladu cez registračnú pokladnicu je potrebné mať nakonfigurovanú túto pokladnicu v Parametroch programu v časti Fiškálne pokladnice. Pokladnica musí mať zadefinovanú jednu daňovú hladinu typu „Úhrada FA“

03.10.2013
OPRAVA CHYBY PRI ZÁPISE MN DO DODACIEHO LISTU V SKLADE
Bola odstránená chyba pri zápise odpisovaného množstva do dodacieho listu v sklade pri fakturácii zákazky ktorá za určitých podmienok mohla spôsobiť zápis nulového množstva, namiesto reálne vydaného materiálu na zákazke.

30.09.2013
OPRAVA CHYBY V ZOBRAZOVANÍ TEXTU NA KONCI FA PRI HROMADNEJ FA
Bolo zistená chyba, keď sa pri tlači hromadnej faktúry nezobrazoval text na konci faktúry. V tejto verzii je táto chyba odstránená.

14.02.2013
VYHĽADÁVANIE ALT+F7,F8 BEZ ROZLIŠOVANIA DIAKRITIKY

Bolo dopracované, aby sa pri vyhľadávaní po stlačení ALT+F7, alebo ALT+F8 nerozlišovali veľké a malé písmená ani diakritika. T.j. aj po zadaní slova napr. „tasticka“ bude nájdený výskyt slova „Taštička“.

04.02.2013

ÚPRAVY VO VÝPOČTE FAKTÚRY
V programe bola vykonaná úprava algoritmu výpočtu jednotlivých súm vo faktúre. V tlačive mohlo za určitých okolností dôjsť k drobným nezrovnalostiam.

Verzia 1.21

24.05.2012
PRÍSTUPOVÉ PARAMETRE – PODROBNEJŠIE NASTAVENIE

V prístupových právach bolo doteraz možné prideliť, alebo zamedziť užívateľovi možnosť vytvárať faktúru,iné vysporiadanie, alebo storno faktúry na zákazke ako jeden parameter. Odteraz existuje pre každé z týchto privilégií samostatný prístupový parameter.

21.05.2012
MOŽNOSŤ ZADANIA DOPLŇUJÚCEHO NÁZVU FIRMY
V parametroch programu v záložke firma pribudlo pod políčkom Názov firmy voľné pole, do ktorého je možné zadať doplňujúci názov firmy – napr. údaj o pobočke. Tento sa potom automaticky tlačí na tlačivách zákazka a faktúra.

10.05.2012
REKAPITULÁCIA ZÁKAZIEK PODĽA UŽÍVATEĽA, KTORÝ ICH NAHRAL – VÝPIS ZÁKAZKY
Vo výpise Zákazky pribudla možnosť zoradenia zákaziek podľa toho, ktorý užívateľ zákazku nahral. Zároveň sa pri tomto zoradení vypisuje po každej skupine zákaziek sumárny riadok, ktorý zobrazuje počet zákaziek za daného užívateľa a ich celkovú sumu.

20.04.2012
DVE ČÍSELNÉ RADY PRE ČÍSLOVANIE FAKTÚR
V programe sa od verzie 1.21 dá pre každý typ zákazky nastaviť jedna z dvoch číselných rád. Tieto číselné rady sú označené ako Rada A a Rada B. Ich nastavenie (predponu a posledné číslo v rade) môžeme vykonať v Parametroch programu v záložke Číslovanie.
Pre korektné využívanie je potrebné nastaviť v číselníku typov zákaziek pre každý typ zákazky prislúchajúcu číselnú radu. Ďalej je nevyhnutné interne tieto dve číselné rady rozlíšiť tak, aby nedošlo k duplicite čísla faktúry, tzn. nie je možné, aby bolo použité také isté číslo faktúry v obidvoch radách. Toto sa dá zabezpečiť napr. použitím rozličnej predpony, prípadne dostatočnou diferenciáciou číselnej rady (Rada A – čísla od 1 do 10000, Rada B – čísla od 10 000 vyššie).

DÁTUM DODACIEHO LISTU PRI TVORBE FAKTÚR
V parametroch programu, v záložke Faktúry, DPH pribudol parameter Dátum dodacieho listu k FA. Pomocou tohto parametru je možné nastaviť, či sa bude pri tvorbe faktúry (ak má zákazka materiál a program Autoservis je prepojený s programom Sklad) predpĺňať do dátumu dodacieho listu dátum faktúry, alebo dátum dodania. Štandardná hodnota je dátum faktúry.

 

 

Verzia 1.20
20.01.2012
ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI KTORÝ NAHRAL/EDITOVAL ZÁKAZKU
Zákazka eviduje užívateľa, ktorý nahral zákazku, takisto aj užívateľa, ktorý zákazku naposledy editoval. Tieto údaje sa zobrazujú v zozname zákaziek ako polia Nahral a Pos.oprava.

 

 

21.9.2011
AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE
V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu. Automatická kontrola sa vykoná len pri prvom spustení v danom dni.
Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.
Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne vo menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka. Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu.

POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Autoservis, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:

Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera.

Verzia 1.19
26.7.2011
VÝPIS - PREHĽAD SERVISOVANÝCH VOZIDIEL
Nový výpis poskytuje prehľad ŠPZ vozidiel, ktoré boli servisované za vybrané obdobie. Ak bolo vozidlo za dané obdobie servisované viackrát (existuje na neho viac zákaziek), vo výpise sa objaví iba raz.

 

Zmeny v predchádzajúcich rokoch nájdete v článkoch na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/autoservis-pre-windows .