ZMENA DPH od 1.1.2011 z 19% na 20% v programoch TP SOFT

Pri zmene Dph na 20% si prestavte doterajšiu hodnotu “19” na novú “20”. Ak používate len jedno percento DPH, nezavádzajte k doterajšej hodnote 19 druhú hodnotu 20, je potrebné pôvodnú hodnotu prepísať. Na zmenu DPH nie je potrebné vykonať ročnú uzávierku. Zmenu môžete vykonať aj v tomto roku v prípade, že už nebudete predávať - toto sa týka predovšetkým predaja cez program POKLADŇA.

V jednotlivých  programoch TP SOFT postupujte nasledovne:

Zmena DPH v programe JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

- vo voľbe  SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU – DPH nastavte PRVÉ PERCENTO na 20 a DRUHÉ PERCENTO na 0 reps. 10. POZOR ! Prvé percento musí byť vždy nenulové !

Zmena DPH nemá dopad na priznanie DPH, nové priznanie pre 20% DPH bude dopracované v novej verzii JU v priebehu januára 2011.

UPOZORNENIE: Po zmene hodnôt percent DPH v parametroch DPH je možné v nových dokladoch použiť len nové hodnoty DPH. Ak by ste potrebovali dodatočne nahrávať doklady zo starého roku, je potrebné v parametroch DPH hodnoty prestaviť na pôvodné, doklad zaevidovať a hodnoty vrátiť na nové, alebo pri nahrávaní dokladu kliknúť na tlačítko“%“ umiestnené pred hodnotou základu a zmeniť hodnotu percenta DPH pre práve zadávaný doklad.

Zmena DPH v programe PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:
- vo voľbe  SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU – DPH nastavte SADZBU 1na 20 a SADZBU 2 na 0 reps. 10. POZOR ! Ak máte v názve analytického účtu použité označenia “19”, zmeňte si to buď až po ročnej uzávierke v dátach nového roku, alebo si zaveďte na 20% Dph nový analytický účet.

Zmena DPH nemá dopad na priznanie DPH, nové priznanie pre 20% DPH bude dopracované v novej verzii JU v priebehu januára 2011.

UPOZORNENIE: Po zmene hodnôt percent DPH v parametroch DPH je možné v nových dokladoch použiť len nové hodnoty DPH. Ak by ste potrebovali dodatočne nahrať doklad zo starého roku, je potrebné v parametroch DPH hodnoty prestaviť na pôvodné, doklad zaevidovať a hodnoty vrátiť na nové.

Zmena DPH v programe SKLAD win:
-vo voľbe  SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU – CENY A DPH zmeňte hodnotu príslušnej sadzby z 19 na 20. POZOR ! Prvé percento musí byť vždy nenulové ! Nezavádzajte nové percento pre hodnotu 20, ak ste doteraz používali len jedno percento a druhé máte nulové !
- následne vo voľbe ČÍSELNÍKY  – TOVARY – ŠPECIÁLNE ÚPRAVY ČÍSELNÍKA TOVAROV pomocou tlačítka HROMADNÁ ZMENA ÚDAJOV výberom voľby „Zmena DPH vo všetkých tovaroch“ zmeňte hromadne pôvodnú hodnotu DPH na novú. Funkcia vykoná len zmenu hodnoty percenta DPH v údajoch tovarov, k zmene predajných cien nedôjde.

DÔLEŽITÉ: Zmena DPH v parametroch DPH a pri tovaroch nevykoná žiadne zmeny hodnôt predajných cien zadaných v číselníku tovarov. To znamená, že ak v číselníku tovarov máte zadávané predajné ceny bez DPH, konečné ceny s DPH na dokladoch sa zvýšia, pretože sa k nim bude pridávať 20% DPH.
Ak v číselníku tovarov máte zadávané ceny s DPH, konečné ceny s DPH na dokladoch sa nezmenia, ale zníži sa cena bez DPH, uvádzaná na dokladoch.

V prípade potreby zmeny predajných cien postupujte podľa nasledovného popisu, ale dôrazne odporúčame pred zmenou vykonať bezpečnostnú priebežnú archiváciu dát !!!!!

Ak máte v číselníku tovarov zadané ceny bez DPH a nechcete zmeniť súčasné konečné predajné ceny s DPH musíte použiť na zmenu cien príslušnú funkciu v menu SLUŽBY - ŠPECIÁLNE FUNKCIE – ZMENA ODBYTOVÝCH CIEN. Tu môžete postupovať dvomi spôsobmi:

  • Prvý spôsob: Najprv vykonáte chvíľkový prepočet cien bez dane na cenu s 19% daňou: Ako základ zadajte odbytová cena, nezaokrúhľovať, percento zmeny zadajte „ + 19 „ (plus devätnásť), zmeniť príslušnú cenovú hladinu. Potom hneď zrazíte tieto ceny s DPH na ceny bez DPH postupom: Ako základ zadajte odbytová cena, nezaokrúhľovať, percento zmeny zadajte „ - 16,666 „ (mínus šestnásť celých šesť šesť šesť ), zmeniť príslušnú cenovú hladinu.Tým sa zrazia ceny na nové ceny bez DPH, ku ktorým, keď sa bude pripočítavať 20%, dostanete sa pri predaji na pôvodné ceny s DPH. Pri určitých hodnotách cien môže zriedkavo dôjsť k minimálnym rozdielom.
  • Druhý spôsob: Nastavenie zmeny: Základ odbytová cena, nezaokrúhľovať, percento zmeny zadajte „ – 0,737 „ (minus nulacelá sedemtrisedem), zmeniť príslušnú cenovú hladinu. Týmto spôsobom sa poníži len pôvodná cena bez DPH, ale pri určitých hodnotách cien môže často dôjsť k centovým rozdielom, hlavne pri vyšších cenách tovarov.

Prepočtom cien si samozrejme znížite predajnú cenu bez dane a tým aj maržu, ale ceny s DPH, ktoré sú na cenovkách ostanú zachované.
Ak máte v číselníku tovarov zadané ceny s DPH a chcete zvýšiť konečné ceny o 1% použite na zmenu cien príslušnú funkciu v menu SLUŽBY - ŠPECIÁLNE FUNKCIE – ZMENA ODBYTOVÝCH CIEN.
Percento zmeny zadajte „ 1,000 „ (plus jedna). Nastavenie zmeny: Základ odbytová cena, zaokrúhľovanie nastavte podľa potreby, percento zmeny zadajte „ 1,000 „ (plus jedna), zmeniť príslušnú cenovú hladinu.
Zvýšite si predajnú cenu S DPH ale marža ostane zachovaná, ale ceny s DPH, ktoré sú na cenovkách musíte opraviť.

UPOZORNENIE: Po zmene hodnôt percent DPH v parametroch je možné v nových dokladoch použiť len tieto nové hodnoty. Ak by ste potrebovali dodatočne nahrať doklad zo starého roku, je potrebné v parametroch DPH hodnoty prestaviť na pôvodné, doklad zaevidovať a hodnoty vrátiť na nové. Ak nechete zmeniť DPH aj pri jednotlivých tovaroch, môžete si v parametroch programu - VSTUPY nastaviť možnosť meniť percento DPH pri príjme a výdaji a ručne budete môcť prepísať DPH priamo na doklade pri nahrávaní položky.

POZOR - ak používate aj program POKLADŇA na predaj v hotovosti, ktorý používa dáta skladu, je potrebné toto vykonať vo chvíli, keď sa nepredáva a čo nasjkôr vrátiť percentá na správne hodnoty.

Program POKLADŇA Win – predaj cez fiškálny modul FM3000/2000 – NEFIŠKALIZOVANÁ VERZIA:
Pred zmenou DPH je nutné najprv zmeniť DPH v programe SKLAD, pretože zo skladu sa pri zmene v programe POKL preberú percentá DPH ! Dôrazne odporúčame v programe sklad len zmeniť hodnotu percenta 19 na hodnotu 20, nemeniť poradie hodnôt, alebo nezavádzať nové percento pre hodnotu 20, ak ste doteraz používali len jedno percento (19) a druhé máte nulové !
Zároveň je nutné mať pred zmenou vykonanú dennú a mesačnú uzávierku v pokladni !

Následne zmenu DPH v pokladni je potrebne vykonať v dvoch krokoch:
1.    Zmena  DPH v programe POKLADŇA.
Na zmenu DPH v programe je nutné stiahnuť novú verziu programu 1.36 zo stránky www.tpsoft.sk voľbou „Aktualizácia programov“.  Po jej nainštalovaní na zmenu DPH použite funkciu v programe POKLADŇA vo voľbe Servis – Špeciálne servisné funkcie - Zmena DPH v dátach programu POKL.  Po vykonaní tejto zmeny ukončite program POKL a vykonajte nasledovný bod 2. V súvislosti s novou verziou programu POKLADŇA je potrebné používať verziu skladu minimálne 1.70, odporúčame stiahnuť si novú verziu skladu 1.71.

2.    Zmena  DPH vo fiškálnom module FM3000 resp. FM2000.
Pri zmene DPH vo fiškálnom module je dôležité, aby NEBOL spustený program POKL, ale tlačiareň bločkov musí byť zapnutá !!!
Na zmenu DPH je nutné použiť špeciálny program, ktorý si stiahnete rovnako zo stránky www.tpsoft.sk voľbou „Aktualizácia programov“. Názov tohto programu je „ZmenaDphFm3000_2000.exe“.
Program je potrebne nainštalovať na počítači, kde máte fiškálny modul. Pri inštalácii postačí potvrdzovať tlačítko „Ďalší“. Odporúčame v priebehu inštalácie zaškrtnúť nastavenie „Vytvoriť zástupcu ma ploche“. Pred dokončením inštalácie ponechajte zaškrtnuté nastavenie „Spustiť aplikáciu fm3000sk_zmenadph“ a potvrďte tlačítko „Dokončiť“.
Spustí sa program na zmenu DPH. Zobrazí sa okno, kde sa v časti „Aktuálne daňové hladiny“ zobrazia hodnoty DPH vyčítané z Vášho FM. Skontrolujte, že v dolnej informačnej časti bude za textom „Testujem prepojenie DTR/DSR na FM ...“  napísané „Úspešne !“

Následne v pravej časti „Požadované hladiny DPH“ prepíšte len hodnotu 19 (bude pravdepodobne v červenom poli) na hodnotu 20 potvrďte na spodku okna podlhovasté tlačítko “Zmena DPH”. POZOR: Sadzby v pravej časti musia byť v rovnakom poradí, ako pôvodné hodnoty v ľavej časti, len hodnotu 19 je potrebné zmeniť na 20. Ak v pravej časti budete mať pnúknuté  iné poradie sadzieb, prepíšte prvé tri sadzby v pravej časti podľa hodnôt v ľavej časti, len 19 zmeňta na 20.

Na otázku “Spraviť ročnú uzávierku” odpovedzte “NIE”. V opačnom prípade by došlo k vynulovaniu grandtotálov a bol nutný zápis do servisnej knihy pokladnice.
Po úspešnej zmene sa zobrazí hláška “Sadzby DPH nastavené”, program môžete ukončiť a vypnite počítač.
!!! Po vykonaní zmeny DPH v FM je nutné počítač na pár sekúnd vypnúť, nie len reštartovať, v opačnom prípade sa zmena neprejaví !!! Týtmo sa odpojí FM od napätia a zmena sa natrvalo uchová. Ak máte externý fiškálny modul pripojený na USB port, je potrebné vytiahnuť FM z USB portu.

Týmto postupom bude zmena DPH z 19% na 20%  vykonaná.

Pre kontrolu, či bola zmena sadzieb DPH vo fiškálnom module vykonaná, odporúčame po zapnutí počítača opätovne spustiť program na zmenu sadzieb, pričom Vám musí po nábehu v ľavej časti (Aktuálne hladiny) ukázať už nové sadzby. Následne program len ukončite.
Dôrazne odporúčame skontrolovať na prvom doklade správnosť novej hodnoty DPH v riadku položiek aj v sumarizácii DPH.

POZNÁMKA:
V prípade potreby si môžete program na zmenu DPH vo fiškálnom module stiahnuťaj priamo zo stránky výrobcu www.varos.sk .

Program POKLADŇA Win – predaj cez fiškálnu tlačiareň FT4000 – FIŠKALIZOVANÁ VERZIA:
Novú hodnotu DPH je potrebné nastaviť v samotnej  fiškálnej tlačiarni. Zmenu je možné vykonať len po dennej a mesačnej uzávierke !
Zmenu DPH môžete vykonať svojpomocne v novej verzii programu 2.01, ktorú si stiahnite od 20.12.2010 zo stránky www.tpsoft.sk vo voľbe „Aktualizácia programov“.

Pred zmenou DPH je nutné najprv zmeniť DPH v programe SKLAD, pretože zo skladu sa pri zmene preberú percentá DPH.
Zmenu  DPH v FM vykonáte v programe POKLADŇA vo voľbe Servis – Servisné funkcie pre FT tlačítkom „NASTAV SADZBY DPH. Po vykonaní zmeny je nutné vypnúť na pár sekúnd fiškálnu tlačiareň, v opačnom prípade sa zmena neprejaví !
Dôrazne odporúčame skontrolovať na prvom doklade správnosť novej hodnoty DPH v riadku položiek aj v sumarizácii DPH.

POZNÁMKA:
Iná možnosť vykonania zmeny DPH vo fiškálnom module je stiahnutie programu na zmenu DPH priamo zo stránky výrobcu www.varos.sk .

Program POKLADŇA Win – predaj cez fiškalizované registračné pokladnice EURO:
Novú hodnotu DPH je nutné nastaviť zmeniť priamo vo Vašej pokladnici. Potrebné je zmeniť pôvodnú hodnotu 19 na 20, nie definovať percento 20 v novej voľnej daňovej hladine.
Pred zmenou DPH je nutné najprv zmeniť DPH v programe SKLAD, pretože zo skladu sa pri predaji preberajú hodnoty percent DPH.
Dôrazne odporúčame skontrolovať na prvom doklade správnosť novej hodnoty DPH v riadku položiek aj v sumarizácii DPH, prípade vytlačiť skúšobný doklad v tréningovom režime.


Zmena DPH v programe AUTOSERVIS:

-vo voľbe  SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU – FAKTURY A DPH zmeňte hodnotu príslušnej sadzby z 19 na 20. POZOR ! Prvé percento musí byť vždy nenulové ! Nezavádzajte nové percento pre hodnotu 20, ak ste doteraz používali len jedno percento a druhé máte nulové !
-následne je nutné zmeniť hodnoty percenta DPH v číselníku úkonov a v rozpracovaných zákazkách. Vykonáte to vo voľbe SLUŽBY – ŠPECIALNE FUNKCIE - HROMADNÁ ZMENA DPH, kde zadáte pôvodné percento DPH 19 a nové 20.

-ak používate pri vystavovaní zákazky úkony s pevnou cenou, tzv. hviezdičkový kód úkonu, je potrebné v parametroch programu na záložke Editácia a tlač nastaviť parameter "hladina DPH pre úkony s pevnou cenou" na 20%

UPOZORNENIE: Zmenené percentá v parametroch programu majú vplyv na ohodnotenie úkonov. Percentá DPH pri vydávanom materiáli sa automaticky preberajú  z programu Veľkosklad, preto musíte vykonať zmenu percent aj v tomto programe.
Po zmene hodnôt percent DPH v parametroch DPH je možné v nových dokladoch použiť len tieto nové hodnoty. Ak by ste potrebovali dodatočne nahrať doklad zo starého roku, je potrebné v parametroch DPH hodnoty prestaviť na pôvodné, doklad zaevidovať a hodnoty vrátiť na nové.