Novinky a zmeny v programe POKLADŇA

Posledná aktualizácia: 22.11.2022 - ver. 3.25
 

Verzia 3.25

22.11.2022
INTERNÉ ZMENY
Boli vykonané interné úpravy pri používaní eKasy Varos ohľadom prípravy dokladu pre tlač, predovšetkým pri používaní programu na cloudovom umiestnení s tlačou cez lokálny počítač.

Verzia 3.24

26.10.2022
DODACÍ LIST – TLAČ ZAOKRÚHLENIA NA 5 CENTOV
Na dodacom liste tlačenému v programe Pokladňa k pokladničnému dokladu bola doplnená tlač hodnoty zaokrúhlenia na 5 centov a s tým súvisiaca úprava celkovej ceny.

15.8.2022
PLATNOSŤ AKCIOVEJ CENY
Na základe možnosti určiť v programe Sklad v číselníku tovarov platnosť akciovej ceny intervalom dátumom PLATNÁ OD – PLATNÁ DO bola vykonaná zmena pri predaji, aby sa uplatnila akciová cena len vtedy, ak má tovar príznak, že je v akcii a zároveň ak pri zadaní intervalu dátumov OD-DO je aktuálny dátumu v tomto intervale.

POZNÁMKA: Ak je tovar v akcii a nemá zadaný dátum OD, alebo DO, t.j. je prázdny, berie sa to ako splnenie podmienky na uplatnenie akciovej ceny.

Verzia 3.23

25.7.2022
EVIDENCIA STOLOV – VYLEPŠENÉ ROZÚČTOVANIE STOLA
V zobrazení obsahu stola bolo doplnené tlačítko ROZÚČTOVANIE STOLA, ktorým môžete jednoducho vytlačiť doklad na čiastočný obsah položiek. Zobrazí sa okno s obsahom stola, v ktorom jednoduchým klikaním na tlačítko “+” povýšite množstvo konkrétnej položky do dokladu. T.j. môžete jednoducho nastaviť do dokladu len čiastočné Mn z evidovaného množstva. Po zadaní množstiev požadovaných položiek vytlačíte doklad kliknutím na tlačítko Tlač dokladu. Po vytlačení na doklade ostanú len zvyšné množstvá položiek.

 

EVIDENCIA STOLOV – POČET ZOBRAZENÝCH STOLOV V RIADKU

V parametroch evidencie stolov môžete nastaviť, koľko stolov bude zobrazených v jednom riadku na obrazovke so stolmi pri predaji. Prípustný počet je 5,6,7,8. V závislosti od počtu stolov v riadku sa automaticky upraví počet riadkov a výška tlačítok stolov, keďže celkový počet stolov v miestnosti je vždy 36.

 

Verzia 3.22
18.7.2022
INTERNÉ ÚPRAVY – ZÁPIS DOKLADU DO ARCHÍVU INTERNÝCH DOKLADOV
Bola vykonaná oprava zriedkavej situácie, keď sa doklad po vytlačení nezapísal do zoznamu archívnych interných dokladov a nebolo možné použiť na daný doklad napr. funkciu Storno dokladu.


Verzia 3.21
 

13.7.2022
PLATBA NIE HOTOVOSŤOU DO SUMY DOKLADU

Pri platbe kartou, alebo stravnými lístkami nie je možné zadať hodnotu v danom type platby väčšiu, ako je suma dokladu, pretože zvyšná čiastka je započítavaná do hotovosti mínusovou hodnotou, ktorá by po zavedení zaokrúhľovania vykazovala chybu pri odosielaní do eKasy.

 Verzia 3.21 

INTERNÉ ÚPRAVY – OTVÁRANIE ZÁSUVKY, ZAOKRÚHĽOVANIE POD 5 CENTOV
- vykonané úpravy ohľadom otvárania zásuvky pri eKase FT4000 s CHDU5000
- úprava zaokrúhlenia pre sumu pod 5 centov

 

Verzia 3.20 

20.6.2022
ZAOKRÚHĽOVANIE SUMY HOTOVOSTI NA 5 CENTOV

Nová verzia má zapracované potreby ohľadom zaokrúhľovania prijatej sumy hotovosti na 5 centov, ktoré je aktívne od 1.7.2022.

Zaokrúhli sa len čiastka prijatá v hotovosti, t.j. ak je doklad uhradený napr. sčasti kartou a zvyšok v hotovosti, zaokrúhli sa len čiastka platená v hotovosti. Hodnota tržby, základy DPH a DPH  sa evidujú v pokladnici nezaokrúhlené a  do systému eKasa na finančnú správu sa prenášajú položky dokladu bez zaokrúhlenia a celková suma dokladu po zaokrúhlení.

 

Zaokrúhľovanie na vytlačenom dokladu je v réžii samotnej e-kasa pokladnice, pri väčšine pokladníc je nutné získať nový interný software pokladnice vytvorený výrobcom daného zariadenia.

 

Pri nahrávaní dokladu sa pri jeho ukončení a po určení spôsobu platby program Pokladňa zobrazí na obrazovke počítača konečnú sumu dokladu po prípadnom zaokrúhlení, t.j. sumu ktorú zákazník platí.

 

STAV HOTOVOSTI EVIDOVANÝ PROGRAMOM POKLADŇA

Zmeny v programe Pokladňa sa týkajú evidovania stavu hotovosti. Napr. ak je suma dokladu 1.02 eur, hodnota dokladu sa zaokrúhli na sumu 1.00 eur a táto suma sa prijme aj od zákazníka, ale tržba na uzávierke ostáva 1.02 eur. Program si teda zaeviduje do stavu hotovosti 1.00 eur a túto zaokrúhlenú sumu je prípadne potrebné odviesť na konci dňa.

Celková hodnota zaokrúhlenia sa informatívne vypisuje v okne na odvod, v okne na vklad a v informácii o predaji. Pri dennej uzávierka sa zaokrúhlenie vynuluje.

 

EKASA EFOX – PODMIENKY ZAOKRÚHĽOVANIA SUMY HOTOVOSTI NA 5 CENTOV

Pri pokladniciach eKasa EFOX od firmy ELCOM je potrebné na pokladnici nastaviť typy prijímaných platieb v nasledujúcom číselnom poradí:

1 – hotovosť

2 – karta

3 – stravné lístky

4 – šeky

Toto nastavenie môžete vykonať aj v programe Pokladňa vo voľbe Servis – Servisné funkcie pre FT.

 

Taktiež je potrebné, aby mala pokladnica nastavené:

-počet desatinných miest pre zaokrúhlenie platby v hotovosti  na 1

-spôsob zaokrúhlenia platby v hotovosti na 3

-v tabuľke licencií nastaviť licenciu 10 v parametri 6 „isActive“ na 1 

Tieto nastavenie sa dajú v programe Pokladňa len skontrolovať vo voľbe Servis – Servisné funkcie pre FT.

 

Verzia 3.19

=========
15.4.2022
EVIDENCIA VRATNÝCH OBALOV TOMRA, HLÁSENIE DO CSV 

Program umožňuje evidenciu vratných obalov v spolupráci so systémom Tomra a výstup hlásenia do CSV.

Pre presnú funkčnosť sa informujte u pracovníkov TP SOFT.

 

Verzia 3.18

=========
1.2.2022
INTERNÉ ZMENY

Boli vykonané interné zmeny pri komunikácii s tlačovým managerom Varos.

 

Verzia 3.17

=========
3.12.2021
VÝPIS TRŽBY PO HODINÁCH A PO POKLADNÍKOCH - OPRAVA
Boli opravené výpisy TRŽBA PO HODINÁCH a TRŽBA PO POKALDNÍKOCH, ktoré vypisovali nesprávne údaje z uzavretých dní.

VÝPIS ARCHÍVNYCH DOKLADOV – OPRAVA DÁTUMU, ČASU
Boli opravený výpis VÝPIS ARCHÍVNYCH DOKLADOV pre off-line doklady, pri ktorých sa nezobrazoval v hlavičke dátum a čas. 

Verzia 3.16
=========

2.9.2021
OŠETRENIE NESPRÁVNEHO DESATINNÉHO ODDEĽOVAČA V OS
Program Pokladňa vyžaduje oddeľovač desatinného miesta znak „čiarka“. V prípade, že sa prestaví v operačnom systéme oddeľovač na znak „bodka“, malo by to negatívny dopad napr. na funkciu STORNO dokladu.

 

Bola vykonaná úprava, ktorá pri spustení zdetekuje nastavený oddeľovač a v prípade potreby ho zmení na znak „čiarka“, ale len pri práci programu Pokladňa.

Verzia 3.15

=========
16.6.2021

 POUŽITIE EKASY FT4000B VAROS S CHDU5000 VAROS.
Boli vykonané interné úpravy umožňujúce použitie CHDU5000 Varos v doterajšej eKase FT4000B.
Výhodou nového CHDU je vylúčenie ovládača PPEK Bowa, čo znamená rýchlejší nábeh pokladne a rýchlejšia komunikácia s portálom eKasa.
V prípade záujmu sa informujte vo firme TP SOFT na možnosť výmeny CHDU v FT4000B. 

Verzia 3.14

=========
8.3.2021
Tlač dokladu so zľavou na doklad pre pokladnice FiskalPro – úprava

Z dôvodu nového firmwaru v pokladniciach FiskaPro bola vykonaná úprava pre tlač dokladov, na ktorých definujete zľavu na celý doklad v prípade, že máte nastavené vypisovanie zľavy sumou na konci dokladu. Pokladnica FiskalPro pri zápise do systému e-kasa rozpočítava hodnotu zľavu na jednotlivé položky.

Úprava sa týka situácie, ak máte na doklade položku typu OBAL a zároveň máte nastavené vypisovanie zľavy na konci dokladu a zároveň máte nastavené, že zľava sa nemá uplatniť na obal.

V tomto prípade nie je možné vypísať zľavu na konci dokladu jednou sumou, pretože pri zápise do e-kasy by FiskalPro rozpočítal zľavu aj na obal. Preto program automaticky takýto doklad vytlačí s uplatnením zľavy na doklad vypísaním pri každej položke.

Podobne z požiadaviek firmwaru FiskalPro sa celková zľava v prípade tlače storna dokladu (voľba STORNO) vždy uplatní vypísaním pri každej položke.

 

ZHRNUTIE: Celková zľava na doklad sa vypisuje na konci dokladu len v prípade, že doklad neobsahuje obal, alebo ak nemáte zakázané uplatnenie zľavy na obaly.

 

Verzia 3.13

=========
11.2.2021
Storno dokladu s kombinovanou platba – opravu zostatkov

V prípade storna dokladu a pri výbere platby kombinovanej hotovosťou a bankokartou (čo by mal byť výnimočný prípad), bol opravený odpis zostatku zostatku hotovosti, pretože v tomto prípade program navýšil zostatok hotovosti namiesto poníženia.

Verzia 3.12

13.10.2020
Storno dokladu s platbou kartou pre pokladnice FiskalPro – oprava mylnej platby kartou
V prípade, že Vaša FiskalPro eKasa nie je zároveň platobným terminálom a nemáte ani iný externý terminál, môže sa stať, že obsluha omylom vytlačí doklad s určením platby kartou, ale žiadna platba cez kartu sa nevykonala. V takom prípade sa navýši stav karty v programe Pokladňa a tiež na portáli eKasa.

Pre tento prípad bola doplnená možnosť pre pokladnice FiskalPro vykonať storno dokladu s určením platby kartou, čím sa vykoná aj zníženie evidovaného stavu platby kartou v danom dni. Následne môžete vytlačiť nový doklad s platbou v hotovosti.

Pretože program pri vykonávaní storna nevie, či sa jedná o opravu mylného dokladu, alebo o skutočné storno a tiež nevie, či máte aktívne platobné služby cez kartu, pri výbere platby kartou pri storne dokladu sa zobrazí upozornenie a otázka, či naozaj chcete pokračovať. Obsluha sa musí správne rozhodnúť podľa reálnej situácie. 

POZNÁMKA: Ak Vaša FiskalPro eKasa je zároveň platobným terminálom, alebo platbu kartou vykonávate na externom termináli, nie je možné vytlačiť storno doklad s platbou cez kartu, lebo terminál by túto platobnú transakciu odmietol. Pri potrebe storna dokladu musíte určiť platbu v hotovosti a zákazníkovi vrátiť hotovostné peniaze.

 

 Verzia 3.11

8.10.2020
Vzdialená pomoc cez program AnyDesk
Na službu pre vzdialenú pomoc je od tejto verzie používaný program AnyDesk, ktorý sa automaticky nakopíruje do hlavného priečinku aplikácie. V prípade potreby je možné program AnyDesk stiahnuť a spustiť aj zo stránky www.tpsoft.sk .

 4.9.2020
Pri využívaní pokladnice EURO v ONLINE režime bola doplnená možnosť vybrať spôsob platby kartou, čo doteraz spôsobovalo chybu tlače dokladu. 

Verzia 3.10

29.6.2020 

Bola doplnená možnosť ukončiť tlač dokladu s návratom na obsah dokladu v prípade, že máte nastavený výpočet sumy na vrátenie. V takomto prípade sa po výbere platby hotovosťou zobrazuje okno, kde môžete zadať hodnotu, ktorou Vám zákazník platí. V tomto okne je doplnené tlačítko „Zrušiť“. Kliknutím na tlačítko sa vrátite späť na obrazovku s obsahom dokladu a môžete napr. zopakovať tlač dokladu s výberom iného spôsobu platby, alebo aj zmeniť obsahu dokladu a opätovne ho dať vytlačiť.

Verzia 3.09

7.2.2020
eKasa FiskalPro – využitie platobného terminálu 

Pre pokladnice FiskalPro boli dopracované ošetrenia chybových stavov v prípade, že pri používaní platobnej aplikácie sa platba kartou nevykoná.

Verzia 3.07
14.1.2020
eKasa eFT4000B a eFT5000B – tlač kópie dokladu
Pre pokladnice eFT4000B je dodávaný nový tlačový manager TM4000B.exe, ktorý obsahuje opravu tlače kópie dokladu.

Verzia 3.07

19.12.2019
eKasa FiskalPro – interné zmeny 

 

Pre pokladnice FiskalPro boli vykonané ošetrenia niektorých chybových stavov, ktoré blokovali ďalší predaj napr. pri spotrebovanej páske a pod.

 Verzia 3.06

=============
12.12.2019
eKasa eFT4000 a eFT5000 – tlač intervalovej uzávierky

Pre pokladnice eFT4000 a eFT5000 je možné vytlačiť intervalovú uzávierku, nie priamo z programu Pokladňa, ale cez tlačový manager. Na modrej ikonke tlačového managera vpravo dole kliknite pravým tlačítkom myši a následne vyberte voľbu HOTOVOSTNÉ PREHĽADY. 

 Verzia 3.05, 3.04
02.12.2019

Výpis archívnych dokladov spred eKasa
Bola vykonaná oprava výpisu archívnych dokladov spred eKasy.

Verzia 3.03 
11.11.2019
 

eKasa eFT4000 a eFT5000 – upozornenie na počet OFF-LINE dokladov
Pre pokladnice eFT4000 a eFT5000 pri vstupe do voľby PREDAJ a DENNÁ UZÁVIERKA program Pokladňa vyzistí existenciu OFF-LINE dokladov a ak existujú, upozorní na ich počet a s odporučením na ich ručné odoslanie.

eKasa eFT4000 a eFT5000 a FISKALPRO – upozornenie platnosť certifikátu
Pre pokladnice eFT4000 a eFT5000 a FISKALPRO pri vstupe do voľby PREDAJ program Pokladňa vyzistí dátum platnosti cetifikátu, t.h. autentifikačného balíčka XML a ak platnosť končí za menej ako 60 dní, vypíše upozornenie. Je možné ďalej pracovať, ale dôrazne sa odporúča v dostatočnom časovom predstihu zažiadať o nový certifikát a osloviť servisného pracovníka ohľadom postupu zápisu nového certifikátu do pokladnice eKasa.

Verzia 3.02
4.11.2019
Interné úpravy pre eFT4000 a eFT5000.
Bola vykonané interné úpravy zamerané na komunikáciu pokladníc eFT4000 a eFT5000 so systémom eKasa a počítača.
 

Verzia 3.01
28.10.2019
eKasa FISKALPRO – STORNO ÚHRADY FA - oprava
Bola vykonaná oprava chyby vyskytujúcej sa pri použití voľby STORNO na stornovanie dokladu pre úhradu FA v hotovosti.

 

Verzia 3.00
1.9.2019
!!! NOVÁ VERZIA PRE SYSTÉM EKASA !!!

Uvoľnená verzia 3.00 a vyššia je určená výlučne pre fiškálne tlačiarne typu EKASA podľa legislatívnych zmien od 1.7.2019 !
Program Pokladňa 3.00 je možné používať len pre pokladnice prerobené na systém EKASA.
Neinštalujte update v. 3.00 ak používate fiškálnu tlačiareň platnú pred 1.7.2019 !

Program Pokladňa 3.00 umožňuje pripojenie nasledovných eKasa pokladníc:

  • FiskalPro - pokladnice eKasa: FiskalPro VX520 a VX675 v režime fiškálnej tlačiarne
  • Registračné pokladnice ELcom v on-line režime: EURO-50 eKasa, EURO-150 eKasa
  • eFT4000 Varos (čaká sa na získanie certifikátu výrobcom)
  • eFT5000 Varos (čaká sa na získanie certifikátu výrobcom)
  • EFOX Elcom  (po sprístupnení výrobcom) 


 

 

Pripravujeme použitie eKasa pokladnice SmartKasa.

  

 Verzia 2.26
7.8.2017
PARAMETRE - PONECHANIE TOVARU V AKCII PRI ZMENE AKCIOVEJ CENY
V parametroch programu môžete nastaviť, či sa má tovar, ktorý je v akcii, po ručnej zmene akciovej ceny pri predaji ponechať v akcii a tým sa naň nebude uplatňovať napr. zľava na doklad, alebo ho na danom bloku zrušiť ako akciový tovar.

Prvotné nastavenie od tejto verzie je „ponechať v akcii“.

 27.4.2017
PREDDEFINOVANÁ CENOVÁ HLADINA V PROGRAME POKLADŇA
V parametroch programu je možné zadať preddefinované číslo cenovej hladiny (číslo predajnej ceny), určujúce, ktorá predajná cena tovaru sa bude prednostne uplatňovať, to znamená, nebude sa cenová hladina určovať z údajov odberateľa v sklade (kód ceny), ale nastaví sa priamo v programe Pokladňa.

 

Hodnota preddefinovanej hladiny “0” znamená určenie cenovej hladiny podľa dát odberateľa v sklade.

EVIDENCIA STOLOV – ROZŠÍRENIE KARIET RÝCHLEJ VOĽBY O 1 KARTU
Pri zadávaní tovarov na stôl bol rozšírený počet kariet rýchlej voľby o 1 kartu. Tovary na novú kartu môžete doplniť vo voľbe Služby – Číseníky – Rýchle voľby.

 

24.2.2017
EVIDENCIA STOLOV – OKAMŽITÁ ZĽAVA NA POLOŽKU
Pri zadávaní položky na stôl bola  doplnená možnosť zadať percento zľavy z ceny zadávanej položky. Toto percento je potrebné zadať tesne pred výberom položky do objednávky. Po vložení položky sa dané percento pred zadávaním novej položky automaticky vyprázdni.

TLAČ OBJEDNÁVKY NA OBSAH STOLA PODĽA DEFINOVANEJ TLAČIARNE
Ak v parametroch stolov zadefinujete rôzne tlačiarne (max. tri) a v sklade v číselníku tovarov v údajoch tovaru určíte, na ktorú tlačiareň sa má tovar vytlačiť, bude položka obsahu objednávky stola tlačená na danú definovanú tlačiareň.

 

V prípade, že v parametroch stolov nemáte zadefinovanú tlačiareň ani v údajoch tovaru určené číslo tlačiarne, bude položka stola tlačená na fiškálnu tlačiareň,pokiaľ to umožňuje.

24.1.2017
AUTOMATICKÝ PRÍJEM VYDANÝCH VÝROBKOV PRI VÝDAJI
Bola dopracovaná funkčnosť, aby v prípade, keď sa vydávajú výrobky, t.j. tovary s definovanými zložkami, sa po odpise zložiek vytvorila aj príjemka na vydávaný počet kusov výrobku. Táto funkcia bola doteraz len v programe Sklad. V prípade, že sa výrobky predajú konkrétnemu zákazníkovi, vytvorí sa príjemka okamžite pri tlači dokladu, podobne ako výdajka pre zložky. Ak sa vydáva výrobok náhodnému odberateľovi (9999999999), príjemka s výrobkami sa vytvorí pri dennej uzávierke.

 

Vytvorenie príjemky je podmienené nastavením príslušných parametrov v programe Sklad – parametre Vstupy.

4.11.2016
PREDAJ – INTERNÉ KONTROLY

- doplnená kontrola blokujúca doplnenia položky o úhrade FA v hotovosti do kópie DL, čo by mohlo vytvoriť nezrovnalosti v dátach skladu.
- oprava stavu načítania obsahu DL zo skladu do pokladne, ktorý bol vytvorený v predchádzajúcom mesiaci, čo mohlo spôsobiť dočasnú nezrovnalosť na stave skladu

30.8.2016
NEPREPÍNANIE KLÁVESNICE PRI POUŽITÍ SCANNERA
V parametroch programu môžete zakázať automatické prepnutie klávesnice na anglickú na položke Evid.č. a Odberateľ, ak máte čítač čiarového kódu, ktorý prenáša správny číselný kód pri slovenskej klávesnici.

 1.7.2016
ZOBRAZOVANIE RECYKLAČNÉHO POPLATKU PRE FT EFOX
Tlač recyklačného poplatku bola dopracovaná aj pre fiškálnu tlačiareň E-FOX.

4.1.2016
ZOBRAZOVANIE RECYKLAČNÉHO POPLATKU NA DOKLADE
Od 1.1.2016 majú výrobcovia elektrozariadení podľa §34 ods.1 písm.d) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch povinnosť uvádzať na daňovom doklade recyklačný poplatok.
V parametroch programu môžete zaškrtnúť v časti pre „Pokladničné doklady“ parameter „TLAČ RECYKLAČNÉHO POPLATKU“. Pri tomto nastavení sa bude na pokladničnom doklade pri tovare v druhom riadku vypisovať výška recyklačného poplatku.
Podmienkou pre tlač recyklačného poplatku je, že máte nainštalovanú verziu skladu z konca decembra 2015, kde bol doriešený recyklačný poplatok a musíte mať pozadávané príslušné údaje pri tovaroch ohľadom recyklačného poplatku.
POZNÁMKA: Tlač recyklačného poplatku je zabudovaná len pre fiškálnu tlačiareň FT4000 Varos.

 Verzia 2.25
30.10.2015
STOLY –VEĽKOSŤ PÍSMA TLAČITIEK RÝCHLEJ VOĽBY
V parametroch programu – parametroch stolov môžete nastaviť veľkosť písma textu na tlačítkach rýchlej voľby. Rozsah je od 8 do 16, postupnou zmenou a vyskúšaním si nastavte vhodnú veľkosť na Vašom monitore.

 11.09.2015
ZADÁVANIE HESLA PRACOVNÍKA PRED TLAČOU DOKLADU
V parametroch programu môžete nastaviť, aby pred tlačou pokladničného dokladu bolo povinné zadať prístupové meno a heslo užívateľa programu. Dôsledkom tohto nastavenia môžete získať presný prehľad o realizovanej tržbe konkrétneho užívateľa a tým napr. zistiť stav jeho hotovosti z prijatej tržby, ktorú by mal mať. Využiteľnosť sa očakáva predovšetkým pri používaní nadstavby na evidenciu rozpracovaných stolov.
 

VÝPIS TRŽIEB PO POKLADNÍKOCH S URČENÍM HODINOVÉHO INTERVALU.
Vo výpise Služby – Tržby po pokladníkoch bola doplnená možnosť zadať hodinu prvého vypisovaného dňa, od ktorej sa vypíše tržba pracovníka a hodinu posledného vypisovaného dňa, po ktorú sa tržba vypíše. Znamená to, že napr. pri prevádzke pracujúcej cez polnoc je možné vypísať tržbu napr. od 18.00 jedného dňa po 02.00 nasledujúceho dňa.
 

09.04.2015
PREDAJ – PAMATANIE VEĽKOSTI OKNA
V parametroch programu môžete nastaviť, aby v prípade, že zmeníte veľkosť okna na PREDAJ, sa táto veľkosť zapamätala a pri opätovnom vstupe do predaja automaticky nastavila.

 

 

09.04.2015
INDIVIDUÁLNA CENA – NEULPATNENIE ZĽAVY TS

 

 

Bola vykonaná zmena, aby sa na individuálnu cenu tovaru neuplatnila prípadná zľava z tovarovej skupiny tovaru.
Verzia 2.23
20.11.2014
PREDAJ – INTERNÉ ÚPRAVY
Boli vykonané interné úpravy pri zadávaní nového dokladu, kedy za výnimočných situácií mohlo dôjsť pri odpise stavu systémom fifo k použitiu nesprávnej nákupnej ceny. Toto sa netýka voľby Storno dokladu.
29.10.2014
- interné úpravy pri načítaní kópie objednávky do pokladničného dokladu, kedy mohla byť za určitých okolností uplatnená  zľava aj na tovary s individuálnou, alebo akciovou cenou
13.8.2014
TLAČ MERNEJ JEDNOTKY NA POKLADNIČNOM DOKLADE

V parametroch programu je možné pre typ fiškálnej tlačiarne FT4000 nastaviť, aby sa v riadku položky na pokladničnom doklade tlačil aj kód mernej jednotky. Toto nastavenie spôsobí skrátenie tlačeného názvu tovaru o 4 znaky.

7.8.2014
ODPIS ZLOŽIEK TOVARU

V prípade, ak má tovar v číselníku tovarov v sklade definované zložky, je možné v parametroch programu nastaviť, aby sa pri predaji daného tovaru automaticky vytvorila výdajka s odpisom zložiek tovaru v príslušných množstvách. Túto potrebu nastavte v menu Služby – Parametre – Parametre program. Zároveň môžete nastaviť, aby sa v prípade, že tlačíte priamo z pokladne aj dodací list k dokladu, vytlačili zložky aj na dodacom liste.
Dodací list so zložkami sa v skladových dátach vytvorí v pohybe definovanom v parametroch programu Sklad, podobne ako funguje odpis zložiek v sklade.
Pri pokladničnom doklade na konkrétneho odberateľa sa DL so zložkami vytvorí hneď pri tlači pokladničného dokladu. Ak vydávate Tovar so zložkami na tzv. náhodného odberateľa, DL so zložkami sa vytvorí až pri dennej uzávierke podobne, ako DL s odpisom hlavných tovarov.
POZNÁMKA: Odpis zložiek sa nevykoná v prípade tlače pokladničného dokladu ako kópia vopred vytvoreného dodacieho listu v sklade a ani pri kópii zákazky z programu Autoservis.

Verzia 2.22
29.7.2014
INTERNÉ ÚPRAVY

Boli vykonané  interné úpravy zohľadňujúce určité zmeny vykonané v programe SKLAD.

Verzia 2.21
2.5.2014
NAČÍTANIE ZÁKAZKY ZO SERVISU - OPRAVA

Bola vykonaná interná oprava, keď za určitých zriedkavých okolností neponúklo zákazku odberateľa zo servisu na vytlačenie pokladničného dokladu.

6.3.2014
URČENIA TOVARU - VÝPREDAJ
Pre výpredajový tovar sa ako predajná cena prevezme tzv. posledná prijímaná nákupná cena.

10.1.2014
TLAČ INTERPUNKČNÝCH ZNAMIENOK
Boli vykonané interné úpravy v programe vylepšujúce tlač diakritiky v tlačených textoch na dokladoch.
Verzia 2.20
20.11.2013
URČENIA TOVARU - VÝPREDAJ
Bola dopracovaná práca s tovarom typu „Výpredaj“ na spôsob jej predaja v sklade, t.j. ako predajná cena sa prevezme hodnota nákupnej ceny tovaru. V prípade odpisu z viacerých nákupných cien sa použije NC z posledného odpisované množstva zo stavu skladu.
Na výpredajový tovar sa neuplatňujú zľavy.
07.10.2013
Vykonaná oprava tlače úhrady FA v hotovosti s mínusovou sumou faktúry.
 
27.8.2013
Oprava vo funkcii „Storno“. Pri storne dokladu, ktorý  bol úhradou FA sa v prípade používania exportu do podvojného účtovníctva neprenášalo číslo stornovanej FA.
 
15.7.2013
ZOBRAZENIE VÁHY TOVAROV DOKLADU
V „Parametroch programu“ môžete nastaviť, aby sa pri zadávaní dokladu zobrazovala informačne celková váha tovarov dokladu.
 
25.4.2013
-drobné zmeny minimalizujúce zamrznutie aplikácie pri stlačení ESC na niektorých položkách
 
5.4.2013
-oprava chyby pri zadávaní dokladu pri nastavení spôsobu výdaja Výber NC
 
18.3.2013
-oprava pri zadávaní konkrétneho odberateľa s dlhou poznámkou, kedy program  mohol vykázať chybu
 
20.2.2013
NÁPOVEDA CTRL+F1 PRE MN>0  - OPRAVA
Bola vykonaná drobná oprava pri zobrazení nápovedy na evidenčné číslo pre nastavenie zobrazujúce len tovary s Mn>0.
 
14.2.2013
VYHĽADÁVANIE ALT+F7,F8 BEZ ROZLIŠOVANIA DIAKRITIKY
Bolo dopracované, aby sa pri vyhľadávaní po stlačení ALT+F7, alebo ALT+F8 napr. v nápovede CTRL+F1 nerozlišovali veľké a malé písmená ani diakritika. T.j. aj po zadaní slova napr. „tasticka“ bude nájdený výskyt slova „Taštička“. 
12.2.2013
MAZANIE INTERNÝCH KÓPIÍ POKLADNIČNÝCH DOKALDOV – URÝCHLENIE ARCHIVÁCIE DÁT
Program POKLADŇA si nezávisle od fiškálneho zariadenia uchováva kópie dokladov napr. pre potreby uľahčenia storna dokladu, alebo pre výpis archívnych interných dokladov. Staré kópie ale už nebývajú potrebné, preto je možné ich funkciou SLUŽBY – MAZANIE INTERNÝCH POKLADNIČNÝCH DOKLADOV vymazať. Zároveň sa urýchli funkcia Archivácia dát.
Toto vymazanie nemá žiadny dopad na dátové žurnály v samotnom fiškálnom zariadení, ktoré je povinné odkladať 5 rokov, tieto žurnály funkcie nevymaže. Na túto potrebu slúžia špeciálne servisné programy.
Verzia 2.19
6.2.2013
KONTROLA SUMY DOKLADU
Pred vytlačením dokladu bola doplnená kontrola na sumu dokladu, ktorá by nemala prekročiť sumu 1000 Eur pri platbe v hotovosti, 1600 Eur pri nehotovostnej platbe a 5000 Eur pri úhrade FA.
V prípade, že predávate na konkrétneho odberateľa, predpokladá sa, že sa jedná o predaj podnikateľskému subjektu a program nepovolí vytlačiť doklad, presahujúci príslušné hodnoty.
Ak predávate na tzv. náhodného odberateľa (t.j. bez zadanie čísla odberateľa), program Vás pri prekročení prípustných hodnôt len upozorní a po potvrdení otázky môžete doklad dotlačiť.
30.10.2012
STORNO DOKLADU
Bola vykonaná oprava chyby pri tlači DL pri storne, ktorá sa mohla vyskytnúť v súvislosti s tlačou váhy na DL.
NAČÍTANIE ODBERATEĽSKEJ OBJEDNÁVKY DO DOKLADU
V prípade, že v programe SKLAD evidujete odberateľské objednávky, môžete naplniť obsah nového pokladničného dokladu obsahom jednej konkrétnej objednávky. Pri vytlačení dokladu sa zároveň k objednávke poznačia príslušné dodané množstvá a nastaví stav objednávky.
Pre využitie tejto možnosti je potrebné v parametroch programu nastaviť parameter „KÓPIA OBJEDNÁVKY“.
POZNÁMKA: Pri naplnení dokladu tovarmi z objednávky sa určia predajné ceny podľa nastavenia v programe SKLAD – Parametre objednávok, a to buď sa budú predajné ceny prenášať z objednávky, alebo sa uplatnia aktuálne predajné ceny aj so zohľadnením prípadnej akcie, alebo individuálnych cien na tovary objednávky. 
POZNÁMKA2: Do dokladu sa dá preniesť len jedna objednávka, ktorej číslo si program dočasne zapamätá, aby pri vytlačení dokladu naplnil položku "Dodané Mn" v danej objednávke. Nie je možné preto naplniť viac objednávok naraz. Ak má teda odberateľ už nejakú nedodanú objednávku a ešte chce objednať dalšie tovary , je vhodné v sklade mu ich doplniť formou opravy do tejto objednávky.
19.9.2012
TLAČ VÁHY NA DODACOM LISTE
Bola vykonaná úprava, aby sa na dodacom liste tlačila celková váha, prípadne váha brutto a netto podľa nastavení príslušných parametrov v programe Sklad. 
20.6.2012
NOVÝ TLAČOVÝ MANAGER PRE FT4000, INTERNÉ ZMENY PRI TLAČI DOKLADU
S verziou 2.19 je dodávaný nový tlačový manager na ovládanie fiškálnej tlačiarne FT4000. V súvislosti s tým boli vykonané interné zmeny pri tlači dokladu, ktoré by mali minimalizovať pri tlači dokladu problémy komunikácie s FT4000.
V prípade vzniku problémov v novej verzii, ktoré sa nevyskytovali  v staršej verzii, zatelefonujte do firmy TP SFOT pre potrebu zmeny nastavenia nového tlačového managera navádzaním priamo cez telefón.
Verzia 2.18

18.6.2012
TLAČ TOVARU V JEDNOM RIADKU PRI ODPISE Z VIACERÝCH NC
Ak sa odpisuje tovar z rôznych nákupných cien, bola doplnená možnosť, aby sa na pokladničnom doklade vytlačil v jednom riadku v celkovom predávanom množstve. Pre túto možnosť nastavte v parametroch programu parameter „Tlač EVC sumou za všetky NC“.

1.6.2012

STORNO DOKLADU NA ZÁKAZKU Z AUTOSERVISU - OPRAVA

Bola vykonaná oprava storna dokladu, ktorý bol vystavený na úhradu zákazky z programu AUTOSERVIS, kedy nedochádzalo k opätovnej rezervácii tovarov zákazky na stave skladu.

 

15.5.2012
INTERNÉ ZMENY PRI TLAČI DOKLADU
Boli vykonané interné zmeny pri tlači dokladu, ktoré by mali lepšie ošetriť kolízne stavy pri tlači a odozvách na tlač a zároveň umožniť užívateľovi jednoznačne určiť spôsob dokončenia, alebo odmietnutia odpisu zo skladu, aby sa znížili rozdiely medzi skladom a dennou uzávierkou.
 
Verzia 2.17
28.3.2012
INTERNÉ ZMENY – VYŽADUJE PROGRAM SKLAD VERZIE MINIMÁLNE 1.83
Vykonané interné zmeny v ukladaní vybraných údajov. Nutné je, aby ste k tejto verzii pokladne mali nainštalovanú verziu programu SKLAD 1.83, alebo vyššiu.
 
Verzia 2.16
23.3.2012
ZRÝCHLENÝ PREDAJ CEZ AEN KÓDY - OPRAVA
Bola vykonaná oprava pre používaní zrýchleného predaja cez EAN kódy, kedy po zadaní jedenej položky v množstve väčšom ako 1 bolo toto množstvo uplatnené aj pred nasledujúce položku.
28.2.2012
ZRÝCHLENIE AUTOMATICKÉHO PONÚKANIA NAVIAZANÝCH OBALOV PRE FT4000.
Boli vykonané interné úpravy ohľadom zvýšenia rýchlosti ponúkania naviazaných obalov.
 
AUTOMATICKĚ PONÚKANIE MNOŽSTVA OBALOV - ZMENA
Pri využívaní možnosti naviazať na tovar obal s ponúkaním množstva obalu, bola vykonaná zmena pre prípad, že je počet obalov pre určitý tovar zadefinovaný v hodnote menšej ako 1. Výpočet množstva obalu sa vykonáva prvotne pre jednu jednotku základného tovaru, zaokrúhli sa na celé číslo nadol a následne sa prenásobí vydávaným množstvom tovaru.
Príklad: Evc1 má zadaný obal OBAL1 s množstvom obalov 0,041.
Pri výdaji 3 kusov EVC1 bude výpočet počtu obalov:  1/0,041=24,390, čo sa zaokrúhli na 24 a prenásobí 3, t.j. výsledný počet obalov sa ponúkne 72.
POZNÁMKA: Pre možnosť správneho nastavenia počtu obalov pre základný tovar sa odporúča program SKLAD vo verzii minimálne 1.82, kde je možné zadať počet obalov na 3 desatinné miesta.
 
PREPOČET POČTU KUSOV NA M3 PODĽA ROZMEROV VÝŠKA, ŠÍRKA, DĹŽKA
Ak predávate nejaký tovar na m3, môžete pri predaji použiť prepočet z kusov na m3 na základe rozmerov tovaru. Tieto rozmery zadajte konkrétnym položkám v programe SKLAD v číselníku tovarov. Je to možné vo verzii SKLAD 1.82 a vyššej.
Ak predávate na konkrétneho odberateľa a po vytlačení pokladničného dokladu vytlačíte aj dodací list v programe POKL, bude na DL uvedený aj zadaný počet kusov.
 
Verzia 2.15b
16.2.2012
INTERNÉ ZMENY PRE POUŽÍVANIE NOVÝCH TYPOV REGISTRAČNEJ POKLADNICE EURO
Boli vykonané interné úpravy pre používanie nových typov registračných pokladníc EURO, ako napr. EURO50TE Mini.
19.1.2012
INTERNÉ ZMENY PRI TLAČI DOKLADU

Boli vykonané interné úpravy ohľadom zvýšenia spoľahlivosti tlače dokladu.
Verzia 2.15
17.1.2012

INTERNÉ ZMENY – OPRAVA PROBLÉMOV PRI TLAČI DOKLADU VERZIE 2.14
Boli vykonané interné úpravy,ktoré odstraňujú problémy pri tlači dokladov, ktoré mohli vzniknúť po nainštalovaní verzie 2.14. Pri tlači dokladu verzia 2.14 mohla zdetekovať problém, pričom následne sa objavil oznam o nezapočítaní dokladu do dát pokladne, ani neboli odpísané stavy v sklade, ale doklad bol fiškálnou tlačiarňou vytlačený aj s logotypom, čie bol započítaný do uzávierky fiškálnej tlačiarne.

ÚPRAVA STAVU HOTOVOSTI – ZOSÚLADENIE S HOTOVSŤOU FT
Vo voľbe SERVIS bola doplnená voľba ÚPRAVA STAVU HOTOVOSTI, SL, ŠEKOV, ktorú môžete použiť, ak sa stav hotovosti evidovaný programom POKLADŇA rozchádza zo stavom hotovosti vypisovaným na dennej UZ z fiškálnej tlačiarne. Na zrovnanie postupujte nasledovne:
-    po DU, napr. hned na začiatku dňa, vykonajte odvod sumy, ktorú vykazuje aj stav denná UZ z fisk.tlačiarne, čím tento stav znulujete
-    potom vykonajte vo voľbe SERVIS - ÚPRAVA STAVU HOTOVOSTI, SL, ŠEKOV znulovanie stavu hotovosti
-    následne vykonajte vklad do pokladne skutočnej sumy hotovosti. Tým sa zrovná evidencia programu POKLADŇA a fiskálnej tlačiarne.

Verzia 2.14
11.1.2012
INTERNÉ ZMENY KOMUNIKÁCIE S FIŠKÁLNOU TLAČIARŇOU FT4000.
Boli vykonané interné úpravy pri komunikácii s fiškálnou tlačiarňou FT4000, ktoré lepšie zachytávajú  určité stavy fiškálneho zariadenia, ktoré by mohli za určitých okolností zablokovať komunikáciu s FT4000.

STAV HOTOVOSTI NA DENNEJ UZÁVIERKE.
Zároveň boli vykonané zmeny pre dôsledné určovanie platby dokladu v hotovosti, aby nedochádzalo k rozdielom v stave hotovosti, tlačenom na dennej uzávierke z FT4000.

Zmeny v predchádzajúcich rokoch nájdete na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/poklad-pre-windows .