Zmeny v zákone o elektronických registračných pokladniciach od 1.1.2014.

Od 1. januára 2014 vstupujú do platnosti zmeny v zákone o používaní elektronických registračných pokladníc (361/2013). Uvádzame pre užívateľov programu POKLADŇA hlavné povinnosti a zmeny a ich vyjasnenie:

Vystavenie vzoru pokladničného bločku
Od 1. januára 2014 musí byť na prístupnom a dobre viditeľnom mieste  vystavený vzor pokladničného dokladu vytlačeného pokladnicou.  Na  tomto vzore je potrebné zvýrazniť, napríklad zvýrazňovačom, alebo podčiarknutím:
daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
dátum a čas
celkovú sumu platenej ceny
ochranný znak (MF)
Ak je v prevádzke viac  pokladníc toho istého druhu, postačuje  jeden vzor.
Vytlačte si takýto ukážkový blok, postačuje kópia ľubovoľného dokladu s tovarmi a vykonajte príslušné zvýraznenia.
Komunikačný kábel
Na každom predajnom mieste musí byť komunikačný kábel na prepojenie počítača s pokladnicou, aby kontrola (DÚ a Colná správa) mohla pripojiť svoj počítač a stiahnuť údaje z ERP na kontrolu. Príslušný software a postupy pri komunikácii im poskytli držitelia  certifikátov.
Užívatelia pokladníc typu FT4000 Varos majú pripojenú fiškálnu tlačiareň komunikačným káblom, ktorý zodpovedá tomuto predpisu.
Užívatelia pokladníc typu Euro fi Elcom, alebo typu Quorion, ktorí zapisujú reps. načítavajú dáta z pokladnicedo PC, majú USB komunikačný kábel.
Užívatelia pokladníc typu Euro fi Elcom, alebo typu Quorion, ktorí nezapisujú dáta do pokladnice z PC, si musia zaobstarať USB kábel, ktorým je možné tieto pokladnice pripojiť k PC s výnimkou pokladníc typu EURO 500 Handy, ktorá vyžaduje na komunikáciu sériový komunikačný kábel, informujte sa  svojho dodávateľ pokladnice.
Pokladničná páska
 Musí mať zaručenú dobu čitateľnosti údajov najmenej 5 rokov od konca kalendárneho roka, kedy boli vytlačené (ďalej 5 + 1). Odporúčame zakupovať pásky v špecializovaných predajňiach od overených výrobcov.
Na predajnom mieste nesmie byť pokladnica, ktorá nie je prihlásená na DÚ

Doklad „VKLAD“ uchovávať 1 deň
 Vkladový doklad postačuje uchovať len v ten deň, keď bol vytlačený, doteraz 1 rok.
Neplatný doklad uchovať 5+1 rok
Doklad s označením „Neplatný doklad“ sa musí uchovávať 5+1 rok, doteraz 1 rok.
Prehľadovú, alebo intervalovú uzávierku je obsluha povinná na požiadanie kontrolného orgánu urobiť hneď. V programe Pokladňa ju vykonáte voľbou “Intervalová uzávierka”.
Kontrolné záznamy v textovej forme
Podnikateľ je povinný na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu podnikateľ predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom.
Za týmto účelom pracovníci TP SOFT pri servisnej kontrole pokladnice vyčítavajú obsah fiškálnej pamäti (t.j. DU) aj prevádzkovej pamäti (vytlačené doklady) a po úprave ich majiteľovi pokladnice napaľujú v textovej forme na CD aj so softwarom umožňujúcim ich prezeranie a tlač. Jedná sa o program FM4000SK_paska, ktorý pri servisnej prehliadke zväčša aj inštalujeme na počítač s pokladňou.
Užívateľom fiškálnych tlačiarní typu FT4000 Varos , ktorí nemajú program FM4000sk_paska  odporúčame stiahnuť si ho na stránke http://www.varos.sk/software.php?mode=sw_ft4000 cez voľbu software program “Elektronická páska k FT4000“ a nainštalovať ho na počítači s pokladnicou. Týmto programom je možné sťahovať si priebežne obsah FM aj prevádzkovej pamäti do PC za účelom vlastnej priebežnej archivácie (napr. raz za mesiac), alebo pre potreby kontroly príslušnými úradmi. Program ukladá a zobrazuje dáta v textovej forme.
Poznámka: Vyčítanie dát z FT4000 trvá značný čas, niekoľko hodín, odporúčame vyčítanie spustiť na noc.
Užívatelia registračných pokladníc od firmy ELCOM si môžu na stránke www.elcom.sk stiahnuť prgoram, Euro2A.
Užívatelia registračných pokladníc typu QUORION môžu použiť program Qprog, ktorý získujú u dodávateľa pokladnice .
Kniha ERP
Knihy, ktoré sa používali doteraz, sa môžu používať aj po 1. januári 2014, ale musia byť doplnené (ručne) o niektoré údaje: 
predajné miesto, v ktorom sa prijíma tržba, ak tam nebolo
v kolónke Údaje o ERP má byť uvedené aj  výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP, ktorému bol vydaný certifikát.
v kolónke Údaje o SO musí byť uvedené aj DIČ servisnej organizácie. 
po novom budú môcť byť v knihe zapísané 2 servisné organizácie. 
Do knihy ERP musí SO zapísať aj číslo plomby, ktorú nalepila na ERP. 
Pre splnenie týchto požiadaviek si v knihe pokladnice na prvej strane k typu elektronickej registračnej pokladnice v prípade, že máte fiškálnu tlačiareň FT4000 , doplňte názov výrobcu: „VAROS TRADE, s.r.o.“. Ak máte iný typ registračnej pokladnice, doplňte názov výrobcu, ktorý nájdete na certifikáte k pokladnici. Ďalej v kolonke pre názov servisnej organizácie, ak máte uvedenú firmu TP SOFT, doplňte údaj „DIČ: 2020455448“.
Číslo daňovej plomby servisný pracovníci TP SOFT zvyknú zapisovať do knihy pri každom servisnom zásahu, môžete to len skontrolovať v časti zápisov pre servisné zásahy.
Fiškálna pamäť s unikátnym kódom
Všetky pokladnice predávané po 1.júli 2014 musia mať fiškálnu pamäť označenú jedinečným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP. Tento kód musí byť vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiškálnu pamäť, pričom táto nálepka bude nalepená aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným štítkom ERP. 
Pokladnice, ktoré sa používali pred 1. júlom 2014 a nemali takto označenú FM, sa môžu  používať aj naďalej až do momentu, kedy nastane zákonný dôvod na jej výmenu (napríklad vyčerpaná kapacita, porucha, zmena údajov podnikateľa, zmena vlastníka ERP a pod.) Servisná organizácia musí do knihy ERP zapísať aj tento unikátny kód, či už pri uvádzaní pokladnice do prevádzky, alebo pri výmene FM.