Často kladené otázky - SKLAD

Ak nefungujú výpisy

Ak nie je možné spustiť v programe voľbu Výpisy, je s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné manuálne zaregistrovať knižnice: mscomctl.ocx a oleaut32.dll. Ich registráciou mohla zrušiť napr. aktualizácia operačného systému.

V systémoch WIN8 a WIN10 je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom na ikonu Windows v ľavom dolnom rohu a začať napísať cmd. Systém ponúkne na spustenie Príkazový riadok, na ktorý kliknete pravým tlačidlom myši a kliknete na Spustiť ako správca.

V systéme WIN7 je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu Windows v ľavom dolnom rohu a následne do  vyhľadávajúceho okna  (na spodku obrazovky) napísať cmd. Systém nájde program cmd, na ktorý kliknete pravým tlačidlom myši a kliknete na Spustiť ako správca.

Ďalší postup závisí od toho, či je systém Windows nainštalovaný PC 32 alebo 64 bitový. (Táto informácia sa dá zistiť kliknutím pravého tlačidla na ikonu nachádzajúcu sa na ploche - Počítač/Tento počítač a následným vybraním možnosti Vlastnosti)

 

  • 32 bitový systém – musíme sa dostať do adresára C:\WINDOWS\SYSTEM32

Postupne napíšeme a potvrdíme klávesou ENTER nasledovné príkazy: 

1. 

CD \

2. 

CD WINDOWS\SYSTEM32

3.      

REGSVR32 MSCOMCTL.OCX (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

4.      

REGSVR32 OLEAUT32.DLL (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

 

  • 64 bitový systém – musíme sa dostať do adresára C:\WINDOWS\SYSWOW64

Postupne napíšeme a potvrdíme klávesou ENTER nasledovné príkazy: 

1. 

CD \

2. 

CD WINDOWS\SYSWOW64

3.      

REGSVR32 MSCOMCTL.OCX (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

4.      

REGSVR32 OLEAUT32.DLL (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

 

Po úspešnom zaregistrovaní knižníc napíšeme v príkazovom riadku príkaz EXIT, čím príkazový riadok ukončíme.

Ak Vám nápoveda CTRL+F1 na niektorej položke zobrazuje prekryté, alebo neúplné stĺpce, alebo zmenšené okno oproti obvyklému zobrazeniu, je potrebné dostať ju do preddefinovaného stavu. Toto vykonáte kliknutím pri zobrazenej nápovede na prvé tlačítko v tlačítkovej lište, s obrázkom štvorsmerného kríža. Po kliknutí sa nápoveda nastaví na počiatočné preddefinované  zobrazenie aj pri opkaovanom zobrazení, ak jej medzitým nezmeníte vzhľad.

Ak Vám pri obnovení dát z priebežnej archivácie z konkrétmeho dňa program napíše "V adresári neexistujú dáta zo dňa ..."a Vy si myslíte, že zadávate dobré umiestnenie, kde je uložená archivácia daných dát, častou chybou je, že pri zadávaní adresáram, kde sa dáta nachádzajú, zadávate aj samotný adresát obsahujúci v názve dátum archivácie, napr. SD010314.001 - t.j. archivácia z 1.3.2014. Je potrebné zadať cestu bez tohoto určenia.

Pri zadávaní adresára nezadávajte teda adresár s dátumom v názve: SDddmmrr.001 .

Pri prenášaní programu zo starého počítača do nového je dôležité preniesť všetky roky, ktoré ste v programe nahrávali a všetkých užívateľov v prípade multiverize programu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je nakopírovať v starom počítači celý základný adresár, kde je program nainštalovaný, na USB disk, aj s podadresármi (napr. celý adresár TPSOFTWIN, ak ste použili talýto názov pri prvotnej inštalácii programu).

Následne nakopírujete z USB kľúča celý tento adresár s jeho obsahom do nového počítača, napr. na disk C:, čím sa prenesú všetky spracovávané roky, prípadne aj všetci spracovávaní užívatelia.

Po prenesení programu do nového počítača je už len potrebné na jeho spustenie nasledovné:

  • Vytvoriť na ploche Windowsu spôšťaciu ikonku. Napr. pre program sklad sa nastavte do adresára programu,  do podadresára SKLD a pretiahnite na plochu súbor Sklad.exe tak, že stlačíte na ňom pravé tlačítko myši, držíte, prejdete na plochu, pustíte a v následne zobrazenej ponuke vyberiete "Vytvoriť odkaz" ("Create shortcut")
  • Nainštalovať spúšťacie prostredie Runtime Visual Foxpro 9. Na to je potrebné spustiť program RunVfp9.exe, ktorý nájdete na každom CD firmy TP soft v adresári RuntVfp9, alebo na www stránke www.tpsoft.sk vo voľbe "Na stiahnutie". Po spustení tohoto súboru postačuje len potvrdzovať zobrazené možnosti bez nejakej zmeny.
V niektorých programoch je možné v číselníku Adresár vykonať kontrolu na zadané IČDPH na verejný register. V prípade, že táto kontrola nefunguje, t.j. ak sa po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading 

Ak sa na zostave napr. dodacom liste namiesto obrázku čiarového kódu tovaru zobrazuje len názov súboru .bmp, napr. Ean.bmp, problém je v nastavení operačného systému. Vykonajte nasledovné:

- spustite commnad okno (príkazový riadok): Tlačítko Štart - Príslušenstvo - Príkazový riadok. UPOZORNENIE: Vo Windows 7 a vyššom je ho nutné spustiť ako "správca", t.j. kliknite na voľbe "Príkazový riadok" pravým tlačítkom myši a zvoľte "Spustitť ako správca".

- v zobrazenom command okne napíšte: ASSOC .BMP=Paint.Picture   a potvrďte klávesou Enter

- následne command okno zatvorte (napíšte Exit a potvrĎte Enterom)

 

Máte nastavené používanie "Externého tlačového managera" a nastavenia Vašej tlačiarne nekorešponduje s týmto managerom. V takom prípade odporúčame odstaviť používanie tlačového manager v Služby - Parametre programu na záložke OSTATNÉ.

Zároveň môžete mailom do firmy TP soft oznámiť, v ktorom konkrétnom výpise sa tento stav vyskytuje.

Ak nepoužívate aj program POKLADŇA:

Pravdepodobne vznikol pri nejakej havárii počítača, alebo programu nesúlad medzi aktuálnym stavom skladu a položkovými pohybmi tovaru. Najprv vykonajte funkciu Služby - Špeciálne funkcie - KONTROLA ÚDAJOVEJ ZÁKLADNE, ktorá zistí, na ktorých tovaroch tento nesúlad vznikol. Túto funkciu môžete spustiť kedykoľvek.
Ak kontrola zistí nezrovnalosti medzi stavom skladu a skladovými kartami, na opravu použite funkciu Služby - Špeciálne funkcie - REKONŠTRUKCIA ÚDAJOV ZÁKLADNE, ktorá opraví evidovaný stav tovarov na sklade opätovným nasčítaním zostatkov z príjemok a výdajok. Pri spustení funkcie je potrebné zvoliť rekonštrukciu ZA AKTUÁLNY MESIAC, alebo ZA ROK. Pri výbere "Za aktuálny mesiac" sa spracúvajä len doklady aktuálneho a vyšších mesiacov, čo je vo väčšíne prípadov postačujúce. 

Ak používate aj program POKLADŇA:

Pri používaní programu POKLADŇA sa pri predaji v pokladni náhodnému odberateľovi okamžite poníži stav skladu, ale na skladovú kartu sa vykoná zápis až pri dennej uzávierke, preto má význam porovnávať stav tovaru so skladovou kartou až po dennej uzávierke. Ak napriek tomu chcete vykonať porovnanie v priebehu dňa, vykonajte v programe POKLADŇA funkciu Služby - AKTUALIZÁCIA SKLADOVÝCH KARIET a hneď za tým vykonajte porovnanie. Môžete na použiť vprograme SKLAD funkciu Služby - Špeciálne funkcie - KONTROLA ÚDAJOVEJ ZÁKLADNE (viď. bod vyššie).
Ak je stav skladu  stále rozdielny oproti sladovej karte (položkovým pohybom), vykonajte buď po dennej uzávierke, alebo po aktualizácii skladových kariet v programe SKLAD funkciu Služby - Špeciálne funkcie - REKONŠTRUKCIA ÚDAJOV ZÁKLADNE (viď. bod vyššie). Program POKLADŇA vtedy musí byť ukončený.
 
POZNÁMKA: Ak máte program využívaný v počítačovej sieti viacerými užívateľmi, pri kontrole alebo pri rekonštrukcii údajovej základne musia ostatní užívatelia program ukončiť.