OPRAVY, NASTAVENIA A RADY PRE ROK 2009 V PROGRAMOCH !!! PREČÍTAJTE SI !!!

Prečítajte si nasledovné odporúčania pre nastavenie, alebo aktualizáciu nových verzií pre prácu s programami v roku 2009.
Ak používate export do externých pokladníc EURO, zažiadajte o zaslanie nového komunikačného súboru, ktorý posiela do pokladnice predajnú cenu s DPH na 2 desatinné miesta.

SKLAD win v. 1.551
- aktualizujte si volbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARU poslednú verziu 1.551. Obsahuje nasledovné úpravy:
- funkciu Služby-Špeciálne funkcie- Oprava chybného prepočtu NC - spustite funkciu dovtedy, pokiaľ neoznámi "Počet prepísaných NC: 0"
- tlač nákupných cien na všetkých príjmových a výdajových dokladoch na 3 desatinné miesta
- oprava informácie o priemernej NC v tlačítku ZMENA ODBYTOVÝCH CIEN pri nahrávaní príjmu
- oprava funkcie Služby-Špeciálne funkcie- Prevod záporných zostatkov do kladných, ktorá mohla v určitých prípadoch použiť na zrovnanie stavu neprepočítané nákupné ceny
- vylepšnie funkcie Služby-Špeciálne funkcie- Kontrola údajovej základne
- vylepšnie funkcie Služby-Špeciálne funkcie- Rekonštrukcia dát údajovej základne
- oprava prepočtu meny pri vystavovaní faktúry v zahraničnej mene na zahraničného odberateľa
- oprava prepočtu meny pri vystavovaní faktúry v cenovej hladine 6, t.j. v cudzej mene nastavenej v
parametroch programu
- oprava výpisu "Ponukový list - skrátený"
Odporúčané nastavenia:
- ak chcete vypisovať celkovú sumu FA na 2 desatinné miesta, nastavte v parametroch programu na záložke FAKTURÁCIA parameter "Halierové vyrovnanie" na ŽIADNE


POKLADŇA win v 1.24

- aktualizujte si volbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARU poslednú verziu 1.24. Obsahuje nasledovné úpravy:
- úpravy ohľadom blokovania tovarov s matematicky nízkymi jednotkovými cenami (do 1 EUR) a ich vytláčania na bločku. S tým priamo súvisí prvé odporúčané nastavenie parametrov (viď nižšie).
- oprava výpočtu hodnoty "Vrátiť", ktorá sa mohla pri určitých nižších hodnotách rozchádzať o 1 cent
- oprava výpisu označenia hlavnej a duálnej meny v dodacom liste pri predaji konkrétnemu odberateľovi

Odporúčané nastavenia:
- pri používaní jednotkových cien rádovo jedného EUR nastavte vo voľbe Služby-Parametre programu nasledovné parametre:
- Zaokrúhľovanie jednotkovej ceny na NIE (parameter nemá byť zaškrtnutý)
- Tlač JC/MN na "3 desatinné miesta"
- nastavte vo voľbe Služby-Parametre programu parameter "Zaokrúhlenie na 50halierov" na NIE

POZNÁMKA: Pri prijímaní hotovosti aj v mene SKK môže dôjsť k nesprávnemu vyčísleniu zostatku hotovosti EUR aj SKK v informácii o predaji, resp v odvode z pokladne a na pokladničnom hlásení.
Odporúčame vynulovať stavy EUR aj SKK na konci jedného dňa pred vykonaním uzávierky a nasledujúci deň po otvorení pokladne vložiť stavy vkladom do pokladne. Ak by zlé vyčíslovanie stavov pretrvávalo, problémy by mali prestať po ukončení prijímania platby v SKK po 16.1.2009. V prípade, že bude pokladňa vykazovať aj po odvode SKK po 16.1.2009 nejaký stav, je možné použiť na kompletné znulovanie stavov (nie tržby a daňových údajov) voľbu SERVIS - ŠPECIÁLNE SERVISNÉ FUNKCIE - OPRAVA STAVU HOTOVOSTI, pri ktorej je potrebné telefonicky zažiadať o heslo.

AGENDA PODNIKATEĽA DOS
V programe AGENDA PODNIKATEĽA boli vykonané nasledovné drobné úpravy. Prekontrolujte si vo Vašej verzii funkčnosť nižšie popísaných funkcii a v prípade potreby zažiadajte o zaslanie novej verzie.
- oprava výpisu STAV SKLADU, výpisu TLAČ ŠTÍTKOV, výpisu PONUKOVÝ LIST, kde sa mohla nesprávne označovať mena
Odporúčané nastavenia:
- ak chcete vypisovať celkovú sumu FA, príjemky, výdajky a pod. na 2 desatinné miesta, nastavte to v parametroch programu vo voľbe PARAMETRE DOKUMENTOV

POKLADŇA DOS
V programe POKLADŇA DOS boli vykonané nasledovné drobné úpravy. Prekontrolujte si vo Vašej verzii funkčnosť nižšie popísaných funkcii a v prípade potreby zažiadajte o zaslanie novej verzie.

- oprava výpisu označenia hlavnej a duálnej meny v dodacom liste pri predaji konkrétnemu odberateľovi
Odporúčané nastavenia:
- pri používaní jednotkových cien rádovo jedného EUR nastavte vo voľbe Služby-Parametre programu nasledovné parametre:
- Zaokrúhľovanie jednotkovej ceny na NIE (parameter nemá byť zaškrtnutý)
- Tlač JC/MN na "3 desatinné miesta"
- nastavte vo voľbe Služby-Parametre programu parameter "Zaokrúhlenie na 50halierov" na "N"

POZNÁMKA: Pri prijímaní hotovosti aj v mene SKK môže dôjsť k nesprávnemu vyčísleniu zostatku hotovosti EUR aj SKK v informácii o predaji, resp v odvode z pokladne a na pokladničnom hlásení.
Odporúčame vynulovať stavy EUR aj SKK na konci jedného dňa pred vykonaním uzávierky a nasledujúci deň po otvorení pokladne vložiť stavy vkladom do pokladne. Ak by zlé vyčíslovanie stavov pretrvávalo, problémy by mali prestať po ukončení prijímania platby v SKK po 16.1.2009. V prípade, že bude pokladňa vykazovať aj po odvode SKK po 16.1.2009 nejaký stav, je možné použiť na kompletné znulovanie stavov (nie tržby a daňových údajov) voľbu SLUŽBY - OPRAVA STAVU HOTOVOSTI, pri ktorej je potrebné telefonicky zažiadať o heslo.