Nastavenie času na fiškálne tlačiarni FT4000

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE: Do fiškálnej tlačiarne FT4000 sa nastavuje dátum a čas zhodný s dátumom a časom Vášho počítača, preto si najprv DOSLEDNE skotnrolujte, aký dátum a čas máte nastavený v počítači. Ak by ste totiž nastavili do FT4000 dátum do budúcnosti, mohol by vzniknúť problém, ktorý nebudete môcť vyriešiť svojpomocne, prípadne len osobným zásahom servisného pracovníka.

! Zmena času sa odporúča vykonať po dennej uzávierke po prvom sputení programu Pokladňa !

ZMENA DÁTUMU A ČASU - prvá možnosť
Spustite program Pokladňa, zvoľte v hornom menu voľbu SERVIS - SERVISNÉ FUNKCIE PRE FT. V zobrazenom okne kliknite na tlačítko NASTAV DÁTUM A ČAS. Potvrdením následnej informačnej hlášky sa v FT4000 nastaví dátum a čas podľa nastavenia vo Vašom počítači, skontrolujte to vizuálnou kontrolou na displeji FT4000.
(Ak sa zmena nevykonala, postupujte podľa druhej možnosti vykonania zmeny - viď nižšie.)

ZMENA DÁTUMU A ČASU - druhá možnosť
Spustite program Pokladňa. Pri jeho nábehu sa automaticky spúšťa aj tzv. tlačový manager, ktorý sprostredkúva prepojenie počítača a FT4000. Tento tlačový manager indikuje v spodnej lište Windows-u vpravo ikonka v tvare zeleného  obdĺžnika so žltým orámovaním. Nastavte myš na tútu ikonku a stlačte pravé tlačítko myši. Objaví sa menu, v ktorom potvrďte (ľavým talčítkom myši) voľbu nastavenie času. Okamťite sa v FT4000 nastaví dátum a čas podľa nastavenia vo Vašom počítači, skontorlujte to vizuálnou kontrolou na displeji FT4000.