PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRECHODU NA ROK 2009
- pred prechodom na rok 2009 sa odporúča v čo najväčšej miere doúčtovať a prekontrolovať doklady roku 2008, aby sa minimalizovala potreba dodatočných opráv. Ide o špecifický prechod na nový rok, preto nie je možné, na rozdiel od iných rokov, súčasne nahrávať doklady roku 2008 aj 2009 (s výnimkou programu SKLAD win). Je potrebné počítať sa väčšou náročnosťou prípadných dodatočných opráv.
- pri práci v roku 2009 prekontrolujte prvé vytlačené doklady ako faktúra, dodací list, pokladničný doklad a pod., prípadne aj iné výpisy, či obsahujú správne údaje, predovšetkým označenie meny a sumárne údaje dokladu. Je to nutné predovšetkým v prípade, že ste si funkciou ÚPRAVA VÝSTUPNÝCH ZOSTÁV vytvorili vlastné zostavy. Je pravdepodobné, že si ich budete musieť vytvoriť nanovo z nových štandartných zostáv novej verzie.
- ak používate viac programov, ktoré vzájomne spolupracujú (napr. SKLAD a POKLADŇA), je potrebné vykonať prechod na EUR súčasne
- ak vykonávate prenos do účtovníctva, je potrebné ho vykonať ešte v stave, keď obidva programy sú pred prechodom na rok 2009

Verzie Win:

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO win
Na prechod na rok 2009 je nutné urobiť ročnú uzávierku. Pretože ide o špecifický prechod, nie je možné na rozdiel od iných rokov súčasne nahrávať doklady roku 2008 aj 2009.  Ročná uzávierka zavedie rok 2009 a prenesie počiatočné stavy pokladní a účtov prepočítané na menu EUR. Pred uzávierkou je potrebné vykonať ZAÚČTOVANIE KURZOVÝCH ROZDIELOV k 31.12.2008. Uzávierka automaticky vykoná zaúčtovanie kurzových rozdielov k 1.1.2009.
Voľbou SLUŽBY - VÝBER FIRMY ALEBO ROKU sa môžete prepnúť do roku 2008 a v prípade potreby doúčtovať, alebo opraviť doklady, čo pravdepodobne zmení počiatočné stavy roku 2009. Na automatickú opravu týchto poč.stavov môžete v dátach roku 2009 použiť funkciu SLUŽBY - ŠPECIÁLNE FUNKCIE- AKTUALIZÁCIA POČIATOČNÝCH STAVOV ROKU 2009.

 

MZDY win
MZDY ZA DECEMBER 2008:
Mzdy za mesiac 12.2008 je nutné vykonať vo verzii 3.64, ktorá sa distribuje v decembri 2008. Táto verzia vykonáva výpočet miezd v mene SKK, ale odvody a zrážky umožňuje urobiť v mene SKK, alebo aj v mene EUR.
Nahrávanie miezd za rok 2009 bude riešiť nasledujúca verzia, ktorá bude distribuovaná v januári 2009.

SKLAD win
Na rozdiel od ostatných programov TP SOFT sa prechod na rok 2009 vykoná osobitnou voľbou SLUŽBY - PRECHOD NA EUR, nie vykonaním uzávierky za 12. miesiac. Je to z dôvodu, že mnohí užívatelia majú počítačovú pokladňu a potrebujú prepočítať predajné ceny na EUR, aby mohli na pokladni okamžite predávať, ale doklady z roku 2008 ešte nemajú prekontrolované.
Pre spustenie funkcie na prechod na EUR je nutné, aby ste mali aktuálny mesiac 12.2008 !
Prechod na EUR vykonajte len tesne predtým, keď budete potrebovať nahrávať doklady za rok 2009, alebo začať predávať v mene EUR, neodporúča sa funkciu spustiť skôr !
Funkcia prepočíta konverzným kurzom stav skladu v nákupných cenách aj predajné ceny v číselníku tovarov. Po prepočte môžete nahrávať doklady roku 2009, ale doklady z roku 2008 Vám ostanú k dispozícii, kým neurobíte mesačnú uzávierku.
Pri prípadnej oprave dokladov z roku 2008 po vykonaní prepočtu na EUR je potrebné prepisovať ceny na SKK, pretože budú ponúkané už v EUR.

POKLADŇA win
Program POKLADŇA win prejde na menu EUR automaticky pri prvom spustení v roku 2009. Hlavná mena sa zmení na EUR, pričom sa automaticky vykoná ročná uzávierka a vynulujú sa grandtotály. Pred prvým predajom je nutné v programe SKLAD vykonať funkciu PRECHOD NA EUR, ktorá prepočíta predajné ceny na EUR.

MAJETOK win
Na prechod na rok 2009 je nutné urobiť ročnú uzávierku. Pri uzávierke sa prepočítajú hodnoty majetkov aj odpisov na ne menu EUR.

AUTOSERVIS win
Na prechod na rok 2009 je nutné urobiť ročnú uzávierku. Pri uzávierke sa prepočítajú ceny za NH v číselníku úkonov na EUR a taktiež hodnoty neukončených zákaziek. Po uzávierke, t.j. prepočítaní na EUR je nutné vykonať prechod na EUR aj v programe SKLAD win, ak ho používate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Verzie Dos:

Nové verzie  DOS programov budú dodávané v plnom inštalačnom tvare na CD, nie len ako update, aby mohli byť použité na reinštaláciu Vašej súčasnej verzie a v prípade potreby aj na novú inštaláciu - pozrite nasledujúce odporúčanie.

Osobitné odporúčanie pre DOS verzie - vytvorenie kópie starého roku:

Vykonanie uzávierky je nevratný proces. Pretože môžete mať potrebu začať nahrávať doklady nového roku 2009, ale nebudete mať ešte dokončený rok 2008, alebo vznikne potreba prípadných dodatočných opráv, odporúčame vytvoriť si pred uzávierkou pre toto doúčtovanie resp. opravy kópiu roku 2008.
Postupujte nasledovne: V aktuálnom neuzavretom roku 2008 vykonajte priebežnú archiváciu dát napr. na disk PC, alebo USB kľúč - zapamätajte si cestu, kde sa archivácia uložila !
Potom vykonajte z poslednej inštalačnej diskety do iného adresára novú prázdnu inštaláciu. Tu spustite program a pri nábehu zadajte rok 2008.
Následne tu vykonajte obnovenie dát danej priebežnej archivácie. V tejto chvíli budete mať v tejto inštalácii dáta roku 2008, ktoré si ponecháte na prípadné doúčtovanie.
Spustite doterajšiu aktuálnu inštaláciu a tu vykonajte ročnú uzávierku a prejdite tým do roku 2009.
POZNÁMKA: Novú inštaláciu-kópiu roku 2008 si ponecháte pre dodatočné opravy
a nemusíte tu rok ani uzatvárať. Samozrejme nezabudnite, že prípadné opravy resp. doúčtovania môžu ovplyvniť napr. počiatočný stav pokladne/banky, alebo stav prenesených faktúr a musíte tieto údaje v roku 2009 taktiež opraviť ručne s prepočítaním na EUR.
AGENDA PODNIKATEĽA - jednoduché účtovníctvo Dos
Pre prechod na rok 2009 z roku 2008 je nutné vykonať ročnú uzávierku. Pri jej vykonaní sa automaticky vykoná  prepočet potrebných dát na menu
EUR v konverznom kurze 30.1260. Uzávierka prepočíta nasledovné:
- počiatočné‚ stavy pokladní a bánk z SKK na EUR
- prenesené pohľadávky a záväzky z SKK na EUR
- nákupné a predajné ceny položiek skladu (ak neboli vopred prepočítané-vidˇ. nižšie!)
- hodnoty majetku krátkodobej spotreby
- hodnoty majetku dlhodobej spotreby a odpisy
- ceny v individuálnom cenníku
- ceny prenesených zákaziek
- sadzby za km v evidencii vozidiel
- hodnoty v knihe sociálneho fondu

PREDNOSTNÝ PREPOČET SKLADU NA EUR PRE PROGRAM POKLADŇA
V prípade, že používate na predaj v hotovosti program POKLADŇA, ktorý používa predajné ceny zo skladovej eivdencie, môžete mať potrebu hneď od začiatkuroka 2009 predávať v EUR. Ak ale nechcete hneď vykonať aj
ročnú uzávierku, môžete vykonať vo voľbe ÚČTOVNÁ AGENDA - SKLADOVÁ EVIDENCIA funkciu PREPOČET NA EUR PRE PROGRAM POKLADŇA, ktorá  prepočíta na EUR len skladové dáta, t.j. nákupné aj predajné ceny aj stav skladu.
Po tejto funkcii mozete okamžite predávať programom POKLADŇA v hotovosti.
Zároveň aj výpis stavu skladu, ponukového listu, štítkov a pod. bude vypisovaný pre hlavnú menu EUR a duálnu SKK.
UPOZORNENIE: Táto funkcia Vám umožní okamžite predávať v mene EUR, ale ak potrebujete vystavovať aj dodacie listy prípadne faktúry v EUR, musíte predsa vykonať aj ročnú uzávierku !

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO Dos
Pre prechod na rok 2009 z roku 2008 je nutné vykonať ročnú uzávierku. Pri jej vykonaní sa automaticky vykoná prepočet potrebných dát na menu EUR v konverznom kurze 30.1260. Uzávierka prepočíta nasledovné:
- počiatočné stavy účtov k 1.1.2009 z SKK na EUR
- saldokonto odberateľov a dodávateľov
- ceny v individuálnom cenníku
Ak evidujete zahraničné faktúry, môže sa automaticky vykonať výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov k 1.1.2009 s kurzom ECB novej meny EUR vzhľadom na menu danej faktúry. Uzávierka Vás automaticky vyzve na zadanie tohoto kurzu.
DOLEŽITÉ 1 : Pre správne vykonanie kurzových rozdielov je nutné pred vykonaním uzávierky ručne vykonať bežné zaúčtovanie kurzových rozdielov k 31.12.2008 !
V prípade, že nerobíte zaŁúčovanie kurzových rozdielov k 31.12.2008, môžete na otázku pri ročnej uzávierke dať uzavrieť rok bez vykonania zaúčtovania kurzových rozdielov k 1.1.2009.
Po vykonaní uzávierky je možné začať účtovať doklady roku 2009, vystavovať faktŁry a pod.
DOLEŽITÉ 2 : Po uzávierke sa vytvoria v predbežnom denníku doklady o preúčtovaní počiatočných stavov a taktiež doklady o zaúčtovaní kurzových rozdielov. V prípade potreby môžete prípadné nezrovnalosti vykonať opravou týchto dokladov.
Ak sa strany M a D v doklade o počiatočných stavoch nerovnajú, automaticky sa vytvorí zápis o rozdiele strán na účet 378999, resp. 379999, oproti účtu 701 a opačný zápis na úč‡et 663, resp. 563 oproti 378999, reps. 379999.
Účty 378999 a 379999 sa pritom automaticky doplnia do účtovnej osnovy.

VEĽKOSKLAD Dos
Pre prechod na rok 2009 z roku 2008 je nutné vykonať ročnú uzávierku. Pri jej vykonaní sa automaticky vykoná  prepočet potrebných dát na menu EUR v konverznom kurze 30.1260. Uzávierka prepočíta nasledovné:
- nákupné ceny počiatočných stavov tovarov k 1.1.2009 z SKK na EUR
- predajné ceny položiek skladu v číselníku tovarov na EUR
- pevné ceny tovarov, ak použvate toto nastavenie na EUR

Po vykonaní uzávierky je možné začať nahrávať doklady roku 2009, vystavovať faktúry a pod.

 

POKLADŇA Dos

Program POKLADŇA Dos prejde na menu EUR automaticky pri prvom spustení v roku 2009. Hlavná mena sa zmení na EUR, pričom sa automaticky vykoná ročná uzávierka a vynulujú sa grandtotály. Pred prvým predajom je nutné v programe SKLAD  Dos vykonať ročnú uzávierku, ktorá prepočíta predajné ceny na EUR.