Postup pre elektronické podanie tlačív výkazov a priznaní z FDF súborov z programov TP SOFT

Pre elektronické podávanie tlačív a priznaní z jednotlivých programov TP SOFT ako je jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy sa v programoch vytvárajú súbory FDF, ktoré je možné použiť (podobne ako XML) na naplnenie hodnôt elektronického formulára. Je to spravidla automaticky pri tvorbe originálneho tlačiva PDF, ktoré slúži na tlač originálneho tvaru tlačiva.
Súbor typu FDF daného tlačiva sa zároveň uloží do podadresára \FDF príslušného programu. Ak máte napr. program nainštalovaný v základom adresári TPsoftwin na disku C:, súbory FDF sa vytvárajú nasledovne:
    pre MZDY v priečinku c:\TPsoftwin\Mzdy\Fdf
    pre JU      v priečinku c:\TPsoftwin\Ju\Fdf
    pre PU     v priečinku c:\TPsoftwin\Pu\Fdf

Pri elektronickom podávaní výkazu na internetovej stránke použite príslušné tlačítko na výber konkrétneho FDF súboru z daného priečinku. Po následnom potvrdení pre načítanie sa z daného FDF súboru automaticky naplnia hodnoty elektronického formulára.

Dôležité je vedieť názov súboru FDF, ktorý potrebujete do elektronického formulára načítať. Názov je spravidla vytvorený na základe názvu daného tlačiva s doplňujúcimi identifikátormi. V jednotlivých programoch TP SOFT sa vytvárajú v priečinku \FDF súbory FDF s nalsedovnými názvami:
(Údaj RRRRMM je odovodený z dátumu, do ktorého sa výkaz podáva.)

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - názvy FDF súborov:

PRIZNANIE DPH                                                   DPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf   
                                                                          DPHp_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf   

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH               VykazPV_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf   
                                                          VykazPVvyhlasenie_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf   

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVÄZKOV                     VykazMZ_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf   
                                                          VykazMZvyhlasenie_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf   

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- názvy FDF súborov:

PRIZNANIE DPH                                                   DPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf   
                                                                            DPHp_(vaše IČDPH)_RRRRMM.fdf   

SÚVAHA                                                               Suvaha_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf   

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT                                        Vykzs_(vaše DIČ)_RRRRMM.fdf