PRÍPRAVA NA EKASU PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000

PRÍPRAVA PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000.

Informácia, čo je nutné pripraviť zo strany užívateľa fiškálnej tlačiarne FT4000 , aby bolo možné túto zmenu zrealizovať.

1. Získať nový kód pokladnice eKasa

2. Získať tzv. identifikačný balíček

3. Získať tzv. autentifikačný balíček s heslom

4. Zabezpečiť internetové pripojenie na predajnom mieste

Žiadame Vás o zabezpečenie týchto potrieb pred tým, ako Vám prídeme prerobiť pokladnicu. Každá
pokladnica musí mať pridelený nový kód eKasa a je nutné do nej nahrať tzv. identifikačný a autentifikačný
balíček, nutný pre spojenie s portálom systému eKasa.

Kroky 1. a 2. je možné zrealizovať len formou elektronickej komunikácie s portálom finančnej správy.

Nižšie uvádzame bližší popis.

Na základe aktuálnych informácií od výrobcu eFT4000 sa dodávka prvých balíčkov pre eKasu začne
v druhej polovici mája 2019.

Podľa dodávok od výrobcu budeme oslovovať jednotlivých zákazníkov ohľadom termínu prerobenia,
preto vykonajte prípravu v dostatočnom časovom predstihu. Len registrácia do systému eKasa trvá
niekoľko dní (v čase vzniku tohto popisu).

Kód pokladnice eKasa, identifikačný balíček, autentifikačný balíček a heslo musíte poskytnúť
pracovníkovi TP SOFT pri prerobení pokladnice, pretože sa nahrávajú priamo do pokladnice.

Technické požiadavky na operačný systém: Riešenie systému eKasa vyžaduje v počítači operačný systém Windows 7 a vyšší. Operačný systém
Windows XP ani Windows 98 nie sú podporované.

Ukončenie elektronickej registračnej pokladnice - ERP.
Platnosť doterajších pokladníc končí 30.6.2019, preto odporúčame pri registrácii eKasy využiť možnosť
zároveň ukončiť používanie ERP s dátumom 30.6.2019.

Ako získať kód eKasa:

 

  • Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) a vyberte časť „formuláre“
  • V katalógu elektronických formulárov vo voľbe „Pokladnice e-kasa klient“ zvoľte formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“
  • Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice - ORP
  • Jeden formulár môžete použiť len na jedno predajné miesto, ale na viac pokladníc na jednom predajnom mieste.
  • V spodnej časti formulára môžete zadať ukončenie doterajšej ERP k dátumu 30.6.2019.
  • Vyplňte požadované údaje a formulár odošlite.

 

Ak máte viaceré pokladnice na rôznych predajných miestach, je nutné zvoliť formulár opakovane.
Po spracovaní žiadosti zo strany finančnej správy Vám bude pridelený kód eKasa v priebehu niekoľkých
dní. Kód pokladnice nájdete na portáli FS v osobnej internetovej zóne v zóne eKasa.

Ako získať identifikačný a autentifikačný balíček:

Po spracovaní Vašej žiadosti o pridelenie kódu eKasa môžete získať identifikačný a autentifikačný balíček.
Tieto sú jedinečnými identifikátormi pokladnice, používané pri tlači každého dokladu. Je nutné ich získať
pre každú pokladnicu osobitne.

 

  • Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) a v časti „Autorizované služby“ vyberte zónu „eKasa“ v eKasa zóne nájdete zoznam všetkých Vašich pokladníc, ktorým finančná správa (FS) pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient
  • Stiahnite si identifikačné údaje pokladnice - identifikačný balíček na lokálne úložisko
  • Následne prostredníctvom eKasa zóny požiadajte o pridelenie certifikátu (výsledkom bude autentifikačný balíček), a to pre každú pokladnicu osobitne. V tejto žiadosti zadajte heslo, ktoré sa použije pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite!
  • Po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa zobrazí certifikát, t.j. autentifikačný balíček, ktorý stiahnite na lokálne úložisko. (dôsledne si k nemu poznačte heslo)

 

Spôsob internetového pripojenia:

· V prípade prerobenia súčasnej fiškálnej tlačiarne FT4000 na eFT4000 sa vyžaduje zavedený
internet priamo v počítači, na ktorom sa realizuje predaj.

· V prípade používania novej pokladnice eFT5000 sa priamo táto pokladnica pripája na internet.

Z tohto dôvodu sa vyžaduje buď WIFI signál, cez ktorý sa na internet pripojí priamo pokladnica
eFT5000, alebo napojenie eFT5000 cez LAN kábel. Internet priamo v počítači nie je možné použiť
pre pokladnicu eFT5000.

POZNÁMKA – predajné miesto bez pripojenia na internet:
V prípade, že na Vašom predajnom mieste nie je pokrytie internetovým signálom, musíte osobitným
formulárom zažiadať o “Povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému e-Kasa”. Potrebné je odoslať
obidva formuláre - žiadosť o pridelenie kódu aj žiadosť o odklad a rovnako získať identifikačný
a autentifikačný balíček. Musíte ale počkať, kým bude spracovaná žiadosť o pridelenie kódu (kód sa
zobrazuje v eKasa zóne) a až potom môžete podať žiadosť o povolenie odkladu.

TP SOFT, s.r.o.