Novinky a zmeny v programe PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Posledná aktualizácia: 4.11.2022 - ver. 3.07

Verzia 3.07

4.11.2022
PRIZNANIE DPH – UPOZORNENIE NA ODPOČET

Pri tlači priznania DPH si program v prípade nadmerného odpočtu DPH zapamätá túto hodnotu a v prípade, že v priznaní za nasledujúce obdobie pred výpočtom zadáte nulovú hodnotu pre riadok 34, upozorní Vás na to a ponúkne uplatniť do r.34 danú zapamätanú hodnotu.

 

 

 Verzia 3.06

13.6.2022

 

ZMENA HODNOT DPH V TLAČIVE FAKTÚRY
Pri vystavovaní FA bola doplnená možnosť pri ručnej zmene hodnoty základu DPH zmeniť ručne aj hodnotu DPH. Pre túto možnosť je potrebné zapnúť príslušný parameter v parametroch programu na záložke Faktúry.

V prípade zapnutého parametra na ručnú zmenu hodnoty DPH sa hodnota DPH v prípade dodatočnej opravy hodnôt FA nebude prepočítavať, t.j. je potrebné ju prípadne ručne upraviť.

 

Verzia 3.05

4.4.2022
KONTROLA IČDPH TUZEMSKÝCH SUBJEKTU
Bola zapracovaná vylepšená kontrola IČDPH tuzemských plátcov DPH, ktorá využíva priamo zoznam plátcov DPH z webu finančnej správy. Táto kontrola je zapracovaná aj v príslušnom tlačítku na kontrolu IČDPH pri výpise kontrolného výkazu DPH, aj v tlačítku na kontrolu pri účtovaní dokaldov.

 

Pri prvej kontrole v dni program preverí aktuálnosť zoznamu plátcov k danému dňu a ak je zoznam starší, stiahne aktuálny zoznam z webu finančnej správy. To znamená, že pri ďaľších kontrolách v danom dni sa už sťahovanie zoznamu nevykoná, až na ďalší deň.

 

Verzia 3.04

15.11.2021
SPÚŠŤANIE TLAČIVA PDF Z PROGRAMU
Bola vykonaná interná úprava, umožňujúca spustenie PDF súboru pomocou staršieho aj novšieho prehliadača Adobe Acrobat Reader.

13.9.2021
TLAČ INTERNÝCH  DOKLADOV ZA INTERVAL DÁTUMOV
Pri tlači interných dokladov bola doplnená možnosť vytlačiť hromadne interné doklady za interval dátumov dokladov. Tlač vykonáte v zozname interných dokladov na kliknutie tlačítka „Tlač dokladov“ a následne vyberiete možnosť tlače aktuálneho dokladu, alebo pre interval dátumov.

26.7.2021
SÚHRNNÝ VÝKAZ – VYLÚČENIE KÓDU GB, DOPLNENIE XI
V súhrnnom výkaze DPH za obdobie od 1.1.2021 bolo dplnené automatické zahrnutie kódu štátu XI (Severné Írsko) a vylúčenie kódu GB, čo bolo potrebné dotera riešiť ručnou úpravou výkazu.

 Verzia 3.03

19.5.2021
KV DPH – DOBROPIS K DFA S PRENESNOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU DO C.2.
Bola vykonaná oprava, aby dobropis k DFA s prenesenou daňovou povinnosťou dávalo v KV DPH do tabuľky C.2. .

 

29.3.2021
NÁKUP RESPIRÁTOROV V NULOVEJ DPH – RIADOK 13 PRIZNANIA DPH
Nákup respirátorov v nulovej sadzbe DPH je potrebné uvádzať v priznaní DPH do riadku 13. Predpokladom pri účtovaní nákupu respirátorov je, že máte v účtovnom vzore zadefinovaný analytický účet pre nulový základ. Priradenie riadku 13 pre priznanie DPH vykonáte po zadaní základných údajov dokladu opravou riadku v tabuľke s účtami na strane M, kedy sa zobrazí okno s údajmi riadku, v ktorom nastavíte číslo riadku DPH na 13.

 

 

 Verzia 3.02

21.3.2021
VÝPIS HV STREDÍSK DO XLS
Vo výpise hospodárskych výsledkov bola doplnená možnosť vytvoriť XLS súbor s nákladmi a výnosmi stredísk po účtoch vo forme jednoduchej tabuľky, kde sú stĺpce jednotlivé strediská. Z technických dôvodov súbor XLS je možné vytvoriť v prípade, ak počet stredísk nepresahuje počet 250.

 

10.2.2021
Uprava aby pri účtovaní zahraničnej VFA program ponúkal pre základ 0 číslo riadku 14.

 Verzia 3.01

12.2.2021

Oprava kontrolného výkazu pri DFA s prenesenou daňovou povinnosťou, kedy sa uvádzala dvojnásobná hodnota DPH.
Verzia 3.00

 

10.2.2021
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH OD 1.1.2021

Nová verzia obsahuje kontrolný výkaz DPH platný od 1.1.2021 so zmenami ohľadom identifikácie opravného dokladu k nevymožiteľnej pohľadávke. V tabuľke C.1. sa doplnil stĺpec 11 „Oprava základu dane podľa §25a“, v tabuľke C.2. sa doplnil stĺpec 8 „Oprava odpočítanej dane podľa §53b“. V prípade, že daný doklad je opravou k nevymožiteľnej pohľadávke, uvedie sa v stĺpci „X“.

Príznak sa nastaví na „X“ v tabuľke C.1. automaticky v prípade, ak je v doklade číslo riadku základu dane do priznania DPH 26. 

Príznak sa nastaví na „X“ v tabuľke C.2. automaticky v prípade, ak je v doklade číslo riadku dane do priznania DPH 29. 

 

Verzia 2.99

28.12.2020
EVIDENCIA DPH OD 1.1.2021 – NOVÉ ČÍSLA RIADKOV PRI ÚČTOVANÍ, PRIZNANIE DPH PLATNÉ PRE ROK 2021
Od 1.1.2021 je platné nové priznanie DPH , ktoré má zmenené čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu. To znamená, že pri účtovaní dokladov za rok 2021 je potrebné zadávať tieto nové čísla riadkov pri základoch a hodnotách DPH. Program Vám prednostne ponúka podľa dátumu plnenia dokladu platné čísla riadkov. To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2021 aj spred roku 2021.

 

V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2021, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j.  platné v roku 2020, preto pri prvom spustení novej verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2021 na nové platné čísla riadkov.

 

Verzia 2.98

8.10.2020
Vzdialená pomoc cez program AnyDesk
Na službu pre vzdialenú pomoc je od tejto verzie používaný program AnyDesk, ktorý sa automaticky nakopíruje do hlavného priečinku aplikácie. V prípade potreby je možné program AnyDesk stiahnuť a spustiť aj zo stránky www.tpsoft.sk .

 25.8.2020
TLAČIVO FAKTÚRY – ČÍSLO POVODNEJ FAKTÚRY
Na tlačive FA bolo doplnené vypisovanie údaja „číslo pôvodnej faktúry“, ak ho pri vystavovaní faktúry vyplníte. 

 27.7.2020
PREVODNÝ PRÍKAZ - ZMENY
Pri napĺňaní obsahu prevodného príkazu načítaním z knihy faktúr boli vykonané nasledovné zmeny:

-bola doplnená možnosť zadať číslo dodávateľa, aby sa po kliknutí na tlačítko „Načítať“ zobrazili len FA daného dodávateľa.

-bolo doplnené nastavenie, či po načítaní z knihy FA vyprázdniť obsah PP, alebo ponechať. Má to význam, ak by ste chceli dopĺňať ďaľšie FA do obsahu PP.

-bolo doplnené nastavenie umožňujúce v prípade, že vyberiete viac FA jedného dodávateľa, vytvoriť v PP jeden riadok na celkovú sumu daných FA. V takom prípade sa nenaplní údaj VS v príkaze, ale do poznámky sa uloží zoznam vybraných variabilných symbolov. Táto funkcia má význam pri tvorbe PP v tvare súboru SEPA-XML pre internetbankoing, kde sa do XML súboru zapíše táto poznámka a mala by sa preniesť aj dodávateľovi ako informáciu, aké variabilné symboly uhradená čiastka obsahuje. 

 

 Verzia 2.97
14.7.2020
TLAČIVO FAKTÚRY – SPÓSOB PLATBY KARTOU
Pri vystavovaní tlačiva FA bola doplnená možnosť zadať spôsob platby: Platba kartou.

 

25.6.2020
VÝPIS SALDOKONTA DODÁVATEĽOV PRE INTERVAL EVIDENČNÉHO ČÍSLA
Pri výpise saldokonta dodávateľov je možné vypísať faktúry len pre konkrétny interval evidenčných čísiel.
Hlavný význam výpisu je získať zoznam zaevidovaných DFA pre skupinu EVČ.

V prípade, ak by ste chceli zoznam aj zoradiť podľa evidenčného čísla, je to možné len pre typ výpisu „Kniha FA“ so súčasným nastavením vypisovania údaja „Evidenčné číslo“ v knihe FA.

UPOZORNENIE: výpis pre interval EVČ nerozlišuje tuzemské a zahraničné faktúry. Znamená to, že ak nemáte zavedenú osobitnú číselnú radu EVČ pre tuzemské a osobitne pre zahraničné FA, budú spolu vypisované tuzemské aj zahraničné DFA.

 

 Verzia 2.96 

6.5.2020
KONTROLA IČDPH - ZMENA
Bola vykonaná zmena pre funkciu KONTROLA IČDPH vo došlých faktúrach z dôvodu zmeny na portáli európskej únie, ktorá dočasne funkciu zneplatnila.

20.2.2020
VÝPIS DENNÍKA ÚČTOVANIA A KNIHY ANALYTICKEJ EVIDENCIE
Pri výpise denníka účtovania a knihy analytickej evidencie je možné pred výpisom nastaviť, aby sa pri saldokontových dokladoch tlačil aj názov firmy v samostatnom riadku, nie len číslo. 

12.2.2020
PRIZNANIE DPH A SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH PRE ROK 2020
Verzia 2.96 obsahuje nové priznanie DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od 1.1.2020.
Nový Súhrnný výkaz DPH obsahuje predovšetkým nový oddiel ČASŤ II., ktorého údaje nie sú v programe PU evidované, preto je ich potrebné v prípade potreby pred samotnou tlačou ručne doplniť.
 

 Verzia 2.95

20.6.2019
Tlač Pay BySquare QR kódu na faktúre s prijatou zálohou
Možnosť tlače QR kódu Pay BySquare bola doplnená na tlačive faktúry s prijatou zálohou.
 

Došlá faktúra – upozornenie na existujúci VS
Pri účtovaní DFA po zadaní a potvrdení údaja VS zobrazí upozornenie, ak daný VS už bol zadaný na ktoromkoľvek inom doklade.
 

 

Tlač Pay BySquare QR kódu na faktúre

V programe pribudla možnosť tlače QR kódu Pay BySquare na tlačive faktúry.

Pre spojazdnenie tejto funkcionality musíte v parametroch programu na záložke Faktúry zadať Identifikačné údaje pre tlač Pay BySquare QR kóduPrihlasovacie menoheslo. Tieto údaje získate registráciou na www.bysquare.com, kde je možné zvoliť si vhodný balíček - počet generovaní QR kódov za mesiac. 

Pri vytvorení novej faktúry, alebo pri oprave faktúry sa QR kód na doklade vytlačí na základe nastavenia „Tlačiť BySquare QR kód“, ktoré sa nachádza v okne pre výber výstupného zariadenia pred  tlačou faktúry. Toto pole sa prednastaví podľa toho, ako má daný odberateľ nastavený parameter „Tlač BySquare kódu“ na svojej karte v adresári firiem.

Pri tlači opisu faktúry je nastavenie ponúkané prázdne, v prípade potreby je nutné ho zaškrtnúť, aby sa QR kód na opise dokladu vytlačil.

QR kód sa tlačí len na poslednej strane faktúry. Pri uložení faktúry na disk sa na faktúre tlačí QR kód len pri použití formátu PDF.

Vo číselníku Adresár firiem pribudla možnosť tlačítkom "Nastav BySquare" hromadne nastaviť všetkým odberateľom parameter Tlačiť BySquare kód na TLAČIŤ. 

Poznámka: Ak máte vytvorenú upravenú zostavu tlačiva faktúry a chcete tlačiť QR kód, musíte vytvoriť zostavu opätovne z novej štandardnej zostavy. 

!!! UPOZORNENIE - každá tlač faktúry s QR kódom, ako aj opis faktúry, ponižuje počet možných generovaní QR kódov v rámci vášho konta na www.bysquare.com. !!!

 Verzia 2.94
2.5.2019
Tlač mena prihláseného užívateľa, ktorý FA vystavil
V parametroch programu je možné na záložke FAKTÚRY nastaviť, aby sa na FA vytlačil automaticky údaj „Vystavil“, kde sa vytlačí meno prihláseného užívateľa.
Meno užívateľa môžete nastaviť vo voľbe Služby – Prístupové práva – Heslá a prístupové práva v údaji „Celé meno pre tlačivá“.
Poznámka: Aj pri opakovanej tlači sa použije meno aktuálne prihláseného užívateľa, t.j. nie v skutočnosti meno užívateľa, ktorý FA vytvoril, ale ktorý ju práve tlačí.

 

Hromadné odoslanie FA emailom.
Vo voľbe Vyšlé FA je možné zaslať hromadne tlačivá faktúry emailom. Faktúry na zaslanie identifikujete intervalom čísiel FA. Email príjemcu sa preberá z údajov odberateľa uvedeného na faktúre.
DOLEŽITÉ: Podmienkou použitia funkcie je používanie programu Microsoft Outlook na prácu s emailami, pretože funkcia vytvára emaili výlučne pre program Outlook. 

22.2.2019
Prečíslovanie interných dokladov

Vo voľbe Interné doklady bola doplnená možnosť hromadne prečíslovať doklady. Vykonáte to kliknutím na tlačítko „Prečíslovanie“ v tlačítkovej lište. Môžete prečíslovať doklady za zvolené obdobie a pre konkrétny typ dokladku,alebo bez rozdielu typu dokladu.

Dôležité – prečíslovanie je nevratná funkcia, preto si vykoajte pred funkciou bezpočenostnú archiváciu dát a po prečíslovaní prekontrolujte výsledok.
 

Farebné rozlíšenie dokladov a interná poznámka v DFA
Vo voľbe Došlé faktúry bola doplnená  možnosť pri účtovaní dokladu nastaviť jednu z 3 farieb, ktorou sa podfarbí riadok dokaldu v zozname DFA. Môžete to využiť napr. na vizuálne upozornenie, že sa potrebujete k dokladu ešte dodatočne vrátiť.

Tiež bola doplnená možnosť pri účtovaní dokladu internú poznámku, ktorá sa len zobrazuje v tabuľke s dokladmi, nemá ďaľšiu funkčnosť. Stĺpec s poznámkou je na konci tabuľky, v prípade potreby ho môžete myšou premiestniť dopredu.11.2.2019
 

Výpisy – tlač pokladničných dokladov 3 na 1 stranu
Vo voľbe Výpisy – Pokladňa bola doplnená ponuka pre tlač príjmových a výdavkových dokladov typu „3/stranu“, ktorá tlačí 3 doklady na 1 stranu. Pôvodné voľby tlačia 2 doklady na stranu a zostali zachované.
Typ tlače „3/stranu“ je určený ak máte na dokladoch krátke predkontácie, macximálne v rozsahu 2 riadkov, t.j. s pomerom účtov strany M a D 1:2, alebo 2:1. Ak použijete tento typ tlače na dlhšie predkontácie, môže dôjsť k rozdeleniu tlačeného dokladu na 2 strany, s náhodným rozelením.
 

21.1.2019
Výpisy - Inventarizácia účtov - podklady
Do voľby výpisy bola doplnená voľba „Inventarizácia účtov“ obsahujúca výpis podkladov pre inventarizáciu. Voľba obsahuje 2 typy výpisov:

 

Príkaz na vykonanie inventarizácie -po zadaní základných údajov o inventarizácii (dátum začatia, členovia, ...) vypíše príslušný výpis so zadanými charakteristikami inventarizácie.

Inventarizačný zápis – po určení účtovného mesiaca pre určenie zostatkov účtov vypíše pre zvolenú skupinu účtov tlačivo o zápise inventúry konkrétneho účtu s  evidovaným zostatkom účtu.pre následné vykonanie fyzickej inventúry a zápis zisteného stavu s prípadným slovným vyjadrením.

 

Údaje o dátume začatia, členoch a pod. sa po výpise zapamätajú a ponúknu pri opätovnom vstupe do výpisov.

Poznámka: Program ponúka štandardný vzhľad tlačiva pre príkaz a zápis inventarizácie. V prípade potreby si môžete vo voľbe Služby – Úprava výstupných zostáv vytvoriť kópiu zostavu a v nej upraviť vzhľad podľa svojich požiadaviek.

Poznámka 2: program momentálne neumožňuje zadávať a uchovávať zistené skutočné stavy účtov, len popísanú možnosť výstupov. Hlbšie prepracovanie bude obsahom niektorej z nasledujúcich verzii.

 
26.11.2018

Výdajové pokladničné doklady s s prenosom daňovej povinnosti §69
Pre výdajové pokladničné doklady bola doplnená možnosť zaúčtovať doklad s prenosom daňovej povinnosti. Spôsob účtovania je postavený na vytvorení presne definovaného účtovného vzoru rovnakým spôsobom ako pre  DFA – popis nižšie z 14.2.2018


Verzia 2.93

9.10.2018

ADRESÁR FIRIEM – DOPĹŇANIE MIESTA URČENIA A MIESTA DU
Program v adresári firiem automaticky dopĺňa do miesta určenia a miesta daňového úradu údaj „mesto“ z adresy. V parametroch programu na záložke OSTATNÉ môžete toto automatické dopĺňanie odstaviť.

 23.8.2018
DODATOČNÝ KVDPH - OPRAVA
Pri tvorbe dodatočného KV DPH bolo opravené chybné identifikovanie zmien DFA s prenesenou daňovou povinosťou, čo spôsobovalo označenie týchto DFA ako zmenených. 

3.8.2018
NÁPOVEDA CTRL+F1 NA ČÍSLE FAKTÚRY PRI ÚČTOVANÍ ÚHRAD SALDOKONTA
Pri účtovaní úhrad na saldokontový účet odberateľov, alebo dodávateľov si môžete stlačením Ctrl+F1 zobraziť zoznam faktúr. Prvotne sa zobrazujú len faktúry zaevidované priamo v knihe vyšlých / došlých FA. V tejto verzii boli v zobrazenej nápovede doplnené na spodnom okraji okna ďaľšie výberové možnosti  pre zobrazenie zoznamu faktúr zaúčtovaných na saldokontový účet nie len v knihe vyšlých resp. došlých faktúr, ale aj v interných dokladoch. Pri type zobrazania „Zoznam“ sa jedná o zobrazenie zoznamu FA bez informácie o úhrade FA, pri type „Saldokonto“ sa zobrazuje položkovitý zoznam FA aj ich úhrad, identifikovaný príslušnou stranou zaúčtovania, kde si viete zistiť informáciu o úhradách FA. Z tohto dôvodu sa v nápovede zobrazuje aj číslo analytického účtu, strana a typ dokladu. 

Nápoveda umožňuje zobraziť dva typy zoznamov:

-      

„Zoznam  Fa“ zoradený poľa čísla Fa, alebo podľa firmy

-      

„Saldokonto“ zoradené poľa čísla Fa, alebo podľa firmy

V tomto prípade sa zobrazujú doklady zaúčtované na saldokontový účet aj na stranu M, aj na stranu D, teda aj prípadné zaúčtované vyrovnania faktúr. 

Poznámka: len pre pripomenutie možností programu – aj v zobrazenej nápovede je možné vyhľadávať v ktoromkoľvek stľpci spôsobom, že kliknete do daného stĺpca a následným stlačením Alt+F8 môžete v stĺpci vyhľadávať (resp. kliknutím na ikonku vyhľadávania v tlačítkovej lište). Po nájdení prvého výskytu ďalší výskyt vyhľadáte stlačením Ctrl+G

23.7.2018
STORNO DOŠLEJ FAKTÚRY S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU V PRIZNANÍ DPH
Bola vykonaná úprava programu umožňujúca zadať pri DFA s prenesenou daňovou povinnosťou pri základe 0% DPH riadok 26 a zahrnutie tejto sumy v priznaní DPH. Zároveň sa automaticky do riadku 27 vypočíta hodnota 20% DPH z daného základu.

 

9.7.2018
Dobropis k došlej faktúre s prenosom daňovej povinnosti §69 aj s nenulovým základom - oprava
Bola vykonaná oprava pri účtovaní dobropisu DFA s prenosom daň.povinnosti obsahujúca aj bežný odpočet DPH aj nulový základ s prenosom dane. Takáto DFA sa účtuje ako bežná DFA s mínusovými hodnotami, ale do kontrolného výkazu bola prenášaná do tabuľky C.2. zlá hodnota dane z nulového aj nenulového základu.
Po oprave sa do C.2. prenáša len daň z nenulového základu.
Údaj o prenesenej daň.povinnosti sa aj v prípade dobropisu DFA uvádza v tabuľke B.1.


1.6.2018

GDPR – ochrana osobných údajov, zmeny a možnosti v programe PU

Na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 (GDPR) odporúčame v programe využiť nasledovné možnosti:

-      

Prístupové heslo

Odporúčame využívať vstup do programu zadaním hesla. Vo voľbe Služby – Prístupové práva môžete zadať heslo pre tzv. Správcu programu a ďalej zadefinovať pracovníkov, ktorým zadáte ich konkrétne heslo, ktorým sa budú prihlasovať pri spustení programu.

-      

Uloženie výstupnej zostavy do PDF súboru s heslom

Uloženie výstupnej zostavy do súboru PDF s možnosťou zadania hesla pre otvorenie PDF súboru je možné len pri využívaní tzv. „Externého tlačového managera“, ktorý nastavíte vo voľbe Služby  - Parametre prostredia. Externý tlačový manager poskytuje pri zobrazenej výstupnej zostave ovládacie okno „Náhľad tlače“ s viacerými možnosťami – tlačítkami.

Pre nastavenie hesla pre PDF súbor kliknite pri zobrazenej výstupnej zostave na tlačítko „Konfigurácia“, vyberte záložku PDF a zaškrtnite nastavenie „Zašifrovať dokument“. Následne zadajte „Admin-heslo“ a taktiež „Užívateľ-heslo“. Admin heslo by mal poznať len správca programu, užívateľ heslo môže poznať radový pracovník s programom. PDF súbor je možné otvoriť po zadaní jedného z týchto dvoch hesiel. Heslá sa uchovajú na počítači, na ktorom je program nainštalovaný, nie je ich potrebné opätovne nastavovať pred tvorbou PDF súboru.

PDF súbor vytvoríte tlačítkom „Uložiť ako..“ – PDF, pričom jeho otvorenie je možné len po zadaní hesla.

-      

Archivácia dát s heslom

Pri vykonávaní archivácie môžete v prípade potreby pri zadávaní umiestnenia na uloženie archivácie zaškrtnúť nastavenie „Skomprimovaný súbor s heslom“. Následná budete pred vykonaním archivácie vyzvaný na zadanie hesla a bude vytvorená archivácia na zadanom umiestnení ako tzv. ZIP súbor, ktorý je možné rozbaliť len po zadaní hesla.

Heslo si dôkladne zapamätajte, pretože program toto heslo neuchováva ! Heslo pri archivácii je iné ako heslo pri tvorbe PDF súboru výstupnej zostavy.

 

V prípade obnovovanie zaheslovanej archivácie program automaticky vyzistí, že v umiestnení s archiváciou sa nachádza zkomprimovaný zaheslovaný archív a vyzve Vás na zadanie hesla.

23.4.2018

VYŠLÉ FAKTÚRY – DOPLŇUJÚCI ÚDAJ „VARIABILNÝ SYMBOL“

Pri účtovaní aj vystavovaní vyšlej FA je možné zadať údaj VS - variabilný symbol. Číslo VS bude tlačené na tlačive FA a zároveň bude uvádzané aj v kontrolnom výkaze DPH.

Údaj VS môžete využiť napr. v prípade, keď máte pohľadávku so splátkovým kalendárom, pričom na jednotlivé splátky tvoríte FA s osobitným číslom, ale týka sa jedného variabilného symbolu.

Pri zadávaní faktúry Vám program ponúkne do VS zadané vlastné číslo FA, ak je potrebné,môžete ho prepísať, alebo aj vymazať.

Možnosť zadávať v VFA údaj VS môžete nastaviť v parametroch programu na záložke parametrov pre Účtovanie. 

 

Pri účtovaní úhrady VFA v banke, alebo pokladni môžete identifikovať faktúru buď vlastným číslom VFA, alebo zadaním VS faktúry. Pri zadaní program vyhľadá zadaný údaj najprv v položke VS v knihe VFA a automaticky preberie vlastné, jednoznačné číslo VFA. V prípade, že existuje viac výskytov zadaného VS, ponúkne Vám program zoznam faktúr na výber konkrétnej vyšlej faktúry.

 

POZNÁMKA: Údaj VS je nepovinný, ak ho zadáte, do KV DPH sa prenesie namiesto vlastného čísla VFA, ak bude prázdny, tak sa prenesie číslo VFA.

 

Tabuľka B.1. pri výdajovom pokladničnom doklade

Bola doplnená možnosť zadať tabuľku B.1. pri výdajovom pokladničnom doklade pre doklad so samozdanením.

 

23.4.2018

Kontrola IČDPH v adresári firiem – prenos údajov adresy.

Pri zadávaní firny do adresára firiem môžete vykonať kontrolu IČDPH príslušným tlačítkom.V prípade, že IČDPH existuje, program Vám ponúkne možnosť prepísať údaje adresy zistenými údajmi.

Pri zadávaní novej firmy môžete postupovať tak, že do názvu firmy zadáte maximálne 1 ľubovoľný znak (keďže položka je povinná), následne zadáte IČDPH a kliknete na tlačítko Kontrola IČDPH.

 

 26.3.2018
Rozšírený údaj „ÚČEL“ pri účtovaní.
Bol rozšírený údaj „účel“ pri učtovaní dokladov z 25 na 50 zankov. Takýto rozšírený sa tlačí pri výpisoch denníka účtovania.

Výpis knihy analytickej evidencie – údaje o ČFA a firme pri nie saldokontovom účte..

Vo výpise knihy analytickej evidencie sa vypisuje číslo FA a číslo firmy aj pri účte z dokladu zaúčtovanej faktúry, ktorý nie je saldokontovým účtom.

 

 

20.2.2018
KV DPH - došlé faktúry s prenosom daňovej povinnosti – oprava pre IČ DPH
Bola vykonaná oprava výpisu KV DPH, kedy pri DFA s prenesenou daňovou povinnosťou nedoplnilo IČDPH dodávateľa.

14.2.2018
Došlé faktúry s prenosom daňovej povinnosti §69 od 1.1.2018 - nový spôsob účtovania
Pre DFA od 1.1.2018 s prenosom daňovej povinnosti bol zapracovaný nový spôsob účtovania. Umožňuje zaúčtovanie dokladu s čiastkou pre prenos daňovej povinnosti aj s čiastkou pre bežný odpočet DPH.
Účtovanie DFA s prenosom daň.p. od 1.1.2018 je postavené na použití účtovného vzoru, ktorý je jeden pre doklad len s nulovou DPH aj pre doklad obsahujúci aj bežný odpočet. Účtovný vzor je potrebné nastaviť nasledovne:

 - v číselníku predkontácií pri vytváraní vzoru zaškrtnite nastavenie "§69 - DFA s prenesenou daňovou povinosťou"

 -Predkonatácia účtov strany MD a DAL nastavte:

MD     5xx   typ sumy "Základ DPH 20 %"

          343   typ sumy "DPH 20%"   typ DPH v účtovej osnove "O" - odpočet

          5xx   typ sumy "Základ bez dane"

          343   typ sumy "DPH 20%"   typ DPH v účtovej osnove "O" - odpočet (pre prenesenú DPH) 

 

DAL   321   typ sumy "Suma dokladu"

          343   typ sumy "DPH 20%"   typ DPH v účtovej osnove "P" - povinnosť

 

Pri účtovaní vypĺňate v doklade základ pre DPH 20% (ak doklad obsahuje nenulový základ, t.j. bežný odpočet) a k nemu hodnotu DPH na odpočet, s určením riadku 23.

Do základu pre 0% DPH zadávate nulový základ, z ktorého sa prenáša daňová povinnosť a pri základe určíte číslo riadku do priznania (9,11..). Program automaticky vypočíta z tohoto základu DPH 20% a vloží ju k druhému účtu pre DPH na strane M a zároveň k účtu DPH pre povinnosť na strade D.

Číslo tabuľky pre KV DPH v doklade uveďte také, ktoré je potrebné pre nenulový základ DPH určujúci bežný odpočet DPH (ak ho doklad obsahuje) -B.2. .

Hodnota prenesenej DPH zo samozdanenia k nulovému základe sa pri tlači KV DPH automtaicky uvedie v tabuľke B.1.

Dôležité: Vyššie popísaný účtovný vzor je potrebné použiť aj pre doklad, ktorý obsahuje len nulový základ, pričom vzor musí obsahovať všetky popísané účty na strane M, aby prenášal čiastky dokladu k jednotlivým účtom. Pri tomto prípade zadávate pri účtovaní nulový základ do základu pre 0% Dph s určením čísla riadku, t.j. nenulový základ nevypĺňate (keďže ho doklad neobsahuje).

Poznámka: momentálne nie je riešené účtovanie dokladu, ktorý by obsahoval nulový základ, ktorý je prenesenou daňovou povinnosťou a zároveň aj bežný nulový základ. Toto je potrebné riešiť zatiaľ dvomi samostatnými účtovnými zápismi a je to potrebné následne mať na pamäti pri úhrade dokladu.

16.1.2018
PRIZNANIE DPH OD 1.1.2018
Do programu bolo zapracované priznanie DPH platné od 1.1.2018. Hlavné zmeny sú na prvej strane priznania s identifikačnými dátami subjektu.
Nová verzia tlačí nový PDF súbor, alebo vytvára súbor XML platný od 1.1.2018. 

 Verzia 2.92, 27. december 2017
Oprava v účtovaní došlých faktúr, pri tuzemskom samozdanení - dobropise nebolo možné pri základe DPH zadať č.r. 26. Doplnené. Č.r. 27 sa doplní k DPH na strane Dal (povinnosť) automaticky pri zápise dokladu.

Verzia 2.92, 09.november 2017
V nahrávaní zápočtu bola odstránená zbytočná správa "Doklad sa nepodarilo uložiť", ktorý sa zobrazil v prípade, ak ste dali zápočet najprv zaúčtovať a až potom uložiť.

Verzia 2.92, 20.október 2017
Vo výpise saldokonta - kniha faktúr je doplnená možnosť tlačiť dátum splatnosti (vo voľbe "V knihe faktúr tlačiť").

Verzia 2.92, 10.október 2017
V rozbaľovacom menu pre výber čísla účtu, pred výpisom knihy bankového účtu,  sa v niektorých prípadoch zobrazoval nesprávny informatívny zostatok. Opravené.

Verzia 2.92, 29.september 2017
V špeciálnych funkciách je možné samostatne spustiť rekonštrukciu zostatkov saldokonta v číselníku firiem.Štandardne sa táto funkcia spúšťa každý deň pri prvom spustení programu. Zostatok saldokonta uložený v číselníku firiem sa využíva v programe Pokladňa a Sklad pri predaji tovaru.

Verzia 2.92, 23.august 2017
Výpis saldokonta bol doplnený o výpis "Splatné ku dňu" (dátum splatnosti <= ako je zadaný deň). Ak máte nastavené ukladanie veľkosti a pozície okna, po spustení okna Výpisy kliknite na tlačítko v paneli nástrojov pre nastavenie štandardnej veľkosti okna, pretože sa menila veľkosť okna Výpisy (prvé tlačítko zľava).

Verzia 2.92, 17.august 2017
Oprava vo výpise knihy bankového účtu, v prípade bankového úveru bol  po uzávierke počiatočný stav uvedený s opačným znamienkom. 

Verzia 2.92, 21.júl 2017
Vyhotovenie vyšlej faktúry - ak faktúra obsahovala aj riadky s popisom a pri oprave riadku ste zmenili sadzbu DPH pre danú tovarovú položku, nezmenil sa základ DPH za faktúru v pôvodnej sadzbe, bolo ho nutné opraviť ručne. Tento problém je odstránený. Automaticky sa prepočíta základ v pôvodnej aj novej sadzbe.

Verzia 2.92, 14.júl 2017

 

Pri vystavení vyšlej vyúčtovacej faktúry, ku ktorej bola prijatá záloha vo výške 100%  a vystavená faktúra k prijatej platbe (suma k úhrade je nulová) je potrebné cez tlačítko oprava zaúčtovania zaúčtovať zúčtovanie poskytnutej zálohy.
Príklad: suma faktúry pred odpočítaním zálohy 120,00 Eur, záloha 120,00 Eur.  Faktúra k prijatej platbe bola zaúčtovaná na 311/324, 343.

Zaúčtovanie:
311   120,00                  601   100,00
                                    343     20,00
311   -120,00                324   -100,00
                                    343    - 20,00

 

Verzia 2.92, 9.máj 2017
Doplnenie údajov, ktoré sa vymažú pri zavádzaní novej firmy (v multiverzii programu).

Verzia 2.92, 27.apríl 2017
Zmena v prístupových právach
V prístupových právach je možné  u pracovníka nastaviť príznak "Nemôže mazať účtovné doklady".

 

Verzia 2.92, 21.apríl 2017
Zmena účtovného obdobia ku konkrétnemu dátumu
Táto funkcia sa využíva pri prechode účtovnej jednotky na hospodársky rok, alebo aj v prípade vstupu do likvidácie. K zadanému obdobiu (mesiac a rok) sa urobila účtovná závierka.

 

Doposiaľ bolo možné urobiť zmenu účtovného obdobia len k prvému dňu zadaného mesiaca, od verzie 2.92 ju môžete urobiť ku konkrétnemu dátumu. Zadáva sa začiatok nového účtovného obdobia v tvare dd.mm.rrrr.

Verzia 2.91,  11.apríl 2017
Pri zaúčtovaní vyšej faktúry ako kópie existujúcej faktúry mohlo dôjsť k tomu, že v zozname faktúr nebol zobrazený správny konečný stav faktúry. Mohlo sa to stať v prípade, ak ste v doklade nepotvrdili nové číslo faktúry (klávesou Enter) a hneď ste doklad zapísali bez akejkoľvek zmeny údajov.  Opravené.
 

Verzia 2.91,  22.február 2017
KV DPH – DOBROPIS K VYŠLEJ FA S PRENESENÍM DAŇOVEJ POVINNOSTI
Bola vykonaná úprava, aby bol dobropis k vyšlej FA s prenesením daňovej povinnosti zahrnutý do tabuľky C.1.

V internom doklade je nové tlačítko "Zapísať a vytlačiť", ktoré umožňuje editovaný doklad zapísať a hneď aj vytlačiť.

 

Verzia 2.91,  14.február 2017
SWIFT (BIC) – ZVÄČŠENIE ROZSAHU
Bol rozšírený rozsah údaja SWIFT/BIC z dôvodu výskytu označení SWIFT pri niektorých bankách v dĺžke 11 znakov. Zmena sa prejaví pri zadávaní bankového účtu Vášho partnera v adresári firiem, alebo pri Vašom bankovom účte.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak používate aj iné programy TP SOFT (napr.sklad), je nutné nainštalovať si novú verziu aj týchto programov, obsahujúcu tiež rozšírenie údaja SWIFT.

Pri vytváraní príkazu na úhradu v došlých faktúrach sa cez tlačítko "Načítať z knihy faktúr" ponúknu aj zahraničné faktúry vystavené v mene "EUR" s kurzom 1,00.

Verzia 2.90, 2. január 2017
KV DPH 2017 - VYŠLÉ FA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
Pri účtovaní VFA s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je povinné od 1.1.2017 uvádzať takúto FA v tabuľke A.2. v KV DPH. V priznaní DPH  sa aj naďalej neuvádza.

 

Podmienkou, aby program zahrnul takúto VFA v KV DPH do tab. A.2. je pri účtovaní dokladu vyplnenie základu pre 0 % DPH a uvedenie čísla tabuľky pre KV DPH na hodnotu A.2. Ak sú vo faktúre aj položky, na ktoré sa nevzťahuje prenos daňovej povinnosti, mimo základu pre 0% DPH môžu byť zadané  aj základy pre nenulové DPH. Tieto sa automaticky pri tvorbe KV DPH uvedú do tabuľky A.1.

UPOZORNENIE: Ak vyplníte aj základ pre 0% DPH aj pre nenulové % DPH a uvediete v doklade tabuľku A.1., základ pre 0% DPH v KV DPH nebude vôbec uvedený.

Pre uľahčenie účtovania VFA s prenosom daň. povinnosti môžete v číselníku "Typy účtovných dokladov" pre konkrétny typ VFA nastaviť príznak o ponúkaní tabuľky A.2. v prípade, že účtujete novú VFA a vyplníte základ pre 0% DPH.  Pri oprave VFA sa toto ponúkanie nevykonáva, je potrebné ručne zmeniť označenie tabuľky KV DPH.

 

Príznak má názov "Pri vyšlých tuzemských faktúrach so základom bez dane ponúkať pre KV DPH tab. A.2."

 

Zároveň pri zápise VFA, a to pri novej VFA aj pri oprave, sa pre typ FA, ktorý má v číselníku typov FA nastavený príznak o ponúkaní tab. A.2., vykoná kontrola a v prípade, že je zadaný základ pre 0% DPH a tabuľka nie je A.2., program na toto upozorní a ponúkne nastaviť tabuľku na A.2.

 

Pri tvorbe tlačiva VFA sa pri zápise automaticky nastaví tabuľka A.2. v prípade, ak je daná FA typu, ktorý má v číselníku typov dokladov nastavený príznak o ponúkaní tab. A.2. a bol zadaný základ pre 0% DPH.

 

Postup pri účtovaní došlých faktúr so samozdanením sa nemení, ako postupovať nájdete nižšie v tomto popise, pri verzii 2.85 z 12. februára 2016.

 

Verzia 2.89, 22. november 2016
Nový doklad ako kópiu existujúceho dokladu je možné vytvoriť a v účtovaní pokladne. Funkcia je dostupná cez tlačítko v paneli nástrojov alebo kombináciou klávese Ctrl+I.

 

Verzia 2.89, 2. november 2016

 

Kniha zahraničného bankového účtu je doplnená  o zostatok v Eur.

 

Verzia 2.89, 20. október 2016

 

Vylepšenie pri vytváraní došlej faktúry ako kópie existujúcej faktúry s tuzemským samozdanením. Úprava sa týka ponúkania súm základov a DPH po zadaní sumy dokladu.

 

Oprava v priznaní DPH, týka sa  len došlých zahraničných faktúr so samozdanením, ak na časť faktúry nie je možné uplatniť odpočet DPH.  Suma DPH v riadku 08 bola započítaná len vo výške sumy DPH pre odpočet.

 

Výpis "Kniha bankového účtu"  - pre účty v cudzej mene bol doplnený stĺpec "Zostatok v Eur".

 

Verzia 2.88, 11. august 2016

 

Úprava pri vytváraní faktúry ako kópie existujúcej faktúry: ak zmeníte dátum dokladu nanovo sa vypočíta dátum splatnosti (podľa počtu dní zadaných v parametroch programu alebo v údajoch firmy v adresári firiem).

 

Odstránený občasný problém pri účtovaní úhrad faktúr - po zadaní  čísla faktúry pomocou  "nápovedy" sa niekedy automaticky  nedoplnili údaje o firme.

 

Verzia 2.88, 24. jún 2016
Pri automatickom výpočte kurzových rozdielov je doplnená možnosť vypočítať kurzové rozdiely len pre zadanú firmu. 

Verzia 2.88, 23. máj 2016

SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH – SUMARIZÁCIA PODĽA IČDPH
Pri výypočte súhrnného výkazu sa údaje sumarizujú podľa IČDPH, nie podľa čísla odberateľa, ako doteraz. Je to potrebné pre prípad, že vystavujete FA na rôzne prevádzky odberateľa, ktoré majú rôzny kód firmy v adresári firiem v programe, ale rovnaké IČDPH.

 

Verzia 2.88, 17. máj 2016
Pri exporte hlavnej knihy do súboru cez tlačítko "Exportovať" program berie do úvahy voľbu "Názov účtu tlačiť v cudzom jazyku".

Výpis saldokonta - kniha faktúr
Úprava vo výpise saldokonta. Doterajšie zaškrtávacie políčko "Kniha faktúr" je nahradené dvomi: "Kniha faktúr" (tlačí len faktúry) a "Kniha predfaktúr" (tlačí len predfaktúry). Ak označíte obidve, tlačia sa faktúry aj predfaktúry  spoločne.

Aktualizácia konečného stavu predfaktúr pri rekonštrukcii dát.

Oprava v dodatočnom KV DPH, v tabuľke B.3. za obdobie pred 01.04.2016, ak program skončil chybovým hlásením pri vytváraní XML súboru. 

28. apríl 2016
Kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016
Na základe opatrenia MFSR z 27.1.2016 boli zapracované zmeny v KV DPH pri napĺňaní údajov do tabuľky B.3. obsahujúcej údaje z prijatých zjednodušených faktúr. Podľa tohto opatrenia v prípade, že je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3000 Eur a viac, uvádza sa v KV DPH v tabuľke B.3.2., ktorá obsahuje celkovú sumu základov DPH, sumu dane a sumu odpočítanej dane kumulovane podľa IČ DPH dodávateľov. Ak  suma odpočítanej dane nedosahuje 3000 Eur, uvádza sa v tabuľke B.3.1. a  obsahuje sumárne údaje za všetky doklady, t.j. v tvare ako do 1.4.2016.

 

Pri účtovaní naďalej zadávate tabuľku B.3. (nie B.3.1. alebo B.3.2.). Až na  základe celkovej sumy odpočítanej dane program pri vytváraní KV DPH automaticky uloží údaje do tabuľky B.3.1. alebo B.3.2.

 

Účtovanie zjednodušenej prijatej faktúry v pokladni – zadávanie dodávateľa
Pre potreby správneho vyplnenia tabuľky B.3.2., pokiaľ spĺňate podmienku prekročenia sumy 3000 EUR, je v programe nutné aj pri účtovaní zjednodušenej prijatej faktúry v pokladni, t.j. vlastne hotovostných výdajových dokladov, zadávať údaj „Firma“, aby bolo možné pri tvorbe KV DPH prebrať údaj IČ DPH. Znamená to, že firma musí byť doplnená do číselníka „Adresár firiem“, kde musí mať vyplnené IČ DPH.

 

Pre uľahčenie a vizuálnu kontrolu pri účtovaní pokladne bolo v obrazovke účtovania doplnené zobrazenie údaja IČ DPH formou tlačítka. Tak ako je to pri došlých a vyšlých faktúrach. V prípade, že firma nemá v adresári firiem vyplnený tento údaj, alebo je nesprávny, môžete kliknutím na toto tlačítko okamžite zadať správne IČ DPH, ktoré sa následne zapamätá v údajoch danej firmy.

Ak predpokladáte, že v zdaňovacom období bude súčet odpočítanej DPH v tabuľke B.3. kontrolného výkazu 3000 Eur a viac, doporučujeme v parametroch programu na záložke "Účtovanie" nastaviť parameter: "Pri účtovaní výdaja v pokladni ponúkať help po stlačení klávesy Enter na položke Firma". Pri účtovaní výdaja v pokladni Vám potom program po stlačení klávesy Enter na prázdnej položke "Firma" ponúkne help s adresárom firiem.

 

TLAč  KV DPH OD 1.4.2016 – kontroly pre tabuľku B.3.2.
Pri tlači KV DPH za obdobie od 1.4.2016 program automaticky zistí z príslušných dokladov, či je potrebné vyplniť tabuľku B.3.1., alebo B.3.2.. V prípade, že je potrebné vyplniť tabuľku B.3.2., skontroluje existenciu údaja IČ DPH pri firmách z príslušných dokladov a v prípade, že nie je možné zistiť IČ DPH, vypíše danú informáciu v chybovom výpise. V takom prípade preverte, či pri doklade máte uvedenú firmu, alebo doplňte pre danú firmu IČ DPH v adresári firiem.

 

V prípade potreby vyplnenia tab. B.3.2. sa pri tlači KV DPH sa v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazujú pre tab. B.3.2. jednotlivé doklady aj s údajom IČ DPH.

Dodatočný KV DPH od 1.4.2016
Aj pri tvorbe dodatočného KV DPH za obdobie od 1.4.2016 bolo dopracované určenie potreby vyplnenia tabuľky B.3.1, alebo B.3.2.
Pri dodatočnom KV DPH sa pri tlači KV DPH v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazuje tabuľka s označením B.3. a v jednotlivých riadkoch je uvedené, či sa údaj týka tabuľky B.3.1., alebo B.3.2. Prípadné údaje pre tab. B.3.2. sa pri dodatočnom výkaze zobrazujú už len sumárne za IČ DPH, t.j. nie po jednotlivých dokladoch.

 

Zobrazovanie IBAN a BIC pri došlých faktúrach
Pri účtovaní došlých faktúr sa po zadaní dodávateľa zobrazí číslo bankového účtu dodávateľa, ktoré má zadané v číselníku firiem. Je to pre vizuálnu kontrolu, či je číslo účtu v adresári firiem uvedené správne, ak  vytvárate príkazy na úhradu priamo v programe. 

Došlé faktúry - predfaktúra
V evidencii došlých faktúr bola doplnená možnosť nahrať predfaktúru (zálohovú faktúru). Predfaktúra nemôže mať žiadne účtovné zápisy na strane MD a Dal. Slúži len na evidenčné účely.

 

 Verzia 2.87,  20.apríl 2016

Oprava v účtovaní pokladne. Ak ste účtovali pokladňu bez predkontácie, mohlo  v niektorých prípadoch dôjsť k strate IČ DPH danej firmy v adresári firiem. Ak sa tak stalo, upozorní Vás na to  kontrola pred vytvorením kontrolného výkazu. Túto chybu obsahoval update, ktorý bol na webe od 15.04.2016 do 19.04.2016. Vyprázdnené IČDPH je potrebné doplniť v adresári firiem, alebo tlačítkom pri oprave dokladu.

Verzia 2.87,  22.marec 2016

Sprístupnenie riadku 78 (Príjmy budúcich období krátkodobé)  v účtovnej závierke. Tento riadok nebolo možné v tabuľke editovať.

Verzia 2.87,  10.marec 2016

Vo výpise "Kniha DPH" pribudla možnosť tlačiť len položky pre konkrétne číslo riadku. Pre zdaniteľné plnenia aj pre nákupy.  Formát výstupnej zostavy je rovnaký ako pri knihe DPH.

Výstupná zostava "Výpis pre číslo riadku " zostáva zachovaná v pôvodnom formáte.

Verzia 2.87,  07.marec 2016

V číselníku "Účtovná osnova" je možné zadať názov účtu v cudzom jazyku (30 znakov). Výpisy "Hlavná kniha" a "Hospdárske výsledky" (všetky možnosti výpisu) je voliteľne možné tlačiť s názvom účtu v cudzom jazyku. Ďaľšie texty vo výstupnej zostave, napr. hlavičku výpisu, je možné prispôsobiť cez úpravy výstupných zostáv.

Verzia 2.86,  22.február 2016
Oprava pri zavedení novej firmy v prípade, že názov firmy obsahuje úvodzovky ( znak ").

Verzia 2.86,  16.február 2016
DPH – DÁTUM DODANIA DFA V KVDPH V SÚVISLOSTI S §68d.

Na základe upresňujúcich pokynov finančného riaditeľstva SR z januára 2016 bola vykonaná úprava uvádzania dátumu dodania došlých FA v KV DPH, uplatňovaných podľa §68d, pri ktorých dátumom dodania je dátum úhrady FA.

 

 Verzia 2.85,  12.február 2016

Faktúry s prenosom daňovej povinnosti
V účtovaní došlých faktúr je vylepšené účtovanie faktúr s prenosom daňovej povinnosti pri účtovaní pomocou predkontácie. 
Vzor predkontácie pre došlú faktúru s prenosom daňovej povinnosti:

MD     5xx   typ sumy "Základ DPH 20 %"
          343   typ sumy "DPH 20%"   typ DPH v účtovej osnove "O" - odpočet
DAL   321   typ sumy "Suma dokladu"
          343   typ sumy "DPH 20%"   typ DPH v účtovej osnove "P" - povinnosť

Ak vyberiete takúto predkontáciu, v ktorej je tuzemský účet saldokonta a je v nej účet DPH povinnosť aj účet DPH odpočet, predpokladá sa, že ide o tuzemské samozdanenie a program Vám ponúkne pri základe DPH č. riadku 09  (pre DPH povinnosť) a pri odpočte DPH číslo riadku 21. Číslo tabuľky pre KV DPH nastaví na B.1.

Vyšlé faktúry s prenosom daňovej povinnosti účtujte:
MD    účet  311   typ sumy "Suma dokladu"
DAL   účet  6xx   typ sumy "Základ bez dane", riadok pre DPH  prádzne - "nezahrnúť do priznania"

Verzia 2.84,  03.február 2016
Pri vytváraní vyšlých faktúr sa percentuálna zľava na položku aj celková zľava na faktúru dá zadať na dve desatinné miesta. Doposiaľ to bolo len na jedno desatinné miesto. 
Ak používate pre tlač faktúr vlastné upravené tlačivo faktúry  a  budete zadávať zľavy na dve desatinné miesta, je potrebné vytvoriť upravenú zostavu nanovo, inak sa percento zľavy bude tlačiť len na jedno desatinné miesto.
 

Verzia 2.84,  29.január 2016
Pri účtovaní tuzemských došlých faktúr s prenosom daňovej povinnosti sa po zadaní čísla riadku 09,11,13 pri základe DPH automaticky nastaví číslo tabuľky pre KVDPH na "B.1.".

V číselníku "Typy dokladov" je pre parameter "Použiť príponu (číslo roka) pri automatickom číslovaní dokladov" pridaný nový doplňujúci parameter "Príponu roka oddeľovať lomítkom". 

Výpis saldokonta - Vyrovnané položky  je doplnený o možnosť označiť "Aj čiastočne". V tomto prípade sa do výpisu zahrnú aj čiastočne vyrovnané faktúry. Ak používate pre výpis vyrovnaných položiek vlastnú upravenú zostavu, musíte si ju vytvoriť nanovo zo štandardnej zostavy. Inak do výpisu vo Vašej upravenej zostave, vytvorenej v starších verziách programu,  budú zahrnuté len vyrovnané položky. 

 Verzia 2.84,  29.december 2015

DPH - §68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie
Nová verzia umožňuje uplatňovať DPH na základe úhrady faktúr. Základom pre následný výpočet priznania DPH podľa prijatých platieb je pri nahrávaní novej VFA či DFA určenie, že FA sa má posudzovať podľa jej úhrad nastavením (zaškrtnutím) položky “§68d”.
DOLEŽITÁ POZNÁMKA: Nová verzia umožňuje evidenciu DPH podľa §68d a výpočet DPH pre prebiehajúce obdobie uplatňovania osobitnej úpravy. Neobsahuje výpočet priznania v prípade ukončenia uplatňovania, čo bude dopracované začiatkom roku 2016. O novej verzii budú užívatelia informovaní mailom.
 

POPIS:
V prípade, že ste prihlásený na uplatňovanie DPH podľa §68d, nastavte v PARAMETROCH PROGRAMU DÁTUM ZAČATIA UPLATŇOVANIA osobitnej úpravy. Tu v prípade potreby môžete zadať aj dátum ukončenia, ak nastane takáto skutočnosť. V parametroch môžete zadať intervaly uplatňovania pre viac období pre prípad, že v jednom roku ukončíte uplatňovanie osobitnej úpravy a v nasledujúcom sa opätovne rozhodnete na jej uplatňovanie. 
 

EVIDENCIA VYŠLÝCH FAKTÚR Z HĽADISKA §68d
Pri evidovaní novej VFA, ak ste uplatňovateľom osobitnej úpravy je nutné zaškrtnúť položku “§68d”, ak FA spadá do obdobia uplatňovania úpravy. Program automaticky po potvrdení dátumu dodania zaškrtne položku, ak dátum spadá do intervalu zadaného v parametroch programu, prípadne nezaškrtne, ak nespadá do intervalu. V každom prípade skontrolujte stav položky pred zápisom FA.
 

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR Z HĽADISKA §68d
Pri evidovaní novej DFA, ak ste uplatňovateľom osobitnej úpravy je nutné zaškrtnúť položku “§68d”, ak FA spadá do obdobia uplatňovania úpravy. Program automaticky po potvrdení dátumu dodania zaškrtne položku, ak dátum spadá do intervalu zadaného v parametroch programu, prípadne nezaškrtne, ak nespadá do intervalu. V každom prípade skontrolujte stav položky pred zápisom FA.
V prípade, že nie ste uplatňovateľom osobitnej úpravy, je nutné zaškrtnúť položku “§68d” len v prípade, že evidujete DFA od iného uplatňovateľa osobitnej úpravy. Toto musíte vykonať sami kliknutím na danú položku.
 

VYTVÁRANIE FAKTÚR V PROGRAME
Ak využívate vytváranie a tlač faktúr priamo v programe Podvojné účtovníctvo a budete uplaťňovať osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby, nezabudnite si do textu na začiatku alebo na konci faktúry pridať informáciu "daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" (§ 68d ods.4 zákona o DPH).
 

PRIZNANIE DPH Z HĽADISKA §68d
Pri výpočte priznania DPH aj kontrolného výkazu DPH program pri faktúrach kontroluje hodnotu položky “§68d”. Pri faktúrach, ktoré ju majú zadanú, program prekontroluje položkové úhrady FA a zaradí ju do priznania za zvolené obdobie v prípade, že mala úhradu v danom období a to v pomernej sume podľa výšky úhrady.
Pri ročnej uzávierke sa do nového roku prenášajú aj neuhradené alebo čiastočne uhradené faktúry a úhrady k nim patriace. Doposiaľ sa v týchto dokladoch prenášali len sumy zaúčtované na saldokontových účtoch, pretože sa využívali len pri výpisoch saldokonta. Pri uzávierke za rok 2016 budú prenášané aj údaje o DPH, ale len pri faktúrach s príznakom "§68d".
 

Upozornenie:
Pri výpočte priznania DPH a kontrolného výkazu a pri výpise knihy DPH sa spôsob uplatnenia DPH (klasicky alebo podľa § 68d) posudzuje výlučne podľa toho, či je pri faktúre nastavený  príznak "§ 68d". Nekontroluje sa, či faktúra spadá do obdobia uplatňovania osobitnej úpravy, ktoré je zadané v parametroch programu.
Príklad: v parametroch programu nastavíte obdobie uplatňovania osobitnej úpravy od 01.01.2016. Nahráte niekoľko vyšlých faktúr s príznakom "§ 68d" a potom v parametroch vymažete obdobie uplatňovania osobitnej úpravy. Má to za následok, že pre faktúry s príznakom "§ 68d"  sa daňová povinnosť uplatní až po úhrade, aj keď v parametroch nie je nastavené obdobie uplatňovania osobitnej úpravy.
 

INE:
V evidencii došlých a vyšlých faktúr je vpravo hore, nad tabuľkou so zoznamom faktúr nové tlačítko "Adr". Slúži na rýchly prístup do číselníka firiem. Zobrazí údaje odberateľa/dodávateľa z faktúry na aktuálnom riadku.

 

Verzia 2.83,  06.november 2015
Pri ručnom zadávaní predkontácie, bez použitia helpu, pri opakovanom zadávaní dokladov v cykle, sa  po zadaní  predkontácie nezobrazili účty v tabuľkách pre stranu MD a Dal. Zobrazili sa až po zadaní sumy. Táto chyba bola odstránená. Nemala žiadny vplyv na správnosť účtovania dokladov.

 

 

Verzia 2.83,  28.október 2015
V informačnom okne boli údaje o pohľadávkach a zaväzkoch rozdelené na tuzemské a zahraničné.

Verzia 2.83,  22.september 2015
Informačné okno na pozadí
Bola dopracovaná možnosť zobrazovať na ploche programu základné informácie v tzv. Informačnom okne. Zobrazujú sa stavy vybraných pokladní, bankových účtov a suma vyšlých a došlých FA v členení na faktúry „po lehote splatnosti“, splatné „dnes“ a „v lehote splatnosti“.

Informačné okno sa zobrazuje na spodnom okraji okna programu, môžete ho ale premiestniť podržaním ľavého tlačítka myši na voľnej ploche okna a presunom myši, prípadne mu aj zmeniť veľkosť pomocou tlačítka v pravom dolnom rohu. Tieto zmeny sa zapamätajú. Malým tlačítkom v ľavom hornom rohu môžete znovu nastaviť základnú veľkosť okna.

Zobrazené informácie sa aktualizujú v pravidelnom časovom intervale, ktorého východzia hodnota je 5 minút, ale môžete ju zmeniť.

Na ovládanie informačného okna slúžia nasledovné talčítka:

„Zatvoriť“ – zatvorí informačné okno. Opätovné zobrazenie okna vykonáte kliknutím na tlačítko „i“ v paneli nástrojov.

„Obnoviť“ – kliknutím na tlačítko sa okamžite zaktualizujú zobrazované údaje.

„Servis“ – slúži na nastavenie troch vybraných pokladní a bakových účtov, ktorých zostatok sa bude zobrazovať v informačnom okne a na nastavenie intervalu obnovovania obsahu okna v minútach.
 

Verzia 2.82,  22.máj 2015
Poznámka pri účtovnej položke
Poznámku, text  k účtovnej položke bolo možné  doposiaľ zadať len v interných dokladoch. Na základe parametra "Pri účtovaní faktúr umožniť zadať poznámku"  bolo tiež možné zadať poznámku v účtovaní faktúr, ale len k účtu saldokonta. Táto poznámka sa potom tlačila vo výpisoch saldokonta.
Od verzie 2.82 je možné zadať poznámku k účtovnej položke aj v pokladničných dokladoch, bankových dokladoch a vo faktúrach ku každému účtu v doklade. Umožní to parameter "Zadávať poznámku pri účtovaní všetkých dokladov". Nájdete ho na záložke "Účtovanie" v parametroch programu.
Poznámka zadaná pri účte sa tlačí vo výpise účtovného denníka na strane MD aj DAL, ak označíte "Tlačiť denník s poznámkou". Tento výpis je na šírku formátu A4. Funguje pri voľbe "Kompletný výpis" a "Číslo dokladu". Pri voľbách "Účtovná trieda", "Syntetický účet", "Analytický účet" sa tak ako doteraz tlačí prednostne text poznámky zadaný pri účte, inak sa tlačí text zadaný v hlavičke dokladu.
 

Pri tlači knihy analytickej evidencie sa tiež v položke text tlačí text poznámky, ak je zadaný. Inak sa tlačí text zadaný v hlavičke dokladu.
 

Kópia účtovnej položky
V účtovaní pokladne a došlých faktúr môžete nový účet na strane MD alebo DAL pridať aj pomocou tlačítka "Kópia". Pred vytvorením nového záznamu tlačítkom "Kópia" kliknite v tabuľke na riadok, z ktorého chcete urobiť kópiu. Následne sa otvorí editačné okno s novým záznamom, v ktorom môžete ešte údaje podľa potreby upraviť.
V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami zmenou sa zväčšila aj veľkosť okna pre opravu účtovnej položky a veľkosť okna pri účtovaní pokladne a došlých faktúr. Ak máte nastavené v parametroch prostredia ukladanie veľkosti okien, môžu byť položky v okne zmenšené. Doporučujeme pri prvom účtovaní  v tejto verzii nastaviť štandardnú veľkosť okna (kliknutím na prvé tlačítko zľava  v paneli nástrojov, so štyrmi šípkami) a potom prípadne upraviť veľkosť okna podľa Vašich potrieb.
 

Automatické rozúčtovanie nákladov na majetok používaný aj na súkr. účely - neplátca DPH
Táto funkčnosť bola dopracovaná aj pre neplátcov DPH. Predpokadom pre automatické rozúčtovanie je, aby v predkontácii pre pokladňu alebo došlé faktúry boli na strane MD definované dva nákladové účty. Automatické rozúčtovanie sa vykoná len pri novom doklade.

 Verzia 2.81,  04.máj 2015
Prečíslovanie pokladničných dokladov
V paneli nástrojov v účtovaní pokladne je nové tlačítko  s funkciou prečíslovania pokladničných dokladov. Musíte zadať nasledovné parametre pre prečíslovanie:  účet pokladne, interval dátumov od - do, ktoré doklady prečíslovať (príjmové, výdavkové) a informácie, podľa ktorých sa bude vytvárať nové číslo dokladu (predčíslie, prvé číslo dokladu, prípona roka). Pred prečíslovaním doporučujeme urobiť archiváciu dát, pretože funkcia je nevratná.

Verzia 2.81,  20.apríl 2015
Dodatočný kontrolný výkaz - oprava
Bola opravená tvorba dodatočného kontrolného výkazu DPH, kedy za určitých  okolností mohlo dôjsť k nenaplneniu údaja o odpočte DPH v opravovaných dokladoch. Tento problém mohol vzniknúť len v dodatočnom, nie v riadnom alebo opravnom kontrolnom výkaze.

Verzia 2.81,  20.apríl 2015 
Dodatočný kontrolný výkaz - oprava

Bola opravená tvorba dodatočného kontrolného výkazu DPH, kedy za určitých  okolností mohlo dôjsť k nenaplneniu údaja o odpočte DPH v opravovaných dokladoch. Tento problém mohol vzniknúť len v dodatočnom, nie v riadnom alebo opravnom kontrolnom výkaze. 

 

Automatické rozúčtovanie nákladov na majetok používaný aj na súkromné účely
Novelou zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 sa zavádza do zákona o dani z príjmov primeranosť uplatňovania výdavkov spojených s obstaraním a používaním každého druhu majetku, ktorý sa súčasne využíva na podnikanie fyzickej alebo právnickej osoby a súčasne aj na osobné potreby podnikateľa, jeho zamestnancov alebo zamestnancov obchodnej spoločnosti. 

Predpokladom pre automatické rozúčtovanie je vytvorenie novej predkontácie (alebo doplnenie existujúcej), v ktorej budú na strane MD  nadefinované  dva účty typu "Základ dane 20%" a dva účty typu "Daň 20%". Alebo dva účty typu "Základ dane 10%" a dva účty typu "Daň 10%". Alebo dva účty typu "Základ bez dane".

Príklad, predkontácia došlá faktúra, strana MD:

518100 - Ostatné služby (typ sumy "Základ dane 20%" )

343020 - DPH na vstupe    (typ sumy "Daň 20%", v účt.osnove definovaný ako účet DPH odpočet,               spôsob odpočtu "1" alebo "K" )

588100 - Ostatné mimoriadne náklady (typ sumy "Centové vyrovnanie" )

518999 - Ostatné služby nedaňové  (typ sumy "Základ dane 20%" )

518888 - DPH na vstupe, neodpočítateľná    (typ sumy "Daň 20%, v účt.osnove definovaný ako  nákladový účet a súčasne aj účet DPH odpočet, spôsob odpočtu "0" )

Podobným spôsobom je potrebné upraviť aj predkontácie pre pokladňu - výdaj.

Ak je splnená vyššie uvedená podmienka, pri účtovaní došlých faktúr a výdavkov v pokladni máte možnosť zadať percentuálnu sadzbu v kolonke "Daňový náklad len vo výške xx %". Program automaticky rozdelí zadanú sumu faktúry, resp. zadaný základ DPH a DPH. Do prvého základu DPH a DPH dá sumu vo výške zadaného percentuálneho podielu, zvyšok uloží do druhého základu a druhej DPH.

Príklad:

Rozúčtovanie nákladov na majetok používaný aj na súkromné účely

Automatické rozúčtovanie sa vykoná len pri novom doklade. Ak máte nastavený parameter "Ponúkať základy DPH a DPH po zadaní sumy dokladu", tak po zadaní sumy faktúry, inak po zadaní sumy základu DPH.  

Ak chcete po rozúčtovaní  zmeniť percentuálnu sadzbu pre rozúčtovanie, musíte najprv vynulovať sumu faktúry, resp. sumu základu DPH. 

Túto predkontáciu môžete využiť aj pri účtovaní faktúry, ktorá sa nemá rozúčtovať, ide do nákladov v plnej výške. V tomto prípade ponecháte počet percent nulový. Naplní sa len prvý základ DPH a DPH.

Tento spôsob účtovania môžete využiť aj v prípade, ak nevediete knihu jázd a do nákladov účtujete len 80% spotreby PHM.
V súvislosti s touto zmenou sa zväčšila aj veľkosť okna pre účtovanie dokladov. Ak máte nastavené v parametroch prostredia ukladanie veľkosti okien, doporučujeme pri prvom účtovaní dokladu v tejto verzii nastaviť štandardnú veľkosť okna (prvým tlačítkom v paneli nástrojov, so štyrmi šípkami) a potom prípadne upraviť veľkosť okna podľa Vašich potrieb.

Verzia 2.80,  17.marec 2015
Oprava vo výkaze účtovnej závierky pre podnikateľov, riadok 145 (výnosy budúcich období krátkodobé) nebol zahrnutý do súčtu v riadku 141. 

Verzia 2.80,  6.marec 2015
Kontrolný výkaz DPH - tlačítko "Kontrola IČ DPH"
Táto kontrola potrebuje pre svoje fungovanie pripojenie na internet. Z webu Finančnej správy stiahne aktuálny "Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH" a kontroluje všetky IČ DPH v  pripravených tabuľkách na existenciu v tomto zozname. Kontroluje len slovenské IČ DHP.  Po kontrole sa zobrazí chybový protokol a riadky s nesprávnym IČ DHP  sa zobrazia červenou farbou.  Doporučujeme spustiť túto kontrolu pred vytvorením XML súboru.
Kontrola je na aktuálne platný zoznam platiteľov DPH. Pri vytváraní KV DPH za staršie obdobie môže do chybového protokolu zaradiť IČ DHP, ktoré boli v danom období ešte platné.

Verzia 2.80,  3.marec 2015
Aktualizované tlačivo Poznámok k účtovnej závierke. Identifikácia tlačiva "Poznámky Úč POD 3-04" zmenená na  "Poznámky Úč POD 3-01". Na každej strane je doplnené IČO firmy. 
Oprava v automatickom nastavení  čísla riadku  pre záporný zostatok účtu 596 v  uzávierke mikroúčtovnej jednotky.

Verzia 2.79,  január 2015
Nové výkazy
Do verzie 2.79 sú zapracované nové výkazy "Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve"  a "Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky". Účtovná závierka obsahuje aj súvahu aj výkaz ziskov a strát.

Nové výkazy podávajú  podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

V číselníku "Účtovná osnova", pod tlačítkom "VYK" v paneli nástrojov je doplnené automatické nastavenie riadkov pre Účtovnú závierku podnikateľov a pre Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky.  Kontrolný opis "Čísla riadkov pre výkazy" je naďalej rozdelený na súvahu a výkaz ziskov a strát.

Verzia 2.78,  december 2014
V importe dokladov z externých modulov bolo doplnené automatické nastavenie príznaku pre súhrnný výkaz DPH. Príznak sa nastaví pri importe vyšlej faktúry, ak  IČ DPH odberateľa  je z krajín EU.

Verzia 2.78,  november 2014

Dodatočný kontrolný výkaz DPH
Ak platiteľ dane, ktorý podal kontrolný výkaz zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené a opravené údaje.
V dodatočnom kontrolnom výkaze sa vyplní ku každému riadku údaj „Kód opravy“.

 Ak platiteľ v dodatočnom kontrolnom výkaze ruší nesprávne uvedené údaje použije v stĺpci „Kód opravy“ číslo "1",  t.j. kódom opravy „1“ stornuje všetky údaje uvedené v príslušnom riadku riadneho kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze uvádza nové údaje, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, použije v stĺpci „Kód opravy“ číslo  "2".

Zhrnutie:
- Ak robíte opravu údajov, uvedie sa pôvodný nesprávny riadok s kódom "1" a nový riadok so správnymi údajmi s kódom "2".  
- Ak bol v pôvodnom KV DPH uvedený riadok, ktorý tam vôbec nemal byť, uvedie sa tento riadok v dodatočnom výkaze s kódom "1".
- Riadok, ktorý je nový, sa uvedie s kódom "2".

Tlačítko "Dodatočný KV DPH" vo Výpisoch
Od verzie 2.78 sa pri vytváraní XML súboru  riadneho alebo kontrolného výkazu automaticky ukladá aktuálny obsah tabuliek v kontrolnom výkaze.  Tieto údaje slúžia práve na vytvorenie dodatočného kontrolného výkazu. Údaje do dodatočného kontrolného výkazu sa napĺňajú porovnaním obsahu tabuliek z momentu vytvorenia riadneho resp. opravného kontrolného výkazu s aktuálnym stavom.  V prípade, že podávate druhý alebo ďalší kontrolný výkaz za dané obdobie, porovnáva sa aktuálny stav tabuliek so stavom tabuliek v čase vytvorenia posledného dodatočného KV DPH.

Program si síce ukladá stav v momente vytvárania  každého XML súboru, ale nemá informáciu o tom, ktorý KV DPH (XML súbor) ste skutočne podali.  Preto pri vytváraní dodatočného KV DPH  je potrebné označiť, ktorý KV DPH bol podaný naposledy. Program v tabuľke zobrazí zoznam všetkých doposiaľ vytvorených KV DPH za dané obdobie. Zobrazí dátum a čas vytvorenia, typ výkazu (riadny, opravný, dodatočný) a obdobie.  V prvom stĺpci tabuľky musíte označiť, ktorý výkaz bol skutočne podaný ako posledný.  Program automaticky označí posledne vytváraný kontrolný výkaz. To ale nemusí byť vždy správne.

Príklad:
25. októbra ste podali riadny kontrolný výkaz za mesiac september 2014. 28. októbra zistíte, že ste zabudli zahrnúť jednu faktúru do tabuľky A.1. Urobíte opravu v účtovníctve a vytvoríte dodatočný KV DPH - XML súbor.  XML súbor ale v ten deň nepodáte na portáli finančnej správy. Následne 29. októbra zistíte, že ste zabudli zahrnúť ešte jednu faktúru. Urobíte opravu v účtovníctve a idete vytvoriť nový dodatočný kontrolný výkaz.  Program automaticky označí ako posledne podaný výkaz dodatočný výkaz z 28. októbra. "Nevie" totiž, že tento výkaz nebol podaný. Ale vy to viete. Ako "posledne  podaný" teda  označíte riadny kontrolný výkaz z 25. októbra. Vytvorený dodatočný výkaz potom bude obsahovať v tabuľke A.1. dva zápisy - dve faktúry nahraté po vytvorení riadneho kontrolného výkazu.

Po kliknutí na tlačítko "Pokračovať vo vytváraní dodatočného KV DPH" program automaticky naplní tabuľky kontrolného výkazu. Tabuľky obsahujú len údaje, ktoré sa oproti pôvodnému výkazu zmenili.

Príklad riadkov v dodatočnom KV DPH:
Ak bola faktúra opravovaná, je uvedená v dodatočnom výkaze v dvoch riadkoch. Pôvodné nesprávne údaje s kódom opravy "1", správne údaje s kódom opravy "2".  Vymazaná faktúra, ktorá nemala byť vo výkaze, bude v dodatočnom kontrolnom výkaze uvedená s pôvodnými hodnotami a kódom "1". Nová doplnená faktúra bude uvedená v kódom "2".

Pre prehľadnosť je text riadkov s kódom opravy "1" zobrazený modrou farbou. Riadky s kódom opravy "2" čiernou farbou.

Súhrnné údaje v tabuľkách B.3., D.1. a D.2.
V týchto tabuľkách program  pre Vašu kontrolu zobrazí položkovite všetky doklady, ale do XML súboru ukladá len súhrnné údaje. Po vytvorení zápisov pre dodatočný kontrolný výkaz sú v týchto tabuľkách maximálne dva riadky, ktoré obsahujú len súhrnné údaje.

Pri oprave je to jeden s pôvodnými súhrnnými údajmi (kód opravy "1") a jeden s novými údajmi (kód opravy "2").  Ak pôvodnom výkaze neboli v tabuľke žiadne údaje, obsahuje tabuľka len riadok s novými údajmi (kód opravy "2"). Ak v pôvodnom výkaze bol súhrnný riadok, ktorý tam nemal byť, v dodatočnom bude uvedený tento pôvodný riadok  skódom opravy "1" .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Dodatočný výkaz je možné vytvoriť len ku kontrolnému výkazu, vytvorenému v tejto novej verzii programu, pretože predchádzajúca verzia neuchovávala stav podaného výkazu a nie je teda možné vykonať porovnanie.

Verzia 2.77, 24. október 2014
Zmena ukladania zoznamu firiem v prístupových právach pracovníkov.

Verzia 2.77, 17. september 2014
Chybové hlásenie v KV DPH, tabuľka A.2., ak základ DPH pre komoditu je menší ako 5000 Eur, bolo zmenené na  "upozornenie". Komodita sa prenesie do KV DPH.

Verzia 2.77, 05. august 2014
Knihu bankového účtu je možné tlačiť aj pre tuzemské bankové účty. Voľba "Kniha zahraničného účtu" je nahradená voľbou "Kniha bankového účtu".

Verzia 2.76, 26. jún 2014
V kontrolnom opise tabuliek pre kontrolný výkaz DPH je pre tabuľky B.3., D.1. a D.2. doplnený stĺpec "číslo dokladu". Ide o tabuľky, z ktorých sa do XML súboru pre kontrolný výkaz prenášajú len celkové súčty za zdaňovacie obdobie.

Verzia 2.76, 10. jún 2014
V evidenciách "Došlé faktúry" a "Vyšlé faktúry" bol v tabuľke so zoznamom faktúr pridaný stĺpec "IČ DPH".

Verzia 2.76, 04. jún 2014
Doplnený výpočet kurzových rozdielov aj pre čiastočné úhrady faktúr v cudzej mene.

V parametroch na záložke "Faktúry" je možné zadať obvyklý počet dní splatnosti osobitne pre vyšlé a došlé faktúry. Naďalej platí, že ak je počet dní splatnosti zadaný v číselníku firiem pre konkrétneho odberateľa/dodávateľa, prednostne sa použije tento počet dní. Novým parametrom je "Obvyklý spôsob platby" - ponúkne sa pri vytváraní novej faktúry.  

Verzia 2.76, 02.máj 2014
Účtovanie pokladne, tabuľka C.2. KV DPH

V účtovaní pokladne bola doplnená možnosť zadať číslo tabuľky kontrolného ýkazu DPH "C.2."  V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vyhotovený doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.

Verzia 2.76, 10.apríl 2014
Úprava tvorby XML súboru pre  KV DPH
Bola vykonaná úprava tvorby XML súboru pre elektronické podanie kontrolného výkazu DPH z dôvodu, že niektoré daňové úrady pri spracovaní podaného výkazu avizujú nesprávny XML súbor, aj keď kontrola XML súboru pri podaní cez eDane, alebo portál finančnej správy je v poriadku. Daná úprava by mala vylúčiť túto nejednoznačnosť.

Verzia 2.75, 21.marec 2014
Oprava v súčtovom riadku, v bode 26. v poznámkach k účtovnej závierke.

Verzia 2.75, 14.marec 2014
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013
V poznámkach za rok 2013 je doplnená tlač ďalších strán poznámok formou editovateľného pdf súboru, podobne ako v minulom roku. Slúži na to  tlačítko "Ďaľšie strany, vyplniteľný súbor pdf". Program vypočíta a doplní do tlačiva údaje, ktoré vie zistiť z účtovníctva. Potom spustí Adobe Reader, Poznámky k účtovnej závierke s vyplnenými  údajmi. Ďalšie potrebné údaje môžete doplniť priamo do tlačiva.
Ak podávate výkazy elektronicky, vytvorené poznámky si uložíte do pdf súboru - cez menu Súbor - Uložiť ako. Adobe reader Vám ponúkne názov súboru "Poznamky.pdf".
Doporučujeme názov zmeniť napr. na Poznamky_<vaše DIČ>.pdf. Napr. Poznamky_1234567890.pdf. Inak by Vám opakované spustenie poznámok mohlo spôsobiť premazanie Vašich  uložených poznámok prázdnym tlačivom.  

28.február 2014
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013
Vo výpisoch - výkazy sú doplnené Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - prvá strana, ktorú je možné vytlačiť alebo vytvoriť XML súbor pre elektronické podanie cez portál Finančnej správy.

Pre vyplnenie ďalších strán poznámok je k dispozícii na webe Ministerstva financií pracovná pomôcka vo formáte rtf:
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.as...

Informácia k elektronickému podaniu poznámok k účtovnej závierke, z webu Finančnej správy:
17. Otázka:
Dajú sa podávať poznámky k účtovnej závierke elektronicky?
Odpoveď:
Áno, ale iba cez portál finančnej správy, nie cez e-DANE.
Osoby, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky, podávajú účtovnú závierku iba elektronicky, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
V elektronických formulároch sa nachádza len prvá strana poznámok. Ostatné strany poznámok musí účtovná jednotka pripojiť ako prílohu napr. v pdf formáte a zaslať spoločne aj s prvou stranou poznámok elektronickycez Katalóg elektronických formulárov, nie cez Všeobecné podania.

Možnosť kontroly IČ DPH pri nahrávaní faktúr
V nahrávaní došlých a vyšlých faktúr je doplnené tlačítko "Kontrola IČ DPH", s rovnakou funkciou ako v číselníku firiem (kontrola IČ DPH na portáli finančnej správy, resp. európskej komisie).

Verzia 2.74, 24.február 2014
V kontrolných opisoch tabuliek pre kontrolný výkaz DPH sú súčty na konci výpisu členené podľa sadzieb DPH (10% a 20%).

Verzia 2.74, 20.február 2014
Oprava odpočítanej dane -  riadok 28, odpočet koeficientom
Pri účtovaní opravy odpočítanej dane, riadok 28, program akceptuje aj odpočet dane koeficientom.

KV DPH – Zoradenie dokladov v tabuľkách
Pri tvorbe KV DPH sú z dôvodu jednoduchšej kontroly na knihy faktúr tabuľky A.1.,A.2. a C.1. zoradené podľa čísla faktúry a tabuľky B.1., B.2. a C.2. podľa evidenčného čísla. Evidenčné číslo sa aj tlačí v kontrolnom opise (na konci riadku).

KV DPH – XML súbor pre elektronické podanie
Boli vykonané drobné zmeny v tvorbe XML súboru na základe posledných vyjasnení zo strany daňovej správy, odstraňujúce pri načítaní XML súboru upozornenie na nezávažné chyby, pričom kontrola súboru bola správna a výkaz bolo možné podať.

Súbor XML je možné vytvoriť aj v prípade, že boli zistené chyby pri kontrole výpisu. V takom prípade bude vytvorený súbor s danými chybami, ktoré môžete prípadne opraviť priamo na portáli daňovej správy pre podanie KV DPH.

Vzhľadom na časté dotazy uvádzame spôsob účtovania týkajúci sa dokladov s čiastočným odpočtom DPH:
Typickým príkladom je účtovanie odpočtu nákladov na PHM vo výške 80%. Príklad:Nákup PHM v sume 150 Eur.
Strana Dal:  účet 321xxx, typ sumy - Suma dokladu, suma 150,00.
Strana MD: účet 501xxx,  typ sumy - Základ DPH 20%, suma 125,00
                 účet 343xxx, typ sumy - DPH 20%, suma 20,00 , číslo riadku pre DPH: 23, spôsob odpočtu: 1 - DPH odpočítať v plnej výške
                 účet 343xxx, typ sumy - DPH 20%, suma  5,00 , číslo riadku pre DPH: 23, spôsob odpočtu: 0 - DPH neodpočítať.
Základ DPH je v prípade potreby tiež možné rozúčtovať na viac nákladových účtov.
V kontrolnom výkaze bude pre takýto doklad uvedené: Základ 125,00, Daň 25,00, Odpočet 20,00.

Verzia 2.74
19.február 2014
KV DPH – ZORADENIE DOKLADOV V TABUĽKÁCH
Pri tvorbe KV DPH sú z dôvodu jednoduchšej kontroly na knihy faktúr tabuľky A.1.,A.2. a C.1. zoradené podľa čísla faktúry a tabuľky B.1., B.2. a C.2. podľa evidenčného čísla. Evidenčné číslo sa aj tlačí v kontrolnom opise (na konci riadku).

KV DPH – XML SÚBOR PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE
Boli vykonané drobné zmeny v tvorbe XML súboru na základe posledných vyjasnení zo strany daňovej správy, odstraňujúce pri načítaní XML súboru upozornenie na nezávažné chyby, pričom kontrola súboru bola správna a výkaz bolo možné podať.

Súbor XML je možné vytvoriť aj v prípade, že boli zistené chyby pri kontrole výpisu. V takom prípade bude vytvorený súbor s danými chybami, ktoré môžete prípadne opraviť priamo na portáli daňovej správy pre podanie KV DPH.

Verzia 2.73, 13.február 2014
V kontrolných opisoch tabuliek pre kontrolný výkaz DPH boli doplnené súčty základov dane a DPH.
Nahrávanie nových dodávateľov/odberateľov do číselníka firiem priamo z účtovania dokladov je opäť funkčné.
 

Verzia 2.73, 07.február 2014
HROMADNÁ KONVERZIA ÚČTOV NA IBAN
V číselníku „Adresár firiem“ bolo doplnené tlačítko, pomocou ktorého Vám program automaticky vypočíta a naplní BIC kód a IBAN číslo v údajoch jednotlivých firiem. Konverzia sa vykoná len pri firmy, ktoré majú prázdny údaj IBAN a zároveň majú správne zadaný kód banky a vyplnené číslo účtu. Doterajšie číslo účtu ostane zachované.

Konverzia má informatívny charakter, doporučujeme skontrolovať vygenerované čísla účtov v tvare IBAN.

TLAČ PREVODNÉHO PRÍKAZU – IBAN ÚČET
Pri tvorbe prevodného príkazu  môžete nastaviť, či budete zadávať a vytlačí sa účet v tvare IBAN, alebo klasické číslo účtu. Slúži na to parameter "Tlačiť v prevodnom príkaze IBAN účtu" pri vytváraní prevodného príkazu. Parameter má vplyv na tlačivo prevodného príkazu (buď sa tlačí  IBAN + BIC alebo číslo účtu + kód banky).

Formát "SEPA - XML" pre Internetbanking
Pri tvorbe prevodného príkazu môžete uložiť príkaz pre internetbanking ako súbor "SEPA - XML" vo formáte pain.001.001.003 .Príkazy na úhradu v tomto formáte obsahujú bankové účty  v tvare IBAN a BIC.  Ak použijete niektorý z doteraz používaných formátov pre internetbanking, použije sa v nich číslo účtu a kód banky v starom formáte.

UPOZORNENIE: Súbor SEPA XML bol v tejto verzii otestovaný,  je ale možné, že v najbližšom období budú vykonané doplňujúce zmeny, preto odporúčame sledovať na stránke http://www.tpsoft.sk informácie o novinkách v programe, kde budú tieto prípadné úpravy oznámené.

Verzia 2.72, 24. január 2014
IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD – ÚDAJE ODBERATEĽA
Bol upravený import zo skladu v prípade, že exportná dávka bola vytvorená v sklade vo verzii 1.92, ktorá pri nových odberateľoch do dávky ukladá aj údaje IČO, IČDPH, DIČ a adresu pre potreby kontrolného výkazu DPH a tiež číslo pôvodnej FA pri dobropisoch vystavených v sklade od verzie 1.92.  Tieto údaje sa budú prenášať aj v prípade vytvorenia exportnej dávky v programe Skladu priamo v z podvojného účtovníctva.

UPOZORNENIE: Majte na pamäti, že program pri importe nastaví v dokladoch predpokladané číslo tabuľky pre KV DPH, tento údaj aj vypíše v kontrolnej správe, ale je vhodné vždy skontrolovať, či nie je potrebná Vaša ručná zmena na základe charakteru konkrétneho dokladu.

KONTROLNÝ VÝKAZ DPH - ZMENY
Úprava v kontrolnom výkaze v prípade odpočtu, tabuľky A.1.,A.2., C.2. Ak  v doklade bol účtovaný odpočet dane s rôznym spôsobom odpočtu (odpočítať v plnej výške, neodpočítať). V takomto prípade boli údaje uvedené v dvoch riadkoch. Po úprave sú za danú sadzbu dane kumulované v jednom riadku.

Poznámka: Pri vytváraní kontrolného výkazu vidíte údaje v tabuľkách B.3., D.1. a D.2. položkovite. Do kontrolného výkazu (do súboru XML) sa  uvedú sumárne údaje, ktoré sú vypísané pod týmito tabuľkami.  Údaje v tabuľke a kontrolnom výpise sú zobrazené položkovite len pre prípadnú kontrolu.

Verzia 2.71, 21. január 2014
IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD – ČÍSLO TABUĽKY PRE KV DPH
Pri importe dát zo skladu sa prenášajú vyšlé FA, alebo hotovostné predaje registračnou pokladnicou. Pre príjem z registračnej pokladnice sa nastaví  číslo tabuľky na D.1.. Pre VFA sa nastaví buď číslo tabuľky A.1., alebo ak existujúci odberateľ nemá zadaný údaj IČO a ani údaj DIČ, považuje sa za náhodého odberateľa a nastaví sa D.2.

Ak odberateľ z faktúry neexistuje ešte v adresári firiem a bude pridaný pri importe, nastaví sa číslo tabuľky A.1., pretože vo väčšine prípadov sa jedná o konkrétnu firmu. Takémuto odberateľovi je potrebné doplniť v číselníku IČO a IČDPH, alebo ak sa jedná o náhodného odberateľa, v doklade zmeniť tabuľku na D.2. .
DÔLEŽITÉ: Ak sa importuje FA s mínusovou sumou, nastaví sa jej číslo tabuľky na C.1., pretože sa predpokladá, že to je storno FA. Po import je jej potrebné v zozname VFA doplniť pôvodné číslo FA pre KV DPH.
POZNÁMKA: Je potrebné si uvedomiť, že pri importe sa pridelí len „predpokladané“ číslo tabuľky, pravdepodobne pre väčšinu dokladov správne, ale ak pri niektorých dokladoch má byť iné číslo tabuľky, je potrebné po importe vojsť do opravy dokladu a číslo tabuľky pre kontrolný výkaz zmeniť.

Verzia 2.71, 08. január 2014
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH - ZMENY
Boli vykonané nasledovné zmeny pri zadávaní a výpise KV DPH s ohľadom na upresnenie, alebo uľahčenie účtovania dokladov:
-po potvrdení čísla odberateľa vo vyšlých faktúrach:
-ak má firma prázdne IČDPH a  má prázdne aj IČO, identifikuje sa ako náhodný odberateľ  a ponúkne sa tabuľka D.2.
-ak  má firma prázdne IČDPH ale IČO je zadané, predpokladá sa že ide o odberateľa neplátcu DPH a v KV DPH sa uvedie prázdne identifikačné číslo. Pre KV DPH sa ponúkne tabuľka A.1.
-po potvrdení čísla odberateľa/dodávateľa, ak má daná firma zadané IČDPH, teda nie je prázdne: ak je rôzne od nuly „0“ a nezačína na písmeno, vyzve program na okamžitú opravu IČDPH. Ak nezmeníte IČDPH, bude pri výpise KV DPH tento doklad identifikovaný ako chybný.
-pri výpise KV DPH sa kontroluje v tabuľkách A.1.,A.2.,B.1.,B.2.,C.1.,C.2. správnosť IČDPH v prípade, že firma má neprázdne IČDPH. Ak má prázdne IČDPH, posúdi sa to ako správny údaj.

Došlé faktúry, rozdielny dátum dodania a dátum pre odpočet  DPH
Došlé faktúry s určením tabuľky B.1. a B.2. sa  zaradia do kontrolného výkazu v tom mesiaci, v ktorom sa uplatňuje odpočítanie dane. Štandardne je to podľa dátumu dodania. Ak zadáte "iný dátum pre DPH" (tlačítko v účtovaní faktúr), faktúra sa do priznania DPH aj do kontrolného výkazu zaraďuje podľa tohto dátumu. V kontrolnom výkaze sa však uvedie skutočný dátum dodania, uvedený pri faktúre.

Verzia 2.70, 02. január 2014
Dátum pre kontrolný výkaz DPH
Do kontrolného výkazu sa preberú doklady, u ktorých dátum dodania spadá do obdobia, za ktoré sa kontrolný výkaz vytvára. Pre doklady, pri ktorých sa nezadáva dátum dodania, je rozhodujúci dátum dokladu (napr. pokladničné doklady). "Iný dátum pre DPH", ktorý je možné zadať v účtovaní dokladov tlačítkom "DPH", sa uplatní len v priznaní DPH, nie v kontrolnom výkaze!   Opravené vo verzii 2.71.

Verzia 2.70
30.december 2013
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – ÚČTOVANIE DOKLADOV
Kontrolný výkaz DPH zvyšuje náročnosť účtovania a evidencie dokladov. Každý doklad vstupujúci do priznania DPH a teda aj do kontrolného výkazu musí mať určené tzv. „Číslo tabuľky výkazu“. Pri dokladoch vystavených na konkrétnu firmu je nutné uvádzať vo výkaze identifikačné číslo plátcu DPH a pri niektorých dokladoch so špecifickými druhmi tovarov je potrebné podrobne uviesť číslo colného sadzobníka, množstvo a druh položky. Pri storno dokladoch je nutné uviesť číslo pôvodného dokladu.
Nové údaje, ktoré je pre potreby kontrolného výkazu zadávať pri účtovaní sú:

        Číslo tabuľky    Zoznam vybraných komodít    Číslo pôvodnej FA    Plné číslo FA

Program Vám umožňuje jednoduchým spôsobom zadávať tieto údaje a prípadne ich vopred ponúkať, je potrebné si ale uvedomiť, že v konečnom dôsledku užívateľ musí rozhodnúť o konkrétnom správnom zaradení dokladu do výkazu prípadnou ručnou zmenou. Správne účtovanie si vyžaduje určitú minimálnu znalosť potrieb kontrolného výkazu.
Dôležité: Odporúčame Vám nenechávať si tvorbu kontrolného výkazu na posledný deň priznania, aby ste mali dostatok času na prípadné opravy. Je vhodné si vopred vytvoriť XML súbor s výkazom a na stránke pre podanie dať výkaz otestovať príslušným tlačítkom „Test“, aby samotná podacia stránka overila správnosť výkazu minimálne z hľadiska formálnych chýb.

Číslo tabuľky kontrolného výkazu
Pre potreby vytvorenia kontrolného výkazu DPH je nutné už pri účtovaní dokladu zadávať číslo tabuľky, do ktorej bude doklad v kontrolnom výkaze vypísaný. Program pri účtovaní nového dokladu ponúka prednostne číslo tabuľky podľa toho, aký typ dokladu účtujete (vyšlá FA, došlá FA, príjem POKL, ...), ale pretože označenie tabuľky môže závisieť od obsahu a povahy dokladu, v prípade potreby je nutné  označenie tabuľky zmeniť. Napr. v prípade účtovania vyšlej FA program ponúka tabuľku A.1., ale ak obsahom dokladu sú vybrané komodity, ktoré je potrebné položkove zadať k dokladu, zmeníte označenie na B.1. a následne zadáte dané komodity.
Pred zápisom dokladu je teda potrebné skontrolovať číslo tabuľky a rozhodnúť sa o prípadnej zmene.
Ak zadáte prázdne číslo tabuľky, znamená to, že doklad nebude do kontrolného výkazu zahrnutý.

Poznámka: V jednotlivých zoznamoch dokladov (VFA, DFA, …) je údaj „Číslo tabuľky“ pre kontrolu zobrazovaný v samostatnom zväčša poslednom stĺpci.

Druhy tovarov do kontrolného výkazu – vybrané komodity
Pri zadaní čísla tabuľky A.2. alebo C.1. pre kontrolný výkaz DPH je potrebné zadať zoznam vybraných druhov tovarov – tzv. komodity. Na to použite tlačítko „VYBRANÉ KOMODITY“. Zobrazí sa Vám samostatné okno, v ktorom formou tabuľky za pomoci príslušných tlačítok zadáte zoznam tovarov s potrebnými údajmi. Po návrate do dokladu musíte pre trvalé uchovanie uložiť doklad tlačítkom „Zapísať“.

Číslo FA pre kontrolný výkaz
Pri došlých FA sa okrem doterajšieho Variabilného symbolu zadáva pre potreby kontrolného výkazu aj tzv. “Číslo FA pre kontrolný výkaz”, t.j. plné číslo FA aj s prípadnými lomítkami, pomlčkami a pod. tak, ako číslo uvádza Váš dodávateľ.
Toto plné číslo FA sa uvádza do výkazu, nie VS !

Číslo pôvodnej FA pri opravnom doklade
Pri opravnom (storno) doklade, ktorý je vo výkaze vypisovaný v tabuľke C.1. resp. C.2.  je potrebné uviesť aj číslo pôvodnej FA, ku ktorej sa účtovaný doklad vzťahuje. Tento údaj môžete vyplniť pri účtovaní FA a jeho vyplnením sa automaticky pri novom doklade ponúkne číslo tabuľky C.1. pri vyšlej FA, alebo C.2. pri došlej FA. Pri vyšlej FA môžete prípadne zadať zoznam komodít.

Kontrola IČ DPH firmy pri účtovaní
Pretože v kontrolnom výkaze sa uvádza pri dokladoch vystavených na konkrétnu firmu IČDPH danej firmy, program pri účtovaní po zadaní a potvrdení čísla odberateľa/dodávateľa kontroluje, či má v adresári firiem vyplnený údaj IČDPH a umožní Vám ho prípadne hneď zadať. V prípade potreby môžete túto kontrolu vypnúť v parametroch programu – parametre DPH.
V prípade, že neviete IČ DPH firmy, je prípustné uviesť číslicu nula „0“.

Číslo tabuľky kontrolného výkazu pri vytvorení tlačiva FA
Pri vytváraní faktúry (tlačivo) sa ponúknuté číslo tabuľky zobrazuje vpravo dole, pri sume dokladu. Opraviť sa dá cez opravu zaúčtovania. Špeciálne komodity pre kontrolný výkaz je možné nahrať dodatočne, cez opravu zaúčtovaného dokladu.

Kontrolný výkaz a interné doklady
Pri účtovaní interných dokladov program neponúka žiadnu tabuľku KV, ale umožní Vám vybrať ktorúkoľvek. Správnosť nie je nijako kontrolovaná. Možnosť zadať tabuľku kontrolného výkazu sa sprístupní, akonáhle je zaúčtovaný zápis typu "základ dane" alebo "daň. Ak je to pre daný typ dokladu potrebné, môžete zadať aj originálne číslo faktúry pre kontrolný výkaz a pôvodné číslo faktúry pri opravnej faktúre. Ak údaje interného dokladu majú byť zahrnuté do interného dokladu, doporučujeme zadávať takýto doklad samostatne, nie v rámci jedného veľkého dokladu, obsahujúceho viac účtovných operácií.
 
Číslo tabuľky kontrolného výkazu pri importe z externých programov
Pri zaúčtovaní nových dokladov z externých programov, napr. pri importe zo skladu a pod. sa nastaví dokladom tzv. „predpokladané“ číslo tabuľlky, pretože tieto zdroje momentálne neprenášajú číslo tabuľky výkazu z vlastných dát.Je nutné v prípade potreby tieto doklady skontrolovať a prípadne cez opravu dokladu zmeniť číslo tabuľky kontrolného výkazu, prípadne ručne doplniť špeciálne komodity.

Vytvorenie kontrolného výkazu – tlač tabuliek, XML súbor pre elektronické podanie.
Kontrolný výkaz DPH vytvoríte vo voľbe VÝPISY – DPH – PRIZNANIE DPH kliknutím na tlačítko „Kontrolný výkaz“ z dokladov vstupujúcich do priznania DPH. Podobne ako výpis priznania DPH, aj kontrolný výkaz DPH sa vytvára zo zaúčtovaných dokladov.
Po kliknutí na tlačítko „Kontrolný výkaz“ sa zobrazí okno s vyplnenými všetkými tabuľkami výkazu. Môžete si ich prezrieť a kliknutím na tlačítko s obrázkom tlačiarne vpravo nad každou tabuľkou aj vytlačiť pre interné potreby.
Pred vytvorením kontrolného výkazu sa vykoná kontrola údajov vstupujúcich do výkazu DPH, napr. či má odberateľ z VFA zadané IČ DPH, či je v komoditách zadaná Mj a pod. V prípade existencie chýb si tieto môžete zobraziť a vytlačiť. Kontrolný výkaz DPH je možné vytvoriť až po odstránení chýb.
Mimo chýb kontrola môže zobraziť aj tzv. „Info“ – informáciu k danému dokladu, ktoré nebráni vytvoreniu výkazu, ale môže Vám pri určitých typoch dokladov pomôcť overiť správnosť jeho zaúčtovania z hľadiska potrieb samotného výkazu.

Pre potreby podania výkazu vytvoríte kliknutím na tlačítko „Vytvor súbor XML pre elektronické podanie“ súbor XML, ktorý sa uloží do zvoleného adresára a ktorý následne môžete použiť na jeho načítanie pri elektronickom podaní na príslušnej stránke daňového podania. Pred vytvorením XML súboru môžete určiť, či podávate riadny, alebo opravný výkaz a overiť či zmeniť email kontaktnej osoby a telef.kontakt.

Dodatočný výkaz
Program momentálne neumožňuje podať „dodatočný“ kontrolný výkaz DPH pre náročnosť určenia pôvodných a opravených údajov. Keďže sa neočakáva väčšie množstvo opravovaných dokladov pre dodatočný výkaz, môžete riešiť túto potrebu priamo na podacej stránke daňového úradu ručným zadaním údajov.

Poznámky a odporúčania:
-    Pri určení čísla tabuľky A.2. sa očakáva, že v samotnom doklade bol vyplnený "základ bez dane", ktorý sa následne rozpíše na komodity.
-    Ak je na doklade s číslom tabuľlky A.2. mimo základu bez dane vyplnený aj základ pre nenulové % DPH, bude tento vo výkaze zahrnutý do tabuľky A.1.
-    Pri vypĺňaní komodít typu MT a IO nesmie byť vyplnený údaj Číslo colného sadzobníka
-    Pri vypĺňaní komodít typu plodiny/kovy nesmie byť vyplnený údaj druh tovaru MT, resp. IO
-    Pri tvrobe KV DPH tabuľky B.3., D.1. a D.2. obsahujú zoznam dokladov, aby ste si ho prípadne mohli vytlačiť pre kontrolu, do XML súboru sa ale prenesie pre každú tabuľku len jeden zápis so sumou jednotlivých údajov.

Poznámka 2: V čase vytvorenia tejto verzie programu bola tvorba súboru XML v štádiu testovania aj na strane daňového úradu a je možné, že budú dodatočné vyjasenia. Odporúčame Vám preto do doby Vášho prvého podania sledovať našu stránku www.tpsoft.sk , kde sa v časti Novinky  dozviete, či boli dopracované nové funkcie a bude potrebné stiahnuť si nový update programu.

Verzia 2.65
14.október  2013
Ak výsledná suma faktúry, ktorá obsahuje kladné aj záporné položky,  je nula, zaúčtuje sa podľa predkontácie s nulovými sumami. 

27.august  2013
V účtovaní interných dokladov pribudla možnosť vytvoriť nový doklad ako kópiu existujúceho dokladu (tlačítko v paneli nástrojov alebo Ctrl+I).

19.júl 2013
Do prevodného príkazu bol pridaný nový formát pre homebanking "Tatrabanka - XML".

04.júl 2013
Zmena v súhrnnom výkaze DPH  súvisiaca so vstupom Chorvátska do Európskej únie od 01.07.2013. 

Úprava v  zápočte pohľadávok - môžu byť započítané aj  len pohľadávky (plus a mínus) alebo len záväzky. Súčet započítaných súm musí byť nula.

Verzia 2.64, 30.máj  2013
Pri oprave evidenčného čísla došlej faktúry, ku ktorej existuje aj úhrada, máte možnosť automaticky  opraviť evidenčné číslo aj pri úhrade (na otázku).

Verzia 2.64, 14.máj  2013
Do importu bankových výpisov v účtovaní banky pribudol nový formát: Prima banka - ABO formát. Bližšie informácie  k importu bankových výpisov zo súboru nájdete nižšie v tomto dokumente, v popise k verzii 2.31.

Do súhrnného výkazu DPH sa zahrnú faktúry do krajín EU, zaúčtované na účtoch triedy 6 a  na základe označenia "SV DPH" v účtovaní faktúry. Doposiaľ sa do súhrnného výkazu zahŕňali len faktúry zaúčtované na účtoch 601,604 a 602, resp. skupiny účtov 6x  (zmena 29.apríla 2013.)  Za služby budú považované len sumy zaúčtované na účte 602. 

Verzia 2.63, 29.apríl  2013
Vo výpise saldokonta odberateľov a dodávateľov je doplnený "Prehľad parametricky", ktorý umožňuje zadať počet dní pre členenie podhľadávok/záväzkov po splatnosti (napr. do 30 dní, do 60 dní, do 90 dní a viac dní). Okrem toho umožňuje filtrovať výpis pre zadaný účet saldokonta.

Do súhrnného výkazu DPH sa zahrnú faktúry zaúčtované na účtoch skupiny účtov 60x a  na základe označenia "SV DPH" v účtovaní faktúry. Doposiaľ sa do súhrnného výkazu zahŕňali len faktúry zaúčtované na účtoch 601,604 a 602.

Výpis saldokonta - zostatky odberateľov/dodávateľov je možné zoradiť aj podľa názvu firmy.

Verzia 2.63

21.marec  2013
Aktualizované tlačivo Poznámok k účtovnej závierke.

20.marec  2013
Poznámky k účtovnej závierke
Do výpisov - Výkazy je doplnená tlač Poznámok k účtovnej závierke. Je riešená formou editovateľného pdf súboru. To znamená, program vypočíta a doplní do tlačiva údaje, ktoré vie zistiť z účtovníctva. Potom spustí Adobe Reader, Poznámky k účtovnej závierke s vyplnenými  údajmi. Ďalšie potrebné údaje môžete doplniť priamo do tlačiva. 

Poznámky môžete po vyplnení uložiť ako súbor pdf (menu Súbor - Uložiť). Uložený vyplnený pdf už ale nemôžete opätovne editovať, resp. len s použítím špeciálneho softwaru na editovanie pdf súborov.

Vo výpisoch pokladne pribudol nový výpis "Pokladničná kniha v oboch menách".

Verzia 2.62

 

20.02.2013

-Pri účtovaní vyšlých tuzemských faktúr je možné pri základe bez dane zadať aj riadky 16 a 17.

VYHĽADÁVANIE ALT+F7,F8 BEZ ROZLIŠOVANIA DIAKRITIKY
Bolo dopracované, aby sa pri vyhľadávaní po stlačení ALT+F7, alebo ALT+F8 nerozlišovali veľké a malé písmená ani diakritika. T.j. aj po zadaní slova napr. „tasticka“ bude nájdený výskyt slova „Taštička“. 

IMPORT DÁT ZO SKLADU – ČÍSLO STREDISKA NA 8 ZNAKOV
V programe SKLAD bola rozšírený údaj „Číslo stredisko pre PU“ na 8 znakov, z doterajších 4. V súvislosti s tým bola vykonaná úprava pri načítaní importu do PU.

Verzia 2.61, 11.september  2012
Vo výpise saldokonta fungujú nasledujúce filtre aj pre čiastočne vyrovnané faktúry:
- faktúry čiastočne uhradené v lehote splatnosti
- čiastočne uhradené po lehote splatnosti zadaný počet dní
- čiastočne uhradené, splatné k zadanému dňu 

Verzia 2.61, 06.august  2012
Externý tlačový manager
Do programu bol zakomponovaný externý tlačový manager. Ponúka užívateľom viac funkcií ako štandardný  generátor výstupných zostáv. Medzi nové funkcie patrí:
- prerušenie generovania výstupnej zostavy
- vyhľadávanie zadaného textu vo výstupnej zostave
- zobrazenie jednej, dvoch alebo štyroch strán naraz v okne prehliadača výstupnej zostavy
- zobrazenie náhľadov strán - miniatúr, s možnosťou kliknutím prejsť na vybranú stranu
- uloženie výstupnej zostavy vo formáte jpg, pdf, rtf, xml, html a mhtml priamo z prehliadača zostavy
- priame odoslanie výstupnej zostavy e-mailom v predvolenom formáte
- užívateľská konfigurácia tlačového managera
Na rozdiel od štandardného generátora tlačových zostáv, ktorý po spustení generoval len prvú stranu, externý tlačový manager vytvára celú tlačovú zostavu naraz. Je to časovo náročnejšie, hlavne pri rozsiahlych výpisoch, ale  pohyb po stránkach výstupnej zostavy je oveľa rýchlejší.
Po inštalácii novej verzie sa externý manager automaticky aktivuje. Ak Vám nebude vyhovovať, môžete ho vypnúť v menu Služby - Parametre prostredia. Tam nájdete aj podrobnejší popis funkcií a návod na ovládanie.
Verzia 2.60, 03.august  2012
Vo výpise saldokonta fungujú nasledujúce filtre aj pre vyrovnané faktúry:
- faktúry uhradené v lehote splatnosti
- uhradené po lehote splatnosti zadaný počet dní
- splatné k zadanému dňu 
Verzia 2.60, 12. júl 2012
Vo výpise "Úroky z omeškania" je doplnený filter na firmu.
Verzia 2.60, 27. jún 2012
Nový výpis v saldokonte odberateľov -  "Úroky z omeškania". Je funkčný len pre tuzemské faktúry. 
Pre výpis môžete nastaviť nasledujúce filtre:
- faktúry splatné od - do zadaného dátumu
- uhradené, neuhradené alebo všetky faktúry
- tolerancia  v dňoch - faktúry s omeškaním max. zadaný počet dní sa do výpisu nezahrnú
- pre neuhradené faktúry sa úrok k omeškania počíta k zadanému dátumu, pre uhradené faktúry k dátumu úhrady
Pri čiastočných úhradách sa úrok počíta "na viackrát", z dlžnej sumy k dátumu úhrady resp. k zadanému dátumu, ak faktúra nie je celkom uhradená. Z celkovej sumy faktúry sa úrok počíta len ku dňu prvej úhrady. Ku dňu ďalšej úhrady sa počíta len z neuhradeného zostatku, za dni od prvej do druhej úhrady. 
Ak odberateľ má v číselníku firiem zadaný "úrok z omeškania/deň", berie sa pri výpočte do úvahy tento úrok. Ak nie, berie sa do úvahy ročná sadzba, zadaná v číselníku "Úroky z omeškania".
Číselník "Úroky z omeškania" sa vytvorí a aj naplní aktuálnymi údajmi pri prvom spustení verzie 2.60. Má dve položky: ročnú percentuálnu sadzbu pre výpočet úrokov z omeškania a dátum, odkedy táto sadzba platí.  Ročná sadzba, zadaná v číselníku, je základná úroková sadzba ECB ( pre hlavné refinančné operácie) zvýšená o 8 percentuálnych bodov.
(V prípade, ak úroky z omeškania nie sú zmluvne dohodnuté, je dlžník povinný platiť úroky z omeškania vypočítané v súlade s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka výšku úrokov z omeškania určuje vykonávací predpis, ktorým je Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., novelizovaného k 1.1.2009. V zmysle tohto nariadenia platí, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania.)  
Výpis Hospodárske výsledky je možné tlačiť nielen za skupinu stredísk (definícia pomocou znaku '*'), ale aj výberom. Zaškrtávacie políčko "Vybrať  strediská pre výpis zo zoznamu stredísk" umožňuje označiť strediská, ktoré budú zahrnuté do výpisu. Je prístupné len vtedy, ak nie je zadané číslo strediska.
Verzia 2.59, 05. jún 2012
Oprava v účtovaní dokladov. V niektorých prípadoch program nesprávne vyhodnotil saldokontový účet - či sa jedná o tuzemské alebo zahraničné saldokonto.
Verzia 2.58, 28. máj 2012
Zrýchlenie práce v sieťovej verzii programu.
Prehľad - nový výpis v saldokonte dodávateľov.
Výpis je podobný ako prehľad v saldokonte odberateľov. Tabuľkový výpis záväzkov podľa dodávateľov k zadanému dátumu. Záväzky sú v členení do dátumu splatnosti a po dátume splatnosti do 30, 90 a viac ako 90 dní. 
Verzia 2.57, 15.máj 2012
Vo výstupe priznania DPH do súboru PDF bola vykonaná malá zmena
 –v riadkoch 31,32 a 34 sa v prípade, ak sú nulové, netlačí nula, ale ostáva prázdne miesto.
Tlač interného dokladu - ak má viac dokladov rovnaké interné číslo je možné ich vytlačiť naraz, na jeden list papiera.
Odsúhlasenie zostatkov je možné tlačiť aj pre došlé faktúry.
Pri vytvorení faktúry ako kópie existujúcej faktúry (tlačítko v paneli nástrojov) sa do novej faktúry prenesie aj užívateľský text na začiatku a na konci faktúry.

 

Verzia 2.57, 29. marec 2012

Súvahu a Výkaz ziskov a strát je možné uložiť do XML súboru pre elektronické podanie dokumentov (Nové tlačítko "Vytvor súbor XML pre elektronické podanie" pri tlači výkazov).

Upravený vzhľad tabuliek

Boli vykonané zmeny týkajúce sa vzhľadu tabuliek, napr. aktívny riadok, na ktorom ste nastavený, je celý podfarbený, nie len aktuálny stĺpec, čiary oddeľujúce riadky a stĺpce sú jemnejšou farbou a pod.

 

Verzia 2.56 ,01.február 2012
Oprava v ročnej uzávierke.


Verzia 2.55, január 2012

Evidencia DPH - nové  priznanie DPH platné pre rok 2012
Do tejto verzie bolo zapracované nové priznanie DPH platné od januára 2012. Má zmenené niektoré čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu a  boli doplnené aj nové riadky. Program Vám pri účtovaní  ponúka platné čísla riadkov podľa dátumu dodania resp. dátumu dokladu . To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2012 aj spred roku 2012.
V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2012, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j. platné v roku 2011. Pri prvom spustení tejto verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2012 na nové platné čísla riadkov. Týka sa to týchto riadkov: riadok 27 sa zmení na 30, riadok 34 na 35 a riadok 35 na riadok 36. Ostatné čísla riadkov sú bez zmeny.

Prehľad peňažných tokov - Výkaz Cash flow - nepriama metóda
V číselníku Účtovná osnova je možné zadefinovať čísla riadkov pre tento výkaz, nájdete tam aj automatické zadefinovanie čísiel riadkov (tlačítko "VYK"). Automatické zadefinovanie riadkov pre Cash flow je len orientačné. Pre správne fungovanie výkazu je nutné zadefinovať podrobné analytické členenie účtov, zodpovedajúce členeniu peňažných tokov v tomto výkaze.

 Vo výpisoch - Výkazy - je tlač tohto výkazu. Zobrazí tabuľka s vypočítanými riadkami výkazu. Údaje môžete opravovať. Súčtové riadky sa priebežne prepočítavajú.
Po tlači je možné údaje výkazu uložiť. Použijú sa pri tlači výkazu v nasledujúcom období v stĺpci "Minulé účtovné obdobie".

 

Zmeny v predchádzajúcich rokoch nájdete v ďalších článkoch na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/podvojne-uctovnictvo-pre-windows .