Často kladené otázky - POKLADŇA

Upozornenie VOLAJTE SERVIS Vás po zapnutí fiškálnej tlačiarne upozorňuje na povinnosť vykonať servisnú prehliadku fiškálneho zariadenia. Toto upozornenie ste povinný potvrdiť - vpredu na tlačiarni bločkov stlačte ORANŽOVÉ tlačítko "POTVRĎ".

Po potvrdení upozornenia môžete ďalej pracovať, pričom do 60 dní po prvom zobrazení musí byť servisná prehliadka vykonaná.

Servisnú prehliadku objednajte mailom na tpsoft@tpsoft.sk, v ktorom uveďte Vašu firmu, typ a výrobné číslo FT4000 (z prvej strany knihy pokladnice) a dátum, od ktorého sa upozornenie začalo vypisovať. Následne si telefonicky overte objednanie prehliadky vo firme TP SOFT.

 

 

 

 

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE: Do fiškálnej tlačiarne FT4000 sa nastavuje dátum a čas zhodný s dátumom a časom Vášho počítača, preto si najprv DOSLEDNE skotnrolujte, aký dátum a čas máte nastavený v počítači. Ak by ste totiž nastavili do FT4000 dátum do budúcnosti, mohol by vzniknúť problém, ktorý nebudete môcť vyriešiť svojpomocne, prípadne len osobným zásahom servisného pracovníka.

! Zmena času sa odporúča vykonať po dennej uzávierke po prvom sputení programu Pokladňa !

ZMENA DÁTUMU A ČASU - prvá možnosť
Spustite program Pokladňa, zvoľte v hornom menu voľbu SERVIS - SERVISNÉ FUNKCIE PRE FT. V zobrazenom okne kliknite na tlačítko NASTAV DÁTUM A ČAS. Potvrdením následnej informačnej hlášky sa v FT4000 nastaví dátum a čas podľa nastavenia vo Vašom počítači, skontrolujte to vizuálnou kontrolou na displeji FT4000.
(Ak sa zmena nevykonala, postupujte podľa druhej možnosti vykonania zmeny - viď nižšie.)

ZMENA DÁTUMU A ČASU - druhá možnosť
Spustite program Pokladňa. Pri jeho nábehu sa automaticky spúšťa aj tzv. tlačový manager, ktorý sprostredkúva prepojenie počítača a FT4000. Tento tlačový manager indikuje v spodnej lište Windows-u vpravo ikonka v tvare zeleného  obdĺžnika so žltým orámovaním. Nastavte myš na tútu ikonku a stlačte pravé tlačítko myši. Objaví sa menu, v ktorom potvrďte (ľavým talčítkom myši) voľbu nastavenie času. Okamťite sa v FT4000 nastaví dátum a čas podľa nastavenia vo Vašom počítači, skontorlujte to vizuálnou kontrolou na displeji FT4000.

 

Ak potrebujete vytlačiť kópiu pokladničného dokladu musíte vedieť číslo dokladu a číslo dennej uzávierky, ktoré pridelila dokladu fiškálna tlačiareň. Spôsob zistenia týchto údajov je popísaný nižšie.
Pri tlači kópie musí byť program POKLADŇA spustený, kedy je spustený aj tzv. tlačový manager ovládajúci fiškálnu tlačiare%n.

Tlač kópie pokladničného dokladu.
Pri spustenom programe pokladňa nájdite vpravo dole na lište plochy Windows ikonku tlačového managera FT4000 - zelená ikonka v žltom orámovaní. (Môže byť medzi skrytými ikonkami, vtedy musíte kliknúť na ikonku "Zobraziť skryté ikony", aby sa zobrazili aj tieto.) Kliknite na tejto ikonke FT4000 pravým tlačítkom myši, vysunie sa ponukové menu, v ktorom zvoľte (už ľavým tlačítko myši) voľbu "ZOSTAVY FT4000"
V zobrazenom okne skontrolujte vľavo hore, že máte vybranú možnosť "Bloček". Vpravo od tejto voľby zadajte do prvého poľa číslo dokladu a za ním číslo dennej uzávierky. Následne v kalendári vpravo nájdite a klikom myši označte deň vytlačenia dokladu.
Samotnú tlač dokladu vykonáte kliknutím na tlačítko "TLAČ". Tlačový manager vyhľadá daný doklad vo svojej pamäti a vytlačí ho sa označením "Kópia".

Po vytlačení dokladu zatvorte okno na tlač kópie dokladov krížikom vpravo hore.

UPOZORNENIE: V závislosti od zaplnenosti môže vyhľadanie dokladu v pamäti FT trvať určitú dobu, aj minúty, buďte preto trpezlivý. Ak by ste zadali mylné údaje, tlačový manager Vám oznámi, že doklad nebol nájdený. Neodporúča sa prde tlačou kliknúť na tlačítko "Zobraz doklad", pretože jeho funkčnosť vuhľadania dokladu nie je stopercentná, na rozdiel od tlačítka "Tlač".

Zistenie čísla dokladu a dennej uzávierky z originálneho dokladu:

Ak máte k dispozícii originálny doklad, tieto údaje sú napísané na konci hlavičky dokladu.

Zistenie čísla dokladu a dennej uzávierky z dát programu Pokladňa:
Ak nemáte originálny doklad, môžete zistiť číslo dokladu a DU z dát programu Pokladňa. Očakáva sa, že viete aspoň deň, kedy bol dokald vytlačený. V takom prípade zvoľte v programe Pokladňa voľbu SLUŽBY - VÝPIS ARCHÍVNYCH DOKLADOV. V zobrazenom okne zadajte len dátum, kedy bol doklad vytlačený a hneď zvoľte "Zobraz v editore". Zobrazia sa Vám všetky doklady z daného dňa, medzi ktorými musíte nájsť požadovaný doklad.
Na konci daného dokladu pod čiarou je číslo dennej uzávierky(DU) aj číslo dokladu (CD) z fiškálnej tlačiarne.

V základnej ponuke programu POKLADŇA zvoľte voľbu SLUŽBY - PARAMETRE - PARAMETRE PROGRAMU. Odstavte (odškrtnite) parameter "Maximalizovať okno predaja" a kliknite dole na tlačítko "Zapísať". Následne zvoľte voľbu SLUŽBY - PARAMETRE - PARAMETRE PROSTREDIA. Tu nastavte parameter "Veľkosť formulárov" napr. na "koeficient 4" a dajte zapísať. Vojdite do voľby PREDAJ, okno by malo mať hneď väčšiu veľkosť. V prípade potreby môžete vyskúšať aj inú veľkosť formulárov v parametroch prostredia.