Novinky a zmeny v programe SKLAD

Posledná aktualizácia:  24.8.2022 - ver. 2.03

Verzia 2.03

24.8.2022
ZAOKRÚHLENIE NA 5 CENTOV

V súvislosti so zavedením zaokrúhľovania hotovostných dokladov na 5 centov je snaha mnohých užívateľov predchádzať prípadným nezrovnalostiam spôsobenými zaokrúhľovaním.
Z tohoto dôvodu bola doplnená možnosť nastavenia zaokrúhlenia na 5 centov a to v nasledovných funkciách, ktorej použitie je výlučne na posúdení užívateľov programu:

-celkovej sumy faktúry (v parametroch programu)
-vo funkcii „Zmena odbytových cien“ pri príjme tovaru
-vo funkcii  hromadná „Zmena odbytových cien“ tovarov 

 

15.8.2022
PLATNOSŤ AKCIOVEJ CENY

V číselníku tovarov je možné na karte tovaru zadať interval dátumov platnosti akciovej ceny: PLATNÁ OD – PLATNÁ DO. Akciová cena sa na tovar uplatní vtedy, ak má tovar príznak, že je v akcii a zároveň ak pri vyplnenom intervale dátumov platnosti OD-DO je aktuálny dátum v tomto intervale.

POZNÁMKA: Ak je tovar v akcii a nemá zadaný dátum OD, alebo DO, t.j. je prázdny, znamená to splnenie podmienky na uplatnenie akciovej ceny.Verzia 2.02

27.5.2022
ZORADNIE PRÍJMOVÉHO LISTU

V parametroch programu na záložke ostatné bola doplnená možnosť nastaviť zoradenie príjmového listu podľa evidenčného čísla tovaru.

ZMENA ZORADENIA PRÍJMOVÉHO A DODACIEHO LISTU PRED TLAČOU

Pred tlačou PL a DL v okne pre výber výstupného zariadenia bola doplnená možnosť nastaviť, alebo odstaviť zoradenie výstupu podľa evidenčného čísla tovaru. Prednostne je nastavenie ponúkané podľa nastavenia v parametroch programu. Pri zmene pred tlačou sa táto zmena zapamätá do ukončenia práce s programom.

18.5.2022
VÝPIS PONUKOVÉHO LSITU – TYP KOMPLEX
Vo voľbe Výpisy – Ponukové listy bol vytvorený nový typ ponukového listu s označením KOMPLEX, ktorého vzhľad je ako veľká etiketa s veľkými textami. Na jednu
stranu sa vypíšu tri tovary.
Typ KOMPLEX je prednostne pre tovary, ktoré majú zadaný hlavný obrázok a EAN kód, t.j. tlačí sa aj obrázok tovaru aj obrázok čiarového kód. Ďalej sa tlačí zvolená cena s DPH aj bez DPH, MJ, počet jednotiek v kartóne a na palete. Ak sa pred výpisom zaškrtne tlač popisu tovaru, vytlačí sa aj tento údaj ako doplňujúci text.

Pretože tlač obrázkov zvyšuje nároky na prípravu zostavy, pri väčšom počte tovarov zahrnutých do výstupu je potrebné počítať so zvýšenou trpezlivosťou pri generovaní zostavy.

V prípade potreby vlastných zmien vzhľadu či obsahu ponuky KOMPLEX je možné voľbou Služby – Úprava výstupných zostáv vytvoriť kópiu štandardnej zostavy a upraviť si ju podľa potrieb.

 

16.5.2022
VÝPIS STAVU SKLADU S DÁTUMOM ZÁRUKY
Pre výpis Stav skladu – Aktuálny stav skladu bola doplnená možnosť nastaviť, aby sa tlačil pre vypisovanú nákupnú cenu aj dátum záruky, ak ho pri niektorých tovaroch používate.Pri výstupe „Exportovať“ sa dátum záruky vypisuje napr. v XLS súbore vždy.

Verzia 2.01

12.4.2022
VÝPIS NEPOHYBLIVÝCH ZÁSOB
Pre výpis Stav skladu – Nepohyblivé zásoby bola doplnená možnosť vybrať pohyby výdaja, v ktorých sa bude kontrolovať, či bol tovar vydávaný.

4.4.2022
KONTROLA IČDPH TUZEMSKÝCH SUBJEKTOV
Bola zapracovaná vylepšená kontrola IČDPH tuzemských plátcov DPH, ktorá využíva priamo zoznam plátcov DPH z webu finančnej správy. Táto kontrola je zapracovaná v príslušnom tlačítku na kontrolu IČDPH v adresári firiem.

Pri prvej kontrole v dni program preverí aktuálnosť zoznamu plátcov k danému dňu a ak je zoznam starší, stiahne aktuálny zoznam z webu finančnej správy. To znamená, že pri ďalších kontrolách v danom dni sa už sťahovanie zoznamu nevykoná, až na ďalší deň.

12.07.2008

EXPORT DO UDAJOVEJ DATABANKY UDB3000 – ODOSLANIE STAVOV TOVAROV
Pri exporte tovarov do UDB3000 Varos môžete nastaviť, či sa majú odoslať aj stavy tovarov aktuálneho skladu, alebo nie. Môžete to použiť napr. pri naplnení UDB tovarmi pre potrebu kontroly tovarov na predajni.

10.6.2021

INVENTÚRA TOVAROVEJ SKUPINY
Bola dopracovaná možnosť vykonať inventúru len pre tovary konkrétnej tovarovej skupiny.

Verzia 2.00

26.3.2021

INTERNÉ ÚPRAVY
Boli vykonané interné úpravy vedúce k väčšej stabilite programu.

 Verzia 1.99

9.3.2021
INTERNÉ ÚPRAVY V ČÍSELNÍKU TOVAROV A FIRIEM
Boli vykonané interné úpravy pri nahrávaní nového tovaru , alebo novej firmy v špecifických prípadoch, kedy mohlo dôjsť k duplicitnému záznamu.

 

Verzia 1.98

28.1.2021
Informácia o tovar CTRL+F - poznámka
V rýchlej informácii o tovare, zobrazovanej stlačením Ctrl+F, bol v zobrazení skladovej karty doplnený stĺpec POZNÁMKA, kde sa zobrazuje prípadná poznámka zadaná v hlavičke príjemky, alebo výdajky. 


30.10.2020

Výpis Štatistika tovarov – predaj a zisk za obdobie
Vo výpisoch Štatistiky – Štatistiky tovarov bol doplnený nový výpis „ŠTATISTIKA TOVAROV – PREDAJ A ZISK ZA OBDOBIE“. Výpis zobrazí z predajných pohybov  sumárny obrat a zisk za jednotlivé tovary a to za zvolené obdobie, od začiatku roka po začiatok zadaného obdobia aj od nasledujúceho dňa zadaného obdobia. Výpis je možné zoradiť podľa obratu, podľa zisku, názvu, alebo čísla tovaru zostupne. Je možné cez nastavenie FILTER NA TOVARY špecifikovať len určitú množinu tovarov pre výpis, tiež je možný výber skladov, alebo výber pohybov.


8.10.2020
Vzdialená pomoc cez program AnyDesk
Na službu pre vzdialenú pomoc je od tejto verzie používaný program AnyDesk, ktorý sa automaticky nakopíruje do hlavného priečinku aplikácie. V prípade potreby je možné program AnyDesk stiahnuť a spustiť aj zo stránky www.tpsoft.sk .

Interné úpravy
-pri funkcii EXPORT/MPORT príjemky/výdajky vznikala programová chyba v prípade, že bola zapamätané umiesteneni (USB, siťový disk), ktorý medzitým prestal existovať. V parametroch programu OSTATNÉ je možné resetovať toto umiestenenie, čím sa chyba odstráni.
-pri exporte do PU je možné exportovať aj nepredajné pohyby

Verzia 1.97

12.09.2019
Aktualizácia exportu a importu z pokladníc Euro Ekasa
V programe bola aktualizovaná funkcia importu a exportu dát z pokladníc Euro. Podporované sú už kasy typu Ekasa.Verzia 1.97

12.05.2019
Tlač Pay BySquare QR kódu na faktúre

 

V programe pribudla možnosť tlače QR kódu Pay BySquare na tlačive faktúry.

Pre spojazdnenie tejto funkcionality musíte v parametroch programu v záložke Fakturácia zadať Identifikačné údaje pre tlač Pay BySquare QR kóduPrihlasovacie menoheslo. Tieto údaje získate registráciou na www.bysquare.com, kde je možné zvoliť si vhodný balíček - počet generovaní QR kódov za mesiac. 

Pri vytvorení novej faktúry sa QR kód na doklade vytlačí na základe nastavenia poľa Tlačiť BySquare QR kód, ktoré sa nachádza v okne pri tvorbe faktúry. Toto pole sa nastaví podľa toho, ako má daný odberateľ nastavený parameter „Tlač BySquare kódu“ na svojej karte. Toto isté pole sa nachádza aj v okne pri tlačení opisu faktúry, kde je tiež nutné ho zaškrtnúť, aby sa QR kód na opise dokladu vytlačil. Štandardne je toto pole pri opise FA nezaškrtnuté.

QR kód sa tlačí len na prvej strane faktúry. Pri uložení faktúry na disk sa na faktúre tlačí QR kód len pri použití formátu PDF.

Vo funkcii Špeciálne úpravy číselníka adresár pribudla možnosť hromadne nastaviť všetkým odberateľom parameter Tlačiť BySquare kód na TLAČIŤ alebo NETLAČIŤ. 

Poznámka: Ak máte vytvorenú upravenú zostavu tlačiva faktúry a chcete tlačiť QR kód, musíte vytvoriť zostavu opätovne z novej štandardnej zostavy.

!!! POZOR, každá tlač faktúry s QR kódom, ako aj opis faktúry, ponižuje počet možných generovaní QR kódov v rámci vášho konta na www.bysquare.com. !!! 

 

Verzia 1.96a 

13.03.2019

Interná oprava

V číselníku tovarov bola vykonaná interná oprava problému, ktorý mohol nastať za určitých zriedkavých podmienok pri mazaní tovarovej položky. Chyba sa prejavila následným rozdielom v počiatočnom stave k 1.1.aktuálneho roku oproti koncovému stavu k 31.12. predchádzajúceho roku.

Verzia 1.96 

18.05.2018

GDPR – ochrana osobných údajov, zmeny a možnosti v programe SKLAD

Vzhľadom na GDPR odporúčame v programe využiť nasledovné možnosti:

-      

Prístupové heslo

Odporúčame využívať vstup do programu zadaním hesla. Vo voľbe Služby – Prístupové práva môžete zadať heslo pre tzv. Správcu programu a ďalej zadefinovať pracovníkov, ktorým zadáte ich konkrétne heslo, ktorým sa budú prihlasovať pri spustení programu.

-      

Uloženie výstupnej zostavy do PDF súboru s heslom

Uloženie výstupnej zostavy do súboru PDF s možnosťou zadania hesla pre otvorenie PDF súboru je možné len pri využívaní tzv. „Externého tlačového managera“, ktorý nastavíte vo voľbe Služby  - Parametre prostredia. Externý tlačový manager poskytuje pri zobrazenej výstupnej zostave ovládacie okno „Náhľad tlače“ s viacerými možnosťami – tlačidlami.

Pre nastavenie hesla pre PDF súbor kliknite pri zobrazenej výstupnej zostave na tlačidlo „Konfigurácia“, vyberte záložku PDF a zaškrtnite nastavenie „Zašifrovať dokument“. Následne zadajte „Admin-heslo“ a taktiež „Užívateľ-heslo“. Admin heslo by mal poznať len správca programu, užívateľ heslo môže poznať radový pracovník s programom. PDF súbor je možné otvoriť po zadaní jedného z týchto dvoch hesiel. Heslá sa uchovajú na počítači, na ktorom je program nainštalovaný, nie je ich potrebné opätovne nastavovať pred tvorbou PDF súboru.

PDF súbor vytvoríte tlačidlom „Uložiť ako..“ – PDF, pričom jeho otvorenie je možné len po zadaní hesla.

-      

Archivácia dát s heslom

Pri vykonávaní archivácie môžete v prípade potreby pri zadávaní umiestnenia na uloženie archivácie zaškrtnúť nastavenie „Skomprimovaný súbor s heslom“. Následná budete pred vykonaním archivácie vyzvaný na zadanie hesla a bude vytvorená archivácia na zadanom umiestnení ako tzv. ZIP súbor, ktorý je možné rozbaliť len po zadaní hesla.

Heslo si dôkladne zapamätajte, pretože program toto heslo neuchováva ! Heslo pri archivácii je iné ako heslo pri tvorbe PDF súboru výstupnej zostavy.

V prípade obnovovanie zaheslovanej archivácie program automaticky vyzistí, že v umiestnení s archiváciou sa nachádza skomprimovaný zaheslovaný archív a vyzve Vás na zadanie hesla.

26.04.2018

VIACNÁSOBNÁ TLAČ ŠTÍTKOV TOVAROV

V aktuálnej verzii je možné zadať pri tlači štítkov (či už vo výpisoch, alebo pri tlači príjemky) počet kópií tlače štítkov. Toto číslo znamená, koľkokrát sa vytlačí štítok ku každému tovaru, ktorý bol vybraný na tlač, alebo ktorý sa nachádzal v príjemke. 

 

02.03.2018

TLAČ SUMY ZÁKLADOV TOVAROV S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU NA TLAČIVE FAKTÚRY

 

V aktuálnej verzii sa v tlačive faktúry, a hromadnej faktúry, ak je táto vystavená na odberateľa, ktorý je platcom DPH, a obsahuje tovary s prenesenou daňovou povinnosťou (na doklade majú DPH=0 a majú v číselníku tovarov zaškrtnutý príznak Prenesená daňová povinnosť ), tlačí sumár základov týchto tovarov. Zároveň sú tieto tovary v tlačive faktúry vizuálne oddelené od ostatných tovarov. 

23.01.2018

TLAČ INFORMAČNÉHO TEXTU NA TLAČIVE FAKTÚRY

V parametroch programu pribudol v záložke Fakturácia parameter: Tlačiť text "Prenesená daňová povinnosť" na faktúre s tovarmi s prenesenou daňovou povinnosťou. Ak je tento parameter zaškrtnutý, tak sa na faktúre, v prípade ak obsahuje tovary s prenesenou daňovou povinnosťou, automaticky vytlačí text: Prenesená daňová povinnosť.

ÚPRAVA FUNKCIONALITY EXPORTU DO JÚ A PÚ – RIEŠENIE EXPORTU KOMODÍT VZHĽADOM NA PRENESENÚ DAŇOVÚ POVINNOSŤ

Vo funkciách export do JÚ a export do PÚ, prebehlo pridanie funkcionality ohľadne exportu komodít, pre ktoré platí prenesená daňová povinnosť.

Pri exporte sa prenášajú aj pridané informácie o tovaroch, na ktoré sa uplatňuje prenesená daňová povinnosť. Sú to tovary z dodacích listov k faktúre, ktoré majú na doklade DPH = 0 a musia mať v číselníku tovarov zaškrtnutý príznak Prenesená daňová povinnosť.

Podmienkou načítania komodít je, aby ste export načítavali minimálne v nasledovnej verzii účtovníctva: 

Podvojné účtovníctvo v. 2.93

Jednoduché účtovníctvo v. 1.96a

 

Verzia 1.95

 17.01.2018
PRENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ + MOŽNOSŤ TLAČE ČÍSLA COLNÉHO SADZOBNÍKA NA FAKTÚRE
V číselníku tovarov pribudol príznak - Prenesená daňová povinnosť (nulovať DPH). Tovarom so zaškrtnutým príznakom sa pri vytváraní výdajky pre odberateľa, ktorý je platcom DPH, uplatní nulová DPH. Pri zmene odberateľa vo výdajke sa pre takéto tovary mení daňová hladina automaticky podľa toho, či je tento platcom DPH. Program na prípadnú zmenu hladiny DPH upozorní hláškou.

V číselníku tovarov pribudol aj príznak FA, ktorý sa nachádza priamo za políčkom Číslo CS. Po zaškrtnutí tohto príznaku sa tlači pre takýto tovar na tlačive tuzemskej faktúry (aj hromadnej) číslo colného sadzobníka, ak je zadané. Tento príznak sa zaškrtáva automaticky pri zaškrtnutí príznaku - Prenesená daňová povinnosť (nulovať DPH)!

20.12.2017
EXPORT DO E-SHOPU – ZÁKLADNÉ XML
Bola vytvorená nadstavba na základný všeobecný export dát do e-shopu, ktorá umožňuje vytvoriť XML súbory so základnými údajmi, potrebnými pre eshop.

Cena nadstavby je paušálny doplatok 90, - eur bez Dph.  V prípade potreby úprav budú tieto platené platnou hodinovou sadzbou.

Výsledkom exportu sú XML súbory s tovarmi, tovarovými skupinami, kategóriami, náhradnými tovarmi, množstevnými zľavami, možný je aj export obrázkov definovaných v karte tovaru. Exportujú sa len aktívne tovary so zaškrtnutým nastavním "Eshop".

Na definovanie kategórií je potrebné naplniť číselník kategórií v tovarových číselnikoch. Kategóriu tovaru následne určuje tovarová skupina 1 z karty tovaru, ktorá musí mať určené, do ktorej kategórie patrí.

Súbory je možné nakopírovať na zvolené umiestnenie, alebo na FTP server.

Podrobný popis export s popisom obsahu XML súborov si môžete zobraziť tlačítkom v okne export.

SKÚŠOBNÝ EXPORT.

Export je možné vyskúšať aj bez zakúpenia nadstavby, kedy sa eportuje prvých 10 tovarov podľa evidenčného čísla.

26.09.2017

 
NOVÝ VÝPIS – VYDANÉ TOVARY PODĽA CS V KG
Vo výpisoch v časti Výkazy pribudol nový výpis s názvom Vydané tovary podľa CS v kg. Výpis sumarizuje váhu vydaných tovarov podľa hmotnosti zadanej v číselníku tovarov. Do výpisu sa zahŕňajú len tovary s vyplnením číslom colného sadzobníka. Podmienkou korektnej funkčnosti je aj správne vyplnená hmotnosť za predanú mernú jednotku, ktorá je uvedená v číselníku tovarov pri danom EVC.

 13.09.2017
REKONŠTRUKCIA POČIATOČNÝCH STAVOV
V menu Služby-Špeciálne funkcie-Iné opravné funkcie pribudla funkcia s názvom Rekonštrukcia počiatočných stavov. Táto funkcia slúži na opravu počiatočných stavov tovarov v aktuálnom roku. Oprava sa vykoná na základe aktuálnych stavov tovarov v predchádzajúcom roku. Predpokladom pre správnu rekonštrukciu sú dostupné dáta predchádzajúceho roku, ktoré sú korektne naplnené. 

8.6.2017
HROMADNÁ ZMENA PREDAJNÝCH CIEN SÁD
V menu Služby-Špeciálne funkcie pribudla funkcia s názvom Hromadná zmena predajných cien sád, ktorá slúži na aktualizáciu predajných cien sád (sada je definovaná ako tovar, ktorý sa skladá z viacerých zložiek/noriem, ktoré má definované v číselníku tovarov). Predajná cena sady sa aktualizuje na základe predajných cien jej jednotlivých zložiek/noriem (ako ich súčet). Vo funkcii sa dajú vyšpecifikovať sady, ktoré sa majú aktualizovať, na základe nasledovných parametrov: EVC, tovarovej skupiny (tovarová skupina 1) a dodávateľa. Vo funkcii sa zadáva aj cenová hladina sady, ktorá sa má aktualizovať. Pred samotnou aktualizáciou je možné vypísať na obrazovku, alebo tlačiareň sady, ktoré sme vybrali na aktualizáciu. 

29.5.2017
HROMADNÁ TLAČ FA NA TLAČIAREŇ
Vo funkcii Opis faktúr (nachádza sa v menu Fakturácia) bola pridaná možnosť hromadnej tlače faktúr priamo na vybranú tlačiareň. V zozname faktúr pribudlo na prvej pozícii zaškrtávacie políčko, pomocou ktorého je možné vybrať viac faktúr. Ak nie je vybraná žiadna faktúra, alebo iba jedna, tak funkcia pracuje ako doteraz, tzn. vytlačí sa faktúra, na ktorej je aktuálne nastavený kurzor. Ak je vybraných viac ako jedna faktúra, tlačidlo na Tlač sa zmení na Hromadnú tlač. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno, kde je možné vybrať výstupnú tlačiareň a počet kópií. Po potvrdení sa vykoná tlač zadaného množstva kópií označených faktúr na vybranú tlačiareň.

 

18.5.2017
PARAMETRE NA ZAOKRUHĽOVANIE SUMY RIADKOV V DL A PL
V parametroch programu v záložke Ceny a DPH pribudli parametre Zaokruhľovanie sumy za riadok DL a  Zaokruhľovanie sumy za riadok PL. Tieto dva parametre určujú, na koľko desatinných miest sa budú zaokruhľovať sumy za jednotlivé riadky PL a DL. Prvotne sú tieto parametre nastavené na 3 desatinné miesta.

 

16.3.2017
NAČÍTANIE DODACIEHO LISTU Z FI. GLOBUS DO PRÍJEMKY
Pri príjme bola pridaná do funkcie Import dokladu možnosť: Elektronický dodací list GLOBUS. Funkcia načíta z dodacieho listu (ďalej DL) všetky potrebné informácie do príjemky. Tento DL musí byť vo formáte .csv s názvom dlglobus.csv. Pred spustením exportu musíte zadať umiestnenie súboru s DL a kód dodávateľa, ktorý sa použije v príjemke.

 

Takto vytvorenú príjemku nechá funkcia otvorenú v stave editácie, aby užívateľ mohol urobiť prípadné úpravy a následne ju môže sám uložiť. Ak DL obsahuje tovary, ktoré sa nenachádzajú v číselníku tovarov, tak funkcia o tom vypíše správu s obsahom týchto tovarov (EAN + názov). Táto správa ostáva uložená v inštalačnom adresári programu Sklad v súbore ImpEVCGlobus.txt. Pri ďalšom importe sa táto správa premaže.

Tieto tovary do príjemky doplnené nie sú. Užívateľ ich musí manuálne doplniť do číselníku tovarov a prípadne spustiť import DL ešte raz.

Verzia 1.95
16.3.2017
NAČÍTANIE DODACIEHO LISTU Z FI. GLOBUS DO PRÍJEMKY
Pri príjme bola pridaná do funkcie Import dokladu možnosť: Elektronický dodací list GLOBUS. Funkcia načíta z dodacieho listu (ďalej DL) všetky potrebné informácie do príjemky. Tento DL musí byť vo formáte .csv s názvom dlglobus.csv. Pred spustením exportu musíte zadať umiestnenie súboru s DL a kód dodávateľa, ktorý sa použije v príjemke.

Takto vytvorenú príjemku nechá funkcia otvorenú v stave editácie, aby užívateľ mohol urobiť prípadné úpravy a následne ju môže sám uložiť. Ak DL obsahuje tovary, ktoré sa nenachádzajú v číselníku tovarov, tak funkcia o tom vypíše správu s obsahom týchto tovarov (EAN + názov). Táto správa ostáva uložená v inštalačnom adresári programu Sklad v súbore ImpEVCGlobus.txt. Pri ďalšom importe sa táto správa premaže.

Tieto tovary do príjemky doplnené nie sú. Užívateľ ich musí manuálne doplniť do číselníku tovarov a prípadne spustiť import DL ešte raz.

7.3.2017
NAČÍTANIE DODACIEHO LISTU (EDL) Z FI. METRO DO PRÍJEMKY
Pri príjme bola pridaná do funkcie Import dokladu možnosť: EDL - elektronický dodací list Metro. Funkcia načíta z dodacieho listu (ďalej EDL) všetky potrebné informácie do príjemky. Tento EDL musí byť vo formáte .csv s názvom dlmetro.csv. Pred spustením exportu musíte zadať umiestnenie súboru s EDL a kód dodávateľa, ktorý sa použije v príjemke.
Takto vytvorenú príjemku nechá funkcia otvorenú v stave editácie, aby užívateľ mohol urobiť prípadné úpravy a následne ju môže sám uložiť. Ak EDL obsahuje tovary, ktoré sa nenachádzajú v číselníku tovarov, tak funkcia o tom vypíše správu s obsahom týchto tovarov (EAN + názov). Táto správa ostáva uložená v inštalačnom adresári programu Sklad v súbore ImpEVCMetro.txt. Pri ďalšom importe sa táto správa premaže.

Tieto tovary do príjemky doplnené nie sú. Užívateľ ich musí manuálne doplniť do číselníku tovarov a prípadne spustiť import EDL ešte raz.

7.2.2017
SWIFT – ZVÄČŠENIE ROZSAHU
Bol rozšírený rozsah údaja SWIFT z dôvodu výskytu označení SWIFT pri niektorých bankách v dĺžke 11 znakov. Zmena sa prejaví pri zadávaní bankového účtu Vášho partnera v adresári firiem, alebo pri Vašom bankovom účte.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak používate aj iné programy TP SOFT, je nutné nainštalovať si novú verziu aj týchto programov, obsahujúcu tiež rozšírenie údaja SWIFT.

6.12.2016
CENOVÉ PONUKY
V programe pribudla možnosť zadať v číselníku typov odberateľských objednávok ako typ objednávky možnosť Cenová ponuka. Objednávky tohto typu sa potom nezobrazujú v zozname odberateľských objednávok. Vznikla pre ne v menu Objednávky špeciálna voľba - Cenové ponuky. Cenové ponuky nerezervujú množstvá tovaru na stave skladu!!!

24.11.2016
POKLADNIČNÝ DOKLAD NA EURO POKLADNI – PLATBA KARTOU
Ak používate on-line tlač pokladničného dokladu na EURO pokladnici priamo z programu sklad, pre tlačou dokladu si program vypýta spôsob  platby: HOTOVOSŤOU alebo KARTOU.

VYSTAVENIE FA – IFNROMAČNÉ UPOZORNENIE 15 DNÍ OD DODANIA
Pri vystavovaní tuzemskej FA Vás program upozorní červenou hláškou v prípade, ak je dátum vystavenia FA viac ako 15 dní od dátumu dodania FA.

11.11.2016
EDI FAKTÚRA – NOVÝ TYP D01A PRE COOP
V nadstavbe pre EDI komunikáciu bol dopracovaný nový typ faktúry D01A, ktorý sa použije pre vytvorenie EDI súboru pre firmu COOP.

 

POZNÁMKA: formát D01A má nové povinné polia, ktoré s:
-názov objednávateľa: napĺňa sa názvom odberateľa
-názov miesta dodania: napĺňa sa údajom „konečný príjemca“ z hlavičky FA
-názov fakturačného miesta: napĺňa sa údajom „príjemca“ z hlavičky FA

7.11.2016
TLAČ ŠTÍTKOV NA TOVARY – ZAOKRÚHLENIE JEDNOTKOVEJ CENY
Pri tlači štítkov na tovary bola doplnená možnosť vybrať počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhli a vytlačí jednotková cena tovary (cena za jednotku). Možnosti sú 0,1,2,3,.

17.10.2016
INTERNÉ ZMENY, OPRAVY ŠTATISTIKY ODBERATEĽA a GRAFU ROČNÝCH TRŽIEB
Boli vykonané interné zmeny prípadne oprava štatistík odberateľov pri výpise aj z minulých rokov a oprava grafu ročných tržieb.

 

14.10.2016
MOŽNOSŤ SPUSTIŤ OPRAVU TOVARU PRIAMO Z OKNA INFORMÁCIE O TOVARE

V novej verzii pribudla možnosť spustiť editáciu vybraného tovaru priamo z okna Informácie o tovare kliknutím na tlačidlo „Ceruzka“. Po kliknutí sa otvorí okno opravy číselníka tovarov.

 

 27.9.2016
PRIDANÁ MOŽNOSŤ ZOBRAZIŤ DÁTA Z UZAVRETÝCH ROKOV V NIEKTORÝCH VÝPISOCH
V novej verzii je umožnené zobraziť pri výpisoch: Štatistiky-Odberatelia-Predaj za mesiac/rok, Štatistiky-Odberatelia-Rozdiel predaja za dve obdobia a Grafy-Vývoj tržieb a ziskov po mesiacoch aj dáta z uzavretých rokov.

ÚPRAVY VO FORMULÁRI ZADÁVANIA REKLAMÁCII
V novej verzii boli urobené úpravy vo formulári zadávania reklamácii. Boli rozšírené polia: Popis a Riešenie. Pre tieto polia už neplatí obmedzenie na max. 7 riadkov. Zároveň je pri nahrávaní reklamačného listu viditeľných menej položiek tovarov.
Týmto zmenám bolo prispôsobené aj tlačivo reklamačného listu – boli adekvátne rozšírené polia na zobrazenie Popisu, nezhody, chyby a Návrhu riešenia reklamácie.

24.7.2016
PRÁVO NA OPRAVU PRÍJEMKY NA CESTE
V právach užívateľov je možné nastaviť užívateľovi právo opravovať príjemku typu „Na ceste“ pri zakázaní opravy bežných príjemiek.

15.7.2016
PRÍJMOVÝ LIST NÁKUPU TOVARU – SUMÁRNE ZA TOVAR
V parametroch programu na záložke OSTATNÉ môžete nastaviť, aby sa na tlačive  príjemky opakujúci sa tovar vytlačil sumárne za evidenčné číslo a nákupnú cenu tovaru. Toto nastavenie sa týka nákupného pohybu, t.j. typu „A“.

6.7.2016

INTERNÉ OPRAVY
Bola vykonaná interná oprava, pretože pri vstupe do zamazania tovaru v číselníku tovarov mohlo dôjsť k vymazaniu počiatočných stavov daného tovaru, aj keď bolo následne zmazanie tovaru zamietnuté.

19.5.2016

ZOBRAZOVANIE RECYKLAČNÉHO POPLATKU – PODĽA KS/KG
Pri zadefinovaní recyklačného poplatku vo voľbe Číselníky-Tovary-Kategórie recyklačných poplatkov bola doplnená možnosť nastaviť pre konkrétny kód poplatku, či je jeho zadaná sadzba za 1 kg, alebo za 1 ks tovaru. Doteraz sa očakávala len sadzba za 1 kg, pričom tovar musel mať zadanú váhu v číselníku tovarov.

 

Zároveň bolo rozšírený kód RP na 10 znakov, pretože rôzny poskytovatelia recyklácie používajú rôzne označenia. Podľa potreby môžete do číselníka kategórií RP doplniť nové kódy RP.

POZNÁMKA: V súvislosti s týmito zmenami boli vykonané príslušné zmeny v programe POKLADŇA, ak teda používate aj tento program, je potrebné nainštalovať novú verziu aj tohto programu.

POZNÁMKA 2: V súvislosti s týmito zmenami bola upravená štandartná zostava DL a FA, na ktorých sa RP vypisuje. Ak ste si medzitým upravili prípadné vlastné zostavy, je potrebné do nich preniesť nové pole pre výpis RP zo štandartnej zostavy.

10.05.2016
NOVÉ OPRAVNÉ FUNKCIE
V programe pribudli nové opravné funkcie, ktoré sa nachádzajú v menu Služby/Špeciálne funkcie/Oprava chýb kontroly ÚZ. Tieto funkcie slúžia na odstránenie chýb, ktoré odhalí Kontrola ÚZ. Pribudli nasledovné funkcie:

 

Chýbajúca hlavička - bežná odb. objednávka – doplní chýbajúcu hlavičku odb. objednávky
Chýbajúca hlavička - dod. objednávka - doplní chýbajúcu hlavičku dod. objednávky
Chýbajúce položky - bežná odb. objednávka – vymaže hlavičku zadanej odb. objednávky, ktorá nemá položky
Chýbajúce položky - dod. objednávka – vymaže hlavičku zadanej dod. objednávky, ktorá nemá položky
Chýbajúce položky – mesačná príjemka – vymaže hlavičku zadanej mesačnej príjemky, ktorá nemá položky
Chýbajúce položky – mesačná výdajka – vymaže hlavičku zadanej mesačnej výdajky, ktorá nemá položky
Duplicitná veta v sOlist – odstráni duplicitnú vetu k existujúcej odb. objednávke
Duplicitná veta v sOlistd – odstráni duplicitnú vetu k existujúcej dod. objednávke

 

14.01.2015
AUTOMATICKÝ PRÍJEM VÝROBKU PRI JEHO VÝDAJI
V parametroch programu, v záložke Vstupy je možné zapnúť funkcionalitu – Pri výdaji výrobku vytvoriť automaticky príjemku.

 

Táto zabezpečí to, že pri výdaji výrobku (tovar zložený z noriem) sa automaticky vytvorí príjem tohto výrobku. Príjem sa vykoná do pohybu, ktorý je tiež možné nastaviť v Parametroch programu v záložke Vstupy – Pohyb pre príjem výrobkov.

Výrobok sa pri zapnutej funkcii vydá aj prijme v nákupnej cene, ktorá je vypočítaná ako súčet nákupných cien jednotlivých zložiek tohto výrobku.

Zapnutím tejto funkcie odpadá potreba vykonania príjmu výrobku pred jeho výdajom, resp. nedochádza k vydávaniu výrobku do mínusu.
 

IMPORT VÝROBKOV DO ČÍSELNÍKU TOVAROV Z .CSV SÚBORU
V programe pribudla funkcia Import výrobkov do číselníku tovarov z .csv súboru, ktorá sa nachádza v menu Služby-Import.

 

Funkcia očakáva ako vstup .csv súbor v nasledovnej štruktúre: EVC výrobku;Názov výrobku;EVC zložky;Mn zložky

 

Ukážka súboru:
56-123400;BL-ANT,378N4002SA,NEREZ,30KG,SADA N;56-2592
;;56-0163;2
;;56-224400;1 

Jednotlivé údaje musia byť oddelené bodkočiarkou. Prvý riadok súboru nesmie obsahovať popisy stĺpcov.

Do číselníku tovarov sa prenesú výrobky, ktorých nákupná cena je sumou nákupných cien jednotlivých zložiek, takisto sa vypočíta aj váha výrobku.

V parametroch importu je možné zadefinovať aj ďalšie údaje, ktoré sa importujú do číselníku: koeficienty pre výpočet predajných cien (iba PC1 a PC2) – týmito koeficientami sa násobí nákupná cena výrobku. Ďalej sa dá ešte v parametroch nadefinovať výrobca, dodávateľ a tovarová skupina 1 a 2.

 

Ak pri importe už výrobok v číselníku tovarov existuje, zmažú sa jeho zložky a nanovo sa nahrajú podľa importného súboru, pričom sa upraví nákupná cena, predajné ceny a hmotnosť výrobku podľa zložiek.

 29.12.2015
ZOBRAZOVANIE RECYKLAČNÉHO POPLATKU NA DAŇOVÝCH DOKLADOCH
Od 1.1.2016 majú výrobcovia elektrozariadení podľa §34 ods.1 písm.d) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch povinnosť uvádzať na daňovom doklade recyklačný poplatok.
V programe v novej verzii pribudol číselník Kategórie recyklačných poplatkov, ktorý sa nachádza v menu Číselníky-Tovary. Tento číselník obsahuje aktuálny zoznam kategórii recyklačných poplatkov + prislúchajúce sadzby v Eur/kg.
V číselníku tovarov pribudla položka "Kategória RF" (Eur/kg). Pre korektné fungovanie zobrazovania poplatkov je nevyhnutné v číselníku tovarov pri dotknutých tovaroch vyplniť hmotnosť tovaru a kód kategórie recyklačného poplatku.
Údaj o výške recyklačného poplatku sa zobrazí automaticky pri každom dotknutom tovare na tlačivách Dodací list a Faktúra (aj hromadná) – vždy len za podmienky, že daný tovar má vyplnený údaj o hmotnosti a kód kategórie recyklačného poplatku.
POZNÁMKA: Výpis recyklačného poplatku je informatívna záležitosť, predpokladá sa, že recyklačný poplatok je zahrnutý v predajnej cene tovaru, to znamená, že vypisovaná výška recyklačného poplatku nenavyšuje sumu dokladu.

Verzia 1.94

9.11.2015
VÝPIS NEKRYTÝCH VÝROBKOV PODĽA STAVU ZLOŽIEK NA SKLADE
Ak máte definované tovary - výrobky so zložkami (normami), t.j.so zoznamom položiek, z ktorých sa výrobok skladá, môžete použiť výpis STAV SKLADU – VÝROBKY-KRYTIE ZLOŽKAMI na získanie informácie, či je určité množstvo výrobku kryté disponibilným stavom zložiek na sklade, alebo nie a koľko kusov zložiek chýba pre jednotlivý výrobok.
V danom výpise zadáte požadované množstvo výrobku. Môžete použiť filter na tovary pre zistenie krytia len určitej skupiny výrobkov, môžete dať vypísať len nekryté tovary, alebo naopak len kryté apod.
UPOZORNENIE: Krytie výrobkov sa určuje z aktuálneho disponibilného množstva zložiek. Ak pri výpise určíte výpis za viac skladov, krytie sa posudzuje vzhľadom na stav zložiek sumárne na všetkých daných skladoch.

!!! Pri výpise krytia viacerých výrobkov sa krytie každej opakujúcej zložky posudzuje vzhľadom na ten istý aktuálny disponibilný stav, neporovnáva sa  na priebežné poníženie stavu zložky z uplatnenia v predchádzajúcom výrobku.
 
Pre zistenie informácie, koľko je chýbajúcich zložiek na viacero výrobkov naraz použite pri výpise nastavenie Sumárne Mn za chýbajúce zložky.

 

 

 

5.11.2015
KONTROLA STAVU ZLOŽIEK PRI VÝDAJI VÝROBKU
V parametroch programu na záložke VSTUPY môžete nastaviť, aby pri výdaji tovaru, ktorý sa skladá zo zložiek, program skontroloval dostupnosť zložiek, t.j. či je ich dostatok na stave skladu pre vydávané množstvo výrobku.
Môžete nastaviť, aby Vás program len upozornil formou otázky pri nedostatku stavu zložiek, alebo aby vôbec nepovolil vydať daný tovar.

 

2.10.2015
VÝPISY – VÝKAZY – DENNÚ KUMULATÍV S ÚDAJMI Z AUTOSERVISU
Vo výpise VÝKAZY – DENNÝ KUMULATÍV sa zahŕňajú aj údaje z ukončených zákaziek z programu Autoservis, ak ho používate. Tým je možné napr. priamo z výpisu porovnať dennú tržbu v pokladni s týmto výpisom, pretože obsahuje aj údaje o zákazkách vysporiadaných cez pokladňu.

 30.9.2015
VÝPISY – REKAPITULÁCIA POHYBOV
Boli zrýchlené výpisy rekapitulácie pohybov, čo sa prejaví predovšetkým pre väčších dátach.

 

EXPORT / IMPORT DOKLADU – PAMÄTANIE CESTY PRE UŽÍVATEĽA
Vo funkciách Export resp. Import dokladu sa zadaná cesta na uloženie resp. načítanie prenášaného dokladu zapamätá pre prihláseného užívateľa.

 

12.8.2015
UKONČENIE PROGRAMU PRI NEČINNOSTI
Vo voľbe Služby – Parametre prostredia môžete nastaviť počet minút, po ktorých sa program automaticky ukončí v prípade, že sa s počítačom danú dobu nepracovalo, t.j. nepoužili ste klávesnicu, alebo myš počítača. Ukončenie programu sa nevykoná v prípade, že máte rozpracovaný doklad a pri vybraných funkciách ako ročná uzávierka, archivácia dát a pod.

 

7.8.2015
EXPORT / IMPORT MEDZI SKLADMI – URČENIE ADRESÁRA PRE EXP.DÁVKU
Vo funkciách Export medzi skladmi a Import medzi skladmi je možné vybrať ľubovoľné umiestnenie na uloženie, či načítanie exportnej dávky. Je možné použiť vyhľadávacie tlačítko. Vybrané umiestnenie sa zapamätá.

 

31.07.2015
VÝPIS GRAFY – MOŽNOSŤ VYLÚČIŤ KONKRÉTNE FIRMY Z VÝPOČTU TRŽIEB A ZISKOV
Vo výpisoch, v časti Grafy – Vývoj tržieb a ziskov po mesiacoch a Mesačný vývoj tržieb a zisku pribudla možnosť vylúčiť konkrétne firmy z výpočtu tržieb a ziskov (keď sa nezoberú do úvahy doklady vystavené na tieto firmy). Táto možnosť sa sprístupní po kliknutí na zaškrtávadlo Vylúčiť firmy.

 15.07.2015
INTERNÉ ZMENY
Interné zmeny ohľadom stavu nedostupnosti tlačiarne, špecifických stavov pri odosielaní dokladu mailom a pod. 
 

Verzia 1.93
19.02.2015
ÚPRAVA VÝPISU ŠTATISTIKY – ODBERATELIA – PREDAJ ZA MESIAC/ROK
Bolo vykonané spresnenie vypisovaných hodnôt pre výpis zo všetkých skladov. 
 

10.02.2015
ÚPRAVA OPISU FAKTÚRY
Bola vykonaná úprava opakovaného opisu faktúry, týkajúca sa zobrazenia zľavy na faktúre. 
 

18.12.2014
VÝPIS STAVU SKLAD – DISPONIBILNÉ MNOŽSTVO
Pri výpise stavu skladu „AKTUÁLNY STAV SKLADU“ môžete nastaviť, aby sa vypisovalo disponibilné množstvo tovarov, t.j. množstvo po zohľadnení rezervovaných množstiev. Toto nastavenie má význam len v prípade súčasného nastavenia „Sumovať nákupné ceny“.

 Verzia 1.93

12.11.2014

PRÍJEMKA, VÝDAJKA – OPRAVA ZADÁVANIA ÚDAJOV
Bola odstránená chyba, ktorá za určitých okolností mohla spôsobiť neaktívnosť položky Mn na doklade, alebo prenos položky do dokladu bez názvu a cien, alebo v príjemke zlý posun kruzora z položky na položku pri použití tlačítka „Zmena odbytových cien“.

ČÍSELNÍK TOVAROV – ZMENA PORADIA POLOŽIEK
V číselníku tovarov bolo zmenené poradie zadávanie niektorých položiek a údaje Minimum a Maximum boli presunuté z druhej záložky na prvú záložku.

5.11.2014
PRÍJEMKA – ZMENA PORADIA ZADÁVANIA ÚDAJOV
Z interných dôvodov bola vykonaná zmena poradia zadávania údajov položiek príjemky. Po určení tovaru sa zadáva najprv množstvo tovaru a potom nákupná cena, doteraz to bolo opačne. Aj v prípade tzv. „kompletného nákupu“ sa zadáva nákupná cena nakoniec a pred ňou sa prípadne zadáva clo resp. dovozná prirážka.

  

 Verzia 1.92
29.10.2014
- interné úpravy pri načítaní kópie objednávky do dodacieho listu, kedy mohla byť za určitých okolností uplatnená  zľava aj na tovary s  akciovou cenou

1.10.2014
VÝPIS – ŠTATISTIKY ODBERATEĽOV
Z jednotlivých výpisov štatistík odberateľov boli vylúčené údaje z pohybu „VP_“, t.j. doklady o úhrade FA v hotovosti cez registračnú pokladnicu.

5.9.2014
VÝPIS PONUKOVÉHO LISTU – ŠPECIÁL NA ODBERATEĽA.

Pri výpise ponukového listu typu „Špeciál na odberateľa“ môžete po zadaní čísla odberateľa nastaviť určenie „Tlačiť iba tovary s odberom“, pri ktorom sa do ponukového listu zahrnú len tie tovary, ktoré daný zákazník od Vás odobral.

7.8.2014
SÚVISIACE TOVARY, KONKURENČNÉ CENY.

V číselníku tovarov môžete na skladovej karte nastaviť zoznam tzv. súvisiacich tovarov a zoznam konkurenčných cien tovaru u iných predajcov.
Tieto zoznamy majú momentálne funkčnosť len pri exporte na EShop pre vybraných užívateľov programu. Dodatočnú funkčnosť je nutné konzultovať s firmou TP soft.

4.7.2014
VÝPIS - ŠTATISTIKA ODBERATEĽOV ZA MESIAC/ROK S ÚDAJMI O ZISKU

Pri výpise štatistiky odberateľov za mesaic/rok môžete nastaviť, aby sa okrem obratov vypísal aj zisk v jednotlivých vypisovaných obdobiach. Zisk sa sa vypíše, ak nastavíte príslušný parameter pred výpisom a ak máte právo na výpis informácií o zisku. Údaje o zisku sa vypíšu v druhom riadku.

12.6.2014
OBJEDNÁVKY ODBERATEĽOV A DODÁVATEĽOV– TEXT NA KONCI TLAČIVA

Pri zadávaní objednávky odberateľa aj dodávateľa môžete zadať tlačítkom „Text na objednávke“ ľubovoľný text na koniec objednávky. V parametroch programu môžete nastaviť preddefinovaný text so zoznamu pripravených textov, ktorý sa automaticky predznačí pri novej objednávke.

12.6.2014
ŠTATISTIKA „KONKRÉTNY ODBERATEĽ – TOVARY“ – VÝPIS  ZISKU

Pri výpise Štatistiky – Odberatelia – Konkrétny odberateľ-tovary bola doplnená možnosť vypísať aj údaje o priemernom zisku. Pre túto možnosť zaškrtnite príslušné nastavenie v pravej časti okna výpisov.
 

16.5.2014
OBJEDNÁVKY ODBERATEĽOV A DODÁVATEĽOV– POPISNÝ TEXT K POLOŽKÁM
Pri nahrávaní objednávok môžete ku každej vydávanej položke zadať tzv. „POPISNÝ TEXT“ o dĺžke 30 znakov. Tento text sa zapamätá len pre daný doklad. Text môžete použiť napr. na informáciu o kusovom výrobnom čísle danej položky a pod.. Popisný text je zobrazovaný v zozname objednávok v spodnej tabuľke s položkami.

Na možnosť zadávania popisného textu položiek objednávok je potrebné zapnúť príslušný parameter vo voľbe Služby – Parametre programu – Objednávky, osobitne pre odberateľské a osobitne pre dodávateľské objednávky.
V parametroch môžete tiež nastaviť, či sa bude text tlačiť na tlačive objednávky, alebo nie, ak tlačíte štandardnú zostavu. Ak máte vytvorenú vlastnú zostavu, je potrebné vykonať v nej zmeny, alebo vytvoriť novú zostavu.

24.4.2014
PREDDEFINOVANÝ TEXT PRE ZAHRANIČNÚ FAKTÚRU

V parametroch programu môžete osobitne preddefinovať tex na začiatku a na koniec FA pre zahraničnú faktúru.

1.4.2014
Drobné úpravy v exporte a  importe dát medzi skladmi, vedľajším a hlavným počítačom.

1.3.2014
ZMENA CIEN PRI PRÍJME – ZMENA AKCIOVEJ CENY
Pri zmene odbytových cien pri nahrávaní príjemky bola doplnená možnosť zmeniť aj akciovú cenu a zaradenie tovaru do akcie. Pre túto možnosť je potrebné nastaviť príslušný parameter v parametroch programu na záložke CENY A DPH.

6.2.2014
DODACÍ LIST – POPISNÝ TEXT K POLOŽKÁM
Pri nahrávaní dodacieho listu môžete ku každej vydávanej položke zadať tzv. „POPISNÝ TEXT“ o dĺžke 30 znakov. Tento text sa zapamätá len pre daný DL. Text môžete použiť napr. na informáciu o kusovom výrobnom čísle danej položky. Popisný text je zobrazovaný v zozname DL v spodnej tabuľke s položkami.
Na možnosť zadávania popisného textu položiek DL je potrebné zapnúť príslušný parameter vo voľbe Služby – Parametre programu – Vstupy.
V parametroch môžete tiež nastaviť, či sa bude text tlačiť na FA, alebo nie, ak tlačíte štandartnú zostavu FA. Ak máte vytvorenú vlastnú zostavu, je potrebné vykonať v nej zmeny, alebo vytvoriť novú zostavu.
 

27.1.2014
FAKTÚRA – ČÍSLO PÔVODNEJ FA
Pri tvorbe FA môžete v hlavičke FA zadať údaj „Číslo pôvodnej FA“. Môžete to využiť pri tvorbe dobropisu Vášmu odberateľovi. Tento údaj sa tlačí na faktúre a v prípade, že vykonávate export do účtovníctva TP SOFT, prenáša sa do účtovnej dávky.

EXPORT DO ÚČTOVNÍCTVA – ÚDAJE PRE KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
Bol upravený export do JU resp. PU, ktorý od tejto verzie prenáša v účtovnej dávke pri nových odberateľov aj IČO, IČDPH, DIČ a adresu a tiež číslo pôvodnej FA pri dobropisoch vystavených v sklade. Tieto údaje sú potrebné pre potreby kontrolného výkazu DPH

VÝPISY – PODKLAD PRE INTRASTAT
Vo výpise podkladu pre intrastat vo voľbe Výpisy – Výkazy bolo doplnené vypisovanie sumy za mnozžstvo vypisovanej položky v nákupnej cene tuzemskej a sumy v cudzej nákupnej cene. Suma v cudzej mene má význam v prípade, že máte pri tovare v číselníku zadanú NC v cudzej mene a príjem zadávate cez tzv. „kompletný nákup“.
Zároveň bolo doplnené vypisovanie sumy prijatého množstva za položku a popis kódu, ak ste tento doplnili do číselníka kódov colného sadzobníka.

ČÍSELNÍK KÓDOV COLNÉHO SADZOBNÍKA
Vo voľbe Číselníky – Tovary bol doplnený nový číselník KÓDY COLNÉHO SADZOBNÍKA, v ktorom si môžete tvoriť zoznam kódov sadzobníka, ktoré používate, aj s popisom. Tento popis sa tlačí aj vo výpise PODKLAD PRE INTRASTAT.

Verzia 1.91
16.1.2014
IBAN NA TUZEMSKOM TLAČIVE FA OD 1.1.2014
Na faktúrach s dátumom vystavenia 1.1.2014 a vyššom sa v hlavičke bude tlačiť automaticky IBAN Vášho účtu, namiesto doterajšieho bežného čísla účtu. Táto zmena je v súvislosti so zmenami v medzibankovom styku od februára 2014.
IBAN musíte doplniť do údajov Vášho účtu vo voľbe Číselniky - Vaše bankové účty.

UPOZORNENIE: IBAN Vám nebude tlačiť, ak máte vytvorené vlastné upravené tlačivo FA, pretože nová verzia nemá dopad na upravené zostavy. Potrebné je vytvoriť si nové vlastné tlačivo z novej štandartnej zostavy.
Možnosť je z novej štandartnej zostavy preniesť do vlastnej zostavy len položky o účte z hlavičky FA. V takom prípade je najlepšie si spraviť z novej štandartnej zostavy dočasnú kúpiu, tú otvoriť v editácii, označiť a cez CTRL+C zapamäť príslušné položky. Následne si otvorte vlastnú zostavu, zmažte doterajšie položky o účte a stlačením CTRL+V vložte nové položky a umiestnite ich podľa potreby. Nakoniec zmažte dočasnú kópiu štandartnej zostavy.

11.1.2014
VÝKAZ PREDAJA
Bola vykonaná zmena pri výpočte priemerného zisku.

Verzia 1.90
03.12.2013
DODACÍ LIST – VÁHA BRUTTO Aj NETTO
Na DL sa môže zobraziť aj váha bruto aj netto, t.j. váha bez obalov, ak to nastavíte v parametroch programu na záložke Dodacie listy.

20.11.2013
VÝPIS PODKLADU PRE INTRASTAT - OPRAVA
Bola vykonaná oprava výpisu VÝKAZY – PODKLAD PRE INSTRASTAT, pretože do výpisu boli zahrňované aj riadky bez označenia štátu.

20.11.2013
URČENIA TOVARU - VÝPREDAJ

V číselníku tovarov môžete pre konkrétny tovar nastaviť určenie VÝPREDAJ. V takom prípade sa pri výdaji dodacieho listu v sklade ako predajná cena ponúkne hodnota nákupnej ceny tovaru. V prípade odpisu z viacerých nákupných cien sa použije NC z posledného odpisované množstva zo stavu skladu.
Na výpredajový tovar sa neuplatňujú zľavy.

20.11.2013
FILTER NA TOVARY – NEPRÁZDNY ÚDAJ
Pri definovaní výberu tovarov v niektorých výpisoch pomocou tzv. „filtra na tovary“ môžete nastaviť aj podmienku zaškrtnutia tovarov s „neprázdnou“ vybranou položkou.

Verzia 1.89
=========
11.10.2013
Vo voľbe Výpisy je možné pri niektorých zostavách použiť externý tlačový manager, poskytujúci určité výhodné funkcie (hľadanie v zostave, okamžité odoslanie mailom, okamžitý výstup do PDF, ...).
Bola vykonaná úprava, aby v okne Výpisy nastavenie, či použiť tlačový manager, bolo ponúkané podľa toho, ako mate nastavený globálny parameter o jeho použití pre DL a FA v parametroch programu – ostatné. Ak tu aj nemáte nastavené použitie TM pre FA a DL, v okne výpisy TM môžete použiť pre konkrétnu zostavu.

2.10.2013
Oprava tlače hromadnej FA, pri ktorej sa za určitých nastavení mohla prekrývať suma k úhrade s inými textami.

21.7.2013
TLAČ DL – ZORADENIE PODĽA VÁHY
Pri tlači dodacieho listu môžete tesne pred tlačou nastaviť, aby sa položky tlačili zoradené podľa váhy, od najťažšieho tovaru za celkové dodávané Mn po najľahší. Podmienkou je, že máte pri tovaroch zadanú hodnotu VÁHA za jednotku vydávaného množstva.

AUTOMATICKÉ UPLATNENIE DOPRAVNÉHO NA DL PODĽA VÁHY
V programe bola dopracovaná možnosť automatického doplnenia sumy za dopravu podľa celkovej váhy tovarov dodacieho listu. Systém uplatnenia dopravného je postavený na automatickom doplnení položky s evidenčným číslom “_DOPR“ pri zápise DL. Táto položka sa automaticky vytvorí v číselníku tovarov, prvotne s hodnotou DPH 20%. Hodnota dopravného sa zistí z číselníka „DOPRAVNÉ PODĽA VÁHY DL“, ktorý musíte naplniť vo voľbe Číselníky – Tovary.

Položka „_DOPR“ je vedená ako bežná skladová položka, ktorej sa eviduje v programe položkový zoznam výdajov (resp. príjmov, ak ich budete zadávať). Pri uplatnení dopravného na DL sa určí hodnota nákupnej ceny z číselníka hodnôt dopravného a hodnota predajnej ceny pre odberateľa ako nákupná cena prenásobená koeficientom dopravného zadaným v základných dátach  odberateľa. Týmto koeficientom môžete navýšiť, alebo aj znížiť hodnotu dopravného konkrétnemu odebrateľovi. Prednostne má každý odberateľ koeficient 1.

Ak chcete uplatňovať dopravné na DL, nastavte ako prvé príslušný parameter v parametroch dodacích listov, ktorým povolíte uplatňovanie dopravného. Ďalšou podmienkou je, že máte pri tovaroch zadanú hodnotu VÁHA za jednotku vydávaného množstva.

Pri zadávaní položiek dodacieho listu sa v titulku okna priebežne zobrazuje hodnota dopravného, ktoré bude uplatnené pri zápise DL.

Pri vstupe do opravy DL, na ktorom bolo uplatnené dopravné, sa položka „_DOPR“ automaticky vymaže z obsahu DL a pri zápise nanovo vytvorí podľa aktuálnej váhy DL.

18.7.2013
HROMADNÁ ZMENA AKCIOVÝCH CIEN
Vo voľbe Číselníky – Tovary – Tovarové položky bola doplnená možnosť hromadnej zmeny akciových cien výberom tlačítka v hornej tlačítkovej lište. Zmeny(viď.nižšie) je možné vykonať buď pre všetky tovary v číselníku tovarov, alebo pre skupinu tovarov definovanú pomocou „filtra na tovary“.

Hromadná zmena akciových cien umožňuje:
1. Nastaviť automaticky akciovú cenu vybraným tovarom vypočítanú ako zľavnená cena z niektorej z používaných cenových hladín. Pred zmenou musíte zadať percento zľavy, spôsob zaokrúhlenia a určiť cenovú hladinu, ktorá sa vezme ako východzia cena.
2. Zaradiť vybrané tovary do akcie, t.j. nastaví sa daným tovarom príznak „Akcia“.
3. Zrušiť vybrané tovary z akcie, t.j. daným tovarom sa zruší príznak „Akcia“. 

POZNÁMKA: V prípade, že máte v akcii len určitú skupinu tovarov a chcete ich všetky odznačiť z akcie a teda nemať žiadny tovar v akcii, nemusíte samozrejme definovať túto skupinu cez filter na tovary, ale dajte vykonať túto funkciu pre všetky tovary v číselníku, čím rýchlejšie dosiahnete rovnaký výsledok.

PRÍJEMKA – TOVAR NA CESTE
Bola doplnená možnosť nahrať novú príjemku s označením „Tovar na ceste“, kedy sa pri zápise príjemky nenavýšia stavy tovarov na sklade. Takáto potreba môže byť napr. vtedy, keď napr. sa nový tovar ešte nedoplnil na predajni a aby sa teda aby sa nedal cez pokladňu predať.

Pre využitie tejto možnosti pri nahrávaní novej príjemky je potrebné zaškrtnúť v okne príjemky nastavenie „Tovar na ceste“.

Zrušenie označenia „Tovar na ceste“ a tým povýšenie stavu skladu vykonáte v zozname príjemiek nastavením sa na danú príjemku a výberom tlačítka „Zápis tovaru na ceste“.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
- Príjemka s označením „Tovar na ceste“ je zobrazovaná bledo-fialovou farbou.
- Označenie „Tovar na ceste“ sa dá nastaviť len pri novej príjemke, nie pri oprave bežnej príjemky.
- Prijaté množstvá tovarov v príjemke „Tovar na ceste“ nenavyšujú stav skladu, ale v bežných typoch výpisov sú zahrnuté, pretože sa jedná o normálny evidovaný doklad.
- V rýchlom zobrazení skladovej karty cez rýchlu informáciu o tovare Ctrl+F sú príjemky „Tovar na ceste“ zobrazené inou farbou a ich množstvá nie sú zahrnuté v konečnom stave zobrazeného tovaru.
- Niektoré dôležité funkcie nie je možné vykonať, ak máte aspoň jednu príjemku „Tovar na ceste“, musíte tieto doklady zmeniť na bežné príjemky. Sú to funkcie ako inventúra, mesačná uzávierka a pod.

Právo označiť novú príjemku ako „Tovar na ceste“ má správca programu, alebo bežný užívateľ, ktorému je potrebné nastaviť toto právo v zozname jeho práv.

Verzia 1.88
26.6.2013
ZAHRANIČNÁ FAKTÚRA - OPRAVA
Bola vykonaná oprava tlače zahraničnej FA, kedy za určitých okolností nedochádzalo k prepočtu celkovej sumy kurzom.

7.6.2013

ŠTATISTIKA DODÁVATEĽOV - ZORADENIE
Vo výpise štatistiky dodávateľov je možné zvoliť zoradenie výpisu aj podľa obratov zadaného obdobia pre výpis, doteraz bola možnosť len zoradenia za ročný obrat.

PRÍJEM, VÝDAJ – ZORADENIE POLOŽIEK DOKLADU
Pri zadávaní novej príjemky/výdajky, alebo pri oprave dokladu je možné nastaviť zoradenie položiek podľa evidenčného čísla, podľa názvu, alebo chronologicky podľa zadávanie (bolo doteraz). Pre zmenu zoradenia kliknite na farebný titulok stĺpca Ev.č., alebo Názov, pre chronologické zoradenie kliknite na šípku vľavo tesne nad tabuľkou s položami. Zmena zoradenia sa vykoná len pre rozpracovný doklad, pri vstupe sa vždy nastavuje chronologické zoradenie.

16.5.2013
INTERNÉ ÚPRAVY
Interné úpravy, ktoré by mali minimalizovať zrušenia nastavení poradia a šírky stĺpcov v tabuľkách, predovšetkým pri práci viacerých užívateľov na sieti. Od tejto verzie sa toto nastavenia pamätá v samostatnom súbore osobitne pre každého užívateľa programu, čo môže aj mierne zvýšiť rýchlosť zobrazovania okna s tabuľkou.

PONUKA VÝBER NC – LEN KLADNÉ MN
V prípade, že máte nastavený spôsob výdaja VÝBEROM NC, je možné v parametroch programu – VSTUPY nastaviť, aby sa Vám zobrazili pri výdaji len kladné množstvá vydávaného tovaru.

INFORMÁCIA O TOVARE CTRL+F
V prehľade skladovej karty cez informáciu o tovare Ctrl+F je možné zobraziť graf o množstevnej predajnosti a ziskovosti daného tovaru. Pre zobrazenie grafu je potrebné nastaviť príslušný parameter v parametroch programu – OSTATNÉ pre správcu programu, alebo v právach jednotlivých užívateľov.

PRÍJEMKA
Pri oprave príjemky sa riadky tovarov, v ktorých vykonáte nejakú zmenu cez tlačítko Oprava zobrazia s šedým podkladom. Toto odlíšenie sa zobrazí len pre dobu opravy príjemky.

26.4.2013
- pre používateľov exportu do systému EDI bol v adresári firiem zavedený údaj „Identifikátor“ odberateľa v systéme EDI. Tento údaj sa prenáša do súboru faktúry pre EDI.
- iné drobné interné zmeny
- oprava chyby pri tlači objednávky

15.4.2013
URČENIE TOVARU AKTÍVNY/NEAKTÍVNY 
V číselníku tovarov môžete tovaru nastaviť, či je aktívny, alebo nie. Prednastavený je stav „aktívny“. Neaktívne tovary nie je možné zadať do príjemky, výdajky ani objednávky. V nápovede Ctrl+F1 na tovary pri zadávaní evidenčného čísla sú neaktívne tovary zobrazované slabou šedou farbou.

ODBERATELIA – ZADANIE ZOZNAMU PREVÁDZOK
V číselníku adresár firiem môžete konkrétnej firme zadať zoznam „prevádzok“ v  základných dátach firmy na záložke „Prevádzky“. Tento zoznam si môžete zobraziť pri nahrávaní DL a objednávky odberateľa a vybrať z neho požadované miesto v prípade, že nastavíte možnosť zadávať prevádzky pri DL a OBJ.

DODACÍ LIST - MIESTO PREVÁDZKY ODBERATEĽA
Pri nahrávaní dodacieho listu môžete zadať údaj „Prevádzka“. Využitie tejto možnosti musíte nastaviť v parametroch programu na záložke „Vstupy“. Prevádzka z dodacieho listu sa ponúka pri tvorbe faktúry ako „Miesto určenia“, na ktorej sa aj tlačí. Môže sa tlačiť aj na dodacom liste, ak ste to nastavili v parametroch programu.
Pri zadávaní prevádzky v DL si môžete zobraziť pomocou nápovedy Ctrl+F1 zoznam prevádzok odberateľa, ak ste mu ho vytvorili v adresári firiem (viď. následný bod). Možné je zadať len existujúcu prevádzku v zozname prevádzok odberateľa.

OBJEDNÁVKA - MIESTO PREVÁDZKY ODBERATEĽA
Pri nahrávaní objednávky môžete zadať údaj „Prevádzka“, podobne ako pri dodacom liste (viď. vyššie). 

INFORMÁCIA O ODBERATEĽOVI - MIESTO PREVÁDZKY ODBERATEĽA
Pri zobrazení rýchlej informácie o predaji konkrétnemu odberateľovi si môžete vyfiltrovať výdaj pre konkrétnu prevádzku, ak tento údaj zadávate pri DL. 

18.3.2013
-úpravy v tovarových štítkoch pri využití externého tlačového managera 

14.3.2013
TLAČ FA, DL, PL S POUŽITÍM EXTERNÉHO TLAČOVÉHO  MANAGERA – TLAČ NECELÝCH ÚDAJOV S BODKAMI
Pri využiťí „Externého tlačového managera“ pri tlači štandartnej zostavy FA, DL PL sa môže stať, že nevytlačí niektorý číselný údaj (cenu, Mn, …) celý, ale obsahuje na konci bodky, čo je spôsobené konkrétnym typom Vašej tlačiarne a nastavením fontov v PC.
Bola vykonaná úprava, ktorá by mala zminimalizovať túto skutočnosť. V prípade, že sa to aj vo verzii 1.88 vyskytuje, informujte nás mailom, v ktorej zostave a pri ktorom údaji to pretrváva, vykonáme zmeny.
UPOZORNENIE: Táto úprava nemá dopad na užívateľsky vytvorené zostavy zo štandartnej zostavy.

VÝPISY – POUŽITIE EXTERNÉHO TLAČOVÉHO  MANAGERA
Vo voľbe Výpisy bola pri niektorých zostavách doplnená možnosť tlač zostavy s využitím „Externého tlačového managera FoxyPreviewer“, ďalej ETM. Jeho využitie má viaceré výhody,  napr. je možné vyhľadávanie v zostave, je možné prejsť na konkrétnu stránku, rýchlejší pohyb na zobrazenej zostave, je možný okamžitý výstup do PDF, XLS (lepší vzhľad ako cez výstup “Do súboru PDF, XLS, …”) a pod., okamžité odoslanie mailom.
Momentálne len niektoré zostavy vuyžívajú externý tlačový manager, ďalšie budú doplĺňané postupne.
V prípade, že daná zostava môže použit ETM, je nad tlačítkom “Tlačiť” aktívne nastavenie (zaškrtnutie) použitia ETM. V prípade potreby, môžete odstaviť použiie ETM a zostava sa vytlačí tzv.ako doteraz.

Verzia 1.87

20.2.2013
TLAČIVO FA – SAMOSTATNÝ VÝPIS KLADNÝCH A MÍNUSOVÝCH MN ZA EVC
V tejto verzii sa pri nastavení „Zlučovať tovary na FA za EVC“ v tlačive FA položky jedného tovaru vypisujú v samostatnom riadku za kladné množstvá a v samostatnom riadku za záporné množstvá. V prípade potreby je možné v parametroch fakturácie nastaviť, aby sa aj kladné a mínusové MN na faktúre zlúčilo do jedného riadku.

 18.2.2013
OPRAVA ODBERATEĽSKEJ OBJEDNÁVKY – ZMENA SPOSOBU REZERVÁCIE
Od tejto verzie pri zmene spôsobu rezervácie v oprave objednávky sa vykonajú príslušné úpravy rezervovaných stavov položiek objednávky, t.j. ak zmeníte rezerváciu z „Áno“ na „Nie“, odrezervujú sa jednotlivé nedodané množstvá na stave skladu, ak zmeníte rezerváciu z „Nie“ na „Áno“, zarezervujú sa nedodané Mn na stave skladu.

15.2.2013

GENEROVANIE DODÁVATEĽSKEJ OBJEDNÁVKY - OPRAVA
Bola vykonaná oprava pri generovaní dodávateľskej objednávky, kedy tovary, ktoré v novom roku nemajú pohyb, ale majú zostatok z minulého roku, nemuseli byť do objednávky zahrnuté. 

14.2.2013
POZNÁMKA V PRÍJEMKE, TLAČ POZNÁMKY NA PL A DL
Pri nahrávaní príjemky môžete v hlavičke zadať informatívnu poznámku, ak povolíte príslušný parameter v PARAMETROCH PROGRAMU na záložke VSTUPY.
V parametroch VSTUPY môžete nastaviť, aby sa informatívna poznámka tlačila pod hlavičkou príjmového listu a osobitne môžete nastaviť, aby sa tlačila aj poznámka na dodacom liste.

VYHĽADÁVANIE ALT+F7,F8 BEZ ROZLIŠOVANIA DIAKRITIKY
Bolo dopracované, aby sa pri vyhľadávaní po stlačení ALT+F7, alebo ALT+F8 nerozlišovali veľké a malé písmená ani diakritika. T.j. aj po zadaní slova napr. „tasticka“ bude nájdený výskyt slova „Taštička“. 

7.2.2013
VÝPIS – INFO O ZMENE CENY
Vo voľbe VÝPISY – ŠPECIÁLNE VÝPISY bol doplnený výpis INFO O ZMENE CENY, ktorý z „interných poznámok“ programu vypíše zoznam tovarov, ktorým bola zmenená predajná cena, pôvodnú aj novú cenu. Výpis je funkčný len ak používate cenové hladiny.
Význam výpisu je predovšetkým pre získanie „nedávno“ menených cien, pre potreby napr. zistenia, ktorým tovarov je potrebné zmeniť štítky s cenou a pod. Získať daný výpis nie je možné do hlbokej minulosti.

INFO O LIMITE SUMY DL
V parametroch programu – PARAMETRE DL môžete nastaviť sumu (s DPH), pri presiahnutí ktorej pri zadávaní DL program zobrazí informačné upozornenie.

ZMENA NÁZVU FIRMY DO FAKTÚRY
Pri zadávaní údajov faktúry je možné meniť názov firmy odberateľa, po kliknutí na tlačítko tesne nad názvom odberateľa, ktorý sa prenáša z DL. Zmena sa uchová len pre tlačivo FA.

Verzia 1.86

19.12.2012

VÝDAJ – KONTROLA NEVYSPORIADANÝCH LISTOV
Pri nahrávaní dodacieho listu bola vykonaná interná úprava pri zisťovaní počtu nevysporiadaných DL odberateľa.

21.11.2012
GENEROVANIE DODÁVATEĽSKEJ OBJEDNÁVKY – ZAOKRÚHLENIE MN KARTÓNOV
Pri automatickom generovaní dodávateľskej objednávky môžete nastaviť, či sa má vypočítaný počet kartónov zaokrúhliť na celé číslo matematicky a vzhľadom na to prepočítať položkové Mn.

12.11.2012
MENU FAKTURÁCIA - ZRÝCHLENIE 
V jednotlivých voľbách menu FAKTURÁCIA boli vykonané zmeny na rýchlejšie zobrazenie zoznamu zobrazovaných dokladov. Toto zrýchlenie je citeľné predovšetkým na väčšom objeme faktúr a pri práci v počítačovej sieti.

 

07.11.2012
VÝPISY – OBJEDNÁVKY DODÁVATEĽOM - KOĽKO OBJEDNAŤ 
V prípade, že pre daný výpis zaškrtnete nastavenie „Zahrnúť Mn z odberateľských objednávok“, budú do výpisu zahrnuté aj tovary bez zadaného údaju LimMin, alebo LimMax v prípade, že sa nachádzajú v odber. objednávkach a bude im vygenerované Mn na objednanie do nuly, t.j. aby boli pokryté aspoň tieto objednávky.

 

30.10.2012
EXPORT DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA – ČÍSLO STREDISKA NA 8 ZNAKOV
V číselníku skladov bol rozšírený údaj „Číslo stredisko pre PU“ na 8 znakov, z doterajších 4. V súvislosti s tým bola vykonaná úprava pri vytváraní účtovnej dávky do PU.
Ak chcete vyžívať tento údaj na viac ako 4 znaky, je nutné nainštalovať si aj novú verziu programu Podvojné účtovníctvo s príslušnou úpravou, aby sa stredisko správne zapísalo.

18.10.2012
VÝPISY – ŠTATISTIKY ZÁKAZIEK
Pri výpise štatistiky zákaziek môžete určiť, či sa bude tlačiť, alebo nebude tlačiť nákupná cena, podobne osobitne nastaviť tlač predajnej ceny a tlač zisku. Údaje v predajných cenách sa tlačia bez DPH aj s DPH.

 

TLAČIVO ODBERATEĽSKEJ OBJEDNÁVKY
Pri výpise objednávky na odberateľa môžete určiť, sa bude tlačiť predajná cena bez DPH, alebo s DPH.

VÝPIS GRAFOV
Vo výpise grafov bola do titulku grafu doplnená informácia o celkovej sume hodnôt za vytláčané obdobie.

 

16.10.2012
HROMADNÝ VÝMAZ NEPOHYBLIVÝCH TOVAROV - OPRAVA
Bola vykonaná oprava vo funkcii Špeciálne funkcie – Hromadný výmaz nepohyblivých tovarov, pretože mohlo dôjsť k zmazaniu tovaru, ktorý nemal pohyb v aktuálnom roku, ale mal zostatok z minulého roku.

 

12.10.2012
INÉ ZMENY
Ďalšie typy výpisov boli dopracované na použitie s „externým tlačovým managerom“ a to:
Ponukový list, Príjemka, Objednávka odberateľa, Predfaktúra, Objednávka dodávateľa, reklamačný list

 

ULOŽENIE DO PDF, HTML, ... – PAMATANIE CESTY PODĽA UŽÍVATEĽA
Pri použití výstupu tlačovej zostavy do súboru PDF si program bude pamätať posledne použitú cestu osobitne pre jednotlivých užívateľov programu, čo má výhodu v sieti, keď má každý užívateľ svoj počítač.

5.10.2012
VÝKAZ PREDAJA ZA PREDAJCU
Výpis VÝKAZ PREDAJA je možné vypísať za konkrétneho predajcu, t.j. do výpisu budú zahrnuté dodacie listu, na ktorých bol zadaný okrem odberateľa kód požadovaného predajcu.

 

1.10.2012
VYROVNÁVACIA OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA PRE OPRAVE DODACIEHO LISTU
V parametroch programu na záložke „Objednávky/Reklamácie“  môžete v parametroch odberateľských objednávok nastaviť, aby sa pri oprave DL, ktorý bol prvotne vytvorený ako kópia objednávky, vytvorila tzv. „VYROVNÁVAJÚCE OBJEDNÁVKA“. Pretože oprava DL sa nepremieta do pôvodnej objednávky, význam „vyrovnávajúcej objednávky“ je, že sa vytvorí nová objednávka na daného odberateľa, ktorá bude obsahovať rozdiel množstiev tovarov pred opravou DL a po oprave DL.

Vyrovnávajúca objednávka sa vytvorí len pre dodacie listy, vytvorené až od tejto verzie programu.
Toto nastavenie v parametroch programu sa týka len správcu programu, pre bežných užívateľov je potrebné nastaviť túto činnosťv ich právach.

POZNÁMKA: Vyrovnávajúca objednávka má zapísené vo zozname objednávok v stĺpci „Trvalá objednávka“ slovo „VYROVNANIE“.

PRÍKLAD: Ak napr. pri prvotnom vytvorení DL z objednávky bol prenesený konkrétny tovar v plnom objednanom množstve 5 ks, ale po zápise DL ste zistili, že je možné dodať len 3 kusy, vojdete do opravy DL a na tovare zmeníte Mn na 3. Pri zápise tohto DL program rozpozná, že bol vytvorený z objednávky (má interný príznak), preto sa vytvorí nová objednávka s rozdielom množstva tovaru 5-3=2. Pôvodná objednávka sa nezmení, čiže v nej ostane informácia „Dodané Mn“ 5 ks, ale vznikne nová s potrebou dodania 2 ks. V sumáre za odberateľa vznikne teda správna potreba dodať ešte 2 ks, pretože na DL (po oprave) boli dodané len 3 ks z piatich. Dôsledok je aj ten, že pri novom DL na daného odberateľa Vám ponúkne na prenesenie túto novú nevysporiadanú objednávku.

 

26.9.2012
EXTERNÝ TLAČOVÝ MANAGER PRE TLAČ FA A DL
Do programu bol pre tlač faktúr a dodacích listov zakomponovaný externý tlačový manager. Ponúka užívateľom viac funkcií ako štandardný  generátor výstupných zostáv. Medzi jeho funkcie patrí:
- vyhľadávanie zadaného textu vo výstupnej zostave
- zobrazenie jednej, dvoch alebo štyroch strán naraz v okne prehliadača výstupnej zostavy
- zobrazenie náhľadov strán - miniatúr, s možnosťou kliknutím prejsť na vybranú stranu
- uloženie výstupnej zostavy vo formáte jpg, pdf, rtf, xml, html a mhtml priamo z prehliadača zostavy
- priame odoslanie výstupnej zostavy e-mailom v predvolenom formáte
- užívateľská konfigurácia tlačového managera
- prerušenie generovania výstupnej zostavy

Funkcie tlačového managera môžete vyvolať aj stlačením pravého tlačítka myši na zobrazenom výstupe.

Na rozdiel od štandardného generátora tlačových zostáv, ktorý po spustení generoval len prvú stranu, externý tlačový manager vytvára celú tlačovú zostavu naraz. Je to časovo o málo náročnejšie, hlavne pri rozsiahlych výpisoch, ale  pohyb po stránkach výstupnej zostavy je oveľa rýchlejší.
Po inštalácii novej verzie sa externý manager automaticky aktivuje. Ak Vám nebude vyhovovať, môžete ho vypnúť v menu Služby – Parametre programu – Ostatné. Tam nájdete aj podrobnejší popis funkcií a návod na ovládanie.
Postupne bude použitie tlačového managera dopracované aj pre ďalšie typy výpisov.

UPOZORNENIE: Ak máte vytvorené vlastné tlačivá pre FA a DL a pri použití tlačového manager sa Vám vytlačia pri niektorých číslach hviezdičky, alebo bodky (napr. pri Dph, predajnej cene a pod.), čiže nie celé číslo, je potrebné vojsť do úpravy Vášho tlačiva a rozšíriť tieto položky. Tiež by malo pomôcť dvojklikom na danej položke zobraziť nastavenia položky a na záložke Format vyprázdnit “výraz”.

POZNÁMKA: Ak sa pri použiťí externého TM na papier tlačia napr. nadrozmerné písmená, je potrebné vo vlastostiach tlačiarne nastaviť rozlíšenie 1200dpi (bodov na palec).

PREDNASTAVENIE SPRÁVY EMAILU PRE FA A DL Z TLAČOVÉHO MANAGERA
V parametroch programu na záložke „Dodacie listy“ a „Fakturácia“ môžete prednastaviť štandardný obsah správy emailu, ktorý sa predznačí, ak po zobrazení FA resp. DL dáte zostavu odoslať okamžite emailom.
Pred výberom daného typu textu je potrebné najprv text doplniť do zoznamu štandardných textov v parametroch programu na záložke „Texty“, parametre dať zapísať a potom nastaviť preddefinovaný text.

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ
V programe bola doplnená nová voľba na jednoduchú evidenciu reklamácií. Pri reklamácii zadávate popis reklamácie, konkrétne reklamované tovary s množstvom a prípadne aj cenou, číslom faktúry, ktorou bol tovar predaný a dátumom dodania. Evidované reklamované množstvá neovplyvňujú stav skladu. Na reklamáciu môžete vytlačiť  „Reklamaćný list“.
STRUČNÝ POPIS
Evidenciu reklamácií vykonávate vo voľbe „Reklamácie“ v hlavnom menu programu. Zobrazí sa Vám tabuľka so zoznamom reklamácií. Ovládanie je identické ako pri iných evidenciách v programe Sklad, t.j. novú reklamáciu, opravu a mazanie vykonávate príslušnými voľbami v tlačítkovej lište programu. Zoznam je možné odfiltrovať zadaním konkrétneho kritéria tesne nad tabuľkou s reklamáciami.

Pri zápise reklamácie Vám program môže ponúknuť automaticky nasledujúce číslo reklamačného listu. Spôsob číslovanie môžete nastaviť vo voľbe Služby - Parametre programu – Objednávky/Reklamácie. Tu môžete taktiež nastaviť,či sa má zadávať aj cena tovaru pri nahrávaní reklamácie.

Reklamačný list môžete vytlačiť okamžite pri zápise reklamácie, alebo dodatočne cez „Opiss reklamačného listu“ tlačítkom „Tlač dokladu“ v tlačítkovej lište. V prípade potreby si môžete štandardné  tlačivo upraviť vo voľbe Služby – Úprava výstupných zostáv.

STAV REKLAMÁCIE - /NEVYBAVENÁVYBAVENÁ
Pri reklamácii je možné ručne vstupom do opravy reklamácie zadať údaj „Stav“ na „v“-vybavená a „Dátum vybavenia“. Vybavené reklamácie sú zobrazované v zozname zelenou farbou.
TLAČ ZOZNAMU REKLAMÁCIÍ, NAJVIAC REKLAMOVANÝ TOVAR
Vo voľbe Výpisy – Reklamácie môžete tlačiť zoznam zaevidovaných reklamácií za určité obdobie, pre konkrétnu firmu, alebo pre filter tovarov. Výpis je možné zotriediť aj podľa počtu reklamácií, čím zistíte, ktorý tovar je najčastejšie reklamovaný.
ÚDRŽBA ZOZNAMU REKLAMÁCIÍ
Zoznam reklamácií sa udržuje spolu bez ohľadu vykonávanie mesačných uzávierok, t.j. obsahuje reklamácie za všetky mesiace spolu. Ani pri ročnej uzávierke (t.j. mesačnej za 12 mesiac) sa reklamácie uzatváraného roku nezmažú. V prípade potreby môžete na zmazanie starých reklamácií použiť lačítko “Špeciálne funkcie” v tlačítkovej lište.
Bežným užívateľom programu, zavedeným v zozname „Heslá a prístupové práva“ je potrebné nastaviť práva pre prácu s evidenciou reklamácií.

 

Verzia 1.85

11.9.2012

INFORMÁCIA O ODBERATEĽOVI – TLAČ ZOZNAMU TOVAROV

Vo voľbe „Info – Informácia o odberateľovi“ (Ctrl+B) bola doplnená možnosť vytlačiť zobrazený zoznam tovarov nastaveného odberateľa.

 

 

IMPORT NOVÝCH INDIVIDUÁLNYCH CIEN Z XLS, ZMAZANIE EXISTUJÚCICH

Vo voľbe Služby – Import bola doplnená možnosť načítanie individuálnych cien, ktoré ste si vopred pripravili v súbore XLS typu „Excel "verzie 5.0/95" (nie "verzie 97 alebo 5.0/95"). Súbor musí mať názov NoveIndC.xls a musí byť uložený priamo v adresári programu, v podadresári \SKLD (zväčša c:\TPsoftwin\Skld).

Súbor musí obsahovať stĺpce v nasledovnom poradí: Č.odberateľa, Evid.č., Vykonaj – P/Z, Ind.cena, SDph – A/N. 

Význam stĺpca "Vykonaj":  P_prepíš ind.cenu, alebo doplň ak nie je zavedená, Z_zmaž individuállnu cenu.|2',;

Význam stĺpca "SDph":  N_cena neobsahuje DPH, A_cena obsahuje DPH.

Čísla Evc aj Odb musia existovať v císelníku tovarov, resp. v adresári firiem.

Funkcia je nevratná, dôrazne odporúčame vykonať pred jej spustením archiváciu dát !

 

 

6.8.2012

IMPORT NOVÝCH AKCIOVÝCH CIEN Z XLS

Vo voľbe Služby – Import bola doplnená možnosť načítanie akciových cien, ktoré ste si vopred pripravili v súbore XLS typu „Excel "verzie 5.0/95" (nie "verzie 97 alebo 5.0/95"). Súbor musí ma názov NoveAkcie.xls a musí byť uložený priamo v adresári programu, v podadresári \SKLD (zväčša c:\TPsoftwin\Skld).

Súbor musí obsahovať stĺpce v nasledovnom poradí: Evid.č., Názov, Akciová cena, príznak “Aktivuj“ – A/N. 

Ak príznak „Aktivuj“ má obsah „A“, pri importe sa danému tovaru zároveň zaškrtne nastavenie, že patrí do akcie, ak „N“, nebude do akcie zaradený.

 

31.7.2012

PRÁVA UŽÍVATEĽOV – ZOBRAZOVANIE NC A ZISKU V ŠTATISTIKÁCH

V prístupových právach bežných užívateľov je možné zakázať zobrazovanie NC a zobrazovanie zisku pri zadávaní výdaja a vo vybraných výpisoch, kde sa to netýkalo výpisov štatistík, pretože sa predpokladalo, že bežný užívateľ ich nebude mať prístupné.

Nová verzia má zabudované potlačenie zobrazenia NC a zisku aj v jednotlivých výpisoch štatistík.

 

Nová verzia podobne dôsledne potláča NC a zisk aj v iných funkciách, ako „nápoveda“ na EVC, „info o odberateľovi“, „individuálne ceny“ a pod.

 

25.7.2012

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA – SUMA PRI AUTOMATICKOM GENEROVANÍ

Pri tvorbe odberateľskej objednávky funkciou „Automatické generovanie“ bolo doplnené zobrazovanie priebežnej sumy objednávky v nákupných cenách.

 

 

 

12.7.2012
Oprava exportu rekapitulácie-len predaj do XLS/DBF/TXT.

 

26.6.2012
VÝPIS NEVYSPORIADANÝCH DODACÍCH LISTOV ZA OBDOBIE
Pre výpis  zoznamu nevysporiadaných dodacích listov bola doplnená možnosť zadať interval dátumu pre obdobia, za ktoré dodacie listy zahrnú do výpisu.

 

20.6.2012

EXPORT DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA - INTERNÁ ÚPRAVA

V príprave dát na export do PU bol ošetrený ojedinelý prípad podvojnosti úhrady faktúry v hotovosti s rovnakým číslom pokladničného dokladu.

 

 

8.6.2012
VÝPIS SUMÁRNA REKAPITULÁCIA POHYBOV – ZOHĽADNENIE ZĽAVY FA
Pri výpise sumárnej rekapitulácie pohybov môžete nastaviť, či vypisované údaje v predajných cenách majú zohľadňovať aj zľavy zadané pri fakturácii dodacích listov, alebo nie, ako to bolo doteraz, čiže zahrňujú len položkové zľavy.

VÝPIS VÝKAZ PREDAJA – INTERNÉ ZMENY
Vo výpise „výkaz predaja“ boli vykonané interné zmeny, ktoré by mali prispieť k presnejšiemu vyčísleniu zisku v prípadoch, keď sa pri predaji využili kombinované zľavy.

9.5.2012
VÝPIS ŠTATISTIKA PREDAJCOV – VÝPIS S EVC
Vo výpise štatistiky predajcov podľa tovarových skupín je možné určiť, aby sa vo výpise vytlačili položkovite aj tovary, ktoré patria do príslušnej tovarovej skupiny. Toto je možné určiť pre typ výpisu buď podľa TS1, alebo podľa TS2.

 

 

3.5.2012
TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV TOVAROV NA DL - ZMENA

Bola vykonaná interná zmena tlače čiarového kódu tovaru na dodacom liste, čím by nemalo dochádzať k tlači nezmyselných znakov namiesto čiarového kódu.

 

 

25.4.2012
REKONŠTRUKCIA NC - OPRAVA
Bola vykonaná úprava funkcie „Rekonštrukcia nákupných cien vo výdajoch“, pretože pri niektorých výdajových dokladoch, ak obsahovali položkovú zľavu, mohlo dôjsť k strate informácie o tejto zľave. Dôsledkom by mohol byť zlý opis tlačiva DL, alebo FA.

Verzia 1.84
23.4.2012
TLAČIVO FAKTÚRY – OZNAČENIE INDIVIDUÁLNYCH CIEN
V tlačive faktúry (typ „netlačiť atest“) je tovar, ktorý mal individuálnu cenu indikovaný písmenom “I” na konci riadku, podobne tovar s akciovou cenou písmenom “A”. Zmena sa prejaví len na štandartnom tlačive FA, nie na Vami upravenej zostave.

20.4.2012
VÝPIS – ŠTATISTIKA ODBERATEĽOV ZA MESIAC/ROK
Bola vykonaná úprava výpisu pri nastavení výpisy „z faktúr“, kedy nemuseli byť spávne zahrňované údaje z hromadných faktúr.

13.4.2012
VÝPIS – VÝKAZ PREDAJA – VÝPOČET ZISKU
Bola vykonaná interná zmena pri výpočte zisku vo výkaze predaja, ktorý mohol vykazovať nesprávne údaje pri hromadných faktúrach so zľavou. Zmena výpočtu sa prejaví hlavne na novovytvorených dokladoch v tejto a vyšších verziách.

 

 

Verzia 1.83
11.4.2012
DOPLNENIE NOVÉHO TOVARU CEZ PRÍJEM - OPRAVA

Pri nahrávaní príjemky a zadaní neexistujúceho čísla EVC je možné okamžite doplniť nový tovar do číselníka tovarov. V určitých prípadoch program vykazoval v tomto kroku chybu, ktorá bola odstránená.

 

 

3.4.2012
VÝPIS INDIVIDIUÁLNYCH CIEN NAD BEŽNOU CENOU
Vo výpise Číselníky – Tovary – Individuálne ceny je možné dať vypísať len tovary, ktorých individuálna cena na konkrétnych odberateľov je vyššia ako bežná cena, pričom bežnou cenou sa rozumie cenníková cena podľa cenovej hladiny, do ktorej je odberateľ zaradený, ponížená o prípadnú zľavu na FA, ak ju má odberateľ určenú.

VÝPIS VÝKAZ PREDAJA, VÝPIS GRAFOV
Bola doplnená možnosť vykonať osobitne daný výstup len pre firmy bez podniku.

 

 

28.3.2012
INFORMÁCIA O ODBERATEĽOVI CTRL+B – VSTUP DO INDIVIDUÁLNYCH CIEN

V informácii o odberateľovi (Ctrl+B) bolo doplnené tlačítko na okamžitý vstup do individuálnych cien odberateľa.

 

 

INTERNÉ ZMENY
Vykonané interné zmeny v ukladaní vybraných údajov. Nutné je, ak používate aj program POKLADŇA, k tejto verzii skladu mali nainštalovanú verziu programu POKLADŇA 2.17, alebo vyššiu.

Verzia 1.82

26.3.2012
VÝDAJ – PONÚKANIE KÓDU PODNIKU DO PREDAJCU
Ak máte nastavené (v číselníku pohybov) pri nahrávaní nového dodacieho listu zadávanie kódu predajcu, môžete v parametroch programu v parametroch DL nastaviť, aby sa do predajcu automaticky ponúkal kód podniku odberateľa, zadaného v dodacom liste, ak ho má odberateľa vyplnený v adresári firiem.

19.3.2012
INDIVIDUÁLNE CENY ODBERATEĽA – MOŽNOSŤ ÚPRAV V ADRESÁRI FIRIEM
Individuálne ceny ceny odberateľa je možné dopĺňať a meniť aj priamo v adresári firiem, keď si zobrazíte údaje firmy a použijete tlačítko „Individuálne ceny“. V zobrazenom zozname cien je možné tlačítko „Pridať“ pridať nové ind.ceny, mazať existujúce. Ak chcete len zmeniť cenu už zadefinovanú, zmeníte ju priamo v stĺpci „Cena“ v tabuľke s cenami. Indikuje to modrá farba písma tohto stĺpca.

ZORAZENIE MARŽE V ZOZNAME INDIVIDUÁLNYCH CIEN A V INFO-ODBERATEĽA.
Keď si zobrazíte individuálne ceny odberateľa v adresári firiem, alebo tovaru v číselníku tovarov, bol tu doplnený údaj MARŽA V % pre predajnú cenu vzhľadom na poslednú NC, ktorá je poznačená pri tovare v jeho karte.
Podobne sa doplnila MARŽA V %  v rýchlej Informácii o odberateľovi (Ctrl+B), ktorá je počítaná vzhľadom na nákupnú cenu z dodacieho listu. Keďže tu sa zobrazuje sumárne vydané množstvo za každý tovar, zobrazuje sa tu aj priemerná nákupná cena, v ktorej bol tovar odpísaný.

6.3.2012
TLAČIVO DODACÍ LIST A FAKTÚRA – INFO O POKRAČOVANÍ, ÚDAJ O POČTE STRÁN
V prípade, že dodací list, alebo faktúra má viac strán, na spodku strany sa vypíše text „Faktúra pokračuje na nasledujúcej strane“.
Zároveň bol k vypisovanému číslu strany doplnený údaj o celkovom počte strán.

 

2.3.2012
TLAČ ŠTÍTKOV NA TOVARY – TLAČ AKCIOVEJ CENY
Pri tlači štítkov na tovary môžete nastaviť, aby sa tlačila akciová cena v prípade, že je tovar zaradený do akcie. V takom prípade sa na štítku vypíše aj text AKCIA.

UPRAVENÝ VZHĽAD TABULIEK
Boli vykonané zmeny týkajúce sa vzhľadu tabuliek, napr. aktívny riadok, na ktorom ste nastavený, je celý podfarbený, nie len aktuálny stĺpec, čiary oddeľujúce riadky a stĺpce sú jemnejšou farbou a pod.

28.2.2012
TOVARY – VÝŠKA, ŠÍRKA, DĹŽKA
V číselníku tovarov bola doplnená možnosť zadať k tovaru údaje  VÝŠKA, ŠÍRKA, DĹŽKA. Pre túto možnosť je nutné najprv v parametroch programu na záložke VSTUPY povoliť ich zadávanie.
Funkčnosť týchto údajov je momentálne v programe POKLADŇA vo verzii 2.16, kde je možné pre tovary, ktoré vydávate v jednotke m3, vydávať zadávaním počtu kusov, ktoré sa prepočítajú na základe rozmerov na m3.

TOVARY – POČET MJ V OBALE NA 3 DESATINNÉ MIESTA
V číselníku tovarov je možné údaj POČET MJ V OBALE zadať na 3 desatinné miesta.

Verzia 1.81
22.2.2012
VÝPISY – ŠTATISTIKA TOVAROV ZA DODÁVATEĽA – PREDAJ TUZ/ZAH
Výpis predaja tovarov konkrétneho dodávateľa, t.j. ktorého majú zadané tovary na karte v základných údajoch, je možné dať vypísať zoskupene za tuzemských odberateľov a za zahraničných.
Zároveň bola doplneníé možnosť vypísať len tovary s nenulovým predajom.

VÝPISY – ŠTATISTIKA PREDAJCOV – PODĽA TOVAROVÝCH SKUPÍN
Bola doplnená možnosť vypísať štatistiku predajcov zosumarizovanú za jednotlivé tovarové skupiny. Výpis je možné vykonať s nasledovnými možnosťami:

1. Podľa TS1 - vypíše za predajcu obrat tovarov cez neho predaných, ale nasumované podľa tov.skupimy č. 1 (uvedenej v číselníku tovarov pri tovare).
2. Podľa TS2 - vypíše za predajcu obrat tovarov cez neho predaných, ale nasumované podľa tov.skupimy č. 2
3.  Podľa TS1+TS2 - vypíše za predajcu obrat tovarov cez neho predaných, ale nasumované podľa tov.skupimy č. 2, ktoré sú ale vypisane v ramci tov.skupiny 1, t.j. ako podskupiny TS1 (nadradenej).

Výpis je možné dať vykonať aj len pre konkrétnu tovarovú skupinu.
Možnosti zoradenia sú podľa kodu aj názvu predajcu, kedy sa vypíšu všetky TS pod sebou, ak sa dá pri výpise podľa TS zotriedenie podľa obratu či zisku, vypíše TS nie v rámci jedného predajcu spolu, ale zoradene podla obrat/zisku tov. skupín všeobecne, čiže predajcovia môžu byt vypisovaní aj na viacerých miestach postupne.

16.2.2012
PARAMETER NA NEPREPÍNANIE KLÁVESNICE PRI SNÍMANÍ EAN KÓDU
V parametroch programu – VSTUPY – môžete nastaviť, aby sa pri príjme a výdaji na položke EVČ neprepínala klávesnica na anglickú, čo sa deje v prípade, že používate čiarové kódy.

ÚHRADA FA NA REGISTAČNÝCH POKLADNICIACH EURO
Bola dopracovaná možnosť vytlačiť z programu Sklad doklad o úhrade FA v hotovosti na ďalších typoch pokladníc Euro. Podmienkou je, že daná pokladnica musí umožňovať on-line komunikáciu s PC a musí mať zadefinovanú jednu daňovú hladinu ako typ „faktúry“.
Doklad o úhrade FA na registračnej pokladnici vytlačíte tak, že sa vo voľbe VÝDAJ nastavíte na dodací list, ktorý je vyfakturovaný a použijete tlačítko TLAČIVÁ v tlačítkovej lište, kde zvolíte príslušnú voľbu.

12.2.2012
PARAMETER VSTUPU DO PECENTA DPH PRE PRÍJEM A PRE VÝDAJ
V parametroch programu môžete zadefinovať osobitne možnosť vstupu a teda zmeny percenta DPH pri nahrávaní príjemky a osobitne pre nahrávanie výdajky.

09.2.2012
ADRESÁR FIRIEM – KONTROLA IČDPH
V adresári firiem, keď zadávate údaje firmy, bolo doplnené tlačítko „Kontrola IČ DPH“, kliknutím na ktoré po zadaní IČDPH sa overí jeho existencia. Program Vám oznámi firmu, ktorej prislúcha Vami zadané IČDPH. Podmienkou je, že máte funkčné napojenie na internet. Ak bolo zadané zlé IČDPH, program Vás na to upozorní a umožní Vám prejsť na www-stránku, na ktorej môžete ručne vykonať overenie IČDPH.

6.2.2012
EVIDENCIA OBRATU PREDAJCOV
Bola doplnená možnosť evidovať obrat Vašich interných predajcov a to zadaním kódu daného predajcu na dodacom liste. Očakáva sa, že predajca je zaradený v číselníku „Adresár firiem“, kde má pridelený jednoznačný kód.
Evidencia predajcov nie je súčasťou verzie Sklad MINI.
Aby ste mali možnosť zadávať predajcu na dodacom liste, musíte nastaviť príslušný parameter v číselníku pohybov pre konkrétny pohyb. Stĺpec s kódm predajcu sa zobrazuje aj na konci tabuľky so zoznamom dodacích listov.
Informácie o obrate jednotlivých predajcov získate vo voľbe VÝPISY –ŠTATISTIKY – PREDJACOVIA, kde za zvolené obdobie získate prehľad obratu predajcov v nákupných cenách, predajných bez DPH, predajných s DPH, výšku zliav a výšku zisku.
Výpis je možné vykonať sumárne za jednotlivých predajcov, alebo položkovite po dodacích listoch.

INTERNÁ POZNÁMKA K DODACIEMU LISTU
Bola doplnená možnosť zadať k dodaciemu listu internú poznámku o dĺžke 50 znakov. Stĺpec s obsahom sa zobrazuje aj na konci tabuľky so zoznamom dodacích listov. Poznámka sa netlačí na DL.
Aby ste mali možnosť zadávať túto poznámku, zaškrtnite príslušný parameter vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU – VSTUPY.

INÉ ZMENY – ZMENA VEĽKOSTI OKIEN

Boli vykonané ďalšie interné zmeny, napr. mierne zväčšenie niektorých obrazoviek (výdajka, príjemka, ...). Dôsledkom môže byť, že sa Vám nezobrazia všetky texty v okne. Vyriešite to kliknutím na prvú ikonku v tlačítkovej lište - „Základné nastavenia“, alebo zvoľte voľbu Služby – Parametre prostredia, tu zaškrtnite vľavo dole „Vykonať základné nastavenie veľkosti okien“ a dajte zapísať.

3.2.2012

TYPY ODB.OBJEDNÁVOK – VYLÚČENIE Z GENEROVANIA DODÁV.OBJEDNÁVKY
V číselníku typov odberateľských bolo doplnené nastavenie, ktorým môžete nastaviť, aby pri automatickom generovaní dodávateľskej objednávky neboli objednávky odberateľov daného typu zohľadňované pri generovaní objednávaného množstva.

Verzia 1.80

26.01.2012
VÝSTUP FA, DL, PL, OBJ DO PDF – PONÚKANÉ MENO SÚBORU
Pri uložení dokladov ako faktúra, dodací list, príjemka, objednávka,  predfaktúra sa meno súboru PDF (HTML,DOC,...) od tejto verzie ponúka vo fomre (PREFIX)_č.dokladu, napr.: FA_112, DL_212, PFA_512. V prípade, že číslo exportovaného dokladu do PDF obsahuje znak lomítko „/“, bude automaticky odfiltrovaný.

REKONŠTRUKCIA ÚDAJOVAJ ZÁKLADNE – BEZ HESLA.
Voľbu SLUŽBY - ŠPECIÁLNE FUNKCIE – REKONŠTRUKCIA ÚDAJOVEJ ZÁKLADNE, ktorá slúži na prepočet stavov tovarov podľa položkových príjmov a výdajov, je možné spustiť bez hesla, ktoré doteraz bolo potrebné zistiť vo firme TP SOFT. Toto platí len v prípade, že ste prihlásený ako „správca programu“, t.j. nie ako užívateľ zavedený vo voľbe  „Služby – Prístupové práva“.

12.01.2012
ČÍSELNÍK TOVAROV - TLAČ ŠTÍTKU NA NASTAVENÝ TOVAR
Bola doplnená možnosť pri zobrazení číselníka tovarov vytlačiť štítok na tovar, na ktorého riadku ste nastavený. Tlač štítku vykonáte kliknutím na tlačítko „Tlačiareň+T“ v tlačítkovej lište.

REKONŠTRUKCIA NÁKUPNÝCH CIEN VO VÝDAJOCH TOVAROV
Vo voľbe Služby –Špeciálne funkcie bola doplnená funkcia REKONŠTRUKCIA NÁKUPNÝCH CIEN VO VÝDAJOCH TOVAROV.
Funkcia slúži na prepísanie nákupných cien vo výdajkách opätovným vykonaním odpisu zo stavu skladu systémom FIFO, chronologicky podľa dátumu príjmu a výdaja. Využitie funkcie môže by predovšetkým v prípade, že boli vykonané výdaje pred nahraním príjmov, čím bol vykonaný odpis zo stavu skladu v starých, alebo neexistujúcich nákupných cenách.
Rekonštrukciu je možné dať vykonať od začiatku roka - t.j. aj vo výdajkách uzavretých mesiacov,  alebo len od aktuálneho mesiaca, t.j. dáta uzavretých mesiacov sa nezmenia.
!!! REKONŠTRUCKIA NC JE NEVRATNÝ PROCES, DOSLEDNE SI PREMYSLITE JEJ VYKONANIE !!!

PRINCÍP REKONŠTRUKCIE:
- rekonštrukcia prebieha po jednotlivých dňoch od prvého dňa vo Vašich dátach po posledný pri rekonštrukcii za rok, prípadne od prvého dňa aktuálneho mesiaca.  Najprv v danom dni spracuje príjmy, čím sa zaktualizuje aktuálny stav tovarov v NC k danému dňu. Následne sa spracujú výdajky daného dňa a systémom FIFO sa zapíšu nové NC.

Ak ste robili funkciu PREVOD ZÁPORNÝCH ZOSTATKOV DO KLADNÝCH, je potrebné najprv vymazať tieto doklady !!! V opačnom prípade by mohli po rekonštrukcii vzniknúť výdajky bez položiek, ktoré by bolo potrebné vymazať.

UPOZORNENIA:
-    NEODPORÚČA SA VYKONAŤ REKONŠTRUKCIU AK SLEDUJETE ZÁRUČNÉ DOBY TOVAROV !!!
-    Ak používate aj program POKLADŇA, je NUTNÉ, aby rekonštrukcia NC bola spustená až PO DENNEJ UZÁVIERKE a program POKLADŇA nebol spustený !!!
-    Po rekonštrukcii skontrolujte výsledok funkcie pred začatím nahrávania nových dokladov.

!!! PRED VYKONANÍM REKONŠTRUKCIE DORAZNE ODPORÚČAME VYKONAŤ BEZPEČNOSTNÚ ARCHIVÁCIU DÁT, Z KTOREJ V PRÍPADE POTREBY PO REKONŠTRUKCII VRÁTITE DÁTA DO POVODNÉHO STAVU !!!

 

Ďalšie zmeny v predchádzajúcich rokoch nájdete v samostatných článkoch na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/sklad-pre-windows .