Novinky a zmeny v programe MAJETOK

Posledná aktualizácia: 15.3.2017 - ver. 1.14

Verzia 1.14, marec 2017
PRIDANÉ UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA
V programe pribudla možnosť nadefinovať jednotlivým užívateľom rôzne prístupové práva: prístup do evidencie, prístup do číselníkov, prístup do Výpisov hmotného a drobného hmotného majetku, prístup do parametrov programu, možnosť spúšťať systémové funkcie, právo na vykonanie ročnej uzávierky, právo vykonať export do podvojného účtovníctva, právo vykonávať archiváciu a obnovenie dát.

 

Pri multiverzii pribudla možnosť priradiť právo na vstup do dát jednotlivých firiem, alebo povoliť užívateľovi vstup do všetkých firiem.

Verzia 1.14, január 2015
PRERUŠENIE ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
V programe pribudla možnosť pri dlhodobom majetku zaškrtnúť parameter Prerušenie odpisovania, ktorý počas obdobia, keď je aktivovaný zastaví uplatňovanie daňových odpisov. Účtovné odpisy sa uplatňujú aj v období, keď je parameter zaškrtnutý. Keď sa tento parameter deaktivuje (odškrtne), uplatňovanie daňových odpisov pokračuje ďalej.

Verzia 1.13
7.1.2013
ÚPRAVA ODPISOVANIA MAJETKU PODĽA §26 ods. 6,7,8
V programe bolo upravené odpisovanie majetku, ktorý bol nadobudnutý formou prenájmu (leasingu) a bol nadobudnutý v roku 2012. 

Verzia 1.12, november 2012

ÚPRAVA ODPISOVANIA MAJETKU V PRVOM ROKU ODPISOVANIA
V programe bolo upravené odpisovanie majetku podľa zákona 548/2011 Z.z., ktorý vošiel do platonosti od 1.1.2012. Zmenilo sa odpisovanie majetkov v prvom roku odpisovania, keď sa toto odpisovanie odvíja od počtu mesiacov, ktoré uplynú od zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Verzia 1.11, október 2011

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE
V programe bola doplnená nová funkcia: AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE. Program pri štarte v zadanom intervale kontroluje na serveri firmy TP SOFT, či je dostupná aktuálna verzia programu. Automatická kontrola sa vykoná len pri prvom spustení v danom dni.

Interval kontroly verzie je možné nastaviť na: DENNE – TÝŽDENNE – MESAČNE – NIKDY.

Kontrolu aktualizácie je možno spustiť kedykoľvek aj manuálne vo menu INFO voľbou Aktualizácia programu. Tu je možné nastaviť aj interval kontroly. Funkcia spustí formulár, na ktorom sú zobrazené informácie o aktuálnej verzii, ktorá sa nachádza na serveri firmy TP SOFT a o verzii, ktorá je momentálne nainštalovaná vo Vašom  PC. V prípade, že verzia na serveri je novšia ako verzia na PC, funkcia na to upozorní. Pomocou tlačidla Stiahnuť je možné vykonať download aktuálneho aktualizačného balíčka. Po stiahnutí balíčka je potrebné program reštartovať. Pri opätovnom štarte program upozorní na prítomnosť aktualizačného balíčka a ponúkne  možnosť tento aktualizačný balíček spustiť, pokračovať v práci v programe bez aktualizácie, prípadne tento balíček zmazať. Pri výbere „spustiť aktualizáciu“  sa program ukončí a automaticky sa spustí inštalácia novej verzie, čím sa vykoná aktualizácia programu. 

POZNÁMKA:
Pre potreby automatickej aktualizácie je nutné mať v PC nainštalovaný ODBC driver pre MySQL vo verzii 5.1. Program si tento driver nainštaluje automaticky sám. Ale napriek tomu sa z rôznych príčin môže stať, že táto inštalácia neprebehne korektne a pri spustení automatickej aktualizácie program vypíše nasledovnú hlášku: Nemáte nainštalovaný ODBC ovládač pre MySQL! Vykonajte update programu Autoservis, alebo nainštalujte ovládač manuálne. V tom prípade je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu:

Návod na manuálnu inštaláciu ODBC drivera pre MySQL
Spustite v internetovom prehliadači stránku firmy TP SOFT: www.tpsoft.sk . V hornom menu sa nachádza sekcia Na stiahnutie. Po kliknutí sa rozbalí ponuka softwaru dostupného na voľné stiahnutie. Tu sa nachádzajú aj dve voľby: ODBC driver pre MySQL 5.1 (32 bit.) a  ODBC driver pre MySQL 5.1 (64 bit.). Je nevyhnutné vybrať súbor podľa verzie operačného systému nainštalovaného na PC (či je 32 bitový alebo 64 bitový). Po stiahnutí stačí tento súbor spustiť a spustí sa inštalácia drivera. 

 

v. 1.10

Apríl 2009

Program majetok vuyžíva novší inštalačný program, spoľahlivešjí na operačnom systéme WINDOWS XP a WINDWOS 7.

Verzia 1.10

Október 2008

 Prechod na rok 2009 – prechod na Euro Pre prechod na rok 2009 z roku 2008 je nutné vykonať ročnú uzávierku. Pri jej vykonaní sa automaticky vykoná prepočet potrebných dát na menu EUR v konverznom kurze 30.1260. Uzávierka prepočíta nasledovné:
· hodnoty majetku krátkodobej spotreby
· hodnoty majetku dlhodobej spotreby a odpisy

 

Verzia 1.08

Júl 2008

Pridaná funkcia Importu z DOS programov Bola pridaná možnosť importovať dáta z DOS verzií programov Majetok, Agenda podnikateľa a Agenda malej firmy.

 

Zmeny v predshádzajúcich rokoch nájdete na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/majetok-pre-windows .