Sme pripravení na nový zákon o registračných pokladniciach 289/2008.

Informujeme aktívnych užívateľov a prípadných nových záujemcov o pokladničný systém, že firma TP SOFT, s.r.o. má vo svojom pokladničnom softwari zapracované úpravy vyplývajúce zo zákona 289/2008, ktorého účinnosť začína 1.1.2011. Najdôležitejšou zmenou je ovládanie nových typov fiškálnych tlačiarní k PC a  registračných fiškálnych pokladníc, nových aj upgradovaných.

ČÍTAJTE ĎALEJ INFORMÁCIE PRE SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV AJ NOVÝCH ZÁUJEMCOV:

INFORMÁCIA PRE NOVÝCH ZÁUJEMCOV O POKLADNIČNÝ SYSTÉM:
Predaj v hotovosti v rámci softwarových modulov TP SOFT je možný nasledovnými spôsobmi:
1.    Používanie „fiškálnych tlačiarní“ viacerých typov na predaj pripojených k PC.
Na predaj sa využíva software POKLADŇA napojený na software SKLAD s okamžitým odpisom zo stavu. Software Pokladňa ovláda fiškálnu tlačiareň pripojenú k PC. Program je možné napojiť na fiskálne tlačiarne od rôznych výrobcov na trhu. Počet typov bude rozširovaný podľa rozmanitosti ponuky, informujte sa vo firme TP SOFT.

2.    Používanie „registračných fiškálnych pokladníc“ viacerých typov na predaj v režime ON-LINE.
Na predaj sa využíva software POKLADŇA napojený na software SKLAD s okamžitým odpisom zo stavu. Software Pokladňa ovláda registračnú fiškálnu pokladnicu pripojenú k PC. Informujte sa vo firme TP SOFT na možné konkrétne typy pokladníc.

3.    Používanie „registračných fiskálnych pokladníc“ viacerých typov na predaj v režime OFF-LINE.
Na predaj sa využíva priamo registračná fiškálna pokladnica bez priameho spojenia s PC. Podľa potreby sa po pripojení k PC vykoná načítanie predaja priamo do programu SKLAD s  odpisom zo stavu skladu. Riešenie umožňuje z programu SKLAD aj naprogramovanie pokladnice zoznamom predajných položiek. Informujte sa vo firme TP SOFT na možné konkrétne typy pokladníc.

4.    Úhrada faktúr v hotovosti v účtovnom programe s použitím „registračných fiškálnych tlačiarní“ viacerých typov v režime ON-LINE.
V účtovnom programe (JU, PU) bude doplnená možnosť vykonať úhradu FA v hotovosti s vytlačením hotovostného dokladu na registračnej fiškálnej pokladnici pripojenej k PC. Informujte sa vo firme TP SOFT na možné konkrétne typy pokladníc.

V súvislosti s popísanými možnosťami môže firma TP SOFT vykonať priamo aj inštaláciu fiškálnych zariadení ako autorizované servisné stredisko určitých typov pokladníc.


INFORMÁCIA PRE SÚČASNÝCH UŽÍVATEĽOV POKLADNIČNÉHO  SYSTÉMU TP SOFT:

Súčasní užívatelia predaja v hotovosti musia počítať s hardwarovými zmenami pokladničného systému aj so zmenou softwaru. Zmena pokladničného resp. skladového softwaru bude realizovaná nový updatom programu v rámci predplatených ročných aktualizácií.
Pri zmene hardwarovej časti používaného riešenia predaja v hotovosti je potrebný nasledovný postup:

1.    Pre užívateľov využívajúcich predaj cez fiškálny modul v PC.
Doteraz používané fiškálne moduly FM2000 a FM3000 nie je možné ďalej používať. Nutné je zakúpiť novú fiskálnu tlačiareň. Ak k súčasnému fiškálnemu modulu používate určitý vybraný typ tlačiarne bločkov napr. EPSON TM 220, BIXOLON SRP 350, bude možné použiť túto tlačiareň, čím sa podstatne zníži cena nového fiškálneho zariadenia. Rozšírený typ tlačiarne EPSON TM300 nebude možné použiť.
Všetci aktívny užívatelia budú oslovovaní listom s návratkou, na základe ktorej im bude navrhnutý vhodný typ novej fiškálnej tlačiarne.

Pri zakúpení nového fiškálneho zariadenia bude odkupovaný súčasný fiškálny modul v cene -30,- EUR bez DPH, čím sa zníži koncová cena fiškálneho zariadenia.

2.    Pre užívateľov registračných pokladníc EURO v režime OFF-LINE a v režime ON-LINE.
V doterajších registračných pokladniciach je nutné vykonať hardwarové zmeny, tzv. fiskalizáciu. O tom, či je možné Vašu pokladnicu fiskalizovať, sa informujte v servisnom stredisku Vašej pokladnice.
UPOZORNENIE: Po fiškalizácii pokladnice je nutné na komunikáciu s pokladnicou použiť nový komunikačných software TP SOFT.  Pretože vytvorenie novej komunikácie závisí aj od podporných modulov samotných výrobcov pokladníc, informujte sa PRED VYKONANÍM FIŠKALIZÁCIE pokladnice vo firme TP SOFT, či je k dispozícii aj nový komunikačný program k Vášmu typu pokladnice.

Z kapacitných dôvodov výrobcov je nutné objednať moduly cca 3 mesiace vopred, preto si nenechávajte prerobenie či zmenu pokladnice na koniec roka. Môže sa stať, že výrobca na konci roka nebude schopný pokryť dopyt a  nebude môcť dodať požadovaný typ.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Znenie nového zákona 289/2008 si môžete prečítať  na stránke: http://portal.gov.sk/portal/sk/Default.aspx?CatID=42&NewsID=586
 

Niektoré dôležité zmeny, ktoré prináša zákon 289/2008:

•    Elektronická registračná pokladnica musí v časti neprístupnej používateľovi obsahovať fiškálnu pamäť, kde sa ukladajú údaje o firme, údaje o  tržbe, odpojenie displeja, pamäte, interval servisnej údržby ...
•    Fiškálna pamäť, tlačiareň, displej  musia tvoriť jeden celok.
•    Pokladnica aj fiškálna tlačiareň musí obsahovať display pre zákazníka.
•    Pokladnica musí byť označená trieštivou plombou s číslom série evidovanom na daňovom úrade.
•    Tlačia sa len denné uzávierky (jedna za 24hod), mesačné uzávierky sa nevykonávajú.
•    Tlačí sa len originál dokladu pre zákazníka, ktorý  je platný len s ochranným znakom - logotyp.
•    Nepoužívajú sa papierové kópie bločkov, iba elektronický žurnál v pamäti pokladnice, ktorý je nutné archivovať pre kontrolu daňovým úradom v elektronickej forme po dobu 10 rokov.
•    Pokladnica sa pred uvedením do prevádzky fiškalizuje (zapíšu sa do nej napevno údaje zákazníka). V prípade akejkoľvek zmeny v hlavičke je nutná výmena fiškálnej pamäte servisným technikom so zápisom do knihy pokladnice a  nahlásením zmeny na daňovom úrade.
•    Majiteľ pokladnice musí nahlásiť svojho servisného technika (servisné stredisko) na daňovom úrade.
•    Všetky následné servisné zásahy mu môže vykonať iba nahlásené servisné stredisko.
•    Servisné stredisko na základe servisnej zmluvy má povinnosť do 48 hodín od nahlásenia poruchy na pokladnici odstrániť túto poruchu.
•    Úhrady faktúr v hotovosti za tovar a vybrané služby musia byť evidované cez pokladňu, nie je možné používať príjmové pokladničné doklady.
•    Je stanovený čas povinnej opakovanej prehliadky (väčšinou 1 rok, príp. vytlačenie určitého počtu riadkov). Pokladnica o tom informuje v časovom predstihu. Ak sa servis nevykoná, pokladňa sa zablokuje.

Typy nových fiškálnych registračných pokladníc, ktoré bude možné použiť s pokladničným a skladovým softwarom TP SOFT:
Výrobca:         Typ fiškálneho modulu :               Výrobca tlačiarne :
VAROS            FM4000            BIXOLON,EPSON
BOWA            FM06                BIXOLON,EPSON, NCR
UPOS                T88US                EPSON
ELCOM            EFOX                BIXOLON,EPSON, ELCOM

ELCOM        fiškalizované registračné pokladnice EURO

Podľa požiadaviek budú dopracované aj pokladnice od iných výrobcov.