Novinky a zmeny v programe JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Posledná aktualizácia: 4.11.2022 - ver. 2.11

Verzia 2.11

4.11.2022
PRIZNANIE DPH – UPOZORNENIE NA ODPOČET

Pri tlači priznania DPH si program v prípade nadmerného odpočtu DPH zapamätá túto hodnotu a v prípade, že v priznaní za nasledujúce obdobie pred výpočtom zadáte nulovú hodnotu pre riadok 34, upozorní Vás na to a ponúkne uplatniť do r.34 danú zapamätanú hodnotu.

 


Verzia 2.10

4.4.2022
KONTROLA IČDPH TUZEMSKÝCH SUBJEKTU

Bola zapracovaná vylepšená kontrola IČDPH tuzemských plátcov DPH, ktorá využíva priamo zoznam plátcov DPH z webu finančnej správy. Táto kontrola je zapracovaná aj v príslušnom tlačítku na kontrolu IČDPH pri výpise kontrolného výkazu DPH, aj v tlačítku na kontrolu pri účtovaní dokladov.

 

Pri prvej kontrole v dni program preverí aktuálnosť zoznamu plátcov k danému dňu a ak je zoznam starší, stiahne aktuálny zoznam z webu finančnej správy. To znamená, že pri ďalších kontrolách v danom dni sa už sťahovanie zoznamu nevykoná, až na ďalší deň.

Verzia 2.09

8.2.2022

PODKLAD PRE VÝPOČET DANE Z PRÍJMU

Bol zaktualizovaný výpočet podkladu dane z príjmu podľa parametrov za rok 2021 a 2022.

 

PRENOS VARIABILNÉHO SYMBOLU DO BySquare QR KÓDU

V parametroch programu na záložke Ostatné môžete nastaviť, aby do BySquare QR kódu bol uvádzaný údaj VS z vyšlej FA a nie údaj č. faktúry. Ak VS nie je zadaný pri faktúre, prenesie sa č.FA.

 

Verzia 2.08

15.11.2021

SPÚŠŤANIE TLAČIVA PDF Z PROGRAMU

Bola vykonaná interná úprava, umožňujúca spustenie PDF súboru pomocou staršieho aj novšieho prehliadača Adobe Acrobat Reader.

 

 Verzia 2.08

26.7.2021
SÚHRNNÝ VÝKAZ – VYLÚČENIE KÓDU GB, DOPLNENIE XI
V súhrnnom výkaze DPH za obdobie od 1.1.2021 bolo dplnené automatické zahrnutie kódu štátu XI (Severné Írsko) a vylúčenie kódu GB, čo bolo potrebné dotera riešiť ručnou úpravou výkazu. 

Verzia 2.07

19.5.2021
KV DPH – DOBROPIS K DFA S PRENESNOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU DO C.2.

 

Bola vykonaná oprava, aby dobropis k DFA s prenesenou daňovou povinnosťou dávalo v KV DPH do tabuľky C.2. .29.3.2021
NÁKUP RESPIRÁTOROV V NULOVEJ DPH – RIADOK 13 PRIZNANIA DPH
Nákup respirátorov v nulovej sadzbe DPH je potrebné uvádzať v priznaní DPH do riadku 13. V súvislosti s týmto opatrením bola pri účtovaní DFA a pokladne doplnená možnosť vybrať pre základ 0% DPH číslo riadku 13 pre priznanie DPH.

 

Verzia 2.06

24.2.2021
IMPORT FAKTÚR Z TXT
Pri importe VFA z TXT súboru bola doplnená možnosť importovať osobitne údaj VS, ktorý sa naplní do VS pre kontrolný výkaz DPH.

10.2.2021
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH OD 1.1.2021
Nová verzia obsahuje kontrolný výkaz DPH platný od 1.1.2021 so zmenami ohľadom identifikácie opravného dokladu k nevymožiteľnej pohľadávke. V tabuľke C.1. sa doplnil stĺpec 11 „Oprava základu dane podľa §25a“, v tabuľke C.2. sa doplnil stĺpec 8 „Oprava odpočítanej dane podľa §53b“. V prípade, že daný doklad je opravou k nevymožiteľnej pohľadávke, uvedie sa v stĺpci „X“. 

Príznak sa nastaví na „X“ v tabuľke C.1. automaticky v prípade, ak je v doklade číslo riadku základu dane do priznania DPH 26. 

Príznak sa nastaví na „X“ v tabuľke C.2. automaticky v prípade, ak je v doklade číslo riadku dane do priznania DPH 29.

Verzia 2.05

11.1.2021
PODKLAD PRE VÝPOČET DANE Z PRÍJMU

Bol zaktualizovaný výpočet podkladu dane z príjmu podľa parametrov za rok 2020.

 

 erzia 2.04

28.12.2020

EVIDENCIA DPH OD 1.1.2021 – NOVÉ ČÍSLA RIADKOV PRI ÚČTOVANÍ, PRIZNANIE DPH PLATNÉ PRE ROK 2021
Od 1.1.2021 je platné nové priznanie DPH , ktoré má zmenené čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu. To znamená, že pri účtovaní dokladov za rok 2021 je potrebné zadávať tieto nové čísla riadkov pri základoch a hodnotách DPH. Program Vám prednostne ponúka podľa dátumu plnenia dokladu platné čísla riadkov. To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2021 aj spred roku 2021.

 

V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2021, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j.  platné v roku 2020, preto pri prvom spustení novej verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2021 na nové platné čísla riadkov.

 

Verzia 2.03

19.11.2020

Preddefinované tlačivo FA pre typ faktúry
V prípade, že máte vytvorené vlastné upravené zostavy (tlačivá) pre faktúru, môžete jednu z nich preddefinovať ako prednostnú.

Ak zároveň mate definované viaceré typy faktúr, bola doplnená možnosť pre konkrétny typ faktúry zadať konkrétnu upravenú zostavu, čím sa vyhnete situácii, že pre určitý typ FA vytlačíte nesprávne tlačivo FA.

Konkrétnu upravenú zostavu k typu FA zadajte v číselniku Číselné rady – Typy FA.

 

 Verzia 2.02

8.10.2020
Vzdialená pomoc cez program AnyDesk
Na službu pre vzdialenú pomoc je od tejto verzie používaný program AnyDesk, ktorý sa automaticky nakopíruje do hlavného priečinku aplikácie. V prípade potreby je možné program AnyDesk stiahnuť a spustiť aj zo stránky www.tpsoft.sk .

 23.7.2020
KÓPIA DOKLADU V PEŇAŽNOM DENNÍKU
Bola dopracovaná možnosť vytvoriť nový doklad v PD ako kópiu existujúceho dokladu. Pre túto potrebu kliknite v lište tlačítok na tlačitko „Kópia“. Následne zadajte číslo existujúceho dokladu, z ktorého chcete vytvoriť kópiu. Zobrazí sa okno pre zaúčtovanie nového dokladu s údajmi prevzatými z pôvodného dokladu, ale s aktuálnym dátumom a prípadným novým číslom dokladu, ak máte nastavené automatické číslovanie. Prenesú sa aj jednotlivé sumy, len pokiaľ sa jedná o úhradu faktúry, sumy sa vynulujú.
Ak zadáte na kópiu číslo existujúceho dokladu, ktoré je rovnaké pre viac zaúčtovaných dokladov, zobrazí sa okno s ich zoznamom a musíte vybrať konkrétny doklad na kópiu.

 

 

 Verzia 2.01

15.7.2020
DOŠLÉ FAKTÚRY –ROZPOČÍTANIE DPH NA ČIASTOČNÝ ODPOČET PEVNOU SUMOU
Pri evidovaní došlej FA bola doplnená možnosť zadať rozpočítanie DPH na čiastočný odpočet v prípade, že nie je možné určiť percento pre rozpočítanie. V takom prípade je potrebné zaškrtnúť nastavenie „Rozpočítanie“ a ručne zadať hodnoty plných základov, DPH a hodnoty základov a DPH vstupujúcich do priznania DPH.
 
V prípade, že máte DFA obsahujúcu aj čiastku, ktorá nie je predmetom Dph, uveďte ju do plného základu 0% Dph a tiež do základu 0% v časti pre priznanie Dph, kde môžete určiť typ výdavku, na ktorý sa daná čiastka uplatní pri účtovaní úhrady v preňažnom denníku v časti pre výdavky ovplyvňujúce daň z príjmu.

 


 Verzia 2.00

6.5.2020
KONTROLA IČDPH - ZMENA
Bola vykonaná zmena pre funkciu KONTROLA IČDPH vo došlých faktúrach z dôvodu zmeny na portáli európskej únie, ktorá dočasne funkciu zneplatnila.

25.3.2020
KONTROLA ROZPISU SUMY DOKLADOV V PEŇAŽNOM DENNÍKU
Vo voľbe Služby – Špeciálne funkcie bola doplnená kontrola rozpisu sumy dokladov v peňažnom denníku na časti ovplyvňujúce a neovplyvňujúce daň z príjmu a tiež na údaje o DPH. Porovnáva sa zhoda celkovej sumy dokladu na súčet týchto častí.
Výpis prípadných nezrovnalostí má informatívny charakter, je na Vašom posúdení, či sa jedná o chybu, alebo o úmysel. 
 

12.2.2020
PRIZNANIE DPH A SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH PRE ROK 2020
Verzia 2.00 obsahuje nové priznanie DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od 1.1.2020.
Nový Súhrnný výkaz DPH obsahuje predovšetkým nový oddiel ČASŤ II., ktorého údaje nie sú v programe JU evidované, preto je ich potrebné v prípade potreby pred samotnou tlačou ručne doplniť.

 

Verzia 1.99

20.6.2019
Tlač Pay BySquare QR kódu na faktúre
V programe pribudla možnosť tlače QR kódu Pay BySquare na tlačive faktúry.
Pre využitie tejto funkcionality musíte v parametroch programu na záložke Ostatné zadať Identifikačné údaje pre tlač Pay BySquare QR kóduPrihlasovacie menoheslo. Tieto údaje získate registráciou na www.bysquare.com, kde je možné zvoliť si vhodný balíček - počet generovaní QR kódov za mesiac.
Pri vytvorení novej faktúry, alebo pri oprave faktúry sa QR kód na doklade vytlačí na základe nastavenia „Tlačiť BySquare QR kód“, ktoré sa nachádza v okne pre výber výstupného zariadenia pred  tlačou faktúry. Toto pole sa prednastaví podľa toho, ako má daný odberateľ nastavený parameter „Tlač BySquare kódu“ na svojej karte v adresári firiem.
Pri tlači opisu faktúry je nastavenie ponúkané vždy prázdne, v prípade potreby je nutné ho zaškrtnúť, aby sa QR kód na opise dokladu vytlačil.
QR kód sa tlačí len na poslednej  strane faktúry. Pri uložení faktúry na disk sa na faktúre tlačí QR kód len pri použití formátu PDF.
V číselníku Adresár firiem pribudla možnosť tlačítkom "Nastav BySquare" hromadne nastaviť všetkým odberateľom parameter Tlačiť BySquare kód na TLAČIŤ.
Poznámka: Ak máte vytvorenú upravenú zostavu tlačiva faktúry a chcete tlačiť QR kód, musíte vytvoriť zostavu opätovne z novej štandardnej zostavy.
 
!!! UPOZORNENIE - každá tlač faktúry s QR kódom, ako aj opis faktúry, ponižuje počet možných generovaní QR kódov v rámci vášho konta na www.bysquare.com. !!!

 

 

Výpis knihy zahraničných zdaniteľných plnení - oprava

Bola vykonaná oprava výpisu knihy zahraničných zdaniteľných plnení, do ktorej boli zahrňované aj doklady s prenesenou daňovou povinnosťou z tuzemských dokladov.

 

 Verzia 1.98

25.2.2019
PODKLAD PRE VÝPOČET DANE Z PRÍJMU

 

Bol zaktualizovaný výpočet podkladu dane z príjmu za rok 2018.

 Verzia 1.97 

11.2.2019
TLAČIVO FAKTÚRY- TLAČ ŠTÁTU ODBERATEĽA
V tlačive faktúry sa tlačí pod adresou odberateľa aj štát odberateľa v prípade, že sa nejedná o slovenského odberatľa, t.j. nemá v číselníku firiem vo svojich údajoch zadaný kód štátu SR, alebo SK.

 

EXPORT ZO SKLADU FAKTÚR S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU
Bola vykonaná úprava exportu z porgramu Sklad aby prípadné FA s prenesenou daňovoo povinnosťou z vybraných komodít boli evidované v knihe VFA podľa nového spôsobu účtovania takýchto VFA – článok z 18.9.2018 nižšie.
 

29.1.2019
HROMADNÁ TLAČ INTERNÝCH DOKLADOV
Vo voľbe Výpisy – Pokladňa – Pokladničné doklady bola doplnená možnosť hromadne vytlačiť interné doklady v členení na príjmové a výdajové interné doklady. Pri tejto tlači sa na jednu stranu A4 vytlačia tri interné doklady.

 

12.11.2018
ČÍSLOVANIE VFA a DFA – PREDPONA NA 3 ZNAKY
V číselníku ČÍSEDLNÉ RADY – TYPY FAKTÚR je možné predponu pred číslom faktúry zadať na 3, namiesto doterajších 2 znakov.
 

UPOZORNENIE: V prípade použitia 3 znakov je dôležité mať na pamäti, že kompletné číslo FA je na 10 znakov a ak máte nastavené aj použitie príponu podľa čísla roku, aj oddeľovač „/“ a aj dopĺňanie čísla nulami, toto dopĺňanie môže byť maximálne na 4 znaky.

1.10.2018
VFA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI A ROZPISOM KOMODÍT – OPRAVA KV DPH
Pri účtovaní VFA s rozpisom komodít bola vykonaná oprava pri tlači KV DPH, kedy mohlo do KV DPH dávať údaje o VFA v dvoch riadkoch.

21.9.2018

VFA A DFA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI – JEDNODUCHŠÍ SPOSOB ÚČTOVANIA
Pri účtovaní VFA, alebo DFA bol zavedený osobitný údaj „Prenesená daňová povinosť“, kde sa zadáva suma pre prenos daň.povinnosti. Doterajší údaj „Základ pre 0% DPH“ slúži len pre základ bez Dph, ktorý nie je prenosom daňovej povinnosti.

Pri zaevidovaní VFA / DFA s prenosom daňovej povinnosti vyplňte údaje o DPH nasledovne:

·         zaškrtnite políčko "§69-doklad obsahuje prenos daňovej povinnosti "
·         po zaškrtnutí sa sprístupní pole „Prenesená daň.povinosť“, kde zadajte sumu prenosu daň.povinnosti a za týmto údajom zadajte pri účtovaní došlej FA aj číslo
riadku priznania DPH, do ktorého sa má hodnota zahrnúť.  
·         V prípade, že doklad obsahuje aj bežný nulový základ, ktorý nie je prenosom daň.povinnosti, zadajte túto hodnotu do poľa pre základ 0% DPH. Ak doklad obsahuje aj základ pre odpočet DPH, zadajte jeho hodnotu do príslušných políčok podľa percenta DPH.. 
·         Číslo tabuľky pre KV DPH zadajte podľa potreby vyžadujúcej pre prípadný nenulový základ DPH, ak ho VFA/DFA obsahuje (A.1.,C.1. / B.2.,C.2.)Hodnota prenesenej daňovej povinnosti sa automaticky priradí v kontrolnom výkaze do potrebnej  tabuľky (A.2. / B.1.) bez ohľadu na tabuľku, zadanú v doklade.
 
Podľa popísaného spôsobu zaúčtovania program v priznaní DPH automaticky priradí hodnotu zo základu s prenesenou daň.povinnsoťou do príslušného riadku a v prípade DFA automaticky k nemu vypočíta hodnotu 20% DPH a zároveň ju zahrnie do riadku 21 v priznaní DPH. V prípade mínusovej sumy prenesenej daň.p. sa daň zahrnie do r. 27, resp. r. 28 priznania ako daň z dobropisu.

 

Vo výpisoch knihy zdaniteľných plnení a knihy nákupov z evidencie DPH sa hodnota preneseného základu 0% a z neho vypočítanej dane automaticky vypíše na samostatnom riadku.

Ak ste už zaúčtovali VFA, DFA za rok 2018 doterajším postupom,  pri prvom spustení novej verzie sa hodnoty prenesenej daňovej povinnosti presunú do novej položky.

 

Vystavenie tlačiva vyšlej faktúry s prenesenou daňovou povinnosťou.
Pri tvorbe tlačiva VFA pri zadávaní položiek faktúry sa v prípade, že zadáte pre položku 0% DPH sa na kocni riadka sprístupní zaškrtávacie políčko „§69“. Zaškrtnite ho v prípade, že sa jedná o položku s prenesenou daňovou povinnosťou.Na spodku okna sa súčtuje hodnota prenesenej daňovej povinnosti za všetky takéto položky.

Na tlačive VFA automaticky uvedie pod hlavičkou text „PRENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ“ a taktiež sa osobitne uvedie hodnota prenesenej daňovej povinnosti pri rozpise DPH.

Dôležité upozornenie: Ak máte vytvorené vlastné tlačivo VFA a vystavujete faktúry s prenosom daň.povinnosti, je vyvtoriť z aktuálneho štandartného tlačiva nové Vaše upravené tlačivo, v opačnom prípade bude pravdepodobne hodnota prenesenej daň.povinnosti uvádzaná ako centové vyrovnanie.

 

Účtovanie úhrady VFA/DFA s prenesenou daň.povinnosťou v peňažnom denníku.

Pri účtovaní úhrady VFA/DFA s hodnotou pre prenesnú daň.povinnosť sa táto hodnota automaticky zahrnie do rozpisu príjmov/výdavkov ovplyvňujúcichdaň z príjmu s rovnakým kódom ako bežný nulový základ z faktúry.

Dôležité upozornenie:

-uvedený spôsob účtovania DFA s prenosom daňovej povinnosti platí len pre doklady od dátumu 1.1.2018, t.j. doklady spred tohoto dátumu sa účtuju podľa pôvodného postupu (viď. popis z 22.2.2016)

-zo zadanej sumy prenesenej da+n.povinnosti sa počíta daň vo výške 20% 

 

Verzia 1.96a 

 

20.8.2018

INTERNÉ ZMENY

 

Vykonané boli interné zmeny pri tvorbe tlačiva VFA s použitím zľavy, kedy mohlo pri špecifických prípadoch dôjsť k zlému zaokrúhľovaniu súm položiek.

Verzia 1.96a 

23.7.2018
STORNO DOŠLEJ FAKTÚRY S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU V PRIZNANÍ DPH
Bola vykonaná úprava programu umožňujúca zadať pri DFA s prenesenou daňovou povinnosťou pri základe 0% DPH riadok 26 a zahrnutie tejto sumy v priznaní DPH. Zároveň sa automaticky do riadku 27 vypočíta hodnota 20% DPH z daného základu.

1.6.2018
TLAČ KNIHY ZDANITEĽNÝCH PLNENÍ DPH
Pri tlači knihy plnení bol doplnený stĺpec “”par.69” indikujúci, že daný doklad obsahuje prenesenú daňovú povinnosť podľa par. 69.

GDPR – ochrana osobných údajov, zmeny a možnosti v programe JU

Na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 (GDPR) odporúčame v programe využiť nasledovné možnosti:

-      

Prístupové heslo
Odporúčame využívať vstup do programu zadaním hesla. Vo voľbe Služby – Prístupové práva môžete zadať heslo pre tzv. Správcu programu a ďalej zadefinovať pracovníkov, ktorým zadáte ich konkrétne heslo, ktorým sa budú prihlasovať pri spustení programu.

-      

Uloženie výstupnej zostavy do PDF súboru s heslom
Uloženie výstupnej zostavy do súboru PDF s možnosťou zadania hesla pre otvorenie PDF súboru je možné len pri využívaní tzv. „Externého tlačového managera“, ktorý nastavíte vo voľbe Služby  - Parametre prostredia. Externý tlačový manager poskytuje pri zobrazenej výstupnej zostave ovládacie okno „Náhľad tlače“ s viacerými možnosťami – tlačítkami.

Pre nastavenie hesla pre PDF súbor kliknite pri zobrazenej výstupnej zostave na tlačítko „Konfigurácia“, vyberte záložku PDF a zaškrtnite nastavenie „Zašifrovať dokument“. Následne zadajte „Admin-heslo“ a taktiež „Užívateľ-heslo“. Admin heslo by mal poznať len správca programu, užívateľ heslo môže poznať radový pracovník s programom. PDF súbor je možné otvoriť po zadaní jedného z týchto dvoch hesiel. Heslá sa uchovajú na počítači, na ktorom je program nainštalovaný, nie je ich potrebné opätovne nastavovať pred tvorbou PDF súboru.

PDF súbor vytvoríte tlačítkom „Uložiť ako..“ – PDF, pričom jeho otvorenie je možné len po zadaní hesla.

-      

Archivácia dát s heslom
Pri vykonávaní archivácie môžete v prípade potreby pri zadávaní umiestnenia na uloženie archivácie zaškrtnúť nastavenie „Skomprimovaný súbor s heslom“. Následná budete pred vykonaním archivácie vyzvaný na zadanie hesla a bude vytvorená archivácia na zadanom umiestnení ako tzv. ZIP súbor, ktorý je možné rozbaliť len po zadaní hesla.

Heslo si dôkladne zapamätajte, pretože program toto heslo neuchováva ! Heslo pri archivácii je iné ako heslo pri tvorbe PDF súboru výstupnej zostavy.

V prípade obnovovanie zaheslovanej archivácie program automaticky vyzistí, že v umiestnení s archiváciou sa nachádza zkomprimovaný zaheslovaný archív a vyzve Vás na zadanie hesla.

19.3.2018

TLAČ INTERNÉHO DOKLADU V PD

Pri tlači dokladu z peňažného denníka k internému dokladu sa na doklade napíše „INTERNÝ DOKLAD“, doteraz program uvádzal „pokladničný doklad“.

 

 18.2.2018

VYŠLÉ FAKTÚRY - VARIABILNÝ SYMBOL

Pri účtovaní aj vystavovaní vyšlej FA je možné zadať údaj VS - variabilný symbol. Číslo VS bude tlačený na tlačive FA a zároveň bude uvádzaný aj v kontrolnom výkaze DPH.

Údaj VS môžete využiť napr. v prípade, keď máte pohľadávku so splátkovým kalendárom, pričom na jednotlivé splátky tvoríte FA s osobitným číslom, ale týka sa jedného variabilného symbolu.

Ak cete mať možnosť zadávať údaj VS, môžete to nastaviť v parametroch programu v parametroch vyšlých faktúr. 

Pri zadávaní program ponúkne do VS zadané vlastné číslo FA, ak je potrebné,môžete ho prepísať, alebo aj vymazať.

 

Pri účtovaní úhrady VFA v peňažnom denníku môžete identifikovať faktúru buď vlastným číslom VFA, alebo zadaním VS faktúry. Pri zadaní VS program vyhľadá zadaný údaj najprv v položke VS v knihe VFA a automaticky preberie vlastné, jednoznačné číslo VFA. V prípade, že existuje viac výskytov zadaného VS, ponúkne Vám program zoznam faktúr na výber konkrétnej vyšlej faktúry.

 

POZNÁMKA: Údaj VS je nepovinný, ak ho zadáte, do KV DPH sa prenesie namiesto vlastného čísla FA pohľadávky, ak bude prázdny, tak sa prenesie číslo FA pohľadávky.

 

6.2.2018

VÝPISY - INFORMATÍVNA DAŇ Z PRÍJMU - SUMA PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV 60%

Vo výpise pre daň z príjmu bola pre výpočet dane za rok 2017 upravená výška paušálnych výdavkov na 60% a limit na 20 000. 

 

26.1.2018

IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD TP SOFT

Pri importe dát zo skladu bol dopracovaný zápis komodít pre KV DPH k VFA, t.j. tovarov s prenesnou daňovou povinnosťou.

Podmienkou je vytvorenie exportu v programe SKLAD v. 1.96 a vyššej.

V prípade, že import zo skladu obsahuje komodity, bude pri VFA s komoditami automaticky nastavené číslo tabuľky pre KV DPH na A.2., pri dobropise na C.1.

 

POZNÁMKA: V program sklad venujte pozornosť nastaveniam tovarov, ktoré sú potrebné, aby tovary boli identifikované ako tovary s prenesenou daňovou povinnosťou a boli zahrnuté do importného súboru.


Verzia 1.96
25.1.2018
DOŠLÉ FA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI - SPOSOB ÚČTOVANIA
Vo verzii 1.96 je v programe JU zmenený spôsob účtovania došlých faktúr vystavených po 1.1.2018 obsahujúcich prenesenú daňovú povinnosť podľa §69. Program umožňuje zaúčtovať DFA, ktorá obsahuje aj údaje podliehajúce prenosu daňovej povinnosti aj údaje s bežným odpočtom DPH, pričom v priznaní DPH vykoná samozdanenie prenesenej DPH.
Doklady DFA spred 1.1.2018 sa účtujú podľa pôvodného postupu (popis z 22.2.2016).

Pri zaevidovaní DFA od dodávateľa ktorý prenáša daňovú povinnosť vyplňte údaje o DPH nasledovne:

•             Do základu pre 0% DPH zadajte nulový základ z DFA, t.j. prenesnú hodnotu DPH. Zároveň k základu určite číslo riadku priznania 09, alebo 11 a za číslom riadku zaškrtnite položku "§69-prenos daň.p.-ZAKL0"
•             V prípade, že DFA obsahuje aj čiastku pre bežný odpočet DPH, zadajte túto hodnotu do základu pre nenulové percento DPH, ďalej zadajte hodnotu DPH a určite príslušné číslo riadku pre dan do priznania DPH
•             Číslo tabuľky pre KV DPH zadajte podľa potreby vyžadujúcej pre prípadný nenulový základ DPH, ak ho DFA obsahuje (B.2., B.1.,C.2.).

Podľa popísaného spôsobu zaúčtovania DFA program v priznaní zahrnie základ 0% DPH do príslušného riadku (09,11), automaticky k nemu vypočíta hodnotu 20% DPH a zároveň ju zahrnie do riadku 21 v priznaní DPH. V prípade múnusovej sumy základu 0% sa daň zahrnie do r. 28 priznania ako daň z dobropisu.

V KV DPH program automaticky doplní daň zo základu 0% do tabuľky B.1..

Vo výpisoch knihy zdaniteľných plnení a knihy nákupov z evidencie DPH sa hodnota preneseného základu 0% a z neho vypočítanej dane automaticky vypíše na samostatnom riadku.

Ak ste už zaúčtovali DFA za rok 2018 v pôvodnej verzii programu, je nutné vojsť do opravy dokladu a zmeniť zaúčtovanie podľa vyššie popísaného postupu !

Poznámka: momentálne nie je riešené účtovanie dokladu, ktorý by obsahoval nulový základ, ktorý je prenesenou daňovou povinnosťou a zároveň aj bežný nulový základ. Toto je potrebné riešiť zatiaľ dvomi samostatnými účtovnými zápismi a je to potrebné následne mať na pamäti pri úhrade dokladu.

Dôležité upozornenie:
-uvedený spôsob účtovania DFA s prenosom daňovej povinnosti platí len pre doklady od dátumu 1.1.2018, t.j. doklady spred tohoto dátumu sa účtuju podľa pôvodného postupu (viď. popis z 22.2.2016)
-zo zadaného základu 0% sa vypočíta daň vo výške 20%
-v KV DPH sa daň zo základu 0% uvedie do tabuľky B.1. bez ohľadu na číslo tabuľky zadané v zaúčtovanom doklade, pretože toto sa použije pre prípadný nenulový základ DPH 

Verzia 1.95
16.1.2018
PRIZNANIE DPH OD 1.1.2018
Do programu bolo zapracované priznanie DPH platné od 1.1.2018. Hlavné zmeny sú na prvej strane priznania s identifikačnými dátami subjektu. 
Nová verzia tlačí nový PDF súbor, alebo vytvára súbor XML platný od 1.1.2018.
 

9.11.2017
TLAČIVO VYŠLEJ FA – TABUĽKA A.2. KVDPH PRI PRENESENÍ DAŇOVEJ POVINNOSTI
V prípade, že máte v type VFA zadané zadávanie tabuľky A.2. pre KV DPH, tabuľka sa nastaví aj v prípade, že FA obsahuje len nulové základy DPH. Doteraz sa nastavila len v prípade, že obsahovala aj nulové aj nenulové základy DPH.

2.6.2017
VÝPIS NEUHRADENÝCH VYSLÝCH A DOŠLÝCH FAKTÚR PO SPLATNOSTI – DNI OD-DO
Bola zmenená možnosť výpisy neuhradených VFA a DFA. Možné je stanoviť podmienky výpisu s možnosťami:

            -PO LEHOTE SPLATNOSTI PRE POČET DNÍ ONESKORENIA OD-DO

             Vypíše zoznam FA, ktorých počet dní oneskorenia je vo zvolenom intervale

            -SPLATNÉ KU DŇU

             Vypíše sa zoznam FA, ktorých dátum splatnosti je rovný, alebo menší ako zvolený dátum

 

Táto možnosť sa týka aj typu výpisu čiastočne uhradených FA.

 

16.3.2017

VÝPIS KNIHY DPH – EXPORT DO SÚBORU
Bola vykonaná oprava výpisy zoznamu plnení, alebo zoznamu odpočtov do súboru tlačítkom Exportovať.

21.2.2017
KV DPH – DOBROPIS K VYŠLEJ FA S PRENESENÍM DAŇOVEJ POVINNOSTI
Bola vykonaná úprava, aby bol dobropis k vyšlej FA s prenesením daňovej povinnosti zahrnutý do tabuľky C.1. .

 

20.2.2017
SWIFT – ZVÄČŠENIE ROZSAHU
Bol rozšírený rozsah údaja SWIFT z dôvodu výskytu označení SWIFT pri niektorých bankách v dĺžke 11 znakov. Zmena sa prejaví pri zadávaní bankového účtu Vášho partnera v adresári firiem, alebo pri Vašom bankovom účte.

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak používate aj iné programy TP SOFT, je nutné nainštalovať si novú verziu aj týchto programov, obsahujúcu tiež rozšírenie údaja SWIFT.

Verzia 1.94
20.1.2017
IMPORT VFA,DFA Z TEXTOVÉHO SÚBORU.

 

Pri importe faktúr z textového súboru Faktury.txt, resp. FakturyD.txt bola zväčšená dĺžka načítavaného riadka.

3.1.2017
KV DPH 2017 - VYŠLÉ FA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
Pri účtovaní VFA s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je povinné od 1.1.2017 uvádzať takúto FA v tabuľke A.2. v KV DPH.

 

Podmienkou, aby program zahrnul takúto VFA v KV DPH do tab. A.2. je pri účtovaní dokladu vyplnenie základu pre 0% DPH a uvedenie čísla tabuľky pre KV DPH na hodnotu A.2. . Mimo základu pre 0% DPH môžu byť zadané (ak je to potrebné) aj základy pre nenulové DPH. Tieto sa automaticky pri tvorbe KV DPH uvedú do tabuľky A.1. .

UPOZORNENIE: Ak vyplníte aj základ pre 0% DPH aj pre nenulové % DPH a uvediete v doklade tabuľku A.1., základ pre 0% DPH v KV DPH nebude vôbec uvedený.

Pre uľahčenie účtovania VFA s prenosom daň. povinnosti môžete nastaviť v číselníku ČÍSELNÉ RADY – TYPY FA pre konkrétny typ VFA príznak o ponúkaní tabuľky A.2. v prípade, že účtujete novú VFA a vyplníte základ pre 0% DPH. Pri oprave VFA sa toto ponúkanie nevykonáva, je potrebné ručne zmeniť označenie tabuľky KV DPH.

 

Zároveň pri zápise VFA, a to pri novej VFA aj pri oprave, sa pre typ FA, ktorý má v číselníku typov FA nastavený príznak o ponúkaní ta. A.2., vykoná kontrola a v prípade, že je zadaný základ pre 0% DPH a tabuľka nie je A.2., program na toto upozorní a ponúkne nastaviť tabuľku na A.2. .

Pri tvorbe tlačiva VFA sa pri zápise automaticky nastaví tabuľka A.2. v prípade, ak je daná FA typu, ktorý má v číselníku typov FA nastavený príznak o ponúkaní tab. A.2. a bol zadaný základ pre 0% DPH.

POZNÁMKA:  Postup účtovania došlej FA s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, kedy máte vykonať tzv. „samozdanenie“, je popísaný nižšie v popise zo dňa 22.2.2016.

 

VÝPIS KNIHY DPH - PLNENIA

 

Vo výpise zoznamu plnení bolo doplnené vypisovanie plnenia z došlej tuzemskej FA s prenesením daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) .

Verzia 1.93 

23.9.2016
PRENOS MIESTA URČENIA Z ADRESÁRA DO FAKTÚRY
V parametroch programu môžete nastaviť, do ktorej položky pri tvorbe tlačiva FA sa má preniesť údaj „Miesto určenia“ z údajov odberateľa v adresári firiem, na ktorého vystavujete FA.

Možnosti sú preniesť miesto určenia do údaja: „Konečný príjemca“ na FA, alebo „Miesto určenia na FA“, alebo neprenášať daný údaj.

 

 11.7.2016
URČENIE DPH NA VYÚČTOVACEJ FA S PRIJATOU ZÁLOHOU
Bola vykonaná zmena určenia DPH na vyúčtovacej FA, kde sa hodnota DPH určí ako rozdiel celkovej DPH a DPH z prijatej zálohy, t.j. nepočíta sa ako doteraz ako príslušné percento so základu vyúčtovacej FA.

24.5.2016
VÝPIS KNIHY DPH – ZAHRANIČNÝ DOBROPIS
Boli vykonané úpravy, aby bol zahraničný dobropis vypásaný aj v knihe plnení aj v knihe nákupov. Doteraz bol zahrnutý len na strane nákupov. Toto sa netýka priznania, kde to je správne. 

23.5.2016
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH – SUMARIZÁCIA PODĽA IČDPH
Pri výpočte súhrnného výkazu sa údaje sumarizujú podľa IČDPH, nie podľa čísla odberateľa, ako doteraz. Je to potrebné pre prípad, že vystavujete FA na rôzne prevádzky odberateľa, ktoré majú rôzne interné číslo v programe, ale rovnaké IČDPH.

 

19.5.2016
DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
Interné úpravy pre dodatočný výkaz DPH .

POSTUP ÚČTOVANIA ZAHRANIČNEJ DOŠLEJ FA PODĽA §7a – BEZ ODPOČÍTANIA DANE
Pri nahrávaní zahraničnej došlej FA len s povinnosťou odviesť DPH bez možnosti odpočítania dane vyplňte základ DPH s určením riadku do priznania 09, alebo 11, vyplňte aj hodnotu DPH, ale pri nej nastavte údaj pre §20 na hodnotu „0“ – t.j. bez odpočtu. Týmto zadaním sa odvedie DPH, ale v opdočte nebude započítaná.

 

 

16.5.2016
ÚČTOVANIE V PD „INÝ PRÍJEM/VÝDAJ“ – ZADÁVANIE FIRMY
Pri účtovaní operácie pre „Iný príjem/výdaj“ môžete v účtovnom vzore nastaviť možnosť zadávania položky „firma“ pre potreby kontrolného výkazu, aby sa pre tabuľku B.3.2. dalo identifikovať IČDPH, pokiaľ suma odpočítanej DPH u Vás presahuje 3000 Eur. 

21.4.2016
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH OD 1.4.2016.
Na základe opatrenia MFSR z 27.1.2016 boli zapracované zmeny v KV DPH pri napĺňaní údajov do tabuľky B.3. obsahujúcej údaje z prijatých zjednodušených FA. Podľa tohto opatrenia v prípade, že je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3000 eru a viac, uvádza sa v KV DPH tabuľka B.3.2. obsahujúca celkovú sumu základov DPH, sumu dane a sumu odpočítanej dane podľa IČ DPH dodávateľov. V opačnom prípade sa uvádza tabuľka B.3.1. obsahujúca sumárne údaje za všetky doklady, t.j. v tvare ako do 1.4.2016.

Pri účtovaní naďalej zadávate tabuľku B.3. (nie B.3.1. alebo B.3.2.). Až základe celkovej sumy odpočítanej dane program pri vytváraní KV DPH automaticky uloží údaje do tabuľky B.3.1. alebo B.3.2.

 

ÚČTOVANIE ZJEDNODUŠENEJ PRIJATEJ FA V PEŇ. DENNÍKU – ZADÁVANIE DODÁVATEĽA.
Pre potreby správneho vyplnenia tabuľky B.3.2., pokiaľ spĺňate podmienku prekročenia sumy 3000 EUR, je v programe nutné aj pri účtovaní zjednodušenej prijatej FA v PD, t.j. vlastne hotovostných výdajových dokladov, zadávať údaj „Firma“, aby bolo možné pri tvorbe KV DPH prebrať údaj IČ DPH. Znamená to, že firma musí byť doplnená do číselníka „Adresár firiem“, kde musí mať vyplnené IČ DPH.
Pre uľahčenie a vizuálnu kontrolu pri účtovaní v peňažnom denníku bolo v obrazovke na účtovanie v PD pri údaji „Firma“ doplnené zobrazenie údaja IĆ DPH formou tlačítka. V prípade, že firma nemá v adresári firiem vyplnený tento údaj, alebo je nesprávny, môžete kliknutím na toto tlačítko okamžite zadať správne IČ DPH, ktoré sa následne zapamätá v údajoch danej firmy.
POZNÁMKA: Ak máte na účtovanie hotovostného výdaja zadefinovaný účtovný vzor, ale vstup do údaja firma je neaktívny, je potrebné v nastavení daného vzoru zaškrtnúť možnosť zadávania údaja „Firma“.

 

TLAČ KV DPH OD 1.4.2016 – KONTROLY PRE TABUĽKU B.3.2.
Pri tlači KV DPH za obdobie od 1.4.2016 program automaticky zistí z príslušných dokladov, či je potrebné vyplniť tabuľku B.3.1., alebo B.3.2.. V prípade, že je potrebné vyplniť tabuľku B.3.2., skontroluje existenciu údaja IČ DPH pri firmách z príslušných dokladov a v prípade, že nie je možné zistiť IČ DPH, vypíše danú informáciu v chybovom výpise. V takom prípade preverte, či pri doklade máte uvedenú firmu, alebo doplňte pre danú firmu IČ DPH v adresári firiem.
V prípade potreby vyplnenia tab. B.3.2. sa pri tlači KV DPH sa v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazujú pre tab. B.3.2. jednotlivé doklady aj s údajom IČ DPH.
 

DODATOČNÝ KV DPH OD 1.4.2016
Aj pri tvorbe dodatočného KV DPH za obdobie od 1.4.2016 bolo dopracované určenie potreby vyplnenia tabuľky B.3.1, alebo B.3.2. Pri
Pri dodatočnom KV DPH sa pri tlači KV DPH v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazuje tabuľka s označením B.3. a v jednotlivých riadkoch je uvedené, či sa údaj týka tabuľky B.3.1., alebo B.3.2. Prípadné údaje pre tab. B.3.2. sa pri dodatočnom výkaze zobrazujú už len sumárne za IČ DPH, t.j. nie po jednotlivých dokladoch.

 

VÝPIS PEŇAŽNÉHO DENNÍKA – ZOSTATOK PRIEBEŽNÝCH POLOŽIEK
Vo výpise PD od „01.01.“ bolo pre kontrolu doplnené na spodku vypísanie konečného stavu priebežných položiek, ktorý zahrňuje aj prípadný zadaný počiatočný stav priebežných položiek. Ak sa robí výpis nie od 1. januára, konečný stav sa nevypisuje.

 

Verzia 1.92

29.3.2016

 

PREVODNÝ PRÍKAZ SEPA XML – OPRAVA.
Pri tvorbe prevodného príkazu typu SEPA XML bola vykonaná oprava problému vyskytujúceho sa len vo verzii z 23.3.216.

Verzia 1.92

8.3.2016

VÝPISY DPH – KNIHA ZDANITEĽNÝCH PLNENÍ A KNIHA NÁKUPOV PRE PERCENTO DPH A PRE ČÍSLO RIADKA.
Pri výpise údajov o DPH bola upravená možnosť vypísať len údaje pre konkrétne percento DPH a bola doplnená možnosť vykonať výpis len pre konkrétne číslo riadka priznania DPH.

 

22.2.2016
PRIZNANIE DPH – DOPLNENIE DANE PRE SAMOZDANENIE ZO ZAHRANIČNÉHO DOBROPISU V DFA DO RIADKU 27.
Pri zaevidovaní dobropisu do zahraničných DFA sa pre základ DPH zadáva riadok 26 a pre daň riadok 28. Pri výpočte priznania DPH v prípade takéhoto dobropisu sa pre základ uvedený na r. 26 automaticky do priznania doplní hodnota dane pre riadok 27.

 

DOŠLÁ FAKTÚRA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU PLNENIA – POSTUP. 

Pri zaevidovaní DFA od dodávateľa ktorý prenáša daňovú povinnosť vyplňte údaje o DPH a sume DFA nasledovne:

- Celkovú sumu FA prepíšte sumou FA, ktorá je obvykle rovná sume základu DPH (t.j. bez Dph) 

 Základ DPH s určením čísla riadku 09

 Sumu Dph s určením čísla riadku 21

 -Tabuľka pre KV DPH B.1.

 -Celkovú sumu FA prepíšte sumou FA, ktorá je obvykle rovná sume základu DPH (t.j. bez Dph) 

 

ÚHRADA DFA S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU V V PEŇAŽNOM DENNÍKU.

Pri úhrade DFA s prenesenou daňovou povinosťou program automaticky prenáša len základ DPH do údajov ovplyvňujúcich daň z príjmu a  neprenáša DPH do časti neovplyvňujúcej daň z príjmu. Identifikuje takúto FA na základe čísla riadku DPH 07 resp. 09,11,13 uvedenom pri FA v knihe DFA.

 

DPH – VÝPIS NÁKUPOV. 

Vo výpise zoznamu nákupov DPH bola na konci pod sumu DPH za výpis doplnená suma DPH, ktorá bude uplatnená v priznaní DPH. Má to význam v prípade, že pri niektorom doklade uplatňujete len čiastočnú DPH.

 

PREVODNÝ PRÍKAZ SEPA XML – KONTROLA FORMÁTU IBAN A BIC. 

Pri tvorbe prevodného príkazu typu SEPA XML bola doplnená kontrola správneho formátu IBAN účtu a identifikátora BIC. Zminimalizujú sa tým časté prípade odmietnutia spracovania súboru po načítaní do internetbankingu. 

 16.2.2016
DPH – DÁTUM DODANIA DFA V KVDPH V SÚVISLOSTI S §68d.
Na základe upresňujúcich pokynov finančného riaditeľstva SR z januára 2016 bola vykonaná úprava uvádzania dátumu dodania došlých FA v KV DPH, uplatňovaných podľa §68d, pri ktorých dátumom dodania je dátum úhrady FA.

Verzia 1.91

1.2.2016
NAČÍTANIE BANKOVÉHO VÝPISU – FORMÁT „SLSP – formát HB 2016“
V peňažnom denníku vo funkcii pre načítanie bankového výpisu v elektronickej forme bol doplnený typ súboru „SLSP – formát HB 2016“, ktorý obsahuje čísla účtov výlučne vo forme IBAN.

25.1.2016
ČÍSLOVANIE FAKTÚR – VYLÚČENIE ODDEĽOVAČA „/“
V číselníku Číselné rady – Typy FA môžete v prípade potreby pre konkrétny typ FA  nastaviť, aby sa prípona roka v čísle FA neoddeľovala znakom „/“.

Toto nastavenie môže byť výhodné pri uvádzaní čísla FA na bankovom výpise ako variabilný symbol, kde nie je možné zadávať znak „/“.

14.1.2016
NAČÍTANIE BANKOVÉHO VÝPISU SEPA XML
V peňažnom denníku vo funkcii pre načítanie bankového výpisu v elektronickej forme, t.j. vo forme súboru vytvoreného v internetbankingu, bola doplnená možnosť načítania súboru typu SEPA XML, ktorý je všeobecným štandardom, platným od 1.2.2016.

Verzia 1.90

28.12.2015
DPH - §68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie

Nová verzia umožňuje uplatňovať DPH na základe úhrady faktúr. Základom pre následný výpočet priznania DPH podľa prijatých platieb je pri nahrávaní novej VFA či DFA určenie, že FA sa má posudzovať podľa jej úhrad nastavením (zaškrtnutím) položky§68d”.

DOLEŽITÁ POZNÁMKA: Nová verzia umožňuje evidenciu DPH podľa §68d a výpočet DPH pre prebiehajúce obdobie uplatňovania osobitnej úpravy. Neobsahuje výpočet priznania v prípade ukončenia uplatňovania, čo bude dopracované začiatkom roku 2016. O novej verzii budú užívatelia informovaný mailom.

POPIS:
V prípade, že ste prihlásený na uplatňovanie DPH podľa §68d, nastavte v PARAMETROCH PROGRAMU DÁTUM ZAČATIA UPLATŇOVANIA osobitnej úpravy. Tu v prípade potreby môžete zadať aj dátum ukončenia, ak nastane takáto skutočnosť. V parametroch môžete zadať intervaly uplatňovania pre viac období pre prípad, že v jednom roku ukončíte uplatňovanie osobitnej úpravy a v nasledujúcom sa opätovne rozhodnete na jej uplatňovanie.

EVIDENCIA VYŠLÝCH FAKTÚR Z HĽADISKA §68d.
Pri evidovaní novej VFA, ak ste uplatňovateľom osobitnej úpravy je nutné zaškrtnúť položku §68d”, ak FA spadá do obdobia uplatňovania úpravy. Program automaticky po potvrdení dátumu dodania zaškrtne položku, ak dátum spadá do intervalu zadaného v parametroch programu, prípadne nezaškrtne, ak nespadá do intervalu. V každom prípade skontrolujte stav položky pred zápisom FA.

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR Z HĽADISKA §68d.
Pri evidovaní novej DFA, ak ste uplatňovateľom osobitnej úpravy je nutné zaškrtnúť položku §68d”, ak FA spadá do obdobia uplatňovania úpravy. Program automaticky po potvrdení dátumu dodania zaškrtne položku, ak dátum spadá do intervalu zadaného v parametroch programu, prípadne nezaškrtne, ak nespadá do intervalu. V každom prípade skontrolujte stav položky pred zápisom FA.

V prípade, že nie ste uplatňovateľom osobitnej úpravy, je nutné zaškrtnúť položku §68d” len v prípade, že evidujete DFA od iného uplatňovateľa osobitnej úpravy. Toto musíte vykonať sami kliknutím na danú položku.

VYTVÁRANIE FAKTÚR V PROGRAME – TEXT O UPLATŇOVANÍ §68d.
Ak v programe využívate vytváranie a tlač faktúr a budete uplaťňovať osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby, ste povinný na tlačive FA uvádzať text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" podľa § 68d ods.4 zákona o DPH. Tento text si preddefinujte do „textu na FA“ vo voľbe Číselníky – TEXTY NA FAKTÚRACH a v parametroch programu, parametroch pre VFA môžete preddefinovať, aby sa text automaticky tlačil na tlačive FA. Ak už máte preddefinovaný nejaký text, stačí doň doplniť danú informáciu.

PRIZNANIE DPH Z HĽADISKA §68d.
Pri výpočte priznania DPH aj kontrolného výkazu DPH program pri faktúrach kontroluje hodnotu položky §68d”. Pri faktúrach, ktoré ju majú zadanú, program prekontroluje položkové úhrady FA a zaradí ju do priznania za zvolené obdobie v prípade, že mala úhradu v danom období a to v pomernej sume podľa výšky úhrady.

POZNÁMKA: Aj pri ďalších výpisoch o DPH, ako zoznam plnení, nákupov, výpis pre číslo riadku sa zohľadňuje stav faktúr s príznakom §68d” a výpisy sú vykonané vzhľadom na stav úhrad daných dokladov.

Upozornenie:
Pri výpočte priznania DPH a kontrolného výkazu a pri výpise knihy DPH sa spôsob uplatnenia DPH (klasicky alebo podľa § 68d) posudzuje výlučne podľa toho, či je pri faktúre nastavený  príznak "§ 68d". Nekontroluje sa, či faktúra spadá do obdobia uplatňovania osobitnej úpravy, ktoré je zadané v parametroch programu.

Príklad: v parametroch programu nastavíte obdobie uplatňovania osobitnej úpravy od 01.01.2016. Nahráte niekoľko vyšlých faktúr s príznakom "§ 68d" a potom v parametroch vymažete obdobie uplatňovania osobitnej úpravy. Má to za následok, že pre faktúry s príznakom "§ 68d"  sa daňová povinnosť uplatní až po úhrade, aj keď v parametroch nie je nastavené obdobie uplatňovania osobitnej úpravy. 

POZNÁMKA 1: Priznanie DPH v programu JU sa vypočítava z osobitnej knihy DPH, ktorá sa automaticky plní pri evidovaní dokladov. Keďže faktúry posudzované z hľadiska “§68d”, t.j. podľa ich úhrad, môžu prejsť neuhradené aj do nového účtovného roku, pre potreby správneho výpočtu priznania DPH v novom roku musia prejsť do nového roku ako tieto FA, tak aj ich úhrady aj ich záznam v knihe DPH. Toto v programe zabezpečí ročná uzávierka, ktorá ponechá tieto FA v príslušných knihách.

POZNÁMKA 2: Priznanie DPH v programu JU sa vypočítava z osobitnej knihy DPH, ktorá sa automaticky plní pri evidovaní dokladov. Do knihy DPH sa prenáša aj určenie “§68d” z dokladu. Pri výpočte priznania sa používa interné prepojenie dokladu z knihy DPH na knihu VFA, resp. DFA. Toto prepojenie vzniká len pri zadávaní novej FA do knihy FA, kedy sa prenesie do knihy DPH, ale nie je možné ho vytvoriť v prípade, že zadávate nový doklad priamo do knihy DPH, to znamená, že nebude možné takému dokladu kontrolovať úhrady. To znamená, že ak zadávate nový doklad priamo do knihy DPH, nezaškrtávajte mu príznak “§68d”, ale zadajte mu dátum z obdobia, do ktorého má byť zahrnutý.

Verzia 1.89

27.11.2015
ROČNÁ UZÁVIERKA - oprava
Bol upravený stav, ak pri ročnej uzávierke máte aktívne okno INFO, ktoré spôsobí, že sa neupravia dáta novozavedeného roku.
Po novom sa pri uzávierke okno automaticky uzavrie.

 2.11.2015
NAČÍTANIE BANKOVÉHO VÝPISU – VYLEPŠENIE, VYUŽITIE ŠPECIFICKÉHO SYMBOLU PRI DUPLICTE VS
Pri načítaní bankového výpisy vo voľbe „Peňažný denník“ bol upravený postup identifikácie došlej FA, ku ktorej sa má priradiť úhrada a to v prípade, že máte viac DFA s rovnakým variabilným symbolom.
V takom prípade program vyzistí najprv stav všetkých DFA s duplicitným VS a ak je len jedna DFA z nich neuhradená, priradí úhradu k tejto FA. Ak je viac DFA s daným VS neuhradených, nepriradí úhradu ku žiadnej a v poznámke k úhrade oznámi existenciu duplicity VS.
VYUŽITIE ŠPECIFICKÉHO SYMBOLU.
Na priradenie úhrady ku konkrétnej DFA v prípade duplicity VS môžete využiť špecifický symbol a to za podmienky, ak doň uvádzate EVIDENČNÉ ČÍSLO DFA (bez lomítka). Na toto je potrebné v okne pre načítanie výpisu zaškrtnúť nastavenie “Pre DFA pri duplicite VS vyhľadať SS (špecifický sym.)  v údaji EVC”. Pri tomto nastavení program pri duplicitnom VS vyhľadá hodnotu ŠS v knihe DFA v údaji “Evidenčné číslo” a ak nájde, priradí úhradu k danej DFA.

 

18.8.2015
Informačné okno na pozadí
Bola dopracovaná možnosť zobrazovať na ploche programu základné informácie v tzv. Informačnom okne. Zobrazujú sa stavy vybraných pokladní, bankových účtov a suma vyšlých a došlých FA v členení na faktúry „po lehote splatnosti“, splatné „dnes“ a „v lehote splatnosti“.

 

Informačné okno sa zobrazuje na spodnom okraji okna programu, môžete ho ale premiestniť podržaním ľavého tlačítka myši na voľnej ploche okna a presunom myši, prípadne mu aj zmeniť veľkosť pomocou tlačítka v pravom dolnom rohu. Tieto zmeny sa zapamätajú. Malým tlačítkom v ľavom hornom rohu môžete znovu nastaviť základnú veľkosť okna.

Zobrazené informácie sa aktualizujú v pravidelnom časovom intervale, ktorého východzia hodnota je 5 minút, ale môžete ju zmeniť.

Na ovládanie informačného okna slúžia nasledovné talčítka:

„Zatvoriť“ – zatvorí informačné okno. Opätovné zobrazenie okna vykonáte kliknutím na tlačítko „i“ v paneli nástrojov.

„Obnoviť“ – kliknutím na tlačítko sa okamžite zaktualizujú zobrazované údaje.

„Servis“ – slúži na nastavenie troch vybraných pokladní a bakových účtov, ktorých zostatok sa bude zobrazovať v informačnom okne a na nastavenie intervalu obnovovania obsahu okna v minútach.
 

Verzia 1.88
12.8.2015
UKONČENIE PROGRAMU PRI NEČINNOSTI

 

 

Vo voľbe Služby – Parametre prostredia môžete nastaviť počet minút, po ktorých sa program automaticky ukončí v prípade, že sa s počítačom danú dobu nepracovalo, t.j. nepoužili ste klávesnicu, alebo myš počíatča. Ukončenie programu sa nevykoná v prípade, že máte rozpracovaný doklad a pri vybraných funkciách ako ročná uzávierka, archivácia dát a pod.

 20.7.2015

STREDISKO V PEŇAŽNOM DENNÍKU
Ak máte v programe nastavené zadávanie strediska bola vykonaná zmena pri účtovaní dokladu v peňažnom dennílku, keď v prípade nezadania strediska Vás program pustí ďalej, len vypíše informačnú hlášku vpravo hore.  Dôvod zmeny je predovšetkým pre účtovanie úhrady VFA, alebo DFA, pretože ak máte zadané stredisko pri faktúre, stačí potvrdiť v PD prázdne stredisko a po zadaní čísla FA sa automaticky číslo strediska z faktúry prenesie do položky stredisko v peňažnom denníku.

 5.7.2015
PENALIZAČNÉ FAKTÚRY
Pre tuzemské vyšlé faktúry bola doplnená možnosť tlač penalizačných faktúr, obsahujúcich úrok z omeškania platby po splatnosti faktúr. Úrok sa vypočíta z  čiastky FA nezaplatenej od dátumu splatnosti prípadne od poslednej penalizácie, ak už na FA bola vytlačená penalizačná FA, po zvolený dátum, alebo dátum zaplatenia FA, ak je medzi dátumom splatnosti a zvoleným dátumom pre penalizáciu. To znamená, že penalizačnú FA môžete vytlačiť aj na už uhradené FA, ale za omeškanie platby.

POSTUP TVORBY PENALIZAČNÝCH FAKTÚR:
Tlač penalizačných FA môžete vykonať vo voľbe Vyšlé FA – Tuzemské kliknutím na tlačítko „Penalizačné FA“ v tlačítkovej lište nad zoznamom faktúr.
Zobrazí sa okno, v ktorom zadáte parametre výpočtu a tlače penalizačných FA.
Význam parametrov:
Výpočet penalizácie k dátumu – po ktorý dátum sa vypočíta úrok buď. od dátumu splatnosti FA, alebo od poslednej penalizácie.
Penále % - úrok v percentách za jeden deň omeškania platby.
Minimálna suma penále – penalizačná FA bude vytlačená, len ak penále z pôvodnej FA prekračuje resp. je rovné tejto sume.
Úvodný text – text vypísaný pred zoznam faktúr zahrnutých do penalizácie.
FA typu – typ faktúr z číselníka Číselné rady – Typy faktúr, v ktorom budú penalizačné FA vytvorené. Odporúča sa vytvoriť samostatný typ FA pre penalizačné FA. Číslovanie pen. FA bude mať týmto aj vlastnú číselnú radu.
Číslo prvej FA – číslo, od ktorého budú pen. FA číslované. Ponúkne sa automaticky podľa číselnek rady zvoleného typu FA.
Splatnosť pen. FA – počet dní splatnosti penalizačnýcH FA.
Kód výdavku – kód typu výdavku pre uľahčenie zaúčtovania úhrady pen. FA do peňažného denníka.
Zadané parametre sa pri tvorbe pen. FA zapamätajú a ponúknu pri ďalšej tvorbe pen. FA. 

Po zadaní parametrov kliknite na tlačítko VÝPOČET PENÁLE. Program spracuje tuzemské FA a následne v tabuľke zobrazí zoznam FA, na ktoré je možné vytlačiť penalizačné FA s uvedením sumy penále.
Následne označte zaškrtnutím v prvom stĺpci, na ktoré FA chcete vytlačiť penalizačné FA. Pri väčšom množstve môžete vľavo hore použiť okienko výber na hromadné označenie.
Po kliknutí na tlačítko “TLAČ PENALIZAČNÝCH FA” sa vykoná sa zápis penalizačných FA a následne ich spoločná tlač. V prípade potreby môžete jednotlivé penalizačné FA vytlačiť aj jednotlivo v zozname FA tlačítko “TLAČ DOKLADU”. K pôvodným FA sa poznačí číslo vytvorenej penalizačnej FA a datum, k u ktorému bola penalizácia vyčíslená. Toto je vždy dátum poslednej pealizácie.
Na penalizačnej FA je uvedené číslo FA, obdobie penalizácie a suma penále.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
-              penalizačné FA sa vytvoria “po firmách”, t.j. ak má jedna firma viac FA na penalizáciu, vytvorí sa jedna spoločná penalizačná FA.
-              pri zaevidovaní penalizačnej FA sa k pôvodnej FA zapamätá dátum penalizácie, ktorý sa použije pre vyčíslenie úroku pri prípadnej nasledujúcej penalizácie.
               Dátum penalizácie môžete v prípade potreby ručne vyprázdniť pri oprave základných údajov pôvodnej FA.
-              pri zmazaní penalizačnej FA program na otázku ponúkne vymazať datum penalizácie pri FA, ku ktorým sa daná pen.FA vzťahuje. Je potrebné posúdiť, či                      chcete datum vyprázdniť, pretože vzhľadom naň sa bude vyčíslovať prípadná opätovaná penalizácia. Ak by sa jednalo penalizáciu opakovanú, t.j. bola                          vykonávaná viacnásobne už k viacerým rôznym obdobiam, bolo by potrebné ručne pri pôvodnej FA zmeniť datum penalizácie na dátum predposlednej                          penalizácie.
-              pri výpočte penále sa počíta úrok za konkrétny deň, ktorý sa zaokrúhľuje na desatinné miesta. Penále je súčtom úrokov započítaných dní a zaokrúhli sa na
               desatinné miesta.

 

 Verzia 1.87

4.5.2015
ÚČTOVANIE ČIASTOČNÝCH NÁKLADOV
Novelou zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 sa zavádza do zákona o dani z príjmov primeranosť uplatňovania výdavkov spojených
s obstaraním a používaním každého druhu majetku, ktorý sa súčasne využíva na podnikanie fyzickej alebo právnickej osoby
a súčasne aj na osobné potreby podnikateľa, jeho zamestnancov alebo zamestnancov obchodnej spoločnosti. 
Nová verzia uľahčuje pri novom doklade účtovanie čiastočných nákladov zadávaním percenta, ktorým určíte čiastku nákladu, ktorá sa zahrnie do dane z príjmu a do priznania DPH na uplatnenie odpočtu DPH.

Určenie čiastkového nákladu je možné pri evidovaní novej došlej faktúry a pri účtovaní výdavkového dokladu v peňažnom denníku.

DOLEŽITÉ: Podmienkou pre uplatnenie čiastkového nákladu je zadefinovanie typu výdavku neovplyvňujúceho daň z príjmu vo voľbe Číselníky – Príjmy a výdaje – Výdavky neovplyvňujúce daň, na ktorý sa bude evidovať čiastka nevstupujúca do dane z príjmu.

Tento typ výdavku je nutné nastaviť v parametroch programu na záložke pre Peňažný denník, pričom sa použije aj pre PD aj pre došlé FA.

Postup účtovania:

Pri uplatnení čiastkového nákladu zadávate percento uplatnenia nákladu a v prípade plátcu DPH plné hodnoty základov a daní. Z týchto údajov Vám program automaticky prepočíta a ponúkne základy a dane DPH pre priznanie DPH, pričom plné hodnoty sa použijú v kontrolnom výkaze DPH.

Pri nahrávaní došlej FA sa ešte zadáva typ výdakvu, na ktorý sa pri účtovaní úhrady FA do PD automaticky zahrnie čiastka neuplatňovaná do dane z príjmu, pričom sa ponúka práve typ výdavky nastavený v parametroch programu.

Pri účtovaní dokladu v peňažnom denníku sa základy čiastkových prepočítaných nákladov DPH zahrnú do výdavku ovplyvňujúceho daň z príjmu (ak je v účtovnom vzore zadefinovaný) a zvyšné čiastky základov na neovplyvňujúci typ výdavku zadefinovaný v parametroch programu.
 

Uľahčenie účtovania čiastkového nákladu spočíva v automatickom prepočítaní a ponúknutí zadávaných hodnôt, napriek tomu je vhodné dané hodnoty vizuálne prekontrolovať.

 

DOLEŽITÁ POZNÁMKA: uľahčenie účtovania čiastkového nákladu sa realizuje pri zadávaní nového dokladu, pri oprave je potrebné jednotlivé čiastky v prípade potreby prepočítať a ručne zmeniť.

 Verzia 1.86

20.4.2015
DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ DPH - OPRAVA
Bola opravená tvorba dodatočného kontrolného výkazu DPH, kedy za určitých špeciálnych okolností mohlo dôjsť k nenaplneniu údaja o odpočte DPH v opravovaných dokladoch. Tento problém mohol vzniknúť len v dodatočnom, nie riadnom kontrolnom výkaze.

 10.3.2015
Kontrolný výkaz DPH - tlačítko "Kontrola IČ DPH"
Bola doplnená možnosť skontrolovať existenciu IČDPH pre vykonaním kontrolného výkazu DPH. Táto kontrola potrebuje pre svoje fungovanie pripojenie na internet. Z webu Finančnej správy stiahne aktuálny "Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH" a kontroluje všetky IČ DPH v  pripravených tabuľkách na existenciu v tomto zozname. Kontroluje len slovenské IČ DHP.  Po kontrole sa zobrazí chybový protokol a riadky v tabuľkách s nesprávnym IČ DHP  sa zobrazia červenou farbou.  Doporučujeme spustiť túto kontrolu pred vytvorením XML súboru.

 

Kontrola je na aktuálne platný zoznam platiteľov DPH. Pri vytváraní KV DPH za staršie obdobie môže do chybového protokolu zaradiť IČ DHP, ktoré boli v danom období ešte platné.

 04.3.2015
ZÁKLADNÝ VÝPOČET DANE Z PRÍJMU – OPRAVA INFORMÁCIE O NEZDANITEĽNEJ ČASTI A VÝPOČTU DANE
Bol opravený výpočet informatívnej hodnoty ročnej nezdaniteľnej časti dane, ktorý vychádzal z príjmov, nie zo základe dane a výpočet dane, ak hrubý základ presahoval sumu 35 022,31.

 Verzia 1.85

23.1.2015
ZÁKLADNÝ VÝPOČET DANE Z PRÍJMU
Bol upravený základný výpočet dane z príjmu na základe platnej legislatívy. Výpočet nenahrádza daňové priznanie, slúži len na zistenie hodnoty dane zo zaúčtovaných príjmov a výdajov a dodatočne zadaných nezdaniteľných častí.

 

19.1.2015
RENOS ZÁKAZIEK PRI ROČNEJ UZÁVIERKE
Pri ročnej uzávierke bola doplnená možnosť určiť, či do nového roku preniesť neukončené zákazky z uzatváraného roku, alebo nepreniesť žiadnu minuloročnú zákazku.

V starom uzatvorenom roku sa prípadné novoročné zákazky zmažú všetky a prenesú do nového roku.

 

 12.1.2015
TLAČIVO ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vo voľbe VÝPISY – ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  (od r. 2015) bola doplnená možnosť vytlačiť nový výkaz o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch platný od roku 2015.
V tejto voľbe je možné takisto vytvoriť výkaz o účtovnej závierke vo forme XML súboru pre elektronické podanie.

POSTUP:
Pred výpočtom výkazu zadajte údaje výkazu z minulého roku. Údaje sa zapamätajú pre prípadné opätovné použtie.
Následne kliknite na tlačítko „Vypočítať“. V zobrazenom okne následne zadajte údaje, ktoré nie je možné zistiť z dát programu. V prípade, že používate účtovanie aj v cudzích menách, zadajte kurzy jednotlivých mien na prepočet zostatkov na menu EUR.
Ak nepoužívate aj program SKLAD, alebo MAJETOK, alebo ich nemáte v dosahu programu, zadajte externe zistené hodnoty o investičnom majetku a zásobách. Ak programy používate, môžete zadať cestu na dáta týchto programov a funkcia automaticky vyzistí príslušné údaje.
Po kliknutí na tlačítko „Pokračovať“ sa vypočíta a zobrazí výkaz účtovnej závierky. V prípade potreby môžete meniť jednotlivé číselné údaje.
V hornej časti zadajte umiestnenie, kam má program uložiť výsledný výkaz.
Skontrolujte údaje o podnikateľskom subjekte kliknutím na tlačítko č. 1. – údaje prvej strany.
Tlačítkom č. 2. môžete vytvoriť výkaz vo formáte PDF súboru, ktorý sa uloží do vyššie zadaného umiestnenia.
Tlačítkom „Vytvor súbor XML“  môžete vytvoriť výkaz vo formáte XML súboru pre elektronické podanie, ktorý sa uloží do vyššie zadaného umiestnenia. Tento súbor môžete použiť na načítanie do elektronického formulára na portáli finančnej správy.

 

Verzia 1.84
04.12.2014
VÝPIS NEUHRADENÝCH VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA – PO SPLATNOSTi OD-DO
Pre výpis neuhradených faktúr bola doplnená možnosť vykonať výpis pre FA s prekročenou splatnosťou pre interval počtu dní „Od-Do“.
Ak zadáte obidva intervaly nulové, vypíšu sa všetky nehradené FA, t.j. nulový intervalov sa neberie pri výpise do úvahy.

V prípade, že chcete vypísať zoznam FA v lehote splatnosti, t.j. ktorým končí splatnosť do určitého počtu dní, zadajte mínusové hodnoty interval, napr. od -5 do -1 vypíše FA, ktorým končí splatnosť za 1 až 5 dní.

04.11.2014
DODATOČNÝ KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
Ak platiteľ dane, ktorý podal kontrolný výkaz zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené a opravené údaje. 

V dodatočnom kontrolnom výkaze sa vyplní ku každému riadku údaj „Kód opravy“.

Ak platiteľ v dodatočnom kontrolnom výkaze ruší nesprávne uvedené údaje použije v stĺpci „Kód opravy“ číslo "1",  t.j. kódom opravy „1“ stornuje všetky údaje uvedené v príslušnom riadku riadneho kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze uvádza nové údaje, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, použije v stĺpci „Kód opravy“ číslo  "2".

Zhrnutie:
- Ak robíte opravu údajov, uvedie sa pôvodný nesprávny riadok s kódom "1" a nový riadok so správnymi údajmi s kódom "2". 
- Ak bol v pôvodnom KV DPH uvedený riadok, ktorý tam vôbec nemal byť, uvedie sa tento riadok v dodatočnom výkaze s kódom "1".
- Riadok, ktorý je nový, sa uvedie s kódom "2".

Tlačítko "Dodatočný KV DPH" vo Výpisoch
Od verzie 1.84 sa pri vytváraní XML súboru  riadneho alebo kontrolného výkazu automaticky ukladá aktuálny obsah tabuliek v kontrolnom výkaze.  Tieto údaje slúžia práve na vytvorenie dodatočného kontrolného výkazu. Údaje do dodatočného kontrolného výkazu sa napĺňajú porovnaním obsahu tabuliek z momentu vytvorenia riadneho resp. opravného kontrolného výkazu s aktuálnym stavom.  V prípade, že podávate druhý alebo ďalší kontrolný výkaz za dané obdobie, porovnáva sa aktuálny stav tabuliek so stavom tabuliek v čase vytvorenia posledného dodatočného KV DPH.

Program si síce ukladá stav v momente vytvárania  každého XML súboru, ale nemá informáciu o tom, ktorý KV DPH (XML súbor) ste skutočne podali.  Preto pri vytváraní dodatočného KV DPH  je potrebné označiť, ktorý KV DPH bol podaný naposledy. Program v tabuľke zobrazí zoznam všetkých doposiaľ vytvorených KV DPH za dané obdobie. Zobrazí dátum a čas vytvorenia, typ výkazu (riadny, opravný, dodatočný) a obdobie.  V prvom stĺpci tabuľky musíte označiť, ktorý výkaz bol skutočne podaný ako posledný.  Program automaticky označí posledne vytváraný kontrolný výkaz. To ale nemusí byť vždy správne.

Príklad:
25. októbra ste podali riadny kontrolný výkaz za mesiac september 2014. 28. októbra zistíte, že ste zabudli zahrnúť jednu faktúru do tabuľky A.1. Urobíte opravu v účtovníctve a vytvoríte dodatočný KV DPH - XML súbor.  XML súbor ale v ten deň nepodáte na portáli finančnej správy. Následne 29. októbra zistíte, že ste zabudli zahrnúť ešte jednu faktúru. Urobíte opravu v účtovníctve a idete vytvoriť nový dodatočný kontrolný výkaz.  Program automaticky označí ako posledne podaný výkaz dodatočný výkaz z 28. októbra. "Nevie" totiž, že tento výkaz nebol podaný. Ale vy to viete. Ako "posledne  podaný" teda  označíte riadny kontrolný výkaz z 25. októbra. Vytvorený dodatočný výkaz potom bude obsahovať v tabuľke A.1. dva zápisy - dve faktúry nahraté po vytvorení riadneho kontrolného výkazu.

Po kliknutí na tlačítko "Pokračovať vo vytváraní dodatočného KV DPH" program automaticky naplní tabuľky kontrolného výkazu. Tabuľky obsahujú len údaje, ktoré sa oproti pôvodnému výkazu zmenili.

Príklad:
Ak bola faktúra opravovaná, je uvedená v dodatočnom výkaze v dvoch riadkoch. Pôvodné nesprávne údaje s kódom opravy "1", správne údaje s kódom opravy "2".  Vymazaná faktúra, ktorá nemala byť vo výkaze, bude v dodatočnom kontrolnom výkaze uvedená s pôvodnými hodnotami a kódom "1". Nová doplnená faktúra bude uvedená v kódom "2".

Pre prehľadnosť je text riadkov s kódom opravy "1" zobrazený modrou farbou. Riadky s kódom opravy "2" čiernou farbou.

Súhrnné údaje v tabuľkách B.3., D.1. a D.2.
V týchto tabuľkách program  pre Vašu kontrolu zobrazí položkovite všetky doklady, ale do XML súboru ukladá len súhrnné údaje. Po vytvorení zápisov pre dodatočný kontrolný výkaz sú v týchto tabuľkách maximálne dva riadky, ktoré obsahujú len súhrnné údaje.

Pri oprave je to jeden s pôvodnými súhrnnými údajmi (kód opravy "1") a jeden s novými údajmi (kód opravy "2").  Ak pôvodnom výkaze neboli v tabuľke žiadne údaje, obsahuje tabuľka len riadok s novými údajmi (kód opravy "2"). Ak v pôvodnom výkaze bol súhrnný riadok, ktorý tam nemal byť, v dodatočnom bude uvedený tento pôvodný riadok  skódom opravy "1" .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Dodatočný výkaz je možné vytvoriť len ku kontrolnému výkazu, vytvorenému v tejto novej verzii programu, pretože predchádzajúca verzia neuchovávala stav podaného výkazu a nie je teda možné vykonať porovnanie.

Verzia 1.83
04.11.2014
VYŠLÉ a DOŠLÉ FAKTÚRY S NULOVOU SUMOU
Do knihy vyšlých aj došlých faktúr je možné zaevidovať aj faktúru s nulovými hodnotami celkovej sumy a nulovými údajmi pre DPH.

VÝKAZY – PAMÄTANIE CESTY PRE ULOŽENIE XML PODĽA FIRMY
Pri ukladaní súborov XML o priznaní DPH a taktiež pri koncoročných výkazoch sa zadaná cesta, kam sa má súbor XML uložiť, pamätá v multiverzii pre každú firmu vzlášť. Ak teda zmeníte pri každej firme danú cestu, nabudúce Vám ponúkne cestu, akú ste nastavili pre danú

19.9.2014
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – KONTROLA KOMODÍT
Pri kontrole komodít v tabuľke A.2., ak je základ DPH pre komoditu menší ako 5000 Eur, bolo chybové hlásenie zmenené na  "upozornenie" a komodity sa prenesú do KV DPH. Je to z dôvodu, že komodity s rôznym štvorčíslím môžu patriť do rovnakej kategórie, čo program nevie spoľahlivo rozpoznať a suma komodít pritom môže presiahnuť 5000 Eur. 

12.9.2014
VÝPIS KNIHY ZÁKAZIEK – DOKLADY Z PEŇAŽNÉHO DENNÍKA
Pri výpise z knihy zákaziek môžete nastaviť, aby sa k zákazke vytlačil zoznam dokladov z peňažného denníka k danej zákazke, ak ste pre účtovaní zadávali pri doklade číslo zákazky. Tlačí sa číslo dokladu, dátum, suma a text. Príznak P označuje príjmové doklady, V označuje výdavkové, ktoré sú tlačené s mínusovým znamienkom. Na konci je vypísaný súčet príjmov a výdavkov zákazky z vypísaných dokladov peňažného denníka.

23.7.2014
ZÁPOČET FAKTÚR – ZAÚČTOVANIE DO PEŇAŽNÉHO DENNÍKA
Vo funkcii na zápočet faktúr bolo dopracované zaúčtovanie vykonaných zápočtov aj do peňažného denníka, nie len do knihy VFA a DFA. Pre zápočet každej FA sa vykoná samostatný účtovný zápis do PD. Vyšlé FA sa zaúčtujú ako operácia INÝ PRÍJEM, došlé FA ako INÝ VÝDAJ, t.j. neovplyvňujú stav účtu ani pokladne.
Pri rozpise sumy zápočtu na zdaniteľnú a nezdaniteľnú časť z hľadiska dane príjmu v PD sa použijú buď kódy príjmov, resp. výdavkov, ktoré sú zadané pri konkrétnej FA pri jednotlivých základoch, alebo ak nie sú zadané, tak prednastavené kódy, zadané v parametroch programu. Ak máte potrebu rozčlenenia sumy na viac kódov, je to potrebné vykonať len ručne cez oprave daného dokladu v peňažnom denníku.
Do textu zaúčtovanej operácie sa automaticky napíše číslo FA pre VFA, pre DFA sa napíše evidenčné číslo FA a do poznámky variabilný symbol.

V prípade potreby je možné pri vykonaní zaúčtovania zápočtov odškrtnúť možnosť zaúčtovania do PD.

26.6.2014
KVDPH – KONTROLNÝ VÝPIS TABULIEK B3, D1, D2 S ČÍSLOM DOKLADU
V kontrolnom výpise tabuliek B3, D1 a D2 pre KV DPH bol pre lepšiu kontrolu doplnený údaj číslo dokladu, z ktorého sú uplatnené údaje DPH.

23.6.2014
OPRAVA TUZEMSKÝCH FA V ZAHRANIČNEJ MENE S DPH

-bola vykonaná oprava vyskytujúca sa po potvrdení celkovej sumy FA

22.5.2014
IMPORT DFA ZO SÚBORU TXT

Vo funkcii na načítanie došlých FA z externého zdroja zo súboru TXT boli vykonané úpravy:
-    Variabilný symbol, t.j. č.FA sa uloží len ako prvých 10 číslic, t.j. odfiltrujú sa písmená a lomítka
-    Naplní sa údaj č.FA pre kontrolný výkaz DPH v originálnom tvare zo súboru TXT
-    Doplnená možnosť zadať v TXT súbore ďalší údaj na konci riadku – pôvodné číslo FA pre KV DPH

19.5.2014
URČENIE STORNO DOKLADU V PEŇAŽNOM DENNÍKU DO C.2.
Pri účtovaní storno dokladu na hotovosti do peňažného denníka môžete zaradiť doklad do tabuľky C.2. kontrolného výkazu DPH. Po výbere tabuľky C.2. je potrebné zadať pre potreby výkazu aj číslo pôvodného dokladu, ku ktorému sa storno doklad viaže.

12.5.2014
ZVÝRAZNENIE NEUHRADENÝCH FA SO ZÁPORNOU SUMOU
Bola vykonaná úprava, aby aj mínusové FA boli zvýrazňované červenou farbou písma, ak sú po dátume splatnosti.

24.4.2014
ÚČTOVANIE DO PD - OPRAVA VÝBERU TABUĽKY PRE KV DPH
Bola vykonaná úprava, pretože niekedy pri účtovaní napr. výdaja z banky nebola ponúkaná možnosť tabuľky B.3. -

10.4.2014
ÚPRAVA TVORBY XML SÚBORU PRE KV DPH
Bola vykonaná úprava tvorby XML súboru pre elektronické podanie kontrolného výkazu DPH z dôvodu,  že niektoré daňové úrady pri  spracovaní podaného výkazu avizujú nesprávny XML súbor,  aj keď kontrola XML súboru pri podaní cez eDane, alebo portál finančnej správy je v poriadku. Daná úprava by mala vylúčiť túto nejednoznačnosť.

Verzia 1.82

12.3.2014
Oprava legendy pre údaj „Číslo riadku výkazu PV“ v číselníku typov príjmov ovplyvňujúcich daň.

6.3.2014
ZÁPOČET POHĽADÁVOK A ZÁVAZKOV - PREPLATKY
Pri zápočte FA môžete do zápočtu vybrať aj preplatené FA, nie len neuhradené. Môžete tiež započítať medzi sebou len vyšlé FA, alebo len došlé FA rovnakej firmy.

20.2.2014
VÝKAZ O PV a MaZ 2013 DO XML, PDF
Boli dopracované výkazy o PRÍMJOCH a VÝDAVKOCH a o MAJETKU A ZÁVAZKOCH platné pre rok 2013 vo formáte PDF a aj vytvorenie súboru XML pre elektronické podanie. Pri výstupe do XML súboru určite, kde sa má súbor nakopírovať a z tohto umiestnenia ho môžete načítať na príslušnej stránke elektronického podania.

Verzia 1.81
18.2.2014
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – DOKLAD S ČIASTOČNÝM ODPOČTOM
Pri účtovní dokladu s  uplatnením odpočtu v čiastočnej výške bola doplnená možnosť zadať údaje o DPH v plnej výške pre potreby KV DPH, ktoré je potrebné uvádzať vo výkaze v tabuľkách B.1., B.2., B.3., C.2. .
Týka sa to dokladov ako napr účtovanie nákupu PHM s čiastočným uplatnením DPH.
Na zadanie týchto údajov použite tlačítko umiestnené pri položkách o KV DPH (č.tabuľky, komodity).
ODPORÚČANÝ POSTUP ÚČTOVANIA DOKLADU S ČIASTOČNÝM ODPOČTOM:
Pri účtovaní dokladu zadajte v údajoch pre knihu DPH pre príslušné percento DPH už znížený základ a zníženú hodnotu DPH. Následne kliknite na tlačítko “PLNÁ HODNOTA DPH“ a zadajte údaje o DPH v plnej výške. Tieto sa vypíšu v príslušných stĺpcoch KV DPH, hodnota odpočtu sa použije priamo z dokladu.
POZNÁMKA: Údaje o plnej výške DPH má zmysel zadávať len v dokladoch s určením čísla tabuľky B.1., B.2., B.3., alebo C.2. .

KV DPH – ZORADENIE DOKLADOV V TABUĽKÁCH
Pri tvorbe KV DPH sú z dôvodu jednoduchšej kontroly na knihy faktúr tabuľky A.1.,A.2. a C.1. zoradené podľa čísla faktúry a tabuľky B.1., B.2. a C.2. podľa evidenčného čísla. Evidenčné číslo sa aj tlačí v kontrolnom opise.
 
VÝPIS KV DPH – XML SÚBOR PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE
Boli vykonané drobné zmeny v tvorbe XML súboru na základe posledných vyjasnení zo strany daňovej správy, odstraňujúce pri načítaní XML súboru upozornenie na nezávažné chyby, pričom kontrola súboru bola správna a výkaz bolo možné podať.

Súbor XML je možné vytvoriť aj v prípade, že boli zistené chyby pri kontrole výpisu. V takom prípade bude vytvorený súbor s danými chybami, ktoré môžete prípadne opraviť priamo na portáli daňovej správy pre podanie KV DPH.

Verzia 1.80
6.2.2014
HROMADNÁ KONVERZIA ÚČTOV NA IBAN
V číselníku „Adresár firiem“ bolo doplnené tlačítko, pomocou ktorého Vám program automaticky vypočíta a naplní BIC a IBAN číslo v údajoch jednotlivých firiem. Konverzia sa vykoná len pri firmy, ktoré majú prázdny údaj IBAN a zároveň majú správne zadaný kód banky a vyplnené číslo účtu. Doterajšie číslo účtu ostane zachované.

Verzia 1.79e 

3.2.2014
KÓPIA TLAČIVA FA – ČÍSLO TABUĽKY PRE KV DPH
Bola vykonaná oprava, aby pri kópii FA spred roku 2014 program automaticky napĺňal údaj „Číslo tabuľky pre KV DPH“, keďže v starých FA tento údaj nefiguroval.

28.1.2014
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – ZMENY
-    bola vykonaná zmena v dĺžke čísla FA v KV DPH, pretože predchádzajúca verzia uvádzala vo výkaze čísla FA na 15 znakov, nová verzia na 32 znakov
-    bolo odstránené chybné zobrazenie kontrolnej hlášky pri doklade s dvomi rôznymi percentami DPH

TLAČ PREVODNÉHO PRÍKAZU PRE INTERNETBANKING – SEPA XML
Pri tvorbe prevodného príkazu môžete uložiť príkaz pre internetbanking ako súbor XML pre SEPA vo formáte pain.001.001.003 .
UPOZORNENIE: Súbor SEPA XML bol v tejto verzii otestovaný,  je ale možné, že v najbližšom období budú vykonané doplňujúce zmeny, preto odporúčame sledovať na stránke http://www.tpsoft.sk/novinky-zmeny-v-programe-jednoduche-uctovnictvo informácie o novinkách v programe, kde budú tieto prípadné úpravy oznámene.

Verzia 1.79d
23.1.2014
TLAČ PREVODNÉHO PRÍKAZU – IBAN ÚČET
Pri tvorbe prevodného príkazu pre potreby jeho vytlačenia môžete nastaviť, či budete zadávať a vytlačí sa číslo IBAN, alebo klasické číslo účtu. Potrebné je nastavenia zaškrtnúť pred zadávaním položiek.
Tlač IBAN čísla má vplyv len na tlačenú formu PP, nie na tvorbu súboru pre internet banking.

 

TLAČIVO FAKTÚRY – ČÍSLO POVODNEJ FA
Pri tvorbe FA môžete v hlavičke FA zadať údaj „Číslo pôvodnej FA“. Môžete to využiť pri tvorbe opravnej FA Vášmu odberateľovi. Tento údaj sa vytlačí aj na faktúre, tesne pod hlavičkou faktúry. Zároveň je potrebný pre kontrolný výkaz DPH a takáto FA dostane automaticky číslo tabuľky C.1. . 

IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD OD v. 1.92 – ÚDAJE NOVÝCH ODBERATEĽOV, ČÍSLO POVODNEJ FA
Bol upravený import zo skladu v prípade, že exportná dávka bola vytvorená v sklade vo verzii 1.92 a vyššej, ktorá pri nových odberateľoch do dávky ukladá aj údaje IČO, IČDPH, DIČ a adresu pre potreby kontrolného výkazu DPH a tiež číslo pôvodnej FA pri dobropisoch vystavených v sklade od verzie 1.92.
Takouto dávkou sa do účtovníctva prenášajú presnejšie údaje pre kontrolný výkaz DPH, pričom číslo tabuľky pre KV DPH pri nových odberateľoch sa odhadne na základe údajov IČO, DIČ, t.j. ak nemá odberateľ z FA vyplnené IČO ani DIČ, nastaví sa tabuľka D.2. .
Faktúra, ktorá má prenášaný údaj „Pôvodné číslo FA“ automaticky dostane číslo tabuľky C.1. do kontrolného výkazu DPH.

UPOZORNENIE: Majte na pamäti, že program pri importe nastaví v dokladoch predpokladané číslo tabuľky pre KV DPH, tento údaj aj vypíše v kontrolnej správe, ale je vhodné vždy skontrolovať, či nie je potrebná Vaša ručná zmena na základe charakteru konkrétneho dokladu.

 

Verzia 1.79c
16.01.2014
IMPORT DÁT Z PROGRAMU SKLAD – ČÍSLO TABUĽKY PRE KV DPH
Pri importe dát zo skladu sa prenášajú vyšlé FA, ale hotovostné predaje registračnou pokladnicou. Bola vykonaná úprava import, ktorá pre hotovostné predaje zapisované do PD a knihy DPH nastaví prednostne číslo tabuľky na D.1.. Pre VFA sa nastaví buď číslo tabuľku A.1., alebo ak odberteľ nemá zadaný údaj IČO a ani údaj DIČ, identifikuje sa ako náhodný odberateľ a nastaví sa D.2.
POZNÁMKA 1 – DÔLEŽITÉ: Import nevie určiť, či napr. niektorá VFA je storno faktúrou,teda dostane číslo tabuľky napr. A.1. a zo skladu sa neprenáša ani údaj údaj „pôvodné číslo FA“, potrebné pre KV DPH. To znamená, že je nutné vždy po importe vojsť doopravy storno faktúry, doplniť údaj „pôvodné číslo FA“ a zmeniť číslo tabuľky zrejme na C.1. !

POZNÁMKA 2: Je potrebné si uvedomiť, že pri importe sa pridelí len „predpokladané“ číslo tabuľky, pravdepodobne pre väčšinu dokladov správne, ale ak pri niektorých dokladoch má byť iné číslo tabuľky, je potrebné po importe vojsť do opravy dokladu, či už v zozname VFA, alebo v PD a tabuľku ručne zmeniť.

INÉ  ZMENY
- Pri okamžitom nahrávaní ďalšej DFA program vyžadoval zadanie čísla FA pre KV DPH, ale položka bola zablokovaná, bolo to opravené.

Verzia 1.79b
08.01.2014
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH - ZMENY
Boli vykonané nasledovné zmeny pri zadávaní a výpise KV DPH s ohľadom na upresnenie, alebo uľahčenie účtovania dokladov:

- Po potvrdení čísla odberateľa/dodávateľa ak má daná firma IČDPH prázdne, identifikuje sa ako náhodný odberateľ a v KV DPH sa uvedie prázdne identifikačné číslo.
- Po potvrdení čísla odberateľa/dodávateľa ak má daná firma IČDPH rôzne od nuly „0“ a nezačína na písmeno, vyzve program na okamžitú zmenu IČDPH. Ak nezmeníte IČDPH, bude pri výpise KV DPH tento doklad identifikovaný ako chybný.
- Po potvrdení čísla dodávateľa ak má daná firma IČDPH prázdne, identifikuje sa ako náhodný dodávateľ a pri zadávaní nového výdaja v PDEN sa ponúkne číslo tabuľky B.3.
- Pri výpise KV DPH sa kontroluje v tabuľkách A.1.,A.2.,B.1.,B.2.,C.1.,C.2. správnosť IČDPH v prípade, že firma má neprázdne IČDPH. Ak má prázdne IČDPH, posúdi sa to ako správny údaj.

DOŠLÉ FA – PRENOS DO KV DPH PODĽA DÁTUMU ODPOČTU DPH
Došlé FA s určením tabuľky B.1. a B.2. pre KV DPH sa zaradia do kontrolného výkazu do požadovaného obdobia podľa dátumu odpočtu DPH, ale v KV DPH sa im uvedie údaj „Dátum dodania“.

Verzia 1.79
2.1.2014
DOŠLÉ FA – DÁTUM DODANIA A DÁTUM ODPOČTU DPH
Pre potreby výpisu kontrolného výkazu DPH sa pri účtovaní došlej FA zadáva osobitne údaj “Dátum dodania” a osobitne “Dátum odpočtu”. Dátum dodania sa prenáša do KV DPH, dátum odpočtu do priznania DPH. 

Pri zadávaní sa ako prvý údaj zadáva dátum dodania a jeho hodnotou sa automaticky pri potvrdení naplní datum odpočtu, keďže vo väčšine prípadov sú dátumy zhodné. V prípade potreby môžete zmeniť datum odpočtu kliknutím na tlačítko umiestnené za dátumom odpočtu.

30.12.2013
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – ÚČTOVANIE DOKLADOV

Kontrolný výkaz DPH zvyšuje náročnosť účtovania a evidencie dokladov. Každý doklad vstupujúci do priznania DPH a teda aj do kontrolného výkazu musí mať určené tzv. „Číslo tabuľky výkazu“. Pri dokladoch vystavených na konkrétnu firmu je nutné uvádzať vo výkaze identifikačné číslo plátcu DPH a pri niektorých dokladoch so špecifickými druhni tovarov je potrebné podrobne uviesť číslo colného sadzobníka, množstvo a druh položky. Pri storno dokladoch je nutné uviesť číslo pôvodného dokladu.
Nové údaje, ktoré je pre potreby kontrolného výkazu zadávať pri účtovaní sú:

            Číslo tabuľky    Zoznam vybraných komodít    Číslo pôvodnej FA    Plné číslo FA

Program Vám umožňuje jednoduchým spôsobom zadávať tieto údaje a prípadne ich vopred ponúkať, je potrebné si ale uvedomiť, že v konečnom dôsledku užívateľ musí rozhodnúť o konkrétnom správnom zaradení dokladu do výkazu prípadnou ručnou zmenou. Správne účtovanie si vyžaduje určitú minimálnu znalosť potrieb kontrolného výkazu.
Dôležité: Odporúčame Vám nenechávať si tvorbu kontrolného výkazu na posledný deň priznania, aby ste mali dostatok času na prípadné opravy. Je vhodné si vopred vytvoriť XML súbor s výkazom a na stránke pre podanie dať výkaz otestovať príslušným tlačítkom „Test“, aby samotná podacia stránka overila správnosť výkazu minimálne z hľadiska formálnych chýb.

Číslo tabuľky kontrolného výkazu.
Pre potreby vytvorenia kontrolného výkazu DPH je nutné už pri účtovaní dokladu zadávať číslo tabuľky, do ktorej bude doklad v kontrolnom výkaze vypísaný. Program pri účtovaní nového dokladu ponúka prednostne číslo tabuľky podľa toho, aký typ dokladu účtujete (vyšlá FA, došlá FA, príjem POKL, ...), ale pretože označenie tabuľky môže závisieť od obsahu a povahy dokladu, v prípade potreby je nutné  označenie tabuľky zmeniť. Napr. v prípade účtovania vyšlej FA program ponúka tabuľku A.1., ale ak obsahom dokladu sú vybrané komodity, ktoré je potrebné položkove zadať k dokladu, zmeníte označenie na B.1. a následne zadáte dané komodity.
Pred zápisom dokladu je teda potrebné skontrolovať číslo tabuľky a rozhodnúť sa o prípadnej zmene.
Ak zadáte prázdne číslo tabuľky, znamená to, že doklad nebude do kontrolného výkazu zahrnutý.
Poznámka: V jednotlivých zoznamoch dokladov (VFA, DFA, …) je údaj „Číslo tabuľky“ pre kontrolu zobrazovaný v samostatnom zväčša poslednom stĺpci.

Druhy tovarov do kontrolného výkazu – vybrané komodity.
Pri zadaní čísla tabuľky A.2. alebo C.1. pre kontrolný výkaz DPH je potrebné zadať zoznam vybraných druhov tovarov – tzv. komodity. Na to použite tlačítko „VYBRANÉ KOMODITY“. Zobrazí sa Vám samostatné okno, v ktorom formou tabuľky za pomoci príslušných tlačítok zadáte zoznam tovarov s potrebnými údajmi. Po návrate do dokladu musíte pre trvalé uchovanie uložiť doklad tlačítkom „Zapísať“.

Číslo FA pre kontrolný výkaz.
Pri došlých FA sa mimo doterajšieho čísla FA, ktoré slúži ako variabilný symbol pre prevodný príkaz, zadáva pre potreby kontrolného výkazu aj tzv. “Číslo FA pre kontrolný výkaz”, t.j. plné číslo FA aj s prípadnými lomítkami, pomlčkami a pod. tak, ako číslo uvádza Váš dodávateľ.
Toto plné číslo FA sa uvádza do výkazu, nie VS !

Číslo pôvodnej FA pri opravnom doklade.
Pri opravnom (storno) doklade, ktorý je vo výkaze vypisovaný v tabuľke C.1. resp. C.2.  je potrebné uviesť aj číslo pôvodnej FA, ku ktorej sa účtovaný doklad vzťahuje. Tento údaj môžete vyplniť pri účtovaní FA a jeho vyplnením sa automaticky pri novom doklade ponúkne číslo tabuľky C.1. pri vyšlej FA, alebo C.2. pri došlej FA. Pri vyšlej FA môžete prípadne zadať zoznam komodít.

Kontrola IČDPH firmy pri účtovaní.
Pretože v kontrolnom výkaze sa uvádza pri dokladoch vystavených na konkrétnu firmu IČDPH danej firmy, program pri účtovaní po zadaní a potvrdení čísla odberateľa/dodávateľa kontroluje, či má v adresári firiem vyplnený údaj IČDPH a umožní Vám ho prípadne hneď zadať. V prípade potreby môžete túto kontrolu vypnúť v parametroch programu – parametre DPH.
V prípade, že neviete IČDPH firmy, je prípustné uviesť číslicu nula „0“

Číslo tabuľky kontrolného výkazu pri vytvorení tlačiva FA
Pri vytvorení a zaúčtovaní nového tlačiva FA sa nastaví FA tzv. „predpokladané“ číslo tabuľlky.
V prípade potreby môžete následne vojsť do opravy základných dát FA a zmeniť číslo tabuľky kontrolného výkazu, prípadne ručne doplniť špeciálne komodity.

Číslo tabuľky kontrolného výkazu pri importe z externých programov
Pri zaúčtovaní nových dokladov z externých programov, napr. pri importe zo skladu a pod. sa nastaví dokladom tzv. „predpokladané“ číslo tabuľlky, pretože tieto zdroje momentálne neprenášajú číslo tabuľky výkazu z vlastných dát.
Je nutné v prípade potreby tieto doklady skontrolovať a prípadne cez opravu dokladu zmeniť číslo tabuľky kontrolného výkazu, prípadne ručne doplniť špeciálne komodity.

Vytvorenie kontrolného výkazu – tlač tabuliek, XML súbor pre elektronické podanie.
Kontrolný výkaz DPH vytvoríte vo voľbe VÝPISY – DPH – PRIZNANIE DPH kliknutím na tlačítko „Kontrolný výkaz“ z dokladov vstupujúcich do priznania DPH. Podobne ako výpis priznania DPH, aj kontrolný výkaz DPH sa vytvára z knihy evidencie DPH, ktorá sa plní priamo pri zaúčtovani dokladu (VFA, DFA, pokl, ...).
Po kliknutí na tlačítko „Kontrolný výkaz“ sa zobrazí okno s vyplnenými všetkými tabuľkami výkazu. Môžete si ich prezrieť a kliknutím na tlačítko s obrázkom tlačiarne vpravo nad každou tabuľkou aj vytlačiť pre interné potreby.
Pred vytvorením kontrolného výkazu sa vykoná kontrola údajov vstupujúcich do výkazu DPH, napr. či má odberateľ z VFA zadané IČDPH, či je v komoditách zadaná Mj a pod. V prípade existencie chýb si tieto môžete zobraziť a vytlačiť. Kontrolný výkaz DPH je možné vytvoriť až po odstránení chýb.
Mimo chýb kontrola môže zobraziť aj tzv. „Info“ – informáciu k danému dokladu, ktoré nebráni vytvoreniu výkazu, ale môže Vám pri určitých typoch dokladov pomôcť overiť správnosť jeho zaúčtovania z hľadiska potrieb samotného výkazu.

Pre potreby podania výkazu vytvoríte kliknutím na tlačítko „Vytvor súbor XML pre elektronické podanie“ súbor XML, ktorý sa uloží do zvoleného adresára a ktorý následne môžete použiť na jeho načítanie pri elektronickom podaní na príslušnej stránke daňového podania. Pred vytvorením XML súboru môžete určiť, či podávate riadny, alebo opravný výkaz a overiť či zmeniť email kontaktnej osoby a telef.kontakt

Dodatočný výkaz
Program momentálne neumožňuje podať „dodatočný“ kontrolný výkaz DPH pre náročnosť určenia pôvodných a opravených údajov. Keďže sa neočakáva väčšie množstvo opravovaných dokladov pre dodatočný výkaz, môžete riešiť túto potrebu priamo na podacej stránke daňového úradu ručným zadaním údajov.

Poznámky a odporúčania:
-    Pri určení čísla tabuľky A.2. sa očakáva, že v samotnom doklade bol vyplnaný základ pre 0% DPH, ktorý sa následne rozpíše na komodity.
-    Ak je na doklade s číslom tabuľlky A.2. mimo základu 0 vyplnený aj základ pre nenulové % DPH, bude tento vo výkaze zahrnutý do tabuľky A.1.
-    Pri vypĺňaní komodít typu MT a IO nesmie byť vyplnený údaj Číslo colného sadzobníka
-    Pri vypĺňaní komodít typu plodiny/kovy nesmie byť vyplnený údaj druh tovaru MT, resp. IO
-    Pri tvrobe KV DPH tabuľky B3, D1 a D2 obsahujú zoznam dokladov, aby ste si ho prípadne mohli vytlačiť pre kontrolu, do XML súboru sa ale prenesie pre každú tabuľku len jeden zápis so sumou jednotlivých údajov.

Poznámka 2: V čase vytvorenia tejto verzie programu bola tvorba súboru XML v štádiu testovania aj na strane daňového úradu a je možné, že budú dodatočné vyjasnenia. Odporúčame Vám preto do doby Vášho prvého podania sledovať našu stránku www.tpsoft.sk , kde sa v časti Novinky pre JU, alebo PU dozviete, či boli dopracované nové doplnky a bude potrebné stiahnuť si nový update programu.

ČÍSLO FA – VARIABILNÝ SYMBOL PRI DFA
Pri došlých FA sa ako VS bude používať doterajší údaj číslo FA , ktoré je potrebné zadať bez prípadných

IBAN A SWIFT NA TLAČIVE FA OD 1.1.2014
Na dokladoch s dátumom vystavenia 1.1.2014 a vyššom sa v hlavičke bude tlačiť automaticky IBAN a SWIFT Vášho účtu, namiesto doterajšieho bežného čísla účtu. Táto zmena je v súvislosti so zmenami v medzibankovom styku od februára 2014.
IBAN musíte doplniť do údajov Vášho účtu vo voľbe Číselniky - Bankové účty.

TLAČIVO FA – VÝBER TEXTU „NA ZAČIATKU FA“ PRI OPRAVE TLAČIVA
Bola doplnená možnosť opätovne vybrať tzv. text „Na začiatok FA“ aj pri oprave tlačiva FA. V takomto prípade sa očakáva, že pôvodný text na začiatku FA pravdepodobne vymažete, pretože ten sa pri zápise FA automaticky zaradí na začiatok položiek FA a takisto aj nový text sa zaradí na začiatok pred položky.

NASTAVENIE NA POSLEDNÝ ZÁZNAM
Pri zobrazení jednotlivých zoznamov (PD, VFA, DFA, ...) sa v tabuľke záznamov nastaví kurzor na posledný riadok.

Verzia 1.77
26.11.2013
ZÁPOČET POHĽADÁVOK – ZÁPOČET DOBROPISU S FAKTÚROU
V zápočte pohľadávok je možné započítať na jednej strane (pohľadávok alebo zaväzkov) aj faktúru s dobropisom.

Verzia 1.77
6.11.2013
VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
V programe je možné vo výpisoch vytlačiť podklad pre výkaz o príimoch a výdavkoch pre neziskové organizácie. Pretože do tohto výkazu vstupujú príjmy a výdavky zahrňované do dane z príjmu a aj nezahrňované do dane z príjmu, je potrebné v každom číselníku príimov a výdavkov nastaviť ku každému Vami zadefinovanému typu údaj „Číslo riadku pre výkaz PV pre neziskové organizácie“.

Pre možnosť zadávať v číselníku toto číslo riadku je potrebné v parametroch programu na záložke firma nastaviť parameter „Nezisková organizácia“.

ODDEĽUJÚCA ČIARA VO VYBRANÝCH VÝPISOCH
Pre vybrané výpisy bola doplnená možnosť nastaviť, aby sa medzi riadkami tlačila oddeľujúca čiara pre lepšiu orientáciu. Prednostne sú výpisy prednastavené s tlačou čiary. Jedná sa o nasledovné výpisy:

VYŠLÉ FAKTÚRY KNIHA ÚČTU
DOŠLÉ FAKTÚRY POKLADNIČNÁ KNIHA

VÝPIS PEŇAŽNÉHO DENNÍKA – TYP PODROBNÝ - oprava
Vo výpise peňažného denníka typu PODROBNÝ bola vykonaná oprava, pretože mohlo dochádzať k posunu riadkov pravej strany oproti ľavej strane, predovšetkým pri väčšom počte riadkov denníka.

Verzia 1.76
3.7.2013
PREVODNÝ PRÍKAZ PRE INTERNETBANKING TATRABANKY V XML
Z dôvodu zavedenia nových zmien v internetbankingu Tatrabanky bol pri tvorbe prevodného príkazu doplnený nový formát súboru XML, ktorý môžete načítať do IB Tatrabanky.

SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH - CHORVÁTSKO
Do súhrnného výkazu sa zahrňuje aj odberateľ s určením IČDPH „HR“, ak má evidovanú FA od 1.7.2013. 

30.6.2013
SÚHRNNÝ VÝKAZ DPH
Bola vykonaná úprava, aby typy príjmov „Služby“ boli zahŕňané do súhrnného výkazu s preddefinovaným kódom „2“ pre trojstranné obchody.

22.4.2013
INTERNÉ ÚPRAVY
- interné úpravy pri účtovaní do PD pri informatívnom zobrazovaní účtu odberateľa/dodávateľa
- úprava výpisu kódu banky pri tlači peňažného denníka 

19.2.2013
VÝKAZ O PRÍMOCH/VÝDAVKOCH 2013 – PODKLAD VÝKAZU
Na základe vydania ministerstva financií bol vytvorený podklad pre výkaz o príjmoch a výdavkoch pre rok 2013. Výkaz má doplnený riadok 10 – Ostatné výdavky. Tento riadok je potrebné zadať príslušným typom výdavkom vo voľbe Číselníky - Číselník typov výdavkov.
Výkaz o PV zatiaľ nie je možné vytvoriť ako PDF súbor z programu, pretože nebola ešte k dispozícií k tomu potrebná elektronická forma súboru FDF. Preto bude forma výstupu PDF doplnená do programu JU neskôr.

 14.2.2013
VYHĽADÁVANIE ALT+F7,F8 BEZ ROZLIŠOVANIA DIAKRITIKY
Bolo dopracované, aby sa pri vyhľadávaní po stlačení ALT+F7, alebo ALT+F8 nerozlišovali veľké a malé písmená ani diakritika. T.j. aj po zadaní slova napr. „tasticka“ bude nájdený výskyt slova „Taštička“. 

7.2.2013

 

VÝKAZY – DOPLNENÝ ÚDAJ SK NACE
Vo výkazoch O MAJETKU a ZÁVAZKOCH a O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH bolo doplnený vytlačenie aj údaja SK NACE – predmet prevažujúcej činnosti. Tento údaj je potrebné naplniť vo voľbe SLUŽBY – PARAMETRE PROGRAMU v údajoch firmy.

 10.01.2013
ZMENA STĹPCOV VÝDAJOV PRI TLAČI PEŇAŽNÉHO DENNÍKA PRE ROK 2013
Od 1.1.2013 sa mení nadpis a obsah stĺpcov výdajov v tlačive peňažného denníka. Boli zavedené stĺpce: ZÁSOBY -  SLUŽBY -  MZDY - POISTENIE PODNIKATEĽA A PRÍSPEVKY ZAMESTNANCOM – SOCIÁLNY FOND – OSTATNÉ.
Táto zmena nemá priamo dopad na účtovanie dokladov, pretože pri účtovaní zadávate kódy vlastných typov výdajov definované v číselníku výdajov ovplyvňujúcich daň z príjmu.
V tomto číselníku má ale každý typ výdaja nastavené číslo stĺpca, do ktorého bude vytlačený pri tlači PD.
V novej verzii bolo toto číslo stĺpca rozdelené osobitne na číslo „DO ROKU 2012“ a číslo „AKTUÁLNE“, t.j. od 2013.

Po nainštalovaní novej verzie program nastaví pre tlačivo PD od 2013 čísla stĺpcov pre zásoby a mzdy, ale pre ostatné typy výdajov je nutné ručne zadať nové číslo stĺpca pre tlač PD, pretože to nie je možné presne určiť. Napr. doterajšie výdavku označené ako „prevádzková réžia“ sa menia podľa ich charakteru na výdaje „Zásoby“, alebo „Služby“, čo program nevie automaticky identifikovať.

VÝKAZ O PRÍMOCH/VÝDAVKOCH A MAJETKU/ZÁVÄZKOCH PRE ROK 2012 DO PDF
Boli doplnené nové súbory pre výstup výkazov do PDF, aj keď sú platné aj doteraz dodávané súbory pre výstup výkazov do PDF.

VÝKAZ O PRÍMOCH A VÝDAVKOCH PRE ROK 2013
V súvislosti so zmenou označenia stĺpcov PD pri tlači bol vytvorený nový výkaz o PV. Na jeho správne vyčíslenie je potrebné v číselníku výdajov ovplyvňujúcich daň z príjmu nastaviť pre výpis za rok 2013 nové čísla riadkov výkazu o PV. 

POZNÁMKA: Pretože v čase vytvorenia tejto verzie nebol nový výkaz o PV známy, je možné zatiaľ vytlačiť tzv. „Podklad výkazu“. Akonáhle bude výkaz známy, bude zabudovaný v ďalších verziách programu.

 

Verzia 1.75 

13.12.2012
TLAČIVO FAKTÚRY – PO BOX ODBERATEĽA
V adrese odberateľa sa v hlavičke faktúry tlačí aj PO Box, ak ho má odberateľ zadaný.

 14.11.2012
VÝPIS KNIHY VFA A DFA – FILTER NA POZNÁMKU
Pri vypisovaní knihy VFA a DFA s určením filtra pre konkrétny text poznámky môžete nastaviť, či na daný text má poznámka začínať, alebo sa má daný text vyskytovať v obsahu poznámky.

VÝPIS KNIHY VFA A DFA – ÚDAJE O DPH - ZMENA
Vo výpise údajov o DPH z knihy VFA a DFA sa na spodku vypisuje rekapitulácia súm základov a DPH za jednotlivé percentá DPH, pričom sa samostatne vypíšu hodnoty aj v prípade, ak boli vo výpise viac ako dva rôzne percentá, maximálne do päť rôznych percent.

Vo výpise údajov o DPH z knihy VFA a DFA boli doplnené údaje „Dátum zápisu“ a „Dátum zdaniteľného plnenie“. Zároveň boli zmeny vo vypisovaní základov a hodnôt DPH, ktoré v prípade, že na doklade sa vyskytujú dve rôzne percentá, sa vypisujú pod sebou.

9.11.2012
FAKTÚRA – ZĽAVA NA 2 DESATINNÉ MIESTA
Pri vystavovaní faktúry ke možné od tejto verzie zadávať percento zľavy na položku, alebo na FA na 2 desatinné miesta.
UPOZORNENIE: Pri zadávaní FA budete môcť zadávať rozšírené percento, ale ak máte vytvorené vlastné tlačivo FA, je potrebné upraviť formát položky „Zľava%“ tak, aby tlačil údaj na 2 desatinné miesta, pretože zmena sa prejaví len štandartnom tlačive FA. Prípadne môžete svoju zostavu zmazať a vytvoriť novú upravenú zostavu z nového štandartného tlačiva s potrebnými vlastnými zmenami.

12.10.2012
INÉ ZMENY
- Oprava pri výpise nákupov z knihy DPH pre konkrétny koeficient odpočtu
- Vstup do položky „koeficient odpočtu“ pri účtovaní v PD

ULOŽENIE DO PDF, HTML, ... – PAMATANIE CESTY PODĽA UŽÍVATEĽA
Pri použití výstupu tlačovej zostavy do súboru PDF si program bude pamätať posledne použitú cestu osobitne pre jednotlivých užívateľov programu, čo má výhodu v sieti, keď má každý užívateľ svoj počítač.

17.9.2012
DROBNÉ OPRAVY
- Oprava pri opakovanom výpise priznania DPH bez ukončenia okna „Výpisy“. Kedy mohlo dochádzať k výbere dát za iné vypisované obdobie
- Prevodný príkaz na úhradu – oprava tlače pri použití „Externého tlačového managera“, kedy netlačilo celé číslo účtu. Problém sa dá ostrániť aj odstaveným externého TM.

6.9.2012

ZÁPOČET POHĽADÁVOK
Bola dopracovaná evidencia a vykonávanie zápočtov pohľadávok vo voľbe VYŠLÉ FAKTÚRY – ZÁPOČET POHˇĽADÁVOK. Slúži na vytváranie, tlač a zaúčtovanie zápočtu pohľadávok. Môžete vytlačiť tlačivo „Jednostranný zápočet“, alebo tlačivo „Vzájomná dohoda o započítaní pohľadávok“.

Kliknutím na tlačítko „N“ v tlačítkovej lište môžete vytvoriť jednostranný zápočet, alebo dohodu o zápočte pohľadávok. Po zadaní odberateľa, na ktorého máte evidovanú pohľadávku môžete príslušným tlačítkom zobraziť zoznam jeho pohľadávok a určiť, ktoré sa prenesú do zápočtu.

Následne ďalším tlačítkom zobrazíte  zoznam záväzkov danej firmy z došlých faktúr a určíte, ktoré sa prenesú do zápočtu. Požiadavkou je, aby daná firma bola v adresári evidovaná pod jedným záznamom aj ako odberateľa aj ako dodávateľ. Pri výbere faktúr do zápočtu určíte sumu, ktorá sa má zpočítať. Túto je možné ručne zmeniť už pri načítaní z došlých a vyšlých faktúr (stĺpec "Započítať"), alebo ju môžete zmeniť po prenesní faktúr do zoznamu započítaných dokladov priamo na obrazovke zápočtu, v stĺpci "Započítať sumu".

Po vyrovnaní sumy zápočtu na strane pohľadávok aj záväzkov je možné zápočet príslušným tlačítkom vytlačiť a osobitným tlačítko zaúčtovať, čím sa poznačia úhrady k vybraným vyšlým a došlým faktúram. Zápočet sa automaticky uloží do zoznamu.
V prípade potreby je možné vybraný zápočet len dočasne zapamätať a cez funkciou „Oprava“ vykonať zaúčtovanie až dodatočne.
Tlačivo o zápočte je možné vytlačiť aj priamo zo zoznamu zápočtov tlačítkom „Tlač dokladu“, bez nutnosti sprístupnenia opravy zápočtu.
Zaúčtovaný zápočet už nie je možné opätovne zaúčtovať, ak došlo k chybe, je potrebné vytvoriť nový zápočet.
Zmazanie zápočtu nemá dopad na už zaevidované úhrady v knihe VFA a DFA, je potrebné ich ručne vymazať.

Texty pre tlačivo zápočtu a posledné číslo dokladu o zápočte pre automatické povyšovanie sú preddefinované, dajú sa zmeniť v parametroch programu. Zápočet funguje zatiaľ len pre tuzemské faktúry.

ROČNÁ UZÁVIERKA – PRENOS PREPLATENÝCH FAKTÚR
Pri ročnej uzávierke bola dopracovaná možnosť určiť, či sa majú prenášať do nového roku  aj preplatené VFA a DFA, alebo nie.

Verzia 1.74

22.8.2012

EXTERNÝ TLAČOVÝ MANAGER

Do programu bol zakomponovaný externý tlačový manager. Ponúka užívateľom viac funkcií ako štandardný  generátor výstupných zostáv. Medzi jeho funkcie patrí:

  • - vyhľadávanie zadaného textu vo výstupnej zostave
  • - zobrazenie jednej, dvoch alebo štyroch strán naraz v okne prehliadača výstupnej zostavy
  • - zobrazenie náhľadov strán - miniatúr, s možnosťou kliknutím prejsť na vybranú stranu
  • - uloženie výstupnej zostavy vo formáte jpg, pdf, rtf, xml, html a mhtml priamo z prehliadača zostavy
  • - priame odoslanie výstupnej zostavy e-mailom v predvolenom formáte
  • - užívateľská konfigurácia tlačového managera
  • - prerušenie generovania výstupnej zostavy

Funkcie tlačového managera môžete vyvolať aj stlačením pravého tlačítka myši na zobrazenom výstupe.

Na rozdiel od štandardného generátora tlačových zostáv, ktorý po spustení generoval len prvú stranu, externý tlačový manager vytvára celú tlačovú zostavu naraz. Je to časovo náročnejšie, hlavne pri rozsiahlych výpisoch, ale  pohyb po stránkach výstupnej zostavy je oveľa rýchlejší.

Po inštalácii novej verzie sa externý manager automaticky aktivuje. Ak Vám nebude vyhovovať, môžete ho vypnúť v menu Služby - Parametre prostredia. Tam nájdete aj podrobnejší popis funkcií a návod na ovládanie.

UPOZORNENIE: Ak máte vytvorené vlastné tlačivá npr. pre FA a iné a pri použití tlačového manager sa Vám vytlačia pri niektorých číslach hviezdičky, alebo bodky (napr. pri Dph, predajnej cene a pod.), čiže nie celé číslo, je potrebné vojsť do úpravy Vášho tlačiva a rozšíriť tieto položky. Tiež by malo pomôcť dvojklikom na danej položke zobraziť nastavenia položky a na záložke Format vyprázdnit “výraz”.
POZNÁMKA: Ak sa pri použiťí externého TM na papier tlačia napr. nadrozmerné písmená, je potrebné vo vlastostiach tlačiarne nastaviť rozlíšenie 1200dpi (bodov na palec).

Verzia 1.73

26.7.2012

PEŇAŽNÝ DENNÍK – TLAČ DOKLADU KU KAŽDEJ OPERÁCII

Vo voľbe „Peňažný denník“ je možné vytlačiť príjmový, alebo výdavkový doklad nie len k hotovostnej operácii, ale aj k bankovému pohybu, alebo pohybu „iný“ príjem, resp. výdaj.

 

Verzia 1.73

29.5.2012
DOŠLÉ FAKTÚRY – ÚČET DODÁVATEĽA
Vo zozname došlých FA bolo  doplnené zobrazenia účtu dodávateľa na pravom konci tabuľky.

19.3.2012
INTERNÉ ZMENY – AKTUALIZÁCIA SALDOKONTA V ADRESÁRI FIRIEM
V adresári firiem sa interne udržuje informácia o neuhradených FA odberateľov, ktorá sa zobrazuje napr. v programe SKLAD. Boli vykonané interné zmeny ohľadom aktualizácie týchto hodnôt saldokonta v adresári firiem a tým zvýšenia ich aktuálnosti. Údaje sa zaktualizujú každý deň pri prvom spustení a taktiež pri importe nových VFA z externých zdrojov.

12.3.2012
ZOZNAM VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA – ZVÝRAZNENIE PO SPLATNOSTI
V zozname vyšlých aj došlých FA sa faktúry, ktoré sú neuhradené a po dátume splatnosti, zobrazujú červeným písmom.

3.2012
TLAČIVO FAKTÚRY – INFO O POKRAČOVANÍ, ÚDAJ O POČTE STRÁN
V prípade, že faktúra má viac strán, na spodku strany sa vypíše text „Faktúra pokračuje na nasledujúcej strane“.
Zároveň bol k vypisovanému číslu strany doplnený údaj o celkovom počte strán.

PREVODNÝ PRÍKAZ PRE HOMEBANKING TATRABANKY – SÚBOR XML
Pri tvorbe hromadného prevodného príkazu a vytvorenie súboru pre homebanking bol doplnený formát XML pre Tatrabanku.
POZNÁMKA: Súbor XML pre TB musí obsahovať minimálne 2 a maximálne 9 úhrad.

UPRAVENÝ VZHĽAD TABULIEK
Boli vykonané zmeny týkajúce sa vzhľadu tabuliek, napr. aktívny riadok, na ktorom ste nastavený, je celý podfarbený, nie len aktuálny stĺpec, čiary oddeľujúce riadky a stĺpce sú jemnejšou farbou a pod.

ÚHRADA FA V HOTOVOSTI NA REGISTRAČNEJ POKLADNICI EURO
V evidencii vyšlých tuzemských faktúr bola doplnená možnosť k zaevidovanej FA vytlačiť doklad o úhrade FA v hotovosti cez registračnú pokladnicu typu EURO, pokiaľ to daný typ umožňuje.
Úhradu FA vykonáte kliknutím na tlačítko „ÚHRADA FA NA REG.P.“ v hornej tlačítkovej lište. Po výbere Vášho typu pokladnice EURO, zadaní čísla FA a doplňujúcich údajov sa na pripojenej pokladnici vytlačí doklad o úhrade FA v hotovosti a zároveňsa úhrada zaeviduje k danej FA a prípadne zaúčtuje do peňažného denníka.
POŽIADAVKY PRE ÚHRADU FA V HOTOVOSTI: Úhradu je možné vykonať na tých typocj pokladníc EURO, ktoré umožňujú tzv. ONLINE komunikáciu a majú nastavenú minimálne jednu sadzbu DPH ako typ „úhrada FA“. Zároveň musíte mať pripojenú pokladnicu k PC a funkčné spojenie s PC, t.j. nainštalované drivery a pod.

23.2.2012
EVIDENCIA DPH – OPRAVA RIADKOV DO PRIZNANIA PRE NIŽŠIU SADZBU DPH
Bola vykonaná oprava pre ponúkanie riadkov 22 a 24 pre hodnotu DPH pri účtovaní dokladu s odpočtom DPH.

 

 

 

 

 

07.2.2012
PRIZNANIE DPH – OPRAVA PRE STORNO ZAHRANIČNEJ FA
Pri zaevidovaní storno zahraničnej FA, t.j. mínusovej, sa do priznania neuplatňovala DPH do riadku 27, len do riadku 28. Bola vykonaná oprava.

25.1.2012
TLAČIVO FAKTÚRY – ROZŠÍRENIE NÁZVU DODÁVKY
Pri napĺňaní obsahu faktúry bol rozšírený údaj „Označenie dodávky“ z 30 znakov na 50 znakov. Ak využijete plných 50 znakov, pri tlači FA sa takýto názov automaticky „zalomí“ a vytlačí v dvoch riadkoch.

ZOZNAM VYŠLÝCH FAKTÚR – ZOBRAZENIE POLOŽIEK FAKTÚRY
V okne na zobrazenie zoznamu VFA bola v spodnej časti doplnená tabuľka zobrazujúca obsah položiek faktúry, ak bola nová VFA zadaná ako tlačivo faktúry. V prípade potreby môžete zobrazenie položiek tlačiva FA vypnúť odškrtnutím nastavenia v hornej časti obrazovky.

PRIZNANIE DPH PLATNÉ PRE ROK 2012, NOVÉ ČÍSLA RIADKOV
Do tejto verzie bolo zapracované nové priznanie DPH platné od januára 2012. Má zmenené niektoré čísla riadkov oproti predchádzajúcemu priznaniu a  boli doplnené aj nové riadky. Program Vám pri účtovaní  ponúka platné čísla riadkov podľa dátumu dodania resp. dátumu dokladu . To znamená, že táto verzia je platná aj pre evidenciu DPH pre rok 2012 aj spred roku 2012.
V prípade, že ste v doterajšej verzii už účtovali doklady z roku 2012, očakáva sa, že ste zadávali staré čísla riadkov z priznania DPH. t.j. platné v roku 2011. Pri prvom spustení tejto verzie program automaticky zmení čísla riadkov na dokladoch z roku 2012 na nové platné čísla riadkov. Týka sa to týchto riadkov: riadok 27 sa zmení na 30, riadok 34 na 35 a riadok 35 na riadok 36. Ostatné čísla riadkov sú bez zmeny.

PRIZNANIE DPH - SÚBOR XML PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE
Pri tlači priznania DPH bola doplnená možnosť vytvoriť XML súbor pre elektronické podanie - tlačítko "Vytvor súbor XML pre elektronické podanie".
Súbor XML sa štandardne ukladá do podadresára Vystup\<názov firmy>\XML.  Pri vytváraní XML súboru máte možnosť zmeniť názov priečinka pre uloženie súboru.
Názov súboru je:  DPH_(vaše IČDPH)_RRRRMM.XML.  Ak je výkaz štvrťročný, MM je posledný mesiac daného štvrťroka.
Vytvorený XML súbor môžete použiť pre elektronické podanie.

INÉ ZMENY – ZMENA VEĽKOSTI OKIEN
Boli vykonané ďalšie drobé zmeny, napr. mierne zväčšenie niektorých obrazoviek. Dôsledkom môže byť, že sa Vám nezobrazia všetky texty v okne. Vyriešite to kliknutím na prvú ikonku v tlačítkovej lište - „Základné nastavenia“, alebo zvoľte voľbu Služby – Parametre prostredia, tu zaškrtnite vľavo dole „Vykonať základné nastavenie veľkosti okien“ a dajte zapísať.

 Verzia 1.72

 

09.2.2012
ADRESÁR FIRIEM – KONTROLA IČDPH

V adresári firiem, keď zadávate údaje firmy, bolo doplnené tlačítko „Kontrola IČ DPH“, kliknutím na ktoré po zadaní IČDPH sa overí jeho existencia. Program Vám oznámi firmu, ktorej prislúcha Vami zadané IČDPH. Podmienkou je, že máte funkčné napojenie na internet. Ak bolo zadané zlé IČDPH, program Vás na to upozorní a umožní Vám prejsť na www-stránku, na ktorej môžete ručne vykonať overenie IČDPH.

 

Zmeny v predchádzajúcich rokoch nájdete na stránke: http://tpsoft.sk/category/programy/jednoduche-uctovnictvo-pre-windows .