Novinky a zmeny v programe MZDY

Posledná aktualizácia: 30.3.2023 - ver. 5.80

Verzia 5.80
30.3.2023

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
Vo verzii 5.80 je zapracované nové tlačivo pre hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.
Okrem aj v minulosti používané časti IV a V je doplnená časť VI, kde sú uvedené deti, ktoré nie sú uvedené v časti IV a V.

Verzia 5.79
13.2.2023

Doplnené tlačivo Oznámenie zamestnanca podľa §16a odst. 5 zákona o zdravotnom poistení o neuplatnení si dopočtu preddavku na poistné.

Verzia 5.78
10.2.2023

Oprava výkazu socialnej poisťovne pre vybrané druhy dohodárov, doplnenie nových kódov.
Oprava štruktúry pre zdravotné poisťovne pre určenie minimálneho poistného.

Verzia 5.77
05.2.2023

Oprava výkazu zdravotných poisťovní, platný je len formát TXT, pretože podľa mailov z poisťovní je problém so spracovaním xml. Nové štruktúry pre výkazy Trexima.
Oprava vybraných kombinácii odvodov pre sociálnu poisťovňu. 

Verzia 5.75
25.1.2023

Úpravy súvisiace so zmenou štruktúr výkazov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Zavedenie príznaku “Minimálneho zdravotného poistenia” a výpočet minimálneho zdravotného poistenia pre vybrané skupiny pracovníkov
Doplnenie hromadného prihlásenia zamestnancov do socialnej poisťovne pre rok 2023.
Zmena parametra pre maximálny príspevok na stravovanie na 3,74€

Verzia 5.74 

19.12.2022
HROMADNÉ PRIHLÁSENIE DOHODÁROV NA OOP DO 31.12.2022 – ÚPRAVA DÁTUMU
Na základe zmien na stránke SP pri podávaní RLFO bola vykonaná zmena vo funkcii pre hromadné prihlásenie dohodárov na OOP. V tejto funkcii bol dátum oznámenia nastavený na 31.12.2022, podľa zmien v SP ale nesmie byť vyšší ako aktuálny dátum, takže pri použití funkcie sa nastaví aktuálny systémový dátum počítača, aby nebola pri podaní vykázaná chyba.

AKTUALIZÁCIA TLAČÍ
-zaktualizované tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ za 2022
-zaktualizované tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane“ za 2022

Verzia 5.73 

16.12.2022
ZMENA PARAMETROV PRE VÝPOČET PRE ROK 2023
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2023::

- minimálna mzda mesačná - 700,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 4,023 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane – 410,24 Eur mesačne
- daňový bonus pre dieťa do 18 rokov – 140,00
- daňový bonus pre dieťa nad 18 rokov – 50,00
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 8477,00 Eur
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN – 79,6274 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2020 je 811,37 Eur.
 

Upraví sa ročná daňová tabuľka -  ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 41 445,46 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2022, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2023.

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie.

Minimálne mzdové nároky – nastavenie v číselníku stupňov náročnosti.
Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti je daná pevnou hodnotou. Aktuálna hodnota sa bude nastavovať v číselníku stupňov náročnosti.
Pri spustení novej verzie programu sa minimálne mzdové nároky automaticky nastavia v číselníku na nasledovné hodnoty pre 40 hod.týždeň:

Pre koeficient 1.0          700,00              4,023 / hod.
Pre koeficient 1.2          816,00              4,690 / hod.
Pre koeficient 1.4          932,0                5,356 / hod.
Pre koeficient 1.5          1048,00            6,023 / hod.
Pre koeficient 1.6          1164,00            6,690 / hod.
Pre koeficient 2.0          1280,00            7,356 / hod. 

Ak má pracovník nastavený nižší pracovný úväzok a nemá nastavený skrátený pracovný čas, prepočítaný minimálny nárok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky.

ZMENA HRANICE VEKU PRE SUMU DAŇOVÉHO BONUSU PRE ROK 2023
Od roku 2023 bol zmenený vek dieťaťa na 18 rokov (pôvodne 15 rokov), do ktorého je nárok na zvýšený daňový bonus 140,00 eur, od 18 rokov 50,00 eur.
Od 1.1.2023 sa už neporovnáva výška daňového bonusu s obdobím za prvý polrok 2022. 

Verzia 5.72

14.12.2022
RLFO - REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY PLATNÝ OD 14.12.2022
V programe bola zapracovaná nová verzia RLFO platná od 14.12.2022 zohľadňujúca potreby uvádzania nových údajov (údaje o OOP, nový typ zamestnanca pre sezónnu prácu, analytické údaje).

Nová verzia sa bude vytvárať od dátumu 14.12.2022. 

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA OOP - ZMENY V DOCHODKOVOM POISTENÍ ŠTUDENTOV A DOHODÁROV DOCHODCOV PRI UPLATŇOVANÍ VÝNIMKY Z DP
Od 1.1.2023 sa „Výnimka z platenie dôchodkového poistenia“ nahrádza novým typom výnimky: ODVODOVÁ ODPOČITATEĽNÁ POLOŽKA, ktorá sa bude uplatňovať najviac vo výške 200 € [§ 227a zákona - výnimka z platenia poistného na starobné a invalidné poistenie, a u zamestnávateľa naviac aj výnimka z platenia poistného do rezervného fondu solidarity)].

Od 1.1.2023 sú všetky typy dohodárov dôchodkovo poistení nepretržite, t.j. od vzniku do zániku dohody. To znamená, že aj dohodár, ktorý si chce uplatniť výnimku z DP, musí byť prihlásený na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) v SP. Z tohto dôvodu sa ruší povinnosť zamestnávateľa prihlasovať, či odhlasovať dohodára na/z dôchodkové poistenie, pri prekročení hraničnej výšky príjmu (zákonná hranica vo výške 200 €); 

Ak si chce dohodár uplatniť výnimku z DP, musí túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi. Uplatnenie OOP bude odo dňa vzniku právneho vzťahu dohody, ak dohodár oznámi zamestnávateľovi uplatnenie OOP najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu (dohody), inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec oznámi zamestnávateľovi uplatnenie OOP.

OOP si môže dohodár uplatniť v konkrétnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Môže zmeniť uplatňovanie OOP na inú dohodu, ale najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené uplatňovanie OOP pri konkrétnej dohode.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť SP formou tlačiva RLFO dátum oznámenia OOP najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom dohodár písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení/ukončení uplatňovania OOP. Koniec uplatňovania OOP bude zamestnávateľ taktiež oznamovať tlačivom RLFO.

PRIHLÁSENIE EVIDOVANÝCH DOHODÁROV S VÝNIMKOU NA DP DO 31.12.2023
Ak zamestnávateľ eviduje v roku 2022 dohodárov s uplatnenou výnimkou, t.j. bez prihlásenia na DP, ktorí budú plynule pracovať aj v roku 2023, musí ich prihlásiť na DP s platnosťou od 1.1.2023.

Zároveň ich musí prihlásiť na uplatnenie OOP od 1.1.2023 za podmienky, že mu dohodár podal písomnú žiadosť o uplatnenie OOP.

Na základe vyššie popísaných informácií je potrebné toto prihlásenie vykonať do 31.12.2022.

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE DOHODÁROV NA DP DO 31.12.2022
Na prihlásenie dohodárov na DP je v programe MZDY vytvorená pomocná funkcia na hromadné vytvorenie RLFO – PRIHLÁŠKA pre prihlásenie dohodárov na DP a prípadné uplatnenie OOP.

Funkciu spustíte v číselníku pracovníkov tlačítkom RLFO výberom voľby „Hromadné prihlásenie dohodárov na DP + doposlanie nových údajov k 31.12.2022“.

V zobrazenom okne na záložke „1.Prihlásenie na dôchodkové poistenie“ kliknite na tlačítko „Výber zamestnancov“. Program vám ponúkne dohodárov s pokračujúcim PP do roku 2023, ktorý nemajú v základných dátach nastavený odvod na DP a dohodárov s nastavenou výnimkou na DP.

Dohodárom, ktorý majú nastavenú výnimku sa v zozname zaznačí uplatnenie OOP. Ak konkrétny zamestnanec nepožiadal o uplatnenie OOP, odškrtnite mu príznak OOP, aby nebol v RLFO oznamovaný.

Zamestnanci budú mať v prvom stĺpci zaškrtnutý príznak „OK“ o zaradení do RLFO, ak program neidentifikuje nejakú inú chybu (nezadaný typ zam.pomeru, …). 

Následným kliknutím naspodku na tlačítko „Vytvor prihlášky na DP a OOP do SP pre označených zamestancov“ sa označení zamestnanci automaticky doplnia do zoznamu RLFO pre vytvorenie XML súboru na podanie RLFO do SP. Dátum začiatku poistenia na DP sa v RLFO uloží 1.1.2023 a pri dohodároch s uplatnením OOP sa poznačí dátum oznámenia uplatnenia OOP 31.12.2022.

Príznak OOP sa zároveň pri vytvorení RLFO poznačí aj do karty zamestnancov, aj keď nebude mať účinok pre výpočet miezd za december, ale bude pripravený od januára 2023.

Konečné nahlásenie vykonáte bežným postupom, t.j. vytvorením XML súboru a podaním na stránke SP.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Funkcia vytvori RLFO pre prihlásenie dohodárov na DP, s platnosťou od 1.1.2023, tento príznak sa ale nepoznačí aj na kartu zamestnancov, pretože použitie funkcie sa očakáva v rámci nastaveného mesiaca 12.2022, pred samotným výpočtom miezd, ktorý musí prebehnúť podľa pôvodných nastavení.

Ak dohodár s výnimkou na DP pri výpočte miezd za december 2022 na základe mzdových údajov presiahne hranicu 200 eur, musíte ho bežným postupom doprihlásiť na DP.

NASTAVENIE ODVODU  NA DOCHODKOVÉ POISTENIE NA KARTE ZAMESTNANCA PRI MESAČNEJ UZÁVIERKE 12.2022
Pri mesačnej uzávierke za 12.2022 program pre nový mesiac 01.2023 automaticky nastaví príznak na odvod dôchodkového poistenia dohodárom bez DP. Príznak o uplatnení OOP sa nenastavuje, pretože sa očakáva, že sa prípadne nastavil pri použití hromadnej pomocnej funkcie, prípadne ste ho nastavili zamestnancovi ručne na karte zamestnanca.

TLAČ OZNÁMENIA – ČESTNÉHO PREHLÁSENIA O UPLATNENÍ / UKONČENÍ OOP
Bola zapracovaná tlač čestného prehlásenia o uplatnení resp. ukončení uplatňovania OOP pre brigádnikov študentov a dohodárov dôchodcov. Tlačivo môžete konkrétnemu zamestnancovi vytlačiť v číselníku pracovníkov po nastavaní sa na jeho záznam cez tlačítko „Tlačiť doklady“ v hornej tlačítkovej lište.

Pre samotnou tlačou zadáte dátum oznámenia uplatnenia resp. ukončenia a pri uplatňovanie aj dátum, odkedy sa má OOP uplatňovať.

NOVÉ ANALYTICKÉ ÚDAJE NAHLASOVANÉ DO SP OD 1.1.2023
Od 1.1.2023 je zamestnávateľ na RLFO povinný uvádzať doplňujúce údaje o zamestnancovi: 

 

    Miesto výkonu práce (6 miestny kód)         -podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 597/2002 Z.z.
    Druh vykonávanej prace (7 miestny kód)    -podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020  Z.z
    Rozsah pracovného času - týždenný

Tieto údaje boli doplnené na karte zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný ich nahlásiť do SP najneskôr do 28.2.2023 na RLFO – ZMENA.

KÓD MIESTA VÝKONU PRÁCE: Pri prvom spustení novej verzie programu MZDY sa každému zamestnancovi naplní kód miesta výkonu práce podľa mesta z adresy zamestnávateľa zadaného v parametroch firmy. V prípade potreby zmeňte daný údaj na karte zamestnanca.

Ak máte v adrese zadaný taký názov mesta, ktorý sa nenachádza v číselníku podľa vyhlášky, nebude zamestnancom údaj Miesto výkonu práce naplnený. Skontrolujte preto preto či bol údaj v číselníku pracovníkov naplnený, ak nie, môžete hromadne naplniť miesto výkonu práce hromadnou funkciou v číselníku pracovníkov (viď. nižšie).
V súvislosti s týmto údajom bol zavedený nový číselník “Miest práce” vo voľbe Pomocné číselníky.

POZNÁMKA: Pre mesto Bratislava a Košice sa uvedie kód 582000 resp. 551465, ale tieto mestá majú kódy aj podľa mestskej časti. Mali by ste následne prepísať pracovníkom presný kód, čo môžete vykonať hromadnou funkciou v číselníku pracovníkov (viď. nižšie).

DRUH VYKONÁVANEJ PRÁCE: Údaj druh vykonávanej práce je identický s údajom pre výkaz Trexima, ak ho máte pri pracovníkoch zadaný. Ak sa druh vykonávanej práce nenachádza v číselníku, do SP sa uvedie 9999999.

ROZSAH PRACOVNÉHO ČASU: Rozsah pracovného času sa automaticky vypočíta do RLFO podľa zadaného denného pracovného úväzku zamestananca a počtu hodín za týždeň podľa pracovného kalendára. Ak nie je určený, uvedie sa 99.99.

HROMADNÉ NAPLNENIE DRUHU VYKONÁVANEJ PRÁCE.
Hromadné naplnenie kódu vykonávanej práce určitej skupine zamestnancov môžete vykonať v číselníku pracovníkov kliknutím na tlačítko „Druh práce/Miesto práce“ nad zoznamom pracovníkov.

V zobrazenom okne na prvej záložke zadajte požadovaný kód druhu práce a kliknite na tlačítko „Zobraz zamestnancov bez určenia druhu práce“. Zobrazí sa zoznam pracovníkov bez zadaného druhu práce v základných údajoch. Ak nechcete konkrétnemu zamestnancovi priradiť zvolený kód druhu práce, odškrtnite ho.

Následným kliknutím naspodku na tlačítko „Naplniť zadaný druh práce označeným pracovníkom“ sa kód práce zapíše na kartu pracovníkov.

HROMADNÁ ZMENA MIESTA VÝKONU PRÁCE.
Hromadnú zmenu miesta výkonu práce určitej skupine zamestnancov môžete vykonať v číselníku pracovníkov kliknutím na tlačítko „Druh práce/Miesto práce“ nad zoznamom pracovníkov.

V zobrazenom okne na druhej záložke zadajte požadovaný kód miesta prácce a kliknite na tlačítko „Zobraz zamestnancov“. Zobrazí sa zoznam všetkých pracovníkov. Ak nechcete konkrétnemu zamestnancovi priradiť zvolený kód miesta práce, odškrtnite ho.

Následným kliknutím naspodku na tlačítko „Naplniť zadaný kód miesta výkonu práce označeným pracovníkom“ sa kód miesta práce zapíše na kartu pracovníkov.

HROMADNÉ POSLANIE NOVÝCH ANALYTICKÝCH ÚDAJOV NA SP
V programe MZDY bola vytvorená pomocná funkcia na hromadné vytvorenie RLFO – ZMENA pre nahlásenie týchto nových údajov.

Funkciu spustíte v číselníku pracovníkov tlačítkom RLFO výberom voľby „Hromadné prihlásenie dohodárov na DP + doposlanie nových údajov k 31.12.2022“.

V zobrazenom okne na záložke „2.Doposlanie nových údajov zamestnancov“ kliknite na tlačítko „Výber zamestnancov“. Program vám ponúkne všetkých zamestnancov s pokračujúcim PP v roku 2023, príčom v stĺpci OK označí zamestnancov s vyplnenými požadovanými novými údajmi. Ak niektorý údaj chýba, zamestnanec nebude označený.

Následným kliknutím naspodku na tlačítko „Vytvor zápisy o zmene do SP pre označených zamestnancov“ sa označení zamestnanci automaticky doplnia do zoznamu RLFO pre vytvorenie XML súboru na podanie RLFO do SP. Dátum zmeny bude aktuálny dátum v počítači.

Konečné nahlásenie vykonáte bežným postupom, t.j. vytvorením XML súboru a podaním na stránke SP.

POZNÁMKA: Hromadné poslanie analytických údajov môžete použiť po 1.1.2023.

ROZPOČÍTAVANIE PRÍJMU Z DOHODY S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM PRECHÁDZAJÚCE Z ROKU 2022 DO ROKU 2023 DO VÝKAZU POISTNÉHO OD ROKU 2023
Pri nepravidelných dohodách, ktoré končia v roku 2023 a mali vyplatený príjem aj v roku 2022 sa na základe zmien od 1.1.2023 do Výkazu poistného samostatne rozpočíta a uvedie suma príjmov vyplatených v roku 2022 na mesiace dohody roku 2022 a samostatne suma príjmov vyplatených v roku 2023 na mesiace dohody roku 2023.

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI NA VÝKON SEZÓNNEJ PRÁCE
Novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1.2023 zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Základnou charakteristikou tejto dohody je, že rozsah prác nesmie presiahnuť 520 hodín v kalendárnom roku (v čase od 1.1. do 31.12.) a dohodu je možné uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

Pre určenie dohody o pracovnej.činnosti v programe MZDY je potrebné na karte zamestnanca na záložke „Mzdové údaje“ označiť príznak „OOP SP – Sezónna práca – odvodová odpočítateľná položka“.

Dohodár na výkon sezónnej práce je od vzniku PP poistený vo všetkých typoch poistenia.

Zároveň je pre zamestnanca automaticky uplatňovaná tzv. “Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci“, čo je výnimka z platenia poistného na starobné poistenie SP  a poistenie v nezamestnantosti PvN vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Odvodová odpočítateľná položka sa pri dohode na výkon sezónnej práce uplatní pri platbe poistného automaticky, takže zamestnanec nemá povinnosť o jej uplatnenie žiadať zamestnávateľa.

Pre rok 2023 je jej hodnota 605,50. Suma OOP SP sa dá v programe MZDY nastaviť aj v parametroch pre výpočet mzdy na záložke Povinné poistenie.

 

Verzia 5.71

12.9.2022
POTVRDENIE O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH PLATNÉ OD JÚLA 2022
Bolo zapracované nové tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby“ platné od 1.7.2022. 

VÝPIS REKAPITULÁCIA – DAŇOVÝ BONUS
Pre výpis REKAPITULÁCIA – DAŇOVÝ BONUS bola doplnená možnosť vykonať výpis za interval mesiacov a tiež možnosť výpisu za konkrétneho pracovníka.

Verzia 5.70
 

28.7.2022
DAŇOVÝ BONUS OD 1.7.2022
Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov upravila výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a 1.1.2023.

Mesačná výška daňového bonusu je:

-        40 EUR ak dieťa dovŕšilo 15 rokov
-        70 EUR pre dieťa do 15 rokov, ak sa na dieťa nepoberá dotácia na stravu

 

Zároveň od 1.7.2022 mesačná suma daňového bonusu v súhrne na deti nesmie prekročiť sumu určenú ako stanovené percento čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca. Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí je stanovené nasledovne :

1 dieťa : 20 %
2 deti : 27 %
3 deti : 34 %
4 deti : 41 %
5 detí : 48 %
6 a viac detí : 55 %

(Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a príspevky -SP, ZP.)

Zároveň v období júl až december 2022 podľa prechodných ustanovení, ak by vyšiel nárok na DB vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi prizná DB podľa predpisov platných do 30.6.2022.

UPOZORNENIE: Od 1.7.2022 na dieťa s dotáciou na stravu nie je možné uplatniť daňový bonus. Ak máte pri nejakom dieťati zaškrtnutý príznak aj na daňovú úľavu a aj príznak „obedy zadarmo“, zrušte príznak o daňovej úľave !

ROZPOČÍTANIE DAŇOVÉHO BONUSU

V prípade výpočtu celkového daňového bonusu percentom z čiastkového základu dane je pre potreby potvrdenia o zdaniteľnom príjme potrebné rozdeliť  bonus deti. Toto sa vykoná v pomere podľa výšky plnej sumy DB jednotlivých sadzieb.

Napr.: jedno dieťa 10 ročné a jedno dieťa 16 ročné, suma základného DB je 70+40=110 EUR. Suma 27% čiastkového základu dane bude 56.20, takže uplatnená suma DB bude 56.20 EUR.

Rozpočítanie na deti bude:

56,20 / 110 x 70 = 35,76 € na 10-ročné dieťa
56,20 / 110 x 40 = 20,44 € na 16-ročné dieťa

POČET VYŽIVOVANÝCH DETÍ – PRÍZNAK V ÚDAJOCH O DIEŤATI
Na výpočet daňového bonusu má vplyv počet vyživovaných detí. Z tohto dôvodu bol doplnený do údajov o dieťati nový príznak „VYŽIVOVANÁ OSOBA“.

Pri prvom spustení novej verzie program automaticky nastaví tento príznak na „áno“ pre deti vo veku do 25 rokov v aktuálne spracovávanom mesiaci, t.j. k prvému dňu mesiaca nemali ešte 25 rokov.

Je DOLEŽITÉ posúdiť, či každé zaevidované dieťa do 25 rokov je vyživovanou osobou, ak nie, je NUTNÉ príznak pri dieťati zrušiť. (napr. Dieťa má 20 rokov a už pracuje) 

Pri ďalšej práci program pri mesačnej uzávierke automaticky zruší príznak tým deťom, ktoré k prvému dňu mesiaca dosiahli 25 rokov a vypíše o tom aj informáciu.

ZMENA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1.7.2022

Od 1.7.2022 sa mení hodnota životného minima na 234,42 EUR (doteraz 218,06), ktorá sa používa pri výpočte exekučných zrážok. Na zmenu hodnoty sa Vás program opýta pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2022, alebo pri prvom spustení verzie, ak máte už aktuálny mesiac júl 2022, ale môžete ju prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2022 v parametroch programu.

 

 

Verzia 5.69

10.6.2022
INTERNÉ ÚPRAVY
Boli vykonané interné úpravy v niektorých výpisoch v prípade dlhého názvu firmy.

Verzia 5.68 

24.5.2022
INFORMAČNÁ KARTA OBČANA EÚ A PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY OD 9.5.2022
Vo voľbe Číselníky – Pracovníci v tlačítku Tlač doklady“ bolo zaktualizované zadávanie a tlač Informačnej karty o vzniku PP resp. začiatku vyslania na výkon práce pre občana EÚ a tiež pre príslušníka tretej krajiny platné od 9.5.2022. Zároveň bolo zaktualizované aj tlačivo u ukončení.

Po zadaní údajov a ich vytlačení sa zadané údaje konkrétneho zamestnanca zapamätajú na disku počítača formou textového súboru a v prípade opakovaného zobrazenia informačnej karty ponúknu. Poznámka: zapamätané dáta karty nie sú zahrňované do prípadnej archivácie.

Verzia 5.67

12.5.2022

 

INTERNÉ ÚPRAVY
Boli vykonaní interné úpravy textu o trvaní OČR nad 14 dní, v niektorých prípadoch program uvádzal 10. dní, aj keď bral správne do úvahy 14. dní.

9.5.2022

VÝPISY ZÁLOH - ZMENY
Výpis záloh pracovníkov, mincovka záloh aj prevodný príkaz o zálohách vypisoval sumu tzv. trvalej zálohy, ktorá bola zadaná v kmeňových dátach pracovníka.
Pretože niektorí užívatelia dávajú zálohu v inej sume do výpočtu, v novej verzii program vypisuje prednostne hodnotu zálohy z výpočtu mzdy, ak bola zadaná vo výpočte a ak nebola, v takom prípade prevezme do výpisu sumu prednostnej zálohy z kmeňových dát pracovníka.

Verzia 5.66 

6.5.2022
ZMENA HODNOTY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVU PRI VÝPOČTE MZDY
Bola zapracovaná možnosť prepísania hodnoty finančného príspevku na stravu pri výpočte mzdy, ktorý sa vypočíta podľa zadaného počtu dní.

 Verzia 5.65 

18.4.2022
ZMENA STRAVNÉHO OD 1.5.2022 – ZMENA MAXIMÁLNEJ NEZDANITEĽNEJ ČIASTKY ZAMESTNÁVATEĽA
Od 1.5.2022 sa zvyšuje suma základného stravného na 6 EUR, čím sa mení aj maximálna čiastka z finančného príspevku zamestnávateľa, ktorá nevstupuje do odvodov ani do základu dane z príjmu. Hodnota tejto čiastky je 55% z 6 EUR, t.j. 3.30 EUR.

Pri prvom spustení novej verzie programu Vám program ponúkne možnosť zmeny nezdaniteľného maxima na 3.30 EUR na otázku v prípade, ak máte nastavený aktuálny mesiac 03.2022. Ak už máte mesiac 04.2022, suma sa automaticky zmení a program Vás na to upozorní.

V prípade potreby je možné danú hodnotu zmeniť aj ručne v parametroch programu.

Verzia 5.64 

8.4.2022
VÝPIS MZDOVÉHO LISTU
Bola vykonaná úprava výpisu mzdového listu.

5.4.2022
MESAČNÝ VÝKAZ XML POISTNÉHO DO SP A VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV - ÚPRAVA
Bola vykonaná úprava tvorby XML súboru do SP v prípade zamestnanca na rodicovskej dovolenke ohľadom uvádzania poistného na financovanie podpory.

Verzia 5.63
4.4.2022
MESAČNÝ VÝKAZ XML POISTNÉHO DO SP A VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV - ÚPRAVA
Bola vykonaná úprava tvorby XML súboru do SP, ktorý vyžaduje uvádzanie aj nulových údajov o financovaní podpory v prípade, že aspoň jeden zamestnanec má nastavený odvod FP, aj keď nulový.

Verzia 5.62 

1.4.2022
Údaje o poistnom na financovanie podpory boli doplnené aj do výpisu „Mesačné výkazy – podklady“.

28.3.2022
NOVÉ POISTNÉ NA FINANCOVANIE PODPORY ZA ZAMESTNÁVATEĽA DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
V súvislosti so zavedením podpory v čase skrátenej práce vznikol nový druh poistného do SP – POISTNÉ NA FINANCOVANIE PODPORY, ktoré platí zamestnávateľ, zamestnanec neplatí.

Výška poistného je 0.5% zo základu a platí sa len za zamestnancov v pracovnom pomere a zamestnancov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Zároveň sa pri zamestnancoch, za ktorých sa odvádza poistné na financovanie podpory, upravuje poistné zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti nasledovne:
-ak platí poistné na financovanie podpory, poistné v nezamestnanosti je 0,5 % z vymeriavacieho základu

-ak neplatí poistné na financovanie podpory, poistné v nezamestnanosti je 1 % z vymeriavacieho základu.

 

Nastavenie poistného na FINANCOVANIE PODPORY – ďalej poistné FP.
Pre odvádzanie poistného FP je potrebné v číselníku pracovníkov v dátach zamestnanca nastaviť, že odvádza poistné FP.

Pri prvom spustení novej verzie sa automaticky nastaví tento príznak pre pracovníkov, ktorí majú druh prac.pomeru „H“ (hlavný PP) a zároveň majú nastavený typ zamestnaneckého pomeru 2 alebo 3 (pracovný pomer, zmluva o profes. športe).

Odporúčame prekontrolovať toto nastavenie.

V parametroch programu bolo doplnené nastavenie percenta pre poistné FP za firmu, automaticky sa nastaví na 0.5. Percento pre poistné v nezamestnanosti ostáva bez zmeny na 1.0, nemeňte ho.

Pri nahrávaní mzdy sa poistné FP za zamestnávateľa počíta obdobne ako ostatné fondy pre zamestnancov, ktorí majú nastavený príznak o platení poistného FP. V prípade, že zamestnanec platí poistné FP, pri výpočte mzdy sa mu automaticky uplatní pre poistné v nezamestnanosti za zamestnávateľa polovičné percento, t.j. 0.5.

Nový Mesačný výkaz poistného do SP a Výkaz poistného a príspevkov platný od marca 2022.
So zavedením poistného FP platia nové výkazy MVPP a VPP za obdobie od marca 2022, tieto výkazy sú v novej verzii zapracované.

Doplnenie poistného na FINANCOVANIE PODPORY vo výpisoch.
Údaje o poistnom FP bolo doplnené na výplatné pásky, do výpisov REKAPTILÁCIA a výpisov VÝKAZY a iných, kde sa vypisujú údaje o odvodoch do SP.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE.
V prípade, že pri spustení novej verzie obsahujúcej potreby pre poistné FP, už máte vypočítané mzdy za mesiac 03.2022, je nutné opätovne prepočítať mzdy pracovníkov, ktorí majú platiť poistné FP, t.j. je nutné vojsť do výpočtu ich mzdy a vykonať zápis nového výpočtu.

Verzia 5.61
7.3.2022
Bolo vykonaná oprava zaokrúhľovania sumy 2% reps. 3% zo zaplatenej dane.

25.2.2022
VYHLÁSENIE O POKUÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV v. 2021
Bolo zapracovaná nová verzia 2021 tlačiva “VYHLÁSENIE O POKUÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY“ pre potreby poukázania 2%,3% dane.

Verzia 5.60

16.2.2022
ROČNÉ HLÁSENIE NA DÚ ZA 2021
Bolo zapracované ročné hlásenie NA DÚ o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

V časti IV. A V. bol doplnený údaj „Identifikačné číslo pre daňové účely – TIN“ pre pracovníkov s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ, ak mu bolo pridelené. Toto číslo v prípade potreby môžete doplniť na karte pracovníka na záložke Ostatné.

Verzia 5.59 

25.1.2022
FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE OD 1.1.2022, ZDAŇOVANIE NAD LIMIT
Novela zákona č. 311/2001 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2022 zrovnoprávňuje finančný príspevok na stravovanie a stravné lístky. Zároveň ustanovuje výšku príspevku, ktorá nepodlieha dani z príjmu a odvodom na poistné.

Výška finančného príspevku, či sa jedná o stravné lístky, alebo finančný príspevok, je stanovená vo výške 55% sumy stravného na kalendárny deň pre čas 5 ať 12 hodín (5,10 eur), t.j. maximálna suma príspevku je 2,81 eur. Táto suma nepodleiha dani ani odvodom na poistné.

ZDAŇOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NAD LIMIT
Ak zamestnávateľ prispieva na stravné v hodnote vyššej ako zákonom stanovený limit (2,81 eur), od 1.1.2022 čiastka nad zákonom stanovenú hodnotu podlieha dani z príjmu aj odvodom na poistné. 

SPOSOB EVIDOVANIA PRI VÝPOČTE MZDY.
V parametroch programu je potrebné, ako doteraz, zadať výšku príspevku zamestnávateľa. Jedná sa o sumu či finančného príspevku, či príspevku na stravný lístok.

V dátach zamestnanca je potrebné určiť, či dostáva stravné lístky, alebo finančný príspevok.

Pri výpočte mzdy zadávate počet dní, za ktoré sa poskytuje finančný príspevok, v prípade, že zamestnanec dostáva stravné lístky, jedná sa o počet dní, za ktoré dostal lístky.

Podľa počtu zadaných dní program vypočíta sumu a vypíše ju, ktorá presahuje zákonom stanovený limit a uplatní túto sumu do základu dane a do základov pre odvod poistného.

To znamená, že počet dní je potrebné zadať aj v prípade, že zamestnanec dostáva stravné lístky. 

Čiastka vstupujúca do dane a poistného sa tlačí na výplatnej páske s textom “FP zdaň.” a v rekapitulácii miezd do hrubej aj čistej mzdy a na mzdovom liste.

Verzia 5.58

18.1.2022
ZMENA PARAMETROV PRE VÝPOČET PRE ROK 2022
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2022::
- minimálna mzda mesačná - 646,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 3,7130 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane – 381,61 Eur mesačne (4 579,26 ročne)
- daňový bonus základný - 23,57  (dieťa nad 15 rokov)
- daňový bonus pre dieťa do 6 rokov – 47,14
- daňový bonus pre dieťa do 15 rokov – 43,60
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 7931,00 Eur
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN – 74,4987 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2020 je 731,64 Eur.

Upraví sa ročná daňová tabuľka -  ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 38 553,01 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2021, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2022.

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie.

Minimálne mzdové nároky – nastavenie v číselníku stupňov náročnosti.
Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti je daná pevnou hodnotou. Aktuálna hodnota sa bude nastavovať v číselníku stupňov náročnosti.

Pri spustení novej verzie programu sa minimálne mzdové nároky automaticky nastavia v číselníku na nasledovné hodnoty pre 40 hod.týždeň:
Pre koeficient 1.0          646,00              3,713 / hod.
Pre koeficient 1.2          762,00              4,379 / hod.
Pre koeficient 1.4          878,0               5,046 / hod.
Pre koeficient 1.5          994,00              5,713 / hod.
Pre koeficient 1.6          1110,00            6,379 / hod.
Pre koeficient 2.0          1226,00            7,046 / hod. 

Ak má pracovník nastavený nižší pracovný úväzok a nemá nastavený skrátený pracovný čas, prepočítaný minimálny nárok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky.

ZMENY VO VÝPOČTE EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK OD 1.1.2022

Na základe novely nariadenia vlády 268/2006 pod číslom 390/2021 Z.z. nastáva od 1.1.2022 úprava základnej sumy (tzv. nepostihnuteľných súm) na povinného a vyživované osoby, úprav sumy nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža bez obmedzenia a úprav v započítaní vyživovaných osôb pri neprednostných pohľadávkach.

Tieto zmeny sú zapracované v programe pri výpočte exekučných zrážok v mzdách od januára 2022.

Dôležité upozornenie - od 1.1.2022 sa pri neprednostných pohľadávkach suma na vyživovanú osobu započítava aj na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Znamená to, že je nutné ručne zvýšiť počet vyživovaných osôb na karte zamestnanca pri neprednostných pohľadávkach.

Popis zmien od 1.1.2022:

Základná nepostihnuteľná suma pre neprednostné pohľadávky sa skladá zo súm vo výške :
1. Ak povinný (zamestnanec) nie je poberateľom dôchodku

-na povinného 140 % platného životného minima plnoletej fyz. osoby (ž.m.)
  -na vyživovanú osobu 25% zo sumy na povinného.

2. Ak povinný je poberateľom dôchodku

-na povinného 140% platného životného minima plnoletej fyz. osoby
  -na vyživovanú osobu 50% zo sumy na povinného

Dôležitá zmena - od 1.1.2022 sa pri neprednostných pohľadávkach suma na vyživovanú osobu započítava aj na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Základná suma pre prednostné pohľadávky okrem výživného na maloleté dieťa sa skladá zo súm vo výške :
1. Ak povinný (zamestnanec) nie je poberateľom dôchodku

  -na povinného 100 % platného životného minima plnoletej fyz. osoby
  -na vyživovanú osobu 25% zo sumy na povinného

 

2. Ak povinný je poberateľom dôchodku
  -na povinného 100 % platného ž.m. plnoletej fyz. osoby
  -na vyživovanú osobu 50% zo sumy na povinného

Suma na vyživovanú osobu sa nezapočítava na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného – tak ako doteraz.

 

Pri pohľadávkach výživného pre maloleté dieťa je základná suma :

  -na povinného 70% zo 60% platného životného minima plnoletej fyz. osob
  -na vyživovanú osobu 70% z 25 % zo 100 % platného ž.m..
  -na vyživovanú osobu 70% z 50 % zo 100 % platného ž.m., ak povinný je poberateľom dôchodku

 

Suma na vyživovanú osobu sa nezapočítava na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Zvyšok čistej mzdy nad ktorý zrazí bez obmedzenia je trojnásobok zo 140 % životného minima.

Verzia 5.57

5.1.2022
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE – PLATNÝ OD 1.1.2022
Bol zaktualizovaný výkaz preddavkov do zdravotnej poisťovne v elektronickej podobe, v štruktúre platnej  od 1.1.2022, vo formáte TXT, alebo XML. 

AKTUALIZÁCIA TLAČÍV
-zaktualizované tlačivo „Ročné zúčtovania preddavkov na daň“ za 2021
-zaktualizované tlačivo „Ročné zúčtovania preddavkov na daň - strana 2“ za 2021
-zaktualizované tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ za 2022
-zaktualizované tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane“

 

Verzia 5.56

28.12.2021
ZRUŠENIE PANDEMICKEJ DPN OD 1.12.2021
Na základe zákona č. 412/2021 Z.z. podľa ust. § 293fel zákona sa ruší pandemická DPN a zamestnanec má nárok na nemocenské až od 11. dňa trvania DPN, pričom prvých 10 dní mu náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ.
Týmto je pandemická DPN začínajúca od 1.12.2021 na úrovni bežnej DPN.
Z uvedené dôvodu pri zadávaní dávky „P“ t.j. DPN pri výpočte mzdy začínajúcej od 1.12.2021 nezaškrtávajte nastavenie „Karanténa“, ale ponechajte ho prázdne.

Ak pandemická DPN začala pred 1.12.2021 a pokračuje, ostáva evidencia bezo zmeny. 

8.12.2021
ZRUŠENIE PANDEMICKEJ OČR OD 1.12.2021
Na základe zákona č. 412/2021 Z.z. podľa ust. § 293fel zákona sa ruší pandemická DPN a zamestnanec má nárok na nemocenské až od 11. dňa trvania DPN, pričom prvých 10 dní mu náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ.

Týmto je pandemická DPN začínajúca od 1.12.2021 na úrovni bežnej DPN. 

Z uvedené dôvodu pri zadávaní dávky „P“ t.j. DPN pri výpočte mzdy začínajúcej od 1.12.2021 nezaškrtávajte nastavenie „Karanténa“, ale ponechajte ho prázdne. 

Ak pandemická DPN začala pred 1.12.2021 a pokračuje, ostáva evidencia bezo zmeny.Verzia 5.55

18.11.2021 – interné zmeny pri definovaní typu zamestnaneckého pomeru

Verzia 5.54

15.11.2021
RLFO - REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY PLATNÝ OD 16.11.2021
V programe bola zapracovaná nová verzia RLFO platná od 16.11.2021, ktorá zavádza povinnosť uvádzať TYP ZAMESTNANECKÉHO POMERU pre typ zamestnanca ZEC, ZECDN a ZECNRO. 

Typ zamestnaneckého pomeru.
Na karte zamestnanca bolo doplnený nový údaj Typ zamestnaneckého pomeru na záložke Mzdové údaje. Pri spustení novej verzie programo MZDY sa prednastaví na typ 2 – Pracovný pomer pre pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere, ale na dohodu o pracovnej činnosti.
V prípade potreby zmeňte údaj na jednu z možných hodnôt:
     1 - štátnozamestnanecký pomer
    2 - pracovný pomer
    3 - v právnom vzťahu a na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
    4 - iný právny vzťah

 

Výpis PRÍPLATKY A ODMENY
Vo výpise príplatkov a odmien bol doplnený za zamestnanca medzisúčet za nadčasy. Presne sa naúčtujú  údaje za príplatky, ktoré v názve obsahujú slovo NADČ bez ohľadu na veľkosť písma.

Verzia 5.53

03.11.2021
SPÚŠŤANIE TLAČIVA PDF Z PROGRAMU
Bola vykonaná interná úprava, umožňujúca spustenie PDF súboru pomocou staršieho aj novšieho prehliadača Adobe Acrobat Reader. 

02.11.2021
ZMENA V OZNAMOVANÍ O ZMENE PLATITEĽA DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE OD 1.10.2021
Pri generovaní oznámenia o zmene platiteľa do zdravotnej poisťovne sa od 1.10.2021 ruší oznamovať:

  • Dobu poberania nemocenského a dobu, kedy je naďalej zamestnanec práceneschopný po skončení podpornej doby (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania materského (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania ošetrovného a doby po zániku nároky na ošetrovné, ak poskytovanie ošetrovania alebo starostlivosti naďalej trvá (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania rodičovského príspevku (do 30.9.2021 oznamované kódom 1C)

TLAČIVO OSOBNÝ DOTAZNÍK
Pri tlači osobného dotazníka bola doplnená možnosť automaticky vyplniť všetky dostupné údaje z karty zamestnanca. 

Verzia 5.52 

11.10.2021
TLAČIVO PRACOVNEJ ZMLUVY
V pracovnej zmluve je možné definovať dohodnutý pracovný čas na 2 riadky.

 9.8.2021
POČET KALENDÁRNYCH DNÍ OČR NA 14
Bol zmenený počet kalendárnych dní OČR na 14, po ktorých program upozorní na potrebu nahrania prerušenia.

RUČNÁ OPRAVA POISTNÉHO PRI VÝPOČTE
Pri ručnej oprave základov poistného bola po potvrdení základu doplnená možnosť prepočtu odvodu aj v prípade, ak má pracovník v mzdových dátach odstavenú platbu do príslušného fondu. Prepočet sa vykoná po dodatočnej kontrolnej otázke.

Verzia 5.51

25.6.2021
DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.7.2021 – TRI SUMY PODĽA VEKU DO 6 ROKOV, DO 15 ROKOV, DO 25 ROKOV
Na základe novely zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2021 sa od 1.7.2021 zavádzajú tri sumy daňového bonusu na dieťa podľa veku.

Na základe danej zmeny sa v programe MZDY nastavujú vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU – DAŇ konkrétne hodnoty bonusu platné od 1.7.2021 nasledovne:

Daňový bonus základný                                                23,22 EUR
  Daňový bonus do 6 rokov (2.0 násobok)             46,44 EUR
  Daňový bonus do 15 rokov (1.7 násobok)            39,47 EUR

Hodnoty daňového bonusu sa nastavia automaticky pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2021, alebo pri prvom spustení verzie, ak máte už aktuálny mesiac júl 2021, ale môžete ich prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2021 v parametroch programu.

Pri výpočte mzdy program automaticky uplatní príslušnú hodnotu daňového bonusu podľa veku dieťaťa k mesiacu výpočtu. Príslušná hodnota sa uplatní poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši daný vek.

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.8.2021 A OBEDY ZADARMO

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. zo dňa 22.6.2021 si daňovník môže uplatniť daňový bonus 39,47 na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov len za podmienky, že si zároveň neuplatňuje na dieťa obedy zadarmo.

 

To znamená, že pred výpočtom výplaty od mesiaca august 2021 je potrebné zrušiť nastavenie „UPLATNIŤ DAŇOVÝ BONUS“ v dátach dieťaťa, na ktoré má zamestnanec obedy zadarmo.

Zároveň bol v údajoch o deťoch doplnený informatívny príznak „UPLATŇUJÚ SA OBEDY ZADARMO“.

Zamestnanec by mal zamestnávateľovi oznámiť, že si uplatňuje na dieťa obedy zadarmo, napr. formou čestného vyhlásenia, na základe čoho mu zrušíte uplatnenie daňového bonusu.

V číselníku pracovníkov vo funkcii „Tlač dokladov“ bola doplnená možnosť vytlačiť čestné prehlásenie o uplatňovaní obedov zadarmo na konkrétne deti zamestnancov. Formou „výber preacovníkov“ je možné vytlačiť vyhlásenie hromadne pre viacerých zamestnancov.

ZMENA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1.7.2021

Od 1.7.2021 sa mení hodnota životného minima na 218,06 EUR (doteraz 214,83), ktorá sa používa pri výpočte exekučných zrážok. Na zmenu hodnoty sa Vás program opýta pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2021, alebo pri prvom spustení verzie, ak máte už aktuálny mesiac júl 2021, ale môžete ju prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2021 v parametroch programu.

 

VÝPIS „PREHĽAD FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV“
Vo voľbe Výpisy – Mzdové listy bol doplnený výpis PREHĽAD FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV,  ktorý vypíše po pracovníkoch uplatnenie finančného príspevku vo výplatách za jednotlivé mesiace roka.

Vypisujú sa nasledovné údaje:
            Finančný príspevok za mesiac
            Počet dní zadaný v mzde, za ktoré sa príspevok uplatnil
            Počet odpracovaných dní v mesiaci
            Počet pracovných dní v mesiaci podľa pracovného kalendára

 

Verzia 5.50

8.6.2021
VÝPOČET EXEKÚCIÍ A FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Bola vykonaná úprava, aby nebol finančný príspevok na stravu zahrňovaný do výpočtu čiastky na exekúciu, čo mohlo v určitých prípadoch nastať.

Verzia 5.49

18.5.2021
RLFO - REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY PLATNÝ OD 19.5.2021
V programe bola zapracovaná nová verzia RLFO platná od 19.5.2021, ktorú SP zaviedla v súvislosti s novými kódmi prerušení (12,13). Nové kódy je možné zadať od aktuálneho mesiaca 04.2021. 

13. A 14. PLAT – ZRUŠENIE OSLOBODENEJ ČASTI OD DANI A POISTENIA
Bolo zapracované zrušenie oslobodenia časti 13. a 14. platu od dani a platenia odvodov do SP a ZP, ktoré bolo prijaté novelou v decembri 2020. Hodnotu 13. resp. 14. platu je pri výpočte mzdy možné zadať, ale oslobodená časť bude nulová.

Verzia 5.48

31.3.2021
EXPORT DO PU TPSOFT
Do exportnej dávky pre podvojné účtovníctvo TP SOFT boli osobitne doplnené zložky mzdy: 13/14 plat, rekreačný príspevok, príspevok na športovú činnosť, finančný príspevok na stravu z nákladov zamestnávateľa a FP na stravu zo SF.
Pre tieto zložky je potrebné doplniť čísla účtov v číselníku predkontácií.


23.3.2021
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE
Bola vykonaná oprava výpočtu nezdaniteľnej časti na daňovníka v prípade, že základ dane presiahne 19 506,56 eur. V takomto prípade mohlo dôjsť k v niektorých prípadoch k navýšeniu nezd.časti o 1 cent, čo by mohlo vykazovať nezrovnalosť pri podaní ročného hlásenia. V prípade výskytu tohto problému je potrebné dať ročné zúčtovanie dane opätovne vypočítať a pri zápise prepísať pôvodne uložené hodnoty.

Verzia 5.47

4.3.2021
FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE OD 1.3.2021
Od 1.3.2021 na základe novely ZP má zamestnanec právo vybrať si pri príspevku na stravovanie medzi stravnými lístkami, alebo finančným príspevkom. Finančný príspevok na 1 deň sa skladá z  príspevku z nákladov zamestnávateľa a z príspevku zo sociálneho fondu. Na základe tohto boli v programe vykonané nasledovné úpravy:

1.PARAMETRE
V parametroch programu pre VÝPOČET MZDY nastavte na prvej záložke hodnotu finančného príspevku z nákladov zamestnávateľa (min. 2.11 max. 2.81) a hodnotu zo sociálneho fondu.

2.KARTA ZAMESTNANCA
V číselníku pracovníkov na karte zamestnanca nastavte na záložke OSTATNÉ pracovníkovi spôsob príspevku, ktorý si vybral: L - stravné lístky F - finančný príspevok. Taktiež nastavte dátum, od ktorého platí vybraný spôsob, ktorý má zamestnanec právo zmeniť po 12 mesiacoch.

3.VÝPOČET MZDY
Pri výpočte mzdy sa na uplatnenie finančného príspevku zadáva počet pracovných dní nasledujúceho mesiaca, za ktoré sa zamestnancovi poskytuje príspevok na stravu, pretože príspevok sa poskytuje vopred. Po zadaní počtu dní sa automaticky vypočíta časť príspevku z nákladov zamestnávateľa a časť zo sociálneho fondu a o ich súčet sa na výplatnej páske povýši suma K VÝPLATE.
Finančný príspevok nepodlieha poistným odvodom ani dani z príjmu.

Pri prvom vstupe do výpočtu sa automaticky ponúkne počet pracovných dní nasledujúceho mesiaca podľa pracovného kalendára, údaj môžete prípadne prepísať. Počet pracovných dní nasledujúceho mesiaca sa aj informačne vypisuje modrou farbou.
V prípade potreby je možné časť finančného príspevku zo sociálneho fondu prepísať resp. znulovať (ak napr. dohodár nemá nárok na príspevok zo soc.fondu.)

Pri výpočte mzdy je možné k mzde priradiť finančný príspevok len v prípade, ak má zamestnanec nastavené na karte spôsob „F“, nie „L“.

V prípade, že v mesiaci, za ktorý dostal zamestnanec finančný príspevok vopred, ale nedopracoval všetky dni (napr. mal PN a pod.), za ktoré dostal príspevok, mali by ste mu pri nasledujúcej výplate znížiť počet dni príspevku o tieto neodpracované dni, čím vlastne vráti príspevky za dni, za ktoré nemal nárok.
 

4.VÝPIS FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Hodnota finančného príspevku sa vypisuje na výplatnej páske súčtom, na mzdovom liste a rekapitulácii samostatne časť z nákladov a samostatne časť zo sociálneho fondu.

Verzia 5.46c

1.3.2021
TLAČIVO NA POTVRDENIE VÝBERU SPOSOBU ZABEZPEČENIA STRAVOVANIA
V číselníku pracovníkov môžete konkrétnemu pracovníkovi pomocou tlačítka „Tlač doklady“ vytlačiť tlačivo na potvrdenie spôsobu zabezpečenia stravovania. Na vytlačenom tlačive zamestnanec vyberie jeden zo spôsobov: „Formou stravovacej  poukážky“ alebo „Poskytnutím finančného príspevku“ a podpisom potvrdí výber.

Pred tlačou nastavte dátum, od ktorého bude spôsob stravovania platný.

Tlačivo môžete vytlačiť konkrétnemu zamestnancovi, alebo tlačítkom „Výberom pracovníkov“ môžete vytlačiť naraz tlačivo pre určitú skupinu zamestnancov.

Verzia 5.46b

19.2.2021
VÝKAZ 3B DO CSV SÚBORU
Bolo zmenené poradie údajov, najprv Meno potom Priezvisko.

Verzia 5.46
18.2.2021
ROČNÉ HLÁSENIE NA DÚ ZA 2020 - UPRAVA
Bola vykonaná oprava výnimočnej situácie v prípade, že bol zamestnancovi uplatnený 13.plat za 05.2020 vo verzii 5.29, a následne bol tento 13.plat znulovaný. V takom prípade by do ročného hlásenia mohla byť uvádzaná nižšia čiastka soc.poistenia o odvod z daného 13.platu, ktorá znulovaná nebola. Vo verzii 5.30 z 15.6.2020 takáto situácia už nenastala. 

 Verzia 5.45
2.2.2021
MESAČNÝ VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV-MVPP A VÝKAZ VPP - OPRAVA
Bola vykonaná oprava výkozv do SP MVPP a VPP, do ktorých zamestnancom na rodičovskej dovolenke, ktorí sú do výkazu automaticky dopĺňaní, nedávalo údaj IČPV.

Verzia 5.44
28.1.2021

NOVÝ XML MESAČNÝ VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV-MVPP A VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV-VPP
Bol zapracovaný nový výkaz MVPP a VPP v elektronickej forme XML platný od 1.1.2021.
Taktiež bola zaktualizovaná aj tlačená forma výkazov MVPP a VPP.

IČPV – NAČÍTANIE Z CSV -ZMENPri načítaní ICPV z CSV súboru sa číslo IČPV automaticky doplní zľava nulami na 12 znakov. Dôvod úpravy - ak ste CSV súbor otvorili napr. v Exceli a dali uložiť, tak sa vodiace nuly zrušia.

ZMENA PARAMETROV PRE VÝPOČET PRE ROK 2021
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2021:
- minimálna mzda mesačná - 623,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 3,5800 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane – 375,95 Eur mesačne (4 511,43 ročne)
- daňový bonus - 23,22  (dvojnásobok pre dieťa do 6 rokov)
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 7644,00 Eur
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN – 71,8027 Eur.

- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2019 je 731,64 Eur.
 Upraví sa ročná daňová tabuľka -  ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 37 981,94 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2020, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2021. 

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie.

 

Minimálne mzdové nároky – nastavenie v číselníku stupňov náročnosti.
Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti je daná pevnou hodnotou. Aktuálna hodnota sa bude nastavovať v číselníku stupňov náročnosti.
Pri spustení novej verzie programu sa minimálne mzdové nároky automaticky nastavia v číselníku na nasledovné hodnoty pre 40 hod.týždeň:

Pre koeficient 1.0          623,00              3,580 / hod.
Pre koeficient 1.2          739,00              4,247 / hod.
Pre koeficient 1.4          855,0               4,914 / hod.
Pre koeficient 1.5          971,00              5,580 / hod.
Pre koeficient 1.6          1087,00            6,247 / hod.
Pre koeficient 2.0          1203,00            6,914 / hod. 

Ak má pracovník nastavený nižší pracovný úväzok a nemá nastavený skrátený pracovný čas, prepočítaný minimálny nárok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky.

Zmeny vybraných typov príplatkov a zvýhodnení.
Zmenou minimálnej mzdy dochádza k zmene minimálnej hodnoty určitých typov príplatkov a mzdových zvýhodnení, ktoré sú od 2021 určené pevnou sumou. Ak máte tieto typy definované v číselníku typov príplatkov, je potrebné ich pred výpočtom januárovej mzdy zmeniť, kde môžete definovať hodinovú sadzbu. 

-Ak máte v číselníku  príplatkov zadefinové príplatky pre zvýhodnenia za sobotu, nedeľu a noc a máte pri nich nastavené určenia daného príplatku (doteraz pre potreby Trexima), program im automaticky nastaví hodinovú sadzbu na aktuálnu hodnotu. Odporúčame to následne prekontrolovať.

-Ak máte v číselníku  príplatkov zadefinové príplatky pre zvýhodnenia za sobotu, nedeľu a noc, ale nemáte pri nich nastavené určenia daného príplatku (doteraz pre potreby Trexima), je nutné ručne nastaviť aktuálnu hodnotu hodinovej sadzby. Pre budúce potreby sa odporúča doplniť nastavenie typu príplatku. 

Základné typy príplatkov s minimálnymi platnými hodnotami:
-Príplatok za prácu za nadčas (minimálne 25% priemerného hodinového zárobku):       0,895 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (minimálne 50% minimálnej hodinovej mzdy): 1,790 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (minimálne 100% minimálnej hodinovej mzdy):3,580 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci (minimálne 100% minimálnej hodinovej mzdy):1,430 Eur/hod
 Pri rizikovej práci v noci: 1,790 Eur/hod 

Verzia 5.43b
15.1.2021
IČPV – NAČÍTANIE Z CSV -ZMENA
Pri načítani ICPV z CSV súboru sa pri vyhľadání konkrétneho pracovníka nebude prihliadať aj na zhodu dátumu ukončenia prac.pomeru v programe s dátumom ukončenia prac.vzťahu z CSV súboru, ale len na zhodu rodného čísla a dátumu začiatku prac. pomeru, pretože hlavne u dohodárov majú užívatelia zadaný dátum ukončenia prac.pomeru, ale na soc. poisťovni táto informácie ešte nie je.

Verzia 5.43
14.1.2021

-zaktualizované tlačivo „Ročné zúčtovania preddavkov na daň“ za 2020

-zaktualizované tlačivo „Ročné zúčtovania preddavkov na daň - strana 2“ za 2020

-zaktualizované tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu dane zaplatenej dane FO“ za 2020

V
erzia 5.42

12.1.2021
-Zapracované tlačivo „Žiadosť  o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príimov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2020“

-Zapracované tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021“

Ročné zúčtovanie dane za 2020 bude zapracované v nasledujúcej verzii programu.

Verzia 5.41 

07.1.2021
ŠTATISTIKA ZOZNAMU ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PRVEJ POMOCI ZA 03.2020-06.2020
Zamestnávateľ je povinný  poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadosti o finančný príspevok za obdobie 03.2020-06.2020.

Výkaz má obsahovať údaje:
meno ǀ priezvisko ǀ rodné číslo ǀ muž/žena ǀ vek do 25 r. ǀ vek 25 – 54 r. ǀ vek nad 54 r. ǀ základné alebo nižšie sekundárne vzdelanie ǀ vyššie sekundárne alebo post sekundárne vzdelanie ǀ terciárne vzdelanie ǀ udržal si pracovné miesto 6 mesiacov po skončení pomoci

Jednotlivé sa údaje sa uvádzajú formou: 1 (áno) a 0 (nie).
Sumárne údaje v členení na muži/ženy sa podávajú formou elektronického formulára. 

Štatistikcý výpis môžete vytlačiť vo voľbe VÝPISY – REKAPITULÁCIA voľbou „Prvá pomoc – štatistické údaje 03.2020-06.2020.

Pred výpisom zadajte podmienky pre výber zamestnancov do výpisy rovnako, ako ste ich zadali v danom období pri tvorbe žiadosti o finančných príspevok.

V následne zobrazenom formulári musíte určiť, aký typ výkazu (1A / 3B) ste podali v jednotlivých mesiacoch marec až jún 2020. Ďalej je do výkazu potrebné uviesť stupeň vzdelania zamestnanca. Pretože to v programe nie je pevne definované, ale každý užívateľ si môže zadefinovať vlastné označenia typov vzdelaní, je potrebné zadať zoznam kódov stupňov vzdelania, pričom kódy oddeľte znakom „ , “ -  čiarka“. Zadané hodnoty sa zapamätajú pre prípad opakovaného výpisu.

Následným kliknutím na tlačítko „Vykonať výber zamestnancov“ program vykoná výber zamestnancov podľa typu výkazu pre jednotlivé mesiace a zobrazí ich v tabuľke spolu s údajmi, ktoré sa do štatistiky požadujú. Ak z nejakého dôvodu nemá byť zamestnanec vo výkaze uvedený, môžete ho odškrtnúť v prvom stĺpci.

Každý zamestnanec je uvedený len raz, aj keď bol v žiadosti za viacero mesiacov.

Údaj o „udržateľnosti miesta 6 mesiacov“ sa vyzisťuje z údaja “Dátum ukončenia PP“, ale môžete ho v prípade potreby ručne zmeniť, ak napr. zamestnanec sám podal výpoveď.

Výpis výkazu vykonáte výberom tlačítka „Tlač štatistiky ZOZNAM ZAMESTNANCOV“.

Na konci výpisu sú uvedené sumárne počty jednotlivých údajov v členení na muži/ženy, ktoré zadáte pri elektronickom podaní štatistiky.

 Verzia 5.40
29.12.2020
RLFO - REGISTRAČNÝ LIST FYZICKEJ OSOBY PLATNÝ OD 1.1.2021
V programe bola zapracovaná nová verzia RLFO platná od 1.1.2021.

NOVÉ ÚDAJE V ČÍSLENÍKU PRACOVNÍKOV PRE POTREBY RLFO
V súvislosti s novým typom RLFO prípadne novými výkazmi SP pre 2021 boli zavedené nasledovné údaje:

IČPV – identifikačné číslo právneho vzťahu (12 miestne číslo)

Štát narodenia (kód)

Cudzinec bez povolenia na pobyt a bez prideleného rodného čísla (príznak)

Po nahraní novej verzie programu je potrebné dané údaje naplniť v číselníku pracovníkov.

Údaj IČPV je možné hromadne naimportovať podľa popisu nižšie.

Štát narodenia sa automaticky naplní údajom “Štát” zo štátnej príslušnosti  prípade, že nemá pracovník zadaný údaj “rodné číslo cudzinca pre styk s SP”, týmto pracovníkom je potrebné zadať nový údaj ručne.

Príznak “Cudzinec bez povolenia pobytu a prideleného r.č.” je potrebné zadať zamestnancom ručne.

IČPV – IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNEHO VZŤAHU
V súvislosti s novým typom RLFO a následne novými výkazmi SP pre 2021 bol zavedený nový údaj IČPV – identifikačné číslo právneho vzťahu. Toto číslo bude povinné uvádzať vo vybraných výkazoch SP a pri zasielaní RLFO – odhlášky.

IČPV bude prideľované po spracovaní RLFO – prihláška a následne a zverejnené v SES (systéme elektronických služieb) v menu “Register”.

Po zverejnení IČPV je potrebné doplniť tento údaj v číselníku pracovníkov v jeho údajoch pracovníka na záložke “Poistné a daň”.

Údaj IČPV je doplnený aj na koniec tabuľky so zoznamom zamestnancov v číselníku.

AUTOMATICKÝ HROMADNÝ ZÁPIS IČPV DO ČÍSELNÍKA PRACOVNÍKOV
V SES v menu “Register” je možné stiahnuť pridelené IČPV vo forme súboru CSV.

V programe MZDY je v číselníku pracovníkov doplnené tlačítko IMPORT IČPV, ktoré umožňuje načítať CSV súbor s identifikačnými číslami a zapísať ich hromadne k jednotlivým zamestnancom.

Po zobrazení funkcie je potrebné zadať názov súboru CSV aj s plným umiestnením, môžete použiť navigačné tlačítko na výber súboru. Po zadaní súboru kliknite na “Načítať údaje”.

Program z CSV súboru vyčíta údaje a podľa rodného čísla a začiatku a konca PP, ktoré sa nachádzajú v CSV, vyhľadá konkrétneho zamestnanca a určí osobné číslo zamestnanca.

Po tejto identifikácii zamestnancov sa v tabuľke predbežne zozbrazia načítané čísla IČPV a zistení zamestnanci. Ak bol zamestnanec identifikovaný, bude mať zaškrtnutý stĺpec OK.

Následne po kliknutí na tlačítko “Importovať IČPV do číselníka” sa zapíšu tie IČPV, pri ktorých bol identifikovaný zamestnanec.

Pred zápisom môžete určiť, či sa majú zapísať IČPV aj v prípade, ze pracovník už má zapísané iné IČPV, alebo IČPV zapísať len pri pracovníkoch s prázdnym IČPV.

Po zápise sa zobrazí kontrolná správa so zoznamom zapísaných IČPV a informáciou o pôvodnom IČPV (ak bolo prázdne, alebo iné) a aj zoznamom prípadne nezapísaných, t.j. ku ktorým neboli identifikovaní zamestnanci. Nezapísané IČPV by ste mali podľa rodného čísla priradiť konkrétnym zamestnancom a ručne im zapísať IČPV.

 Verzia 5.39
30.11.2020
VÝKAZ CSV PRE PRIZNANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Vo výkazoch typu CSV pre priznanie finančnej pomoci sa uvádza rodné číslo bez lomítka.26.11.2020

INTERNÉ ÚPRAVY
Boli vykonané interné úpravy pri hromadnom generovaní odhlášok do RLFO.

Verzia 5.38
18.11.2020
VÝPISY PRE PRIZNANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 1, Č. 3 (B) ZA OKTÓBER 2020
Vo voľbe Výpisy – Rekapitulácia boli vykonané zmeny vo výpisoch aj exporte do XLS v podkladoch pre výkazy na priznanie príspevkov č.1, č.3(A) a č.3(B) podľa zmien pre výkaz za október 2020.

Vo výkaze pre príspevok pre typ 1 a 3A sa vypisuje percento odvodov zdravotného a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom.

Vo výkaze pre príspevok pre typ 3B sa vypisuje celková cena práce, ktorá je súčtom celkového (hrubého) príjmu zamestnanca a poistného zamestnávateľa z celkového príjmu. 

Výkazy za október je možné tlačítkom “Exportovať” uložiť ako súbor typu XLS a zároveň sa vytvorí aj typu CSV.

Nový obsah výkazov sa vypíše pre výpis za obdobie od 10.2020 a vyššie, pre nižšie obdobie sa vypíše pôvodný obsah.

Verzia 5.37
19.10.2020
Uloženie výstupnej zostavy výpisu do PDF – úprava názvu
Pri uložení výpisu do PDF cez výstupné zariadenie „Súbor DOC, PDF? ...“ má program Adobe Acrobat Reader problém s otvorením PDF súboru, ak jeho názov obsahuje medzery. Bola vykonaná úprava, aby sa pri ponúkaní názvu PDF súboru zamenil znak medzera na znak „_”.
Ak ručne zmeníte názov, nepoužívajte v názve medzery. 

 15.10.2020
Výpočet mzdy – návrat do zoznamu zamestnancov
Po zápise vypočítanej mzdy program automaticky ponúkne výpočet pre nasledujúceho zamestnanca.
V parametroch pre výpočet na záložke Ostatné je možné odstaviť toto automatické ponúkanie. Odstavením parametra Vás program po výpočte vráti späť do zoznamu zamestnancov, len Vás nastaví na riadok nasledujúceho zamestnanca. 

8.10.2020
Vzdialená pomoc cez program AnyDesk
Na službu pre vzdialenú pomoc je od tejto verzie používaný program AnyDesk, ktorý sa automaticky nakopíruje do hlavného priečinku aplikácie. V prípade potreby je možné program AnyDesk stiahnuť a spustiť aj zo stránky www.tpsoft.sk .

 18.9.2020
Číselník odmien –započítanie hodín do priemernej mzdy pre náhrady mzdy
V číselníku odmien je možné pre konkrétny typ odmeny nastaviť, aby sa hodiny odmeny zadané pri výpočte mzdy započítavali do výpočtu priemernej mzdy pre náhrady miezd, ktorá sa počíta pri mesačnej uzávierke na konci kvartálu.

Toto nastavenie môže mať význam, ak je daná odmena ekvivalentom základnej mzdy a v prípade, že hodiny odmeny neboli zadaná v rámci hodím časovej resp. úkolovej mzdy.

Nastavenie má účinok ak je zadané pred mesačnou uzávierkou kvartálneho mesiaca a má rovnaký dopad na všetky mesiace kvartálu.

Verzia 5.36
4.9.2020
Interné úpravy.
Interné úpravy pre výstup niektorých tlačív do PDF.
Oprava chyby vznikajúcej po vytlačení prevodného príkazu o zrážkach.

 Verzia 5.35
14.8.2020
Tlačivo Dohoda o zrážkach zo mzdy.
V číselníku pracovníkov môžete konkrétnemu pracovníkovi vytlačiť tlačivo Dohoda o zrážkach zo mzdy. Môžete tu zadať popis zrážky, výšku a spôsob zrážania a ukončenie zrážania.

Verzia 5.34
11.8.2020
Ponúkanie dátumu narodenia - interná úprava.
Bola vykonaná úprava pri ponúkaní dátumu narodenia po zadaní rodného čísla v prípade roku narodenia 2020 a vyššom, kedy sa ponúkal rok v dátume narodenia 1920‘.

31.7.2020
Štandardný pracovný kalendár – nastavenie Veľkonočných sviatkov do roku 2029.
Bolo doplnené nastavenie veľkonočných sviatkov pri vytváraní pracovného kalendára do roku 2029. Doteraz bol zapracovaný posledný rok 2021. 

 Verzia 5.33
16.7.2020
Príplatky – možnosť nezahrnúť do určenia minimálneho mzdového nároku.
Pri výpočte mzdy program posudzuje dosiahnutú mzdu oproti minimálnemu mzdovému nároku zamestnanca pre potreby určenia  prípadného doplatku do minimálnej mzdy.
Niektoré mzdové zložky nevstupujú do hodnoty mzdy pre určenie minimálneho mzdové nároku (napr. mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, noc).
Pretože takéto typy príplatkov sa v programe definujú v číselníku príplatkov, bolo do definície príplatku doplnené nastavenie, umožňujúce nezahrnúť konkrétny príplatok do určenia mzdového nároku pre doplatok do minimálnej mzdy.

Ak používate typy príplatkov, ktoré sa nezhŕňajú do určenia minimálneho mzdového nároku, nastavte túto skutočnosť v číselníku príplatkov, aby sa správne posudzovala potreba doplatku do minimálne mzdy. 

 Verzia 5.32
14.7.2020
Zmena životného minima od 1.7.2020
Od 1.7.2020 sa mení hodnota životného minima na 214,83, ktorá sa používa pri výpočte exekučných zrážok. Na zmenu hodnoty sa Vás program opýta pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2020, alebo pri prvom spustení verzie, ak máte už aktuálny mesiac júl 2020, ale môžete ju prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2020 v parametroch programu. 

Verzia 5.31
2.7.2020
POTVRDENIE O ZDANITEĽNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚCTOVANIE DANE - OPRAVA
Ak ste robili mzdy za mesiac maj 2020 vo verzii 8.29, mohlo dojsť k nesprávnemu naplneniu položky určenej pre letnú odmenu (13.plat), čo by mohlo mať dopad na chybné POTVRDENIE O ZDANITEĽNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚCTOVANIE DANE za rok 2020, nie za staršie roky.

Verzia 5.31 tento prípadný problém odstraňuje a dané výkazu budú správne. 

Verzia 5.30
15.6.2020
VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z 13. PLATU 2020 PRI NESPLNENÍ PODMIENKY SÚVISLOSTI PP - OPRAVA
Bola vykonaná oprava výpočtu základu dane pri 13.plate za situácie, pri ktorej nie je splnená podmienka 24 mesiacov súvislého PP a pracovník nemá nárok na nezdaňovaných 500 eur a 13. plat bol napriek tomu zadaný a to minimálne 500 eur. Program v takomto prípade navýšil pracovníkovi daň aj z čiastky odvodu poistného zo sumy 500 eur, t.j. o 8.93 eur. Má to dopad aj na mesačné hlásenie.
Ak ste už mzdy vypočítali a nechcete robiť opravné operácie, navyše zrazená daň by sa mala vyrovnať v ročnom zúčtovaní dane. 

Verzia 5.29
9.6.2020
KONTORLA VÝŠKY OSTATNÝCH NÁHRAD NA MINIMÁLNU MZDU – ZÁKLADNÚ
Bola vykonaná oprava, aby sa pri kontrole sumy ostatných náhrad v Corona kríze minimálne vo výške minimálnej mzdy použila základná minimálna mzda, bez prepočtu podľa stupňa náročnosti práce. 

 Verzia 5.28
8.6.2020
-interná oprava chyby pre POTVRDENIE O ZDANITEĽNEJ MZDE a ROČNÉ ZÚCTOVANIE DANE, ktorá vznikla len vo verzii 5.27 úpravami pre 13.plat 2020 

 Verzia 5.27
8.6.2020 

13. PLAT 2020 - ÚPRAVA VÝPOČTU ZÁKLADU DANE O SUMU POISTNÉHO Z ČASTI OSLOBODENEJ OD DANE
Ak z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek v r. 2020 (aj 2019)  bola suma 500 € oslobodená od dane, ale z tejto sumy sa platilo poistné na sociálne poistenie, toto poistné nie je možné odpočítať pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane), keďže toto poistné sa viaže na príjem oslobodený od dane.

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. (viď Metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.)

Na základe uvedeného bola vykonaná úprava výpočtu základu dane pri vyplatení 13. platu za 2020 tak, aby sa základ dane neponížil o časť 13.platu, ktorá je oslobodená od dane, ale z ktorej sa platia odvody do SP. V praxi to znamená odvody do SP zo sumy 500,- eur, t.j. odvod je 47,- eur.

Hodnota tejto čiastky sa informatívne zobrazuje vo výpočte pod hodnotou 13.platu.

V súvislosti s touto metodikou bol upravený výpočet „Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“ a „Ročné hlásenie DU“, kde sa do hodnoty poistného do SP uvádza suma odvodov do SP ovplyvňujúca základ dane z príjmu.

DOLEŽITÉ: V prípade, že ste už vykonali výpočet mzdy za 05.2020 a uplatnili 13.plat, je potrebné mzdu opraviť vstupom do výpočtu a opätovným zápisom, kedy sa prepočíta základ dane.

 

VÝPOČET MZDY – ZMENA HODNOTY PRAVIDELNEJ ZÁLOHY
Bola doplnená možnosť zmeniť, prípadne vynulovať hodnotu pravidelnej zálohy priamo pri výpočte mzdy, t.j. ak sa jedná o jednorázovú zmenu, nie je potrebné nulovať zálohu vopred v číselníku pracovníkov.

 

Verzia 5.26
2.6.2020

KONTORLA VÝŠKY OSTATNÝCH NÁHRAD NA MINIMÁLNU MZDU
Pri zadaní hodín a tiež sumy ostatných náhrad program prekontroluje, či hodnota náhrady je minimálne vo výške minimálnej mzdy podľa novely zákonníka práce od 4.4.2020.
V prípade, ak je suma náhrady nižšia, ponúkne prerátať hodnotu náhrady podľa minimálnej mzdy. 

Verzia 5.25
22.5.2020
13. PLAT V MÁJI 2020
Pri kontrole možností vyplatenia letnej odmeny za 2020 bola zapracovaná podmienka výšky letnej odmeny minimálne v sume 500 EUR bez ohľadu na priemernú mzdy zamestnanca. Túto zmenu zaviedla novela č. 54/2019 Z.z. z roku 2019. 

VÝKAZY - PREVODNÝ PRÍKAZ LEN S POISTNÝM ZA ZAMESTNANCOV, ALEBO LEN ZA ZAMESTNÁVATEĽA
Pri tvorbe prevodného príkazu vo voľbe VÝKAZY PRE POISŤOVNE, DU je možné určiť, aby sa do PP zahrnulo len poistné za zamestnancov, alebo len poistné za zamestnávateľa.
Požadovanú možnosť navolíte zaškrtnutím príznaku „Zahrnúť len poistné za zamestnancov“, alebo „Zahrnúť len poistné za zamestnávateľa“.
POZNÁMKA: Suma preddavkov na daň sa do PP zahrňuje v obidvoch prípadoch. V prípade potreby môžete obsah PP meniť tlačítkami v hornej ovládacej lište.

 

Verzia 5.24

18.5.2020
VÝPISY PRE PRIZNANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 1, Č. 3 (B) – ZMENY OD 14.5.2020
Vo voľbe Výpisy – Rekapitulácia boli vykonané zmeny vo výpisoch aj exporte do XLS v podkladoch pre výkazy na priznanie príspevkov č.1, č.3(A) a č.3(B) podľa zmien prijatých 14.5.2020. Hlavná zmena je v obsahu výkazov, kde sa vykazuje údaj „hrubá mzda”.

Nový obsah výkazov sa vypíše pre výpisa za obdobie 04.2020 a vyššie, pre obdobie za 03.2020 sa vypíše pôvodný obsah (vymeriavací základ, čistá mzda, …).

 Verzia 5.23
13.5.2020
VÝPIS PRE PRIZNANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 3 (B)
Vo voľbe Výpisy – Rekapitulácia bol doplnený nový vypis PRIZNANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 3 (B).
Výpis vytvorí zoznam pracovníkov s meno, rodným číslom, vymeriavacím základom a čistou mzdou za zvolený mesiac.
Do zoznamu vypísaných zamestnancov automaticky nie sú zahrnutí zamestnanci, ktorí odpracovali menej ako 50% fondu pracovného času, t.j. mali napr. dovolenku, PN, absenciu, neplatené hodiny.

Pred výpisom je možné nastaviť skupinu zamestnancov, ktorí budú do výpisu zahrnutí, určením typu mzdy, stavu PP, intervalu začiatku resp. konca PP – tu môžete napr. určiť, aby sa vypísali len zamestnanci, ktorí majú dátum začiatku pracovného pomeru do konkrétneho dňa, alebo napr. nemajú zadaný koniec PP pred určitým dátumom.

Pre potreby prenosu do výkazu XLS potrebného pre štátnu podporu môžete výpis uložiť do XLS tlačítkom EPXORT a následne obsah riadkov preniesť po označení pomocou bežného kopírovania obsahu (CTLR-C a CTRL-V).

 Verzia 5.22
4.5.2020
VÝPOČET OSTATNÝCH NÁHRAD S UPLATNENÍM DVOCH ROZNYCH PERCENT NÁHRADY
Pre výpočet ostatných náhrad v mesiaci, pri ktorých na určité dni potrebujete uplatniť jedno percento priemernej mzdy a na iné dni iné percento, môžete použiť tlačítko POMOCKA PRE VÝPOČET OSTATNÝCH NÁHRAD, ktoré sa nachádza tesne pred hodnotou pre počet hodín ostatných náhrad.
Podmienkou použitia pomôcky je, aby ste mali v parametroch programu pre výpočet zadané dva rôzne percentá, napr.prvé prednostné percento 80% a druhé 100%.

Po kliknutí na tlačítko s pomôckou sa obajví okno, v ktorom zadáte hodiny pre prvé aj pre druhé percento. Kliknutím na “OK” sa do výpočtu mzdy prenesie súčet hodín do položky “hodiny ostatných náhrad” a do “hodnoty ostatných náhrad” súčet náhrad pre obidve percentá.

V prípade, že zadáte súčet hodín náhrad väčší ako fond pracovného času, program Vás na to informačne upozorní. Ak sú v danom mesiaci nejaké hodiny sviatkov, spýta sa Vás na prípadné vynulovanie sviatkov pre prípad, ak ste práva sviatky započítali aj do hodín náhrad.

POZNÁMKA 1: Pre nahrávanie miezd za apríl 2020 pri uplatnení pandemických podmienok pre COVID-19, ak chcete použiť dve rôzne percentá, zadajte v parametroch prvé (prednostné) percento 80% a druhé 100% (pre prvé dni apríla), ak nemáte v kolektívnej zmluve dohodnuté iné hodnoty.

POZNÁMKA 2: Ak nepotrebujete vypočítať náhrady pre dve rôzne percentá, postupujte ako doteraz, t.j. zadajte hodiny náhrad priamo do okna pre výpočet mzdy a potvrďte ho Enterom, čím sa vypočíta náhrada podľa prvého percenta zadaného v parametroch. Tlačítko pre pomôcku nepoužívajte. 

Verzia 5.21
28.4.2020
NOVÝ XML MESAČNÝ VÝKAZ POISTENÉHO A PRÍSPEVKOV-MVPP A VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV-VPP
Bol zapracovaný nový výkaz MVPP a VPP v elektronickej forma platný od 1.4.2020.

Verzia 5.20
PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA PRI COVID19 – POSTUP PRI NAHRÁVANÍ NÁHRAD Z KRÍZOVÝCH DÔVODOV COVID19
V prípade, že bol zamestnávateľ nútený zatvoriť, alebo obmedziť prevádzku z karanténych dôvodov pri pandémii COVID19, má nárok na podporu udržania pracovných miest.

Pri náhrávaní miezd sa jedná o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanec má nárok na náhradu mzdy.

Náhradu mzdy pri pandémii COVID19 nahrávajte pri výpočte mzdy do položky OSTATNÉ NÁHRADY – zadajte počet hodín náhrady za mesiac a po potvrdení program vypočíta výšku náhrady v EUR s použitím priemernej mzdy zamestnanca.

Ak sa náhrada poskytuje ako percento z priemernej mzdy (napr. 80%, 60%, 100%), môžete vopred toto percento zadať v parametroch programu pre výpočet v údaji “Percento priemernej mzdy pre ostatné náhrady”. Po prvom zadaní a potvrdení hodín náhrad program preverí, či priemerná mzda dosahuje výšku minimálnej mzdy, v opačnom prípade na to upozorní.

POZNÁMKA: V programe je k dispozícii len jedna položka pre ostatné náhrady, preto jej vyplnenie vo verzii 5.20 reprezentuje práve dôvod COVID19 a použije sa aj pri výpise pre podporu zamestnanosti (viď. nižšie). To znamená, že sa momentálne nedá zadať ešte ďalšia hodnota ostatnej náhrady s iným významom.

Podmienkou aby Vám program ponúkol výšku náhrady v EUR je zadané percento pre prepočet, t.j. ak má byť napr.v plnej výške priemernej mzdy, je potrebné v parametroch zadať pecento 100.

VÝPIS – REKAPITULÁCIA OSTATNÝCH NÁHRAD PRE COVID19
Vo voľbe Výpisy – Rekapitulácia bol doplnený nový vypis REKAPITULÁCIA OSTATNÝCH NÁHRAD PRE COVID19.
Výpis vytvorí zoznam poskytnutých ostatných náhrad za vybraný mesiac, ktorý slúži ako podklad pre príspevok na podporu udržania pracovných miest. Vypisujú sa údaje  – meno zamestnanca, rodné číslo, vymeriavací základ, priemerný hodinový zárobok, počet hodín ostatných náhrad, a vyplatená náhrada v EUR. Pri výpise za  strediská alebo za firmu sa vypisujú medzisúčty za náhrady.

Pred výpisom je možné nastaviť skupinu zamestnancov, ktorí budú do výpisu zahrnutí, určením typu mzdy, stavu PP, intervalu začiatku resp. konca PP – tu môžete napr. stanoviť, aby sa vypísali len zamestnanci, ktorý napr. nemajú zadaný koniec PP pred určitým dátumom.

Pre potreby prenosu do výkazu XLS potrebného pre štátnu podporu môžete výpis uložiť do XLS tlačítkom EPXORT a následne obsah riadkov preniesť po označení pomocou bežného kopírovania obsahu (CTLR-C a CTRL-V).

Verzia 5.19

2.4.2020
KARANTÉNA, PREKÁŽKY V PRÁCI – POSTUP PRI NAHRÁVANÍ NÁHRAD PN A DNP Z KRÍZOVÝCH DÔVODOV
V súvislosti s prijatými legislatívnymi opatreniami ohľadom korona vírusu v zmysle novely č. 63/2020 účinnej od 27.3.2020 boli v programy MZDY v. 5.19 vykonané úpravy pri nahrávaní dávok PN a DNP.
Podstatou nových opatrení je, že pri uznaní DPN z dôvodu karantény vzniká nárok na nemocenskú dávku od prvého dňa, t.j. zamestnávateľ neposkytuje náhradu mzdy. Pri OČR napr. z dôvodu uzatvorenia školy trvá OČR aj po desiatom dni nepretržite do ukončenia uzatvorenia bez prerušenia poistného.
Viac informácii podľa MPSVR nájdete na: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/

Na základe prijatých opatrení bol zavedený príznak „KARANTÉNA“ (ďalej len KARANTÉNA) pre použitie PN/OČR z krízových dôvodov. Tento príznak je možné určiť pri dávke typu P_PN, alebo O_Ošetrovné.
Spôsoby a dôsledky použitia príznaku KARANTÉNA sú nasledovné:

Dávka PN: Zamestnanec uznaný za DPN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie od 27.3.2020:
Pri dávke PN je potrebné zaškrtnúť príznak KARANTÉNA (t.j. len pri začiatku PN od 27.3.2020). V tomto prípade nevzniká nárok na náhradu príjmu do zamestnávateľa, ale od prvého dňa vzniká nárok na nemocenské. Program MZDY nevypočíta náhradu. Celá doba PN sa v ELDP zahrnie do položky „Kalendárne dni vylúčených dôb“. Ak PN trvá do nasledujúceho mesiaca, dátum ukončenia PN ponechajte prázdny.
 

Dávka PN: Zamestnanec uznaný za DPN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie pred 27.3.2020:
Ak bol zamestnanec uznaný za DPN do 26.3.2020 a PN pretrváva z karanténnych dôvodov, je potrebné PN rozdeliť na prvú PN s ukončením 26.3.2020 a príznak KARANTÉNA nezaškrtávať., kedy má náhradu príjmu prvých 10 dní od zamestnávateľa a následne zaevidovať druhú PN so začiatkom od 27.3.2020 a pri tejto zaškrtnúť príznak KARANTÉNA., t.j. hneď je nárok na nemocenské od SP.

Ak bol zamestnanec uznaný za DPN do 26.3.2020 z nekaranténnych dôvodov, pri nahrávaní PN sa postupuje ako doteraz (náhrada príjmu prvých 10 dní od zamestnávateľa, od 11. dňa nárok na nemocenské od SP) - to znamená, že príznak KARANTÉNA nezaškrtávajte.

OČR v krízovej situácii, z dôvodu nariadenia uzatvorenia školy, diagnózy podozrenia infekcie COVID19:
V tomto prípade nárok na ošetrovné pokračuje aj po 10 dni trvania OČR bez prerušenia poistenia.
V prípade OČR určujúcim dátumom vzniku prekážky v práci z dôvodu krízovej situácie nemusí byť 27.3.2020, ale aj skorší dátum uzatvorenia školy príkazom príslušného miestneho orgánu (napr. v Bratislavskom kraji 16.3.2020).

Ak OČR vznikla dňom vzniku karantény, je potrebné zaškrtnúť príznak KARANTÉNA. Dátum ukončenia OČR ponechať prázdny, ak karanténa nekončí v nahrávanom mesiaci a nenahrať ani žiadne prerušenie poistenia.

Ak OČR vznikla pred dňom vzniku karantény z bežných dôvodov (napr. choroba),  postupujte   obvyklým spôsobom. Ak OČR trvá aj v čase vzniku karantény, ukončite ju pred dňom vzniku karantény a  nahrajte druhý záznam OČR s dátumom začatia dňom karantény a zaškrtnutým príznakom KARANTÉNA, bez zaevidovania prerušenia od dňa karantény.

Ak ste novú verziu 5.19 nainštalovali po nahraní výplat za marec 2020 a nahrávali ste PN/OČR vzniknuté z dôvodu karantény, je NUTNÉ v týchto mzdách pre dané PN/OČR doplniť príznak KARANTÉNA.
Potrebné je riadok s PN/OČR zmazať a nahrať ho nanovo podľa vyššie popísaného postupu. Pri zadávaní údajov PN potvrdzujte klávesou Enter.

Ak ste pôvodne zadali pri OČR aj prerušenie poistenia v dobe karantény, je potrebné prerušenie zmazať v údajoch pracovníka v číselníku pracovníkov.

Ak nahrávate PN/OČR vzniknutú z bežných dôvodov (nie karanténnych), je potrebné použiť doterajší spôsob evidencie.

VÝPIS - SUMARIZÁCIA PN PODĽA DRUHOV DÁVKY
Vo voľbe Výpisy pre náhrady pri PN bol doplnený nový vypis SUMARIZÁCIA PODĽA DRUHU DÁVKY.

Výpis vytvorí za vybraný mesiac z výplat zoznam zaevidovaných dávok PN, DNP po skupiných jedntlivých typov dávok. Vypisujú sa základné údaje dávky – meno zamestnanca, dátum začiatku a konca dávky, počet kalendárnych a pracovných dní trvania dávky a výška dávky.
Na konci každého druhu dávky je súčet kalendárnych a pracovných dní.
Druh dávky PN a OČR sú osobitne zoskupované ešte podľa určenia príznaku KARANTÉNA.
Pred výpisom je možné nastaviť skupinu zamestnancov, ktorí budú do výpisu zahrnutí, určením typu mzdy, stavu PP, intervalu začiatku resp. konca PP. 

30.3.2020
Registračný list fyzickej osoby platný od 1.4.2020
V programe bola zapracovaná nová verzia RLFO platná od 1.4.2020. Obsahuje nový údaj „obecný policajt“. V prípade potreby môžete určiť toto nastavenie zamestnancovi pri vytváraní zápisu pre RLFO, zatiaľ nemá v programe inú funkčnosť.

Verzia 5.17
10.3.2020
Ročné hlásenie na DU – technická zmena XML súboru
Bola vykonaná malá technická úprava tvorby XML súboru ročného hlásenia.
 

9.3.2020
Hromadné vytvorenie zápisov ELDP pre ukončený nepravidelný príjem
V číselníku pracovníkov v tlačítku „Hromadné ELDP“ bola doplnená možnosť na hromadné vytvorenie zápisov ELDP pre ukončené nepravidelné príjmy. Funkcia má význam v prípade, ak nepravidelný príjem trval z jedného roku do nasledujúceho, v takom prípade sa zápisy pri ročnej uzávierke nevytvoria z dôvodu, že PP nebol ešte ukončený, alebo ak bol ukončený v uzatváranom roku, tak nebude mať zápis za rok predchádzajúci.

Pri spustení funkcie zvolíte obdobie, za ktoré  program vyberie ukončené nepravidelné pracovné pomery  a prekontroluje, či za daný PP je vytvorený zápis do ELDP za každý rok pracovného pomeru. Ak nie je, zahrnie daný PP do spracovania. Po vytvorení zoznamu PP následne zvolíte konečné vytvorenie zápisov do ELDP za chýbajúce roky pracovného pomeru

14.2.2020
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
Bolo zapracované nové tlačivo ročného hlásenia pre DÚ za rok 2019.

Príspevok na rekreáciu týkajúci sa predchádzajúceho roku
Pri výpočte mzdy na záložke Ostatné bol doplnený príznak  „Rekr.prísp. predhádzajúceho rokupre rekreačný príspevok, ktorý bol vyplatený v novom roku, ale týka sa rekreácie roku predchádzajúceho. Jedná sa o prípad, keď rekreácia začala v minulom roku a trvala do nového roku, ale príspevok bude zamestnancovi poskytnutý v napr. januárovej mzde. V tomto prípade je potrebné tento príznak  zaškrtnúť.

Nastavenie tohto príznaku má dopad na „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO“ za rok 2020, kde sa suma týchto príspevkov uvádza v riadku 9a.

 Verzia 5.16a
4.2.2020
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu – RČ dieťaťa
V tlačive vyhlásenia bola vykonaná oprava, pretože v časti s údajmi o vyživovaných deťoch sa namiesto rodného čísla tlačil dátum narodenia dieťaťa. 

 Verzia 5.16
28.1.2020
Zaokrúhľovanie daňových údajov
Na zákalde §47 zákona o dani z príjmov sa daňové veličiny od 1.1.2020 zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta matematicky. Toto sa netýka zdnanenia príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31.12.2019 ani ročného zúčtovania za rok 2019.

Verzia 5.15c
24.1.2020 
Ročné zúčtovanie preddavkov dane za 2019 – počet mesiacov priznaného daň.bonusu
V ročnom zúčtovaní preddavkov za rok 2019 bola vykonaná oprava určenia počtu mesiacov, v ktorých bol v mzde uplatnený daňový bonus za dieťa.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
Na základe §152b ods.1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi zamestnanému na základe pracovnej zmluvy príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac v sume 275,- EUR za rok v úhrne za všetky deti. Podmienkou je nepretržitý pracovný pomer zamestnanca minimálne 24 mesiacov. Príspevok na rekreáciu nevstupuje do základu dane z príjmu ani základov poistenia ZP a SP. Pri skrátenom PP sa nárok na príspevok pomerne znižuje.
Príspevok je dobrovoľný.

 

Pri výpočte mzdy môžete zamestnancovi zadať výšku príspevku na šprotovú činnosť na záložke „Ostatné zložky“, maximálne v sume 275,- EUR. Príspevok navyšuje sumu k výplate. Pri skrátenom PP si musíte vypočítať maximálny príspevok a zadať maximálne túto čiastku, program tento stav nekontroluje. 

Verzia 5.15
15.1.2020
Nová verzia 5.15 obsahuje predovšetkým zaktualizované tlačivá ohľadom potvrdenia o príjmoch, žiadosť o ročné zúčtovanie a pod.
Neobsahuje aktuálne požiadavky na výpočet mzdy za 01.2020, tieto bude obsahovať nasledujúca verzie 5.16. 

Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2020
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2020:
- minimálna mzda mesačná - 580,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 3,3330 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane – 367,85 Eur mesačne (4 414,20 ročne)
- daňový bonus - 22,72
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 7091,00 Eur
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN – 66,6082 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2019 je 678,71 Eur.

Upraví sa ročná daňová tabuľka -  ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 37 163,36 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2018, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2020.

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie. 

-Zapracované tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020“ vydané 22.11.2019.

-Zapracované tlačivo „Žiadosť  o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príimov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019“ vydané 22.11.2019.

-Zapracované tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu“ vydané 22.11.2019. Nové tlačivo sa vytlačí len ak už máte nastavený rok 2020.

V prípade, že zamestnanec zamestnávateľovi doručil vyhlásenie v minulom roku 2019, platí toto vyhlásenia aj pre rok 2020 a zamestnanec nemusí doručiť zamestnávateľovi nové tlačivo, pokiaľ nedošlo k podstatnej zmene podmienok uplatnenia.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
-zaktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2019. (Nové “Potvrdenie o zaplatení dane pre poukázanie 2%,3%” bude doplnené dodatočne.)

Zmeny vybraných typov príplatkov a zvýhodnení.
Zmenou minimálnej mzdy dochádza k zmene minimálnej hodnoty určitých typov príplatkov a mzdových zvýhodnení. Ak máte tieto typy definované v číselníku typov príplatkov, je potrebné ich pred výpočtom januárovej mzdy zmeniť.

Uvádzame základné typy príplatkov s minimálnymi platnými hodnotami:
-Príplatok za prácu za nadčas (minimálne 25% priemerného hodinového zárobku):        0,83325 Eur/hod
-Príplatok za prácu v noci (40% minimálnej hodinovej mzdy):                                       1,3332 Eur/hod
-Príplatok za prácu v noci pre rizikovú prácu (35% minimálnej hodinovej mzdy):          1,6665 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (minimálne 50% minimálnej hodinovej mzdy): 1,6665 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (minimálne 100% minimálnej hodinovej mzdy):3,3330 Eur/hod 

Navýšenie základnej výmery dovolenky.
Od 1.1.2020 sa navyšuje dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov do 33 rokov, ak sa trvalo starajú o dieťa. Ak máte zaevidovaných takýchto zamestnancov, je im potrebné navýšiť nárok na dovolenku ručne v číselníku pracovníkov.

Verzia 5.14

19.7.2019
Výkaz pre ZP – IČO pridelené poisťovňou – 8 znakov z VS
V prípade, že máte pre výkaz do ZP pridelený VS poisťovňou a máte nastavené, aby sa tento VS uvádzal ako údaj IČO pri komunikácii so ZP, bude sa do údaja IČO uvádzať prvých 8 znakov z variabilného symbolu.

Zmena životného minima od 1.7.2019
Od 1.7.2019 sa mení hodnota životného minima na 210,20, ktorá sa používa pri výpočte exekučných zrážok. Na zmenu hodnoty sa Vás program opýta pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2019, alebo pri prvom spustení verzie, ak máte už aktuálny mesiac jún 2019, ale môžete ju prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2019 v parametroch programu.

Mesačný výkaz do SP
Bola vykonaná oprava určenia kódu zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, resp. dohodu o vykonaní práce do mesačného výkazu v prípade, že má len úrazové poistenie, program dával kód 55 namiesto 5, resp. 33 namiesto 3.

 Verzia 5.13a

26.4.2019
13. a 14. plat v roku 2019 - zmeny
Boli vykonané úpravy ohľadom uplatnenia novely č. 54/2019 Z.z. – čl. V, ktorá zavádza podmienku vyplatenia 13.platu v júni 2019 v minimálnej výške 500,- EUR bez ohľadu na priemerný mesačný zárobok a pre 14.plat v decembri 2019 podmienku vyplatenia 13.platu v júni 2019 na ktorý sa vzťahovala úľava.


Verzia 5.13
25.4.2019
Dvojnásobný daňový bonus na dieťa do 6 rokov
Od 1.4.2019 na základe novely č. 10/2019 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa zvyšuje daňový bonus na dieťa na dvojnásobnú výšku, t.j. 44,34 EUR. Poslednýkrát sa dvojnásobný bonus uplatní v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov, v ďaľších mesiacoch sa uplatňuje bonus v základnej výške.
Program od v.5.13 uplatní na dieťa zamestnanca automaticky bonus v dvojnásobnej výške na dieťa spĺňajúce podmienku veku do 6 rokov v mesiaci výpočtu mzdy.

Príspevok na rekreáciu
Na základe §152a ods.1 Zákonníka práce poskytne zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov zamestnancovi príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených nákladov, najviac v sume 275,- EUR za rok. Podmienkou je nepretržitý pracovný pomer zamestnanca minimálne 24 mesiacov. Príspevok na rekreáciu nevstupuje do základu dane z príjmu ani základov poistenia ZP a SP.

Pri výpočte mzdy môžete zamestnancovi zadať výšku rekreačného príspevku  na záložke „Ostatné zložky“, maximálne v sume 275,- EUR. V prípade potreby môžete zakšrtnúť určenie úhrady príspevku „poukazom“. V takom prípade suma príspevku nebude navyšovať sumu k výplate.

POZNÁMKA: V prípade, ak ste zamestnancovi uplatnili rekreačný príspevok v mzde za niektorý mesiac v doterajšej verzii porgramu s vuyžitím niektorej inej mzdovej položky, odporúčame opraviť výpočet mzdy a zadať rekreačný príspevok do novo-zavedenj položky, pretože jej obsah sa prenáša do nového tlačiva potvrdenia o zdaniteľnom príjme.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme FO zo závislej činnosti za rok 2019 platné od 1.1.2019
V súvislosti so zavedením príspevku na rekreáciu bolo zaktaulizované v menu „Služby – Daň z príjmov“ tlačivo pre potvrdenie o zdaniteľnom príjme.

13. a 14. plat v roku 2019
Boli vykonané úpravy ohľadom uplatnenia 13. a 14.platu a určenia maximálnej hodnoty 500 EUR na zníženie základu dane, základu pre výpočet ZP, prípadne SP. Zníženie základu pre SP sa podľa zákona uplatní len pri 14. plate.

Upozornenie na zvýšenie vybraných príplatkov od 1.5.2019.
Upozorňujeme užívateľov programu, že na základe novely Zákonníka práce prijate ešte v roku 2018 (novela č.63/2018 ) od 1.5.2019 dochádza k opätovnému zvýšenie niektorých nižšie uvedených sadzieb a príplatkov.

DÔLEŽITÉ: Ak máte v programe definované dané príplatky, nezabudnite ich pred výpočtom mzdy za mesiac MÁJ 2019 zaktualizovať.

Od 1.5.2019 je nutné zvýšit nasledovné sadzby:
Zvýšenie príplatku za prácu v noci od 1.5.2019

-u bežných zamestnancov : 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu: 1,1956
  -zmluvne možno dohodnúť : 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu: 1,0462
  -u rizikových zamestnancov : 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu: 1,4945 

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2019
-za prácu v sobotu : 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu: 1,4945
-za prácu v nedeľu : 100 % minimálnej mzdy v eurách na hodin: 2,989
alebo
-pri spľňaní podmienok na nižšie sadzby: za prácu v sobotu : 45 % minimálnej mzdy na hodinu: 1,3451
- pri spľňaní podmienok na nižšie sadzby: za prácu v nedeľu : 90 % minimálnej mzdy na hodinu: 2,6901

 

Verzia 5.12

25.2.2019
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
Bolo zapracované nové tlačivo ročného hlásenia pre DÚ za rok 2018.Verzia 5.11

14.2.2019
Výkaz TREXIMA – oprava príplatkov
Bol opravený výkaz Trexima, do ktorého neboli kotrektne zahrňované údaje o príplatkoch za sobotu a nedeľu. Ak používate príplatky za sobotu, nedeľu, odporúčame podať nový výkaz.

11.2.2019
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - podklad
Pri tlači potvrdenia o zaplatení dane pre poukázanie 2%,3%” bola doplnená možnosť  vytlačiť podklad pre tlačivo PDF „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
Vyhlásenie má predvyplnené identifikačné údaje zamestnanca s údajmi o zaplatenej dani a sumy 2% z dane, resp. 3% z dane, ak pred tlačou zaškrtnete splnenia podmienky poukázania 3%.
Vytvorí sa PDF súbor kde sú údaje o prijímateľovi prázdne. Môžete ho zamestnancovi vytlačiť, alebo do tohoto PDF súboru je možné dopísať údaje o prijímateľovi v programe Acrobat reader. 

 7.2.2019
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 – daňový bonus na úroky, kúpeľná starostlivosť
Bolo vytvorené nové ročné zúčtovanie dane pre rok 2018 – voľba Slyžby-Daň z príjmov – s údajmi o zaplatených úhradách súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s nárokom na daňový bonus na zaplatené úroky. Tieto údaje ovplyvňujú konečný preplatok resp. nedoplatok dane.
Údaje o kúpeľnej starostlivosti sú rozdelené na hodnotu na daňovníka a hodnotu na manželku a deti pre potreby ročného hlásenia o dani.
S novými údajmi v ročnom zúčtovaní boli aktualizované aj niektoré výpisy, na ktorých sa doplnilo vypísanie údajov o daňovom bonuse na úroky.

DÔLEŽITÉ UPOZRNENIE:
Ak ste už vykonali ročné zúčtovanie dane vo verzii 5.10 a naplnili ste niektorému pracovníkovi údaj o kúpeľnej starostlivosti, alebo o bonuse na úroky, JE NUTNÉ tomuto pracovníkovi vykonať opätovne ročné zúčtovanie dane a dať prepísať uložený výpočet novým, na čo sa Vás program pri vytlačení opýta.
Následne JE NUTNÉ zopakovať výpočet mzdy za január. 

Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za mesiac
Bola zapracovaná nová verzia tlačiva platná od 1.1.2019. V súvislosti s prehľadom bola zapracovaná aj nová verzia potvrdenia podaní prehľadu.

DÔLEŽITÉ UPOZRNENIE:
Dôležité je, aby ste mali aktuálny mesiac január 2019. Ak ste už urobili mesačnú uzávierku, je potrebné vstúpiť do opravy uzavretého mesiaca a nanovo vykonať tlač mesačného prehľadu v tejto novej verzii 5.11 a pri ukončení potvrdiť uloženie údajov. Toto je potrebné vykonať prípadne v každom uzavretom mesiaci roku 2019, v ktorom ste mesačný prehľad nerobili vo verzii 5.11. Postup vstupu do opravy uzavretého mesiaca si prečítajte na stránke: http://www.tpsoft.sk/faq/mzdy-pre-windows .

POZNÁMKA:
Nová verzia ročného hlásenia na DÚ bude doplnená v nasledujúcej verzii programu.


 Verzia 5.10

30.1.2019

Potvrdenie o zaplatení dane za 2018
Bolo doplnené aktuálne tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane pre poukázanie 2%,3%” platné pre rok 2018.

POZNÁMKA O PRIPRAVOVANÝCH ZMENÁCH: V najbližšej verzii bude doplnené nové ročné zúčtovanie dane s bonusom na zaplatené úroky a s uplatnením nezdaniteľnej časti o úhrady za kúpeľnú starostlivosť. 

9.1.2019
Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2019

Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2019:
- minimálna mzda mesačná - 520,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,9890 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane - 328,11 Eur mesačne (3937,35 ročne)
- daňový bonus - 22,17
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 6678,00 Eur
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN – 62,7287 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2018 je 639,18 Eur.
 

Upraví sa ročná daňová tabuľka -  ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 36 256,38 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2018, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2019.

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie.

-Zauktualizované tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018“ podľa zmeny vydanej v decembri 2018.
-Zapracované nové tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019“.
-Zauktualizované tlačivo „Žiadosť  o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príimov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018“.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
-zaktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2018. (Nové “Potvrdenie o zaplatení dane pre poukázanie 2%,3%” bude doplnené dodatočne po zverejnení elektronických podkladov.)

Zmeny vybraných typov príplatkov a zvýhodnení.
Zmenou minimálnej mzdy dochádza k zmene minimálnej hodnoty určitých typov príplatkov a mzdových zvýhodnení. Ak máte tieto typy definované v číselníku typov príplatkov, je potrebné ich pred výpočtom januárovej mzdy zmeniť.
Uvádzame základné typy príplatkov s minimálnymi platnými hodnotami:

-Príplatok za prácu za nadčas (minimálne 25% priemerného hodinového zárobku): 0,74725 Eur/hod
-Príplatok za prácu v noci (30% minimálnej hodinovej mzdy): 0,8967 Eur/hod
-Príplatok za prácu v noci pre rizikovú prácu (35% minimálnej hodinovej mzdy): 1,04615 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (minimálne 25% minimálnej hodinovej mzdy): 0,74725 Eur/hod
-Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (minimálne 50% minimálnej hodinovej mzdy): 1,4945 Eur/hod

Výkaz ISCP o cene práce – TREXIMA platný od 4.Q. 2018
Boli zapracované zmeny vo výkaze ISCP platnom od švtrtého kvartálu 2018.
Zmeny sa týkajú predovšetkým doplnenia nových údajov týkajúcich sa presnej špecifikácie príplatkov k mzde za prácu v sobotu, nedeľu a v noci.
Pre potreby získania údajov o jednotlivých príplatkoch je nutné zadefinovať v číselníku typov príplatkov, o aký typ príplatku pre výkaz Trexima sa jedná.
Ak používate príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, alebo v noci, nastavte pre jednotlivé príplatky cez „opravu“ údaj „Typ príplatku pre ISCP“ v číselníku typov príplatkov jednu z nasledovných možností:

Typ príplatku pre ISCP – TREXIMA:
            -príplatok SOBOTA
            -mzdové zvýhodnenie SOBOTA
            -príplatok NEDEĽA
            -mzdové zvýhodnenie NEDEĽA
            -mzdové zvýhodnenie PRÁCA V NOCI

 

Verzia 5.09
3.12.2018
Export výplatných pások do PDF súboru
Vo voľbe Výpisy – Výplatné pásky bola doplnená možnosť hromadne exportovať výplatné pásky do súborov PDF, ktoré sa uložia do zvoleného priečinku. Vykonáte to tlačítkom „Hromadný export do PDF“.
Kliknutím na tlačítko určíte priečinok, do ktorého sa majú PDF súbory uložiť a či majú byť zaheslované heslom, zadaným pri pracovníkovi. Ak zaškrtnete zaheslovanie súborov a pracovník nemá zadané heslo, bude ako heslo použité jeho rodné číslo.
Následne sa zobrazí zoznam pracovníkov s vypočítanou mzdou a môžete určiť, ktorým pracovníkom sa má PDF súbor vytvoriť.
Názov PDF súboru je tvorený spôsobom: VP_<os.c.>_<Priezvisko>_<Meno>_RRRRRMM.pdf , kde RRRRMM určuje mesiac výplat.

 23.11.2018
14. plat v novembri 2018
Pri výpočte miezd bola doplnená možnosť zadať v spracovávanom mesiaci november 2018 pracovníkovi 14. plat. Na tento sa vzťahuje daňové zvýhodnenie a odvodové zvýhodnenie do ZP, max. do výšky 500 EUR, pri splnení nasledovných podmienok:
-pracovno-právny vzťah zamestnanca trvá k 31.10.2018 najmenej 48 mesiacov, t.j. vznikol najneskôr 1.11.2014
-14.plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca
-v júni 2018 bol zamestnancovi vyplatený 13.plat na ktorého časť sa vzťahovalo oslobodenie od ZP 

14. plat pri výpočte miezd zadáte na záložke „Odmeny (vlastné zložky)”. Po zadaní hodnoty 14. platu a jeho potvrdení program vyzistí výšku čiastky, ktorá bude v mesiaci 11.2018 oslobodená od zdravotného poistenia a dane a informatívne ju vypíše. Ak pracovník nespĺňa podmienky oslobodenia od ZP a dane, bude čiastka nulová a bude informatívne vypísaný dôvod neuplatnenia.

Do základu pre sociálne poistenie vstupuje v 11.2018 celá čiastka 14. Platu.

Hodnota 14. platu bola doplnená do výpisov všetkých typov výplatných pások, do mzdových listov, výpisu odmien, rekapitulácie. Vo výplatnej páske “proporčnej”, “diskrétnej” a “typu A4” sa vypisuje aj suma oslobodená od ZP a dane z 14. platu.

V súvislosti s 14. platom bolo zaktualizované „Potvrdenie a zdaniteľných príjmoch”.

Tlač súhlasu s elektronickým zasielaním výplatnej pásky
Vo voľbe Tlač dokladov v číselníku pracovníkov bola doplnená možnosť vytlačiť “Súhlas s elektronickým zasielaním výplatnej pásky”.

V číselníku pracovníkov bol rozšírený počet pravidelných príplatkov zamestnanca na 6 kódov.

Výpisy – číselník pracovníkov
Vo výpise zoznamu pracovníkov bola doplnená možnosť nastaviť, či chcete tlačiť rodné číslo, alebo dátum narodenia.
Tiež bolo doplnené vytlačenie aj rodného čísla pre zahraničnú SP, v novom riadku pod bežným rodným číslom, ak ho má zamestnanec zadané.

Verzia 5.08 

 26.10.2018
Nastavenie dňa 30.10.2018 na sviatok pri prvom spustení verzie, čo sa nemuselo vykonať v doterajšej verzii za určitých podmienok.

 11.10.2018
Názov súboru s prevodným príkazom typu SEPA XML
Názov súboru s prevodným príkazom o zrážkach a odvodoch typu SEPA XML sa v tejto verzii bude tvoriť spôsobom: RRMM_(typ), kde typ je jednz z možností: odvody / zrazky / zalohy.
Ak nechcete používať tento spôsob tvorby názvu súboru, ale pôvodný, kedy program ponúkal posledne použitý názov pre každý typ PP, môžete odstaviť príslušný parameter v parametroch pre VSTUPY.

8.10.2018
Pracovný kalendár – nastavenie 30.10.2018 na sviatok
Pri prvom spustení novej verzie sa automaticky nastaví deň 30.10.2018 na sviatok, ak ste ho nenastavili vopred ručne. V prípade, že ste už mali vypočítané mzdy za 10.2018 a došlo k zmene z pracovného dňa na sviatok, je nutné zopakovať výpočet miezd za 10.2018.

Výpočet viacerých prednostných exekúcií s rovnakým dátumom doručenia.
Bola vykonaná úprava pre prípad viacerých exekučných zrážok typu „iná prednostná pohľadávka“ s rovnakým dátumom doručenia, ktorá uplatňuje dané exekúcie z druhej tretiny čiastky určenej na prednostné pohľadávky pomerným podielom exekúcií. Stále platí, že najprv sa uplatnia zrážky na výživné. V prípade možnosti uplatnenia „prvej tretiny“ sa uplatnia najprv neprednostné pohľadávky a z prípadného zvyšku prvej tretiny iné prednostné pohľadávky v pomernom podiele v prípade rovnakého dátumu doručenia.

Nastavenie zahraničného daňového úradu, ZP a SP pri zamestnancoch.
Nová verzia umožňuje zadefinovať „zahraničného“ zamestnanca z hľadiska odvodov do zahraničného DU, alebo zahraničných poisťovní - ZP a SP.
V číselníku „Poisťovní a DU“ je potrebné zadefinovať zahraničnú inštitúciu, zaškrtnutím príznaku „Zahraničná inštitúcia“.
V údajoch zamestnanca môžete následne nastaviť na záložke „Poistné a daň“ zahraničný DU a zahraničnú SP, prípadne ako doteraz, ZP typu „zahraničná“.
Výpočet miezd:
Pri výpočte mzdy zamestnanca, ktorý má aspoň jednu inštitúciu typu „zahraničná“, sa odstaví automatický výpočet povinného poistenia aj preddavku dane. Potrebné je na záložke „Oprava údajov“ ručne zadať základy a poistné pre jednotlivé typy poistenia a prípadne zadať hodnotu „Úprava dane“.
Výkazy:
Zamestnanec so zadanou zahraničnou ZP, alebo SP, alebo DU nie je zahrnutý do bežných výkazov odosielaných do tuzemských inštitúcií.
Vo výpise „Mesačné výkazy – podklady“ sú osobitne vypísané tuzemské jednotlivé typy poistenia a osobitne zahraničné.

Verzia 5.07
22.7.2018
Odvodové zvýhodnenie pri dohodách dôchodcov  - výnimka z dôchodkového poistenia
Od 1.7.2018 si poberateľ dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného, výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku a invalidného výsluhového dôchodku) môže zvoliť jednu dohodu, na ktorú si uplatní tzv. odvodové zvýhodnenie (§227a). Ak má dôchodca viac dohôd, odvodové zvýhodnenie si môže počas jedného mesiaca uplatniť len na jednu dohodu. Môže aj uplatnenie odvodového zvýhodnenia na jednu dohodu ukončit a uplatniť ju na inú dohodu.  Na uplatnenie zvýhodnenia musí dôchodca podpísať "Oznámenie  - uplatnenie výnimky pre dohodu dôchodcu". Oznámenie si môžete vytlačiť v číselníku pracovníkov, tlačítko "D" (doklady) v paneli nástrojov.

Ak si dôchodca pri dohode neuplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia, vo výpočte sa nič nemení. Nasledujúci popis sa týka len dohôd dôchodcov, ktorí si uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia.

K odvodovému zvýhodneniu dohôd dôchodcov sa vzťahuje  nový parameter: "Hranica pre odvodovo zvýhodnené dohody dôchodcov" v parametroch pre výpočet, na záložke "Povinné poistenie". Aktuálne je to suma 200 Eur.

V programe je odvodové zvýhodnenie označované ako "Výnimka DP" - výnimka z dôchodkového poistenia. Táto položka je v číselníku pracovníkov v údajoch zamestnanca prístupná pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti len v prípade, ak je vyplnený druh dôchodku. Číselník dôchodkov nie je v programe fixne určený, vytvárate ho Vy sami.

Dôležité: v prípade invalidného dôchodku je potrebné, aby názov tohto dôchodku v číselníku dôchodkov obsahoval text "inv". Napr. "Invalidný", "Inv.dôchodok", "Inval.doch.". Je to dôležité preto, aby program pri prekročení hraničnej sumy pre uplatnenie výnimky správne nastavil príznaky platenia pre dôchodkové poistenie. Invalidný dôchodca, na rozdiel od starobného a prečasného starobného, platí aj invalidné poistenie.

Mechanizmus výpočtu je podobný ako pri dohodách o brigádnickej práci študentov s uplatňovaním výnimky z dôchodkového poistenia.

Ak si dôchodca uplatní výnimku a príjem nepresiahne hraničnú sumu, zamestnávateľ odvádza len garančné a úrazové poistenie. Ak príjem presiahne hraničnú sumu, platí sa aj starobné poistenie a poistenie do rezervného fondu, ale len zo sumy prevyšujúcej hraničnú sumu. Invalidný dôchodca platí  aj invalidné poistenie. Úrazové a garančné  sa platí z celého príjmu.

Dohodu dôchodcu (dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti), ktorý si uplatňuje výnimku, môžete prihlásiť dvomi spôsobmi:
- ak predpokladáte, že mesačný príjem nepresiahne hraničnú sumu, prihlásite ho ako dohodu bez dôchodkového poistenia
- ak predpokladáte, že mesačný príjem presiahne hraničnú sumu, prihlásite ho ako dohodu s dôchodkovým poistením

Môže nastať situácia, že dôchodca je prihlásený bez dôchodkového poistenia a príjem presiahne hraničnú sumu. Vtedy ho treba "dodatočne prihlásiť len na dôchodkové poistenie". Alebo opačný prípad: dôchodca je prihlásený aj na dôchodkové poistenie, ale príjem nedosiahne hraničnú sumu. Vtedy ho treba "dodatočne odhlásiť len z dôchodkového poistenia".

Program kontroluje pri výpočte, či príjem nepresahuje hraničnú sumu a vypočítava automaticky odvody aj na dôchodkové poistenie, ak príjem presiahne hraničnú sumu.  Nie je potrebné meniť nastavenie v číselníku pracovníkov. Nastavenie v číselníku pracovníkov má byť také, ako je prihlásený v SP k 1.dňu aktuálneho mesiaca.

Vo Výpisoch - Výkazy je doplnená nová funkcia "Dodatočné prihl./odhl. pre dohody". Táto vygeneruje prihlášky a odhlášky len na dôchodkové poistenie pre DoBPŠ a od 07/2018 aj pre dohody dôchodcov, ak je to potrebné. Súbor XML  potom vytvoríte obvyklým spôsobom - v číselníku pracovníkov - tlačítko "RL" - vytvorenie súboru XML. Dodatočné prihlášky/odhlášky  je treba podať ešte pred odoslaním mesačných výkazov.  Generovanie dodatočných prihlášok a odhlášok pre DoBPŠ urobte za aktuálny mesiac len raz. Pri opakovanom spustení by sa opakovane generovali tie isté prihlášky/odhlášky.

Ak zamestnávate študentov alebo dôchodcov, ktorí si uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia, doporučujeme vždy pred odosielaním výkazov spustiť funkciu "Dodadočné prihl./odhl. pre dohody". Skontroluje, či je vôbec potrebné generovať dodatočné prihlášky a odhlášky a o výsledku Vás informuje.

Ak pre dohodu dôchodcu s pravidelným príjmom bola generovaná dodatočná prihláška na dôchodkové poistenie, pri mesačnej uzávierke program automaticky nastaví platenie odvodov na dôchodkové poistenie pre nasledujúci mesiac. Je to preto, aby nastavenie zodpovedalo na začiatku nasledujúceho mesiaca tomu, ako je dôchodca aktuálne prihlásený v registri Sociálnej poisťovne. Podobne je to aj pri dodatočnej odhláške.

Dodatočné prihlasovanie a odhlasovanie môže vzniknúť aj pri dohodách dôchodcov s nepravidelným príjmom. Vtedy sa voči hraničnej sume porovnáva priemerný mesačný príjem, ktorý sa vypočíta zo súčtu odmien vyplatených za celé trvanie dohody. Ak si dôchodca uplatňoval výnimku len v niektorých mesiacoch trvania dohody, môže byť vygenerovaných viac prihlášok a odhlášok na obdobie trvania dohody. V mesiacoch, keď si dôchodca neuplatňuje výnimku, platí dôchodkové poistenie vždy, bez ohľadu na výšku príjmu.

Pri dohodách s nepravidelným príjmom treba ponechať pôvodné nastavenie odvodov a uplatňovanie výnimky, tak ako bol prihlásený do SP, až do ukončenia dohody. Len ak si v priebehu trvania dohody s nepravidelným príjmom zmení uplatňovanie výnimky, treba to vyznačiť v číselníku pracovníkov v danom mesiaci. Je to dôležité pre správny výpočet odvodov pri skončení dohody a prípadné dodatočné generovanie prihlášok a odhlášok "len na dôchodkové poistenie". 

Nový formát XML súborov pre Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov 

Vo verzii 5.07 je už zapracovaný nový formát XML súborov pre výkazy do Sociálnej poisťovne. Sú v ňom zapracované nové typy zamestnancov pre dohody dôchodcov s uplatňovaním výnimky z dôchodkového poistenia. Za mesiace, ktoré majú v hlavičke výkazu mesiac 07/2018 alebo vyšší je potrebné podávať výkaz v novej verzii "2018".

 

V praxi to znamená, že aj Výkaz poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy) z výpočtu miezd za mesiac 06/2018  musí byť vytvorený v tejto novej verzii, pretože v hlavičke VPP je v tomto prípade uvedený mesiac 07/2018. Podľa informácií Sociálnej poisťovne bude nová verzia nasadená najneskôr 26.07.2018, aby zamestnávatelia stihli podať VPP 07/2018 včas, t.j. najneskôr do 8.8.2018.

 

Verzia 5.06
26.6.2018
Výnimka z platenia dôchodkového poistenia pre dohody dôchodcov od 01.07.2018
Od 1.7.2018 si môžu aj dôchodcovia pracujúci na dohodu a vykonaní práce, alebo dohodu o pracovnej činnosti uplatniť na jednu dohodu výnimku z platenia dôchodkového poistenia, podobne ako brigádnici študenti. Výnimka spočíva v tom, že z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci nepresiahne 200 €, pri presiahnutí platí DP zo sumy nad túto hranicu.

Možnosť uplatniť si výnimku na dohody sa vzťahuje na poberateľov s právoplatne priznaným druhom dôchodku:
- starobného dôchodku,
- predčasného starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku,
- výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku,
- invalidného výsluhového dôchodku.

Nárok na výnimku má dôchodca aj v dobe, kedy mu dočasne zanikol nárok na výplatu predčasného dôchodku.

Na uplatnenie výnimky pre dôchodcu dohodára je možné zaškrtnúť dané nastavenie v číselníku pracovníkov v údajoch pracovníka v prípade, že máte už nastavený mesiac JÚL 2018, alebo ak sa jedná o nového zamestnanca s dátumom začiatku dohody od 1.7.2018. 

V súvislosti s týmto boli v tlačítku RLFO v číselníku pracovníkov doplnené voľby na vytvorenie odhlášky/prihlášky pre dôchodcu dohodára:

Prihláška DoVp, DoPČ pre dôchodcu len na dôchodkové poistenie
  Odhláška DoVp, DoPČ pre dôchodcu len z dôchodkového poistenia

V prípade potreby môžete zaslať prihlášku/odhlášku aj keď nie je mesiac spracovania júl 2018, aby ste to mohli vykonať v termíne do 30.6.2018.

POZNÁMKA:  Ak viete, že príjem dôchodcu, ktorý si uplatňuje výnimku, nepresiahne sumu 200 Eur, podajte v SP do 30.06.2018 Odhlášku DoVp, DoPČ pre dôchodcu len z dôchodkového poistenia.

Ak viete, že príjem dôchodcu na dohodu, ktorý si uplatňuje výnimku, bude presahovať sumu 200 Eur, nie je potrebné zasielať odhlášku z DP pred 30.6.2018. 

Zdravotné poistenie z dohody predčasného starobného dôchodcu od 15.6.2018
Na základe novely  č. 156/2018 Z.z. zákona o zdravotnom poistení, účinnej od 15.6.2018 sa dohoda predčasného starobného dôchodcu (PSD) nepovažuje za zamestnanie na účely zdravotného poistenia, a teda zamestnávateľ ju do ZP neprihlasuje a zdravotné poistenie neplatí len vtedy, ak predčasnému starobnému dôchodcovi nie je pozastavená výplata PSD.

Ak je výplata PSD pozastavená, zdravotné poistenie sa platí aj napriek tomu, že si uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

Pozastavenie a obnovenie výplaty PSD je dohodár povinný oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní.  Ak zmena stavu platenia ZP nastane v priebehu mesiaca, je potrebné pri výpočte mzdy ručne zmeniť na záložke „Oprava údajov“ vymeriavací základ a počet dní platenia zdravotného poistenia.

Nemocenské poistenie z dohody predčasného starobného dôchodcu od 1.7.2018
Od 1.7.2018 sa aj dohody predčasných starobných dôchodcov (PSD) posudzujú pre SP ako dohody dôchodcov, čiže z dohody predčasného starobného dôchodku sa neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Na uplatnenie tejto zmeny v číselníku pracovníkov v údajoch pracovníka predčasného dôchodcu po mesačnej uzávierke za mesiac JÚN 2018 a pred výpočtom mzdy za mesiac JÚL 2018 odškrtnite na záložke poistné nastavenie uplatnenia nemocenského poistenia za zamestnanca a za firmu.

Doplňujúce info z webu Sociálnej poisťovne
Ak bol poistencovi priznaný predčasný starobný dôchodok a bude pracovať napr. na dve dohody, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne a výplata dôchodku mu bude zastavená, a to aj vtedy, ak si z jednej dohody uplatní výnimku z platenia poistného. Z druhej dohody je totiž dôchodkovo poistený, preto zákon nedovoľuje, aby sa mu dôchodok ďalej vyplácal.

Poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu zákon umožňuje len vtedy, ak má poberateľ predčasného starobného dôchodku uzatvorenú len dohodu, z ktorej si uplatnil výnimku z platenia poistného, pričom vyplácať predčasný starobný dôchodok takémuto poberateľovi je podľa zákona možné len dovtedy, kým príjem za kalendárny rok z dohody s uplatnenou výnimkou nepresiahne 2 400 eur.

POMÔCKA:
Pri zmene nastavení platenia jednotlivých typov poistení zamestnanca doporučujeme použiť tlačítko „Pomôcka pre určenie odvodov“ na záložke „Poistné a daň“, ktorého funkčnosť bola upravená na základe platných zmien. 

Registračný list FO od 26.6.2018
V súvislosti s uplatnením výnimky z platenia DP dôchodcov dohodárov sa v tejto verzii vytvorí RLFO platný od 26.6.2018 obsahujúci nové kódy.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Výpočet mzdy so zohľadnením výnimky dôchodcu dohodára a nový Mesačný výkaz poisteného a príspevkov MVPP a Výkaz poistného a príspevkov VPP bude zapracovaný v nasledujúcej verzii programu MZDY pred výpočtom miezd za mesaic júl 2018.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme FO zo závislej činnosti za rok 2018 platné od 1.6.2018
V programe bol vo voľbe Služby – Daň z príjmu – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zapracovaný nový vzor tlačiva, v ktorom boli predovšetkým doplnené údaje o 13. a 14. plate. Nové tlačivo sa vytlačí v prípade, že máte nastavený mesiac MÁJ 2018 a vyšší.

Zmena životného minima od 1.7.2018
Od 1.7.2018 sa mení hodnota životného minima na 205,07, ktorá sa používa pri výpočte exekučných zrážok. Na zmenu hodnoty sa Vás program opýta pri mesačnej uzávierke za mesiac Jún 2018, ale môžete ju prípadne ručne zmeniť od mesiaca Júl 2018 v parametroch programu. 

Verzia 5.05

11.6.2018
Tlačivo „Oznámenie – uplatnenie výnimky pre dohodu dôchodcu“
V tlači dokladov v číselníku pracovníkov bolo doplnené tlačivo pre uplatnenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia z dohody dôchodcu.

 Verzia 5.05
24.5.2018
13.  plat od 1.5.2018
Pri výpočte miezd bola doplnená možnosť zadať v mesiaci máj 2018 pracovníkovi 13. plat. V súvislosti s týmto bola do čísleníka mzdových zložiek doplnená nová mzdová zložka „13. a 14.plat“ s definíciou ovplyvnenia poistenia, dane a pod.

13. plat pri výpočte miezd zadáte na záložke „Odmeny (vlastné zložky)”. Po zadaní hodnoty 13. Platu a jeho potvrdení program vyzistí výšku čiastky, ktorá bude v mesiaci 05.2018 oslobodená od zdravotného poistenia a informatívne ju vypíše. Ak pracovník nespĺňa podmienky oslobodenia od PZ, bude čiastka nulová a bude informatívne vypísaný dôvod neuplatnenia.

Hodnota 13. platu bola doplnená do výpisov všetkých typov výplatných pások, do mzdových listov, výpisu odmien, rekapitulácie. Vo výplatnej páske “proporčnej”, “diskrétnej” a “typu A4” sa vypisuje aj suma oslobodená od ZP z 13. platu.

V súvislosti s 13. platom bol zaktualizovaný výkaz ZP elektronicky vo formáte TXT.

POZNÁMKA: 14. Plat bude riešený v nasledujúcich verziách programu.

Zaktualizovanie niektorých tlačív vzhľadom na GDPR
Na tlačivách, na ktorých je uvádzaný zákon o ochrane osobných údajov, bolo zaktualizované určenie tohto zákona.

Verzia 5.04b
18.5.2018
Zvýšenie príplatku za prácu vo sviatok od 1.5.2018
Na základe novely Zákonníka práce od 1.5.2018 sa príplatok za prácu vo sviatok zvyšuje na 100% priemerného zárobku. Túto zmenu je potrebné vykonať v parametroch program na záložke “Výpočet”. Pri prvom spustení novej verzie sa Vás program opýta, či má automaticky nastaviť nové percento.

Zvýšenie príplatku za prácu v noci od 1.5.2018
Na základe novely Zákonníka práce od 1.5.2018 sa príplatok za prácu v noci zvyšuje na 30% reps. 35% pre rizikových pracovníkov. Ak máte definovaný príplatok za nočnú prácu, zmeňte príslušné nastavenia pred výpočtom mzdy za máj 2018.

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018
Na základe novely Zákonníka práce je od 1.5.2018 zamestnávateľ povinný poskytnúť za prácu v sobotu a nedeľu mzdové zvýhodnenia príslušným percentom z minimálnej mzdy (25%_sobota, 50%_nedeľa).

Na účely poskytnutia mzdového zvýhodnenia je v programe MZDY potrebné zaviesť nový typy príplatkov vo voľbe ČÍSELNÍKY – PRÍPLATKY nasledovným spôsobom (kód a názov si môžete určiť sami):

Kód      Názov                          Hod.sadzba      Mes.sadzba                  Prepočítať mes.sadzbu
A          Pripl.sobota 25             0,6898              0                                  nie
B          Pripl.nedeľa 50             1,3795              0                                  nie 

Ak pracovník pracoval v sobotu resp. nedeľu, je mu potrebné pri výpočte mzdy na záložke „Príplatky“ zadať príslušný typ príplatku.
Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky  pre uplatnenie nižších sadzieb, sadzby sú 0,5518 za sobotu a 1,1036 z nedeľu.

Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018
Na základe novely Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe zákonom 63/2018 Z.z. boli stanovené minimálne sumy príplatkov.
Výška príplatkov sa síce naďalej aj po 1.5.2018 počíta percentuálnou sadzbou z hodinovej sadzby funkčného platu, avšak ich výška musí byť najmenej vo výške stanovenej v Zákonníku práce.
Od 1.5.2018 :
- výška príplatku za prácu v sobotu bude 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,68975 €/hod.
- výška príplatku za prácu v nedeľu bude 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 1,3795 €/hod.
- výška príplatku za prácu v noci u zamestnanca, ktorý nevykonáva rizikové práce bude bude 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,8277 €/hod.
- výška príplatku za prácu v noci u zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce bude bude 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však suma 0,96565 €/hod.

Ak máte zadefinovný príplatok s určenou percentuálnou sadzbou a zaevidovaný zamestnanec má výšku funkčného platu, z ktorého by výška príplatku bola menšia ako minimálne stanovený príplatok v Zákonníku práce, zadefinujte a priraďte zamestnancovi príplatok s určenou pevnou hodinovou výškou príplatku.
 

Minimálne výšky príplatkov pre 40 hod. pracovný čas platia v prípade funkčného platu vo výške do:
- za sobotu 0,68975 eur/hod. pre funk.plat do 400 Eur
- za nedeľu 1,3795 eur/hod.  pre funk. plat do 800 Eur
- za noc bežní 0,8277 eur/hod. pre funk. plat do 576 Eur
- za noc rizikoví 0,96565 eur/hod. pre funk. plat do 672 Eur

Minimálne výšky príplatkov pre 37,5 hod. pracovný čas platia v prípade funkčného platu vo výške do:
- za sobotu 0,68975 eur/hod. pre funk.plat do 374,50 Eur
- za nedeľu 1,3795 eur/hod.  pre funk. plat do 749,50 Eur
- za noc bežní 0,8277 eur/hod. pre funk. plat do 539,50 Eur
- za noc rizikoví 0,96565 eur/hod. pre funk. plat do 629,50 Eur

Ak má zamestnanec funkčný plat, z ktorého vypočitaný príplatok presahuje minimálnu výšku príplatku stanovenú v Zákonníku práce, priradíte mu v mzde príplatok s definovanou percentuálnou sadzbou. Zároveň v parametroch pre rozpočtové organizácie zaškrtnite nastavenie „Percentuálne príplatky počítať z funkčného platu“.

POZNÁMKA: Úprava pre možnosť 13. platu bude zapracovaná v nasledujúcej verzii ku koncu mája.

GDPR – ochrana osobných údajov, zmeny a možnosti v programe MZDY
Na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 bol zaktualizovaný text „Oboznámenia dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov“.

Na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bolo doplnené tlačivo „Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov“, môžete ho vytlačit v číselníku pracovníkov tlačítkom „Tlač dokladov“.

 Vzhľadom na GDPR odporúčame v programe využiť nasledovné možnosti:

  • Prístupové heslo

Odporúčame využívať vstup do programu zadaním hesla. Vo voľbe Služby – Prístupové práva môžete zadať heslo pre tzv. Správcu programu a ďalej zadefinovať pracovníkov, ktorým zadáte ich konkrétne heslo, ktorým sa budú prihlasovať pri spustení programu.

  • Uloženie výstupnej zostavy do PDF súboru s heslom

Uloženie výstupnej zostavy do súboru PDF s možnosťou zadania hesla pre otvorenie PDF súboru je možné len pri využívaní tzv. „Externého tlačového managera“, ktorý nastavíte vo voľbe Služby  - Parametre prostredia. Externý tlačový manager poskytuje pri zobrazenej výstupnej zostave ovládacie okno „Náhľad tlače“ s viacerými možnosťami – tlačítkami.

Pre nastavenie hesla pre PDF súbor kliknite pri zobrazenej výstupnej zostave na tlačítko „Konfigurácia“, vyberte záložku PDF a zaškrtnite nastavenie „Zašifrovať dokument“. Následne zadajte „Admin-heslo“ a taktiež „Užívateľ-heslo“. Admin heslo by mal poznať len správca programu, užívateľ heslo môže poznať radový pracovník s programom. PDF súbor je možné otvoriť po zadaní jedného z týchto dvoch hesiel. Heslá sa uchovajú na počítači, na ktorom je program nainštalovaný, nie je ich potrebné opätovne nastavovať pred tvorbou PDF súboru.

PDF súbor vytvoríte tlačítkom „Uložiť ako..“ – PDF, pričom jeho otvorenie je možné len po zadaní hesla.

  • Archivácia dát s heslom

Pri vykonávaní archivácie môžete v prípade potreby pri zadávaní umiestnenia na uloženie archivácie zaškrtnúť nastavenie „Skomprimovaný súbor s heslom“. Následná budete pred vykonaním archivácie vyzvaný na zadanie hesla a bude vytvorená archivácia na zadanom umiestnení ako tzv. ZIP súbor, ktorý je možné rozbaliť len po zadaní hesla.

Heslo si dôkladne zapamätajte, pretože program toto heslo neuchováva ! Heslo pri archivácii je iné ako heslo pri tvorbe PDF súboru výstupnej zostavy.

V prípade obnovovanie zaheslovanej archivácie program automaticky vyzistí, že v umiestnení s archiváciou sa nachádza zkomprimovaný zaheslovaný archív a vyzve Vás na zadanie hesla.

 

Verzia 5.04a,  .január 2018
 

18.4.2018
Tlačivo INFORMAČNÁ KARTA
Vo voľbe Číselníky – Pracovníci v tlačítku pre tlač dokladov bolo doplnené tlačivo „Informačná karta pri vzniku/skončení PPV alebo o vyslaní/skončení vyslania na prácu“ a to aj pre občana EÚ aj občana z tretej krajiny.

Tlačivo OSOBNÝ DOTAZNÍK
Vo voľbe Číselníky – Pracovníci v tlačítku pre tlač dokladov bolo doplnené jednoduché tlačivo „Osobný dotazník“. 

12.3.2018
Výkaz do ZP vo formáte XML - úprava
Bola vykonaná úprava XML výkazu do zdravotnej poisťovne.

26.2.2018
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane vzor 2017 na účely poukázania 2%, 3% dane - oprava
Bola vykonaná oprava oseknutia rodného čísla a dátumu potvrdenie, ktoré za určitých okolností boli vykazované v neúplnom tvare.

Verzia 5.04,  .január 2018

18.2.2018
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane vzor 2017 na účely poukázania 2%, 3% dane
Bolo zapracované tlačivo V2Pv17_P – „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ na účely vyhlásenia o poukázaní sumy 2% alebo 3% zaplatenej dane FO.
Potvrdenie je možné vytvoriť vo voľbe Služby – Daň z príjmu – Potvrdenie o zaplatení dane. Vytvorí sa pre zdaňovacie obdobie 2017.
Tlačivo sa vytvorí ako PDF súbor a otvorí v Acrobat readeri, ktorý nesmie byť pred vytvorením otvorený. Po spustení možno budete musieť podľa nastavení Acrobat readera potvrdiť dôverovanie otváranému dokumentu.

15.1.2018
Zauktualizované tlačivo „Žiadosť  o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príimov zo závislej činnosti“.

3.1.2018
Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2018
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2018:
- minimálna mzda mesačná - 480,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,7590 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 6384,00 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistnenie nie je  obmedzený
- nezdaniteľná časť základu dane  - 319,17 Eur mesačne (3830,02 ročne)
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN - 59,9671 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2017 je 611,04 Eur.

Mení sa sadzba poistného za zamestnávateľa na starobné poistenie na 9,5 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,5 %. Týka sa to len sporiteľov v II. pilieri a tento parameter sa využíva len pri tlači výplatnej pásky - v záhlaví sú informácie o odvodoch zamestnávateľa. Reálne rozdelenie odvodov do prvého a druhého piliera vykonáva Sociálna poisťovňa.

Opraví sa aj ročná daňová tabuľka. Ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 35268,06 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2017, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2018.

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie. 

Príplatok za prácu v noci (ak ho využívate), ktorý musí byť vo výške 20%  minimálnej mzdy, je potrebné opraviť v číselníku príplatkov na sumu 0,5518 Eur/hod.

Zauktualizované tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

Od 01.01.2018 sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie uplatní len u zamestnanca, u zamestnávateľa sa neuplatňuje. Úprava vo výpočte je zapracovaná už v tejto verzii. Prípadná úprava mesačných výkazov bude doplnená po zverejnení.

Verzia 5.03,  12. december 2017

Oprava vo výpočte nároku na dovolenku pri ročnej uzávierke.

Posledná aktualizácia: 20.11.2017 - ver. 5.03

Verzia 5.03,  20. november 2017
Na výplatnej páske "Formát A4" je na konci doplnená informácia o počte platených hodín od začiatku roka z dôvodu ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení a z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka.

 

Opravená funkčnosť parametra v prevodnom príkaze "Vo formáte SEPA XML neuvádzať meno zamestnanca". Uplatní sa len pri prevodnom príkaze vo formáte SEPA XML a len pri zrážkach zo mzdy.

 

V menu Info je doplnená voľba "Často kladené otázky". Zobrazí dokument, v ktorom nájdete odpovede na otázky, s ktorými sa na nás obraciate najčastejšie.

 

Verzia 5.03,  29. september 2017
Pri uzávierke za mesiac december sa u zamestnanca naplní nárok na dovolenku pre nasledujúci kalendárny rok. Podľa dosiahnutého veku. V tejto verzii je doplnená kontrola na zaevidované prerušenia poistenia. Ak je predpoklad, že podľa zaevidovaných prerušení zamestnanec neodpracuje 60 dní, nárok na dovolenku bude nulový. Typickým príkladom je prerušenie poistenia z dôvodu rodičovskej dovolenky.

Pretože v momente výpočtu nároku na dovolenku ešte nie sú vytvorené pracovné kalendáre pre nadchádzajúci rok, testuje sa, či v kalendárnom roku bude okrem dní prerušenia ešte aspoň 90 kalendárnych dní trvania pracovného pomeru (je predpoklad, že bude 60 pracovných dní). Nárok na dovolenku je možné kedykoľvek opraviť v číselníku pracovníkov, na záložke mzdové údaje.

Nárok na dovolenku sa prepočítava aj pri zadaní dátumu skončenia pracovného pomeru, ak je z aktuálneho roku. Pri mzde v poslednom mesiaci trvania pracovného pomeru je kontrola nároku na dovolenku a zisťuje sa, či zamestnanec nesplnil podmienky pre krátenie dovolenky. 

Verzia 5.02,  18. august 2017
Doplnené vyhľadávanie v tabuľke so zoznamom zamestnancov pri odosielaní výplatných pások e-mailom. Po kliknutí na ľubovoľný stlpec v tabuľke je možné v tomto stlpci vyhľadávať obvyklým spôsobom t.j. pomocou tlačítok v paneli nástrojov resp. klávesových skratiek.

 

 

 

Verzia 5.02,  12.júl 2017

Otec, poberanie materského a ELDP
Na evidenčnom liste dôchodkového poistenia sa obdobie rodičovskej dovolenky otca, ktorý poberá materské uvádza na ELDP ako obdobie dôchodkového poistenia. Toto obdobie sa neuvádza v osobitnom riadku, ale sa uvedie ako súčasť obdobia dôchodkového poistenia (znak poistenia "A"), ktoré bezprostredne predchádza obdobiu rodičovskej dovolenky, počas ktorej má nárok na materské. Obdobie poskytovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské sa ako obdobie dôchodkového poistenia neuvádza ( je to prerušenie poistenia).

V predchádzajúcich verziách sa obdobie poberania materského otcom vykazovalo rovnako ako u matky (znak poistenia "MD"). Opravu za predchádzajúce roky môžete v takomto prípade urobiť v číselníku pracovníkov, na záložke ELDP, tlačítkom "Vytvor zápisy za vybraný rok". Touto funkciou je možné vytvoriť zápisy pre ELDP za konkrétny rok nanovo.

Výplatná páska formát A4 bola doplnená o percentuálne sadzby povinných odvodov a vymeriavacích základov pre jednotlivé poistenia.

Oprava, ak sa Export výkazu ÚNP 1-01 nepodarilo spustiť.

Verzia 5.01,  28.jún 2017

Pri odosielaní výplatných pások e-mailom je možné použiť aj vlastné upravené zostavy

Zväčšenie rozsahu položiek v potvrdení o príjme.

Zmena výšky životného minima od 01.07.2017 na sumu 199,48. Upraví sa až pri spracovaní miezd za 07/2017. Má vplyv na výpočet exekučných zrážok.

Verzia 5.01,  21.jún 2017

Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o čistom príjme je nahradené novým výpisom Potvrdenie o príjme, ktorý obsahuje príjmy za jednotlivé mesiace zvoleného obdobia vo forme tabuľky.

Netlačiť pásky odoslané e-mailom
Pri tlači výplatných pások vo výpisoch je zaškrtávacie políčko "Netlačiť pásky odoslané e-mailom". Ak je označené netlačia sa výplatné pásky zamestnancov, ktorým bola vytvorená výplatná páska pre odoslanie e-mailom (cez tlačítko "Odoslať e-mailom").  V prípade, že tlačíte výplatnú pásku pre konkrétneho zamestnanca, vytlačí sa vždy. Nastavenie parametra  "Netlačiť pásky odoslané e-mailom" sa zapamätáva. Má vplyv len na tlač pások, nie na export do e-mailu.

V potvrdení o prevzatí výplatnej pásky sa pri zamestnancoch, ktorým sa výplatná páska poslala e-mailom, tlačí text "Odoslané e-mailom".

Pri uložení výpisu do formátu ".doc,.pdf,.xls" je maximálna dlžka cesty pre uloženie súboru zväčšená na 90 znakov (doposiaľ 50 znakov).

Prílohu mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne je možné tlačiť aj za konkrétne stredisko. Je to informatívny výpis. Využíva sa pre chránené dielne.

Verzia 5.00,  1.jún 2017

Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín
Vo výpisoch - Potvrdenia pre zamestnanca je nové Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín, pre účely posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Údaje " v dohodnutom mesačnom rozsahu" a  počet hodín, ktoré mal odpracovať počas PN (ak bola), je potrebné dopísať ručne.

Odosielanie výplatných pások e-mailom
Pre odosielanie výplatných pások je potrebné mať inštalovaný poštový klient Outlook. S inými  poštovými klientami  program nespolupracuje.

Zamestnancom, ktorým chcete posielať výplatné pásky e-mailom je potrebné v číselníku vyplniť e-mailovú adresu a označiť príznak "Výplatnú pásku posielať e-mailom".  Výplatná páska sa posiela ako pdf súbor, chránený heslom.  Z tohto dôvodu je potrebné zadať aj "heslo pre výplatnú pásku", ktoré zamestnanec zadá pri otváraní pdf súboru s výplatnou páskou. Ak heslo nie je zadané, ako heslo sa použije rodné číslo bez lomítka.

Samotné odosielanie nájdete vo výpisoch - Výplatné pásky. Tlačítko "Export" sa pri výplatných páskach nahradí tlačítkom "Odoslať e-mailom".
Zobrazí sa formulár, v ktorom máte možnosť zadať adresár, do ktorého sa uložia pdf súbory výplatných pások. Pod ním je zaškrtávacie políčko "Po odoslaní výplatné pásky vymazať". Ak ho označíte, po odoslaní sa všetky súbory výplatných pások za daný mesiac z tohto adresára vymažú.

Môžete zadať text e-mailovej správy. Štandardný text, ktorý Vám program ponúka môžete opraviť. Ak ho opravíte priamo v okne "Text e-mailovej správy" použije sa len pre práve vykonávané odosielanie.

Ak chcete urobiť trvalú zmenu, ktorá sa bude ponúkať pri budúcich odosielaniach výplatných pások, urobte ju cez tlačítko  "Úprava šablóny". 

V texte šablóny sú použité dva rezervované výrazy: {ZAMESTNAVATEL} a {MESIAC}. {ZAMESTNAVATEL} sa v texte správy nahradí skutočným názvom zamestnávateľa a {MESIAC} sa nahradí názvom mesiaca a rokom, za ktorý je výplatná páska (napr. Január 2017). Úpravu šablóny ukončíte tlačítkom "zapísať zmeny".

Tlačítko "Vytvoriť výplatné pásky a odoslať e-mailom"  sa ešte zobrazí okno, v ktorom môžete označiť zamestnancov, ktorým poslať výplatné pásky. Pri počte zamestnancov menej ako 200 sa označia všetci zamestnanci, ktorí majú nastavený príznak v číselníku pracovníkov a zadanú emailovú adresu. 

Ak chcete vytvárať emailové správy vo viacerých dávkach, môžete buď ručne označovať/rušiť označenie v zaškrtávacom políčku v prvom stĺpci, alebo "zrušiť označenie všetkým" (tlačítko) a potom zadať interval poradových čísel pre tlač. Poradové číslo je v druhom stĺpci, hneď vedľa zaškrtávacieho políčka pre označenie. 

Kliknutím na tlačítko "Pokračovať" sa spustí vytváranie zaheslovaných pdf súborov a vytváranie e-mailových  správ.

Ak sa pokúsite odosielať výplatné pásky e-mailom zamestnancovi, ktorým už boli odoslané, program Vás na to upozorní a na otázkou "Odoslať výplatnú pásku znovu?" máte možnosť odpovedať:

-  Áno - odoslať výplatnú pásku zamestnancovi znovu
-  Nie - neodoslať výplatnú pásku
- Áno pre všetkých - odoslať výplatné pásky  aj tým ktorým už boli odoslané
- Nie pre všetkých  - tým, ktorým už boli odoslané, znovu neposielať

 

Ak máte v Outlooku nastavené okamžité odosielanie správ a Outlook je spustený, správy sa budú odosielať okamžite. Ak Outlook nie je spustený, odošlú sa pri spustení Outlooku.

Ak nemáte nastavené okamžité odosielanie správ, budú sa vytvorené e-mailové správy ukladať do priečinka "Pošta na odoslanie".  Po prípadnej kontrole ich potom môžete odoslať (tlačítko "Odoslať všetko" na záložke "Odoslať a prijať").

Ak program vypíše správu "Outlook nie je inštalovaný, alebo nie je nastavený ako predvolený poštový klient" napriek tomu, že to tak je, pred exportom výplatných pások zatvorte Outlook.

Názov súboru pdf, v ktorom je výplatná páska je nasledovný:
VP_<osobné číslo>_<priezvisko a meno>_<rok a mesiac> _.pdf
Napr. výplatná páska zamestnanca Janko Hraško s osobným číslom 001 za január 2017 bude mať názov: VP_001_Hraško Janko_201701.pdf

Po odoslaní výplatných pások si môžete vytlačiť zoznam zamestnancov, ktorým bola odoslaná páska e-mailom. Dá sa tlačiť za konkrétne stredisko, alebo za firmu, zoradené podľa stredísk.

Výplatná páska veľkosť A4
Je doplnený aj nový formát výplatnej pásky. Vychádza z formátu "Výplatná páska veľká", ale je doplnený o podrobný rozpis príplatkov a odmien, definovaných užívateľom aj s uvedením počtu hodín, ak sú zadané. Pri tomto formáte sa na jeden list  papiera veľkosti A4 vojde len jedna výplatná páska. Je vhodný napr. pri odosielaní výplatných pások e-mailom, alebo pri definovaní vlastných zložiek mzdy.

Minimálna mzda pri vyslaní zamestnanca
Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Okrem iných povinností, musí zamestnanec za čas odpracovaný na území členského štátu EÚ dostať mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy platnej v danom štáte.

Z tohto dôvodu bol číselník Odmeny (vlastné zložky mzdy) doplnený o nasledujúce položky:
- Hodinová mzda
- Hodiny započítať do odpracovaných hodín celkom

Príklad:
Zamestnanec odpracoval 106 hodín na Slovensku a 70 hodín v Nemecku. Jeho hodinová mzda na Slovensku je 5 Eur/hod.  Za čas odpracovaný v Nemecku musí dať mzdu najmenej vo výške 8,50 Eur/hod. (minimálna mzda v Nemecku.)  V číselníku Odmeny nahráte novú položku napr. s názvom "Mzda v DE",  Hodinová sazdba 8,50 a označíte políčko "Hodiny započítať do odpracovaných hodín celkom".
Potom pri výpočte zadáte: hodiny v časovej mzde: 106,0 - vypočíta sa mzda za čas odpracovaný na Slovensku a na záložke "Odmeny (vlastné zložky)" pridáte mzdovú zložku "Mzda v DE", počet hodín 70,0 - automaticky sa vypočíta suma 595,00 Eur - mzda za prácu v Nemecku.  Počet odpracovaných hodín na výplatnej páske, mzdovom liste a ďalších výpisoch bude 176,0 (100,0+76,0).

Pre týchto zamestnancov doporučujeme tlačiť formát výplatnej pásky "Výplatná páska veľkosť A4", kde sa tlačí aj počet hodín pre vlastné zložky mzdy.

Evidencia neprítomnosti
V číselníku pracovníkov je nová záložka "Evidencia neprítomnosti". Môžetu ešte pred výpočtom mzdy zadávať neprítomnosti typu: dovolenka, platené hodiny, práceneschopnosť, materská dovolenka, OČR, neplatené voľno a absencia.  Ak sú neprítomnosti zadané ešte pred výpočtom mzdy, pri prvom vstupe do výpočtu mzdy sa automaticky prenesú do výpočtu.
Neprítomnosť sa zadáva ako interval dátumov, od - do.  Pri platených hodinách (napr. návšteva lekára) sa zadáva aj počet hodín v rámci daného dňa.  Pri dlhodobých neprítomnostiach môže byť koniec zadaný "v budúcnosti" (napr. materská dovolenka), alebo nemusí byť zadaný vôbec (napr. dlhodobá PN, koniec nie je známy). V takomto prípade bude program automaticky pridávať do výpočtu pokračovanie PN (materskej, OČR) aj v nasledujúcich mesiacoch, až do dátumu ukončenia. Takisto začiatok a koniec dovolenky nemusí byť v rámci jedného mesiaca, môže zasahovať do nasledujúceho.

Neprítomnosti je možné zadávať jednak u jednotlivých zamestnancov na záložke "Evidencia neprítomnosti" alebo  hromadne v číselníku  "Evidencia neprítomnosti". Tam nájdete súhrn všetkých zadaných neprítomností všetkých zamestnancov.

Neprítomnosti sa automaticky do výpočtu mzdy prenášajú  len pri prvom vstupe do výpočtu! Teda ak vypočítate mzdu, potom pridáte neprítomnosť do evidencie neprítomností, pri opakovanom vstupe do výpočtu sa zmeny neprejavia. Je potrebné nanovo generovať mzdu - kliknutím pravým tlačítkom myši na meno zamestnanca v zozname pre výpočet mzdy.

Pracovné kalendáre
Verzia 5.0 umožňuje vytvárať pracovné kalendáre. Pri prvom spustení verzie 5.0 sa všetkým zamestnancom priradí "štandardný kalendár" - kód kalendára "STAND". Pracovné kalendára sa využívajú pri výpočte fondu pracovnej doby zamestnaca, pri výpočte počtu hodín pre náhradu príjmu pri dovolenke a pri výpočte nároku na dovolenku.

 

Vlastné pracovné kalendáre doporučujeme vytvoriť ak  je pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne, napr. práca na zmeny, alebo ak zamestnanec pracuje len niektoré dni v týždni. 

V praxi sa môžete stretnúť s týmito typmi kalendárov:
- štandardný pracovný kalendár, pracovný čas 5 dní v týždni, počet hodín rovnaký každý deň; v tomto prípade nie je potrebné vytvárať vlastné pracovné kalendáre
- pracovný čas 5 dní v týždni, ale počet hodín v jednotlivých dňoch je rôzny
- pracuje sa len niektoré dni v týždni (napr. dohodár, ktorý pracuje len dva dni v týždni), počet      hodín môže byť v jednotlivých dňoch rovnaký alebo rôzny
- zmenový kalendár, napr. nepretržitých prevádzkach, počet pracovných dní v jednotlivých týždňoch je rôzny, aj pracovný čas v jednotlivých dňoch môže byť rôzny.

Ak budete používať vlastné pracovné kalendáre, na začiatku každého kalendárneho roka musíte . nastaviť údaje pre každý pracovný kalendár, pre aktuálny rok. Štandardný kalendár pre aktuálny rok sa vytvorí automaticky pri prvom vstupe do výpočtu mzdy za január.

Ak pracovný čas je rozvrhnutý na 5 pracovných dní v týždni, s rovnakým počtom hodín v každom dni, nie je potrebné vytvárať ďalšie pracovné kalendáre. Postačuje "štandardný pracovný kalendár". Aj v prípade, že zamestnanci majú rôzny pracovný úväzok (plný, skrátený). Štandardný pracovný kalendár nie je možné vymazať.

Vytvorenie nového kalendára
Pri vytváraní nového kaledára zadáte jeho kód (5 znakov) a jeho názov. Ak ide o zmenový kalendár, zaškrtnete políčko "zmenový kalendár".  Podľa Zákonníka práce o zmenový kalendár ide len v prípade, ak rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne presahuje 3 hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch presahuje 9 hodín (nepretržité prevádzky).

Zobrazí sa kalendár s dňami aktuálneho roka. Číslo dňa v mesiaci môže byť zobrazené červenou, modrou alebo bielou farbou. Modrá znamená pracovný deň, červená sviatok (ak nepripadá na deň pracovného voľna/pokoja). Biela znamená deň pracovného voľna/pokoja. Zmeniť význam dňa (pracovný, voľno, sviatok) môžete kliknutím na tlačítku dňa.

Ak je počet hodín každého pracovného dňa rovnaký, zaškrtnite políčko "Počet hodín podľa úväzku zamestnanca". To znamená, že tento kalendár môžete použiť pre zamestnancov s rôznym pracovným úväzkom. Takýmto typom kalendára je aj štandardný pracovný kalendár. Ak nie je označené políčko "Počet hodín podľa úväzku zamestnanca", je potrebné definovať počet pracovných hodín pre každý deň.

Ak je rozvrhnutie pracovných dní v každom týždni rovnaké ale je rôzne v jednotlivých dňoch týždňa, na rýchle nastavenie pracovných dní a počtu pracovných hodín môžete využiťi tlačítko "Nastavenie pracovných dní v týždni". Definujete, ktoré dni týždňa sú pracovné a počet hodín pre jednotlivé dni. Kliknutím na tlačítko "Aplikovať toto nastavenie na celý rok" sa aktualizuje kalendár na celý rok.

Ak ide o zmenový kalendár, prácu Vám zjednoduší tlačítko "Nastavenie pracovných zmien". Zadáte počet dní cyklu (turnus) a počet hodín pracovného dňa.  Cyklus je obdobie, po ukončení ktorého zamestnanec  znova nastúpi v ten istý kalendárny deň týždňa na tú istú pracovnú zmenu (ranná, nočná) ako na začiatku predchádzajúceho cyklu. Zmenový kalendár by preto mal byť spracovaný tak, aby v rámci tohto uzavretého cyklu zamestnanec, podľa neho pracujúci, v priemere na jeden kalendárny týždeň odpracoval určený týždenný pracovný čas. 

Po zadaní počtu dní cyklu musíte zadefinovať, ktoré dni sú pracovné/voľné a počet hodín pre jednotlivé pracovné dní. Ďalej určíte od ktorého dňa sa toto nastavenie kalendára začne aplikovať.  Po kliknutí na tlačítko "Aplikovať toto nastavenie na celý rok" sa definovaný cyklus aplikuje  od zadaného počiatočného dátumu až do konca kalendárneho roka. Pri vytváraní kalendára v ďalších rokoch môžete počiatočný dátum zadať aj menší ako 01.01., tak aby cykly na seba nadväzovali.

Zadávanie pracovného úväzku pri zmenovom kalendári:
Ak zamestnanec pracuje napr. v 11,5 hod. smenách, v číselníku pracovníkov uvediete ustanovený pracovný čas, t.j. 7.75, resp. 7,5 hod./deň (t.j. 38,75 hod/týždeň, resp. 37,5 hod./týždeň).  V smenovom kalendári uvedietee počet hodín pre jednotlivé pracovné dni (11,5 hod.)

Výpočet mzdy
Vo výpočte kliknutím pravým tlačítkom v zozname zamestnancov sa zobrazí  voľba "Generuj mzdu zamestnanca nanovo". V predchádzajúcich verziách bolo treba výpočet mzdy zamestnanca najprv vymazať a potom znovu pridať do výpočtu (tlačítkom N).

Verzia 4.46,  21.február 2017
Export výkazu ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce do formátu XML
Funkciu nájdete v menu Služby - Export-Import - Trexima-štatistické výkazy. Výkaz je editovateľný, riadky výkazu je možné opraviť, resp. doplniť údaje, ktoré nie je možné získať zo mzdového programu. Súčtové riadky 24, 39, 60, 65 a 67, vyznačené farebne, sa automaticky vypočítavajú. Na formulári sú tri záložky: 2. a 3. strana výkazu s údajmi  a záložka "Vytvorenie XML súboru". Tu môžete skontrolovať údaje firmy a zadať adresár, do ktorého sa uloží XML súbor.

Verzia 4.45,  15.február 2017
Vylepšenie pri vytváraní XML súborov s evidenčnými listami dôchodkového poistenia. V prípade, že chcete naraz vytvoriť viac ako 100  ELDP, program automaticky vytvorí potrebný počet XML súborov (1 XML súbor môže obsahovať max.100 ELDP).  V názve súboru je zahrnuté poradové číslo súboru. Názov súboru je ELDP_ddmmrrrr_xx.xml, kde ddmmrrrr je dátum vytvorenia súboru a xx je poradové číslo súboru.

Verzia 4.45,  30.január 2017
Oprava v potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby. Ak si zamestnanec platil doplnkové dôchodkové sporenie, v riadku 06 bola odpočítaná aj suma tohto sporenia.
V potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby sa už pre zamestnancov, ktorí skončili pracovný pomer v danom roku, netlačí text "Uplatňovanie nezdaniteľnej časti ukončil dňa...".

Verzia 4.44,  10.január 2017
Formát príkazu na úhradu "SEPA ML"  - aj pre tento formát je  doplnená funkčnosť prevziať variabilný a konštantný symbol zadaný v parametroch príkazu na úhradu do všetkých položiek príkazu, bez ohľadu na variabilný a konštantný symbol zadaný pri zrážke (v číselníkoch).
Doporučujeme zadávať symboly platieb pri konkrétnych zrážkach zamestnancov a v číselníku poisťovní (pre odvody do poisťovní a DÚ). Upozorňujeme na málo využívanú možnosť použiť aj tzv. "zástupné hodnoty" - RC, RRRRMM,MMRRRR. (RC - rodné číslo zamestnanca, MM - aktuálny mesiac, za ktorý robíte príkaz, RRRR - rok aktuálneho mesiaca). Zástupné hodnoty môžete zadať v položkách variabilný a špecifický symbol.

Príklad:
V číselníku poisťovní uvediete  pre Sociálnu poisťovňu špecifický symbol: MMRRRR. Pri vytváraní príkazu za konkrétny  mesiac sa do špecifického symbolu  automaticky doplní mesiac a rok, za ktorý robíte príkaz na úhradu. Napr. pri úhrade odvodov za január 2017 sa do špecifického symbolu automaticky uvedie 012017.

Verzia 4.44,  5.január 2017

Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2017
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2017:
- minimálna mzda mesačná - 435,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,500 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre odvody do SP - 6181,00 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistnenie nie je  obmedzený
- nezdaniteľná časť základu dane ostáva nezmenená - 316,94 Eur mesačne (3803,30 ročne)
- maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN - 58,0602 Eur.
- hraničná suma príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy pre rok 2017 je 591,61 Eur.

 

Mení sa sadzba poistného na starobné poistenie na 9,75 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,25 %. Týka sa to len sporiteľov v II. pilieri a tento parameter sa využíva len pri tlači výplatnej pásky - v záhlaví sú informácie o odvodoch zamestnávateľa. Reálne rozdelenie odvodov do I. a druhého piliera vykonáva Sociálna poisťovňa.

 

Zmenou minimálnej mzdy v parametroch programu sa mzdy u zamestnancov nezmenia. Ak sú mzdy zamestnancov nižšie ako zákonom stanovená minimálna mzda, môžete mzdy hromadne upraviť na úroveň minimálnej mzdy funkciou "Hromadná zmena minimálnej mzdy" v menu Služby - Špeciálne funkcie.

Príplatok za prácu v noci (ak ho využívate), ktorý musí byť vo výške 20%  minimálnej mzdy, je potrebné opraviť v číselníku príplatkov na sumu 0,50 Eur/hod.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Bol aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2016. Tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa nemení. Takisto aj tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane platí vo verzii z minulého roku.

Bolo doplnené nové tlačivo  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby, platné pre rok 2017.

Tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti sa nemenia.

Verzia 4.43,   16. jún 2016
Vylepšené upozornenie na zostatok dovolenky pri výčte mzdy v poslednom mesiaci trvania pracovného pomeru.

 

Verzia 4.43,   23. máj 2016
Vo výpise "Stav pracovníkov" je doplnená možnosť tlačiť fyzické a evidenčné stavy za interval mesiacov, napr. štvrťrok. Výpis obsahuje údaje v členení podľa stredísk a súčet za firmu.

 

V číselníku pracovníkov. na záložke Ostatné, je nová položka "Zvýšenie základu dane". Slúži na zadanie sumy, ktorá sa bude každý mesiac automaticky ponúkať do výpočtu. Zadaná suma zvyšuje nielen základ dane ale sa aj započítava do vymeriavacieho základu pre SP a ZP.

 

 

Verzia 4.43,   17.máj 2016
Aktualizované vytvorenie XML súboru pre doplnkové dôchodkové sporiteľne. Číslo účtu DDS aj číslo účtu zamestnávateľa bude vo formáte IBAN. Nezabudnite v číselníku poisťovní doplniť pre všetky DDS číslo účtu v tvare IBAN.

11.apríl 2016
V rekapitulácii bol doplnený výpočet tvorby sociálneho fondu aj vo výpise podľa stredísk.

 Verzia 4.43,   05.apríl 2016 

Oprava v tlačive mesačného daňového prehľadu. V prípade, ak žiadate o vrátenie daňového  bonusu v poslednom mesiaci štvrťroka, v tlačive pdf nebol účet zamestnávateľa vytlačený v správnom tvare. Súbor XML pre elektronické podanie bol vytvorený správne. 

Verzia 4.42,   09.marec 2016

Odstránená chyba v exporte do účtovníctva vo verzii 4.42, keď programe nesprávne vypočítal položku "stravné lístky".

Verzia 4.42,   02.marec 2016
Kód odmeny v číselníku odmien bol rozšírený na 2 znaky.

Úprava v ročnom zúčtovaní dane: ak si zamestnanec v danom pracovnom vzťahu neuplatňoval základnú nezdaniteľnú časť, nasleduje  po zadaní osobného čísla otázka, či uplatniť základnú nezdaniteľnú časť v ročnom zúčtovaní dane.

Oprava vo výpise "Odmeny podľa pracovníkov". Súčtový riadok v stĺpci Odmeny iné sa v niektorých prípadoch nevypočítal správne.

Verzia 4.42,   26.február 2016
Ukončenie odvodovej úľavy  pre SP zamestnancov z najmenej rozvinutého okresu
Zamestnanec s odvodovou úľavou, ktorý má trvalé bydlisko v okrese uvedenom v zozname najmenej rozvinutých okresov, môže ukončiť uplatňovanie odvodovej úľavy jedným z týchto troch spôsobov:

- prekročí hranicu príjmu
- uplynie lehota pre uplatňovanie OU - maximálne 12 mesiacov
- zmení trvalé bydlisko a presťahuje sa do okresu, ktorý nie je v zozname najmenej rozvinutých okresov

Kým v prvých dvoch prípadoch skončí uplatňovanie odvodovej úľavy k poslednému dňu mesiaca,  pri zmene trvalého bydliska do okresu, ktorý nie je v zozname najmenej rozvinutých okresov, to môže byť aj v priebehu mesiaca. V tomto prípade časť mesiaca je zamestnancom s odvodovou úľavou a časť mesiaca je zamestnancom bez odvodovej úľavy. V mesačnom výkaze poistného a príspevkov sa vykazuje v dvoch riadkoch. Raz s typom zamestnanca "18" a raz s typom zamestnanca "1".

Pre správne fungovanie je potrebné v mesiaci, v ktorom dôjde k zmene trvalého pobytu:
- v číselníku pracovníkov na záložke Poistné a daň zadať dátum ukončenia uplatňovania odvodovej úľavy, t.j. dátum skončenia trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese
- označiť príznaky platenia poistného tak, ako ich má platiť po skončení odvodovej úľavy
- príznaky "Zamestnanec s odvodovou úľavvou pre SP" a "OU zam-ca s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese" treba  ponechať označené.

Potrebné je urobiť to pred výpočtom mzdy! 

Zamestnanca je potrebné ku dňu zmeny trvalého pobytu prihlásiť do SP s kódom "16" resp, "ZECDDP" pri elektronickom prihlasovaní.

Pre zdravotné poistenie platí odvodová úľava do konca mesiaca, v ktorom zmenil trvalý pobyt. Takže v tomto mesiaci ešte treba ponechať príznak "Zamestnanec s odvodovou úľavvou pre ZP". K poslednému dňu mesiaca je potrebné oznámiť ukončenie uplatňovania odvodovej úľavy -  kódom "1W".

V nasledujúcom mesiaci je potrebné zrušiť príznaky odvodovej úľavy. Dátum skončenia odvodovej úľavy ponechajte, využije sa pri výpočte náhrady mzdy pri PN (pre určenie začiatku platenia nemocenského poistenia).

Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu, príjem oslobodený od dane
Novelou zákona o dani z príjmov sa od 01.01.2016 medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa pridáva v § 5 ods. 7 písmeno m), sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi zo sociálneho fondu v úhrnnej výške najviac 2000 eur v jednom roku len od jedného zamestnávateľa z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej v  spoločnej domácnosti daňovníka (úmrtie manžela, manželky rodiča, prarodiča, dieťaťa, vnuka, vnučky, súrodenca)
- odstraňovania alebo zmierňovania následkov živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice)
- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, trvajúcej viac ako polroka.

Položku "Sociálna výpomoc zo SF" nájdete vo výpočte mzdy na záložke "Ostatné zložky mzdy". Aktuálne nastavenie tejto položky v číselníku mzdových zložiek: nezdaňuje sa, neplatia sa odvody do ZP a SP.

Pri vytváraní príkazov na úhradu vo formáte SEPA XML bola doplnená kontrola zadania čísla účtu vo formáte IBAN a BIC. Kontroluje sa dĺžka (24 a 8 znakov) a nanovo sa prepočítava kontrolný súčet v IBAN a porovnáva sa so zadanou hodnotou (pozícia 3 a 4 v IBAN).  Zobrazí sa protokol o chybách.

Oprava pri zavedení novej firmy v prípade, že názov firmy obsahuje úvodzovky ( znak ").

Verzia 4.41, 02.február 2016

Aktualizované tlačivo Prehľadu, len drobná úprava v zarovnaní IBAN. Oprava pri vytváraní XML súboru, ak program nevyplnil v adrese obec. Drobná oprava textu v potvrdení o zdaniteľných príjmoch.

 Verzia 4.41, 29. január 2016
Aktualizované tlačivo " Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň...", platné pre rok 2016. Taktiež bolo aktualizované aj vytvorenie XML súboru vo formáte platnom pre rok 2016.
 

Aktualizované vytváranie XML súborov pre Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov, platné pre rok 2016. Zamestnanci s odvodovou úľavou s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch sa budú vo výkaze uvádzať s kódom "18", resp. s kódom "ZECNRO" v  XML súbore.
 

Nové tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti" platné pre rok 2016.

Hromadné vytvorenie ELDP vo formáte XML pre elektronické podanie
V číselníku pracovníkov, v paneli nástrojov pod tlačítom "Hromadné ELDP", je menu, v ktorom je  funkcia "Hromadné vytvorenie ELDP - XML súbor". Ako druhá položka v menu je pôvodná funkcia, skrytá pod týmto tlačítkom - Hromadná tlač pre ELDP pre dohodárov.

Je potrebné zadať obdobie od - do (dátumy). Vytvorí sa zoznam, do ktorého sa vyberú zamestnanci, ktorí ukončili pracovný pomer v tomto časovom intervale. Výber je možné bližšie špecifkovať (všetky PP / len dokodárov / okrem dohodárov). V tabuľke vľavo sa zobrazí zoznam zamestnancov, v tabuľke  vpravo vidíte zápisy na ELDP pre zamestnca z aktuálneho riadku v tabuľke vľavo. Prvým stĺpcom oboch tabuliek je zaškrtávacie políčko, ktoré označuje, či zamestnanec resp. konkrétny zápis v ELDP,  bude zahrnutý do hromadného ELDP.  Označenie zrušíte alebo nastavíte kliknutím na zaškrtávacie políčko. Do jedného xml súboru môže byť zahrnutých maximálne 100 ELDP.

XML súbor sa vytvorí v zadanom priečinku, názov súboru bude ELDP_ddmmrrrr.xml. ddmmrrrr je dátum vytvorenia súboru.

Verzia 4.40, 11. január 2016
Oprava v tlačive  Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti. Bol vynechaný riadok s názvom časti III.

 Verzia 4.40, 28.december 2015
Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2016
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2016:
- minimálna mzda mesačná - 405,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,328 Eur
- maximálny vymeriavací základ, rovnaký pre všetky povinné odvody - 4290,00 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane ostáva nezmenená - 316,94 Eur mesačne (3803,30 ročne)
- Maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN - 42,3123.
Zmena parametrov sa vykoná až po ročnej uzávierke za december 2015.
 

Odvodová úľava pre zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov
Zamestnanci, ktorí splnia podmienky pred uplatnenie novej odvodovej úľavy (osobu, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru  vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru), sa prihlasuje do SP s kódom "ZECNRO" resp. "18". S týmto kódom sa bude aj vykazovať v mesačnom výkaze poistného.
V číselníku pracovníkov je u takéhoto zamestnanca okrem príznakov pre uplatnenie odvodovej úľavy označiť aj  príznak "OU zamestnanca s trval. pobytom v najmenej rozvinutom okrese".
Vykazovanie v prípade, ak  takýto zamestnanec zmení trvalý pobyt a presťahuje sa do okresu, ktorý nie je v zozname najmenej rozvinutých okresov, bude riešené až v ďalšej verzii programu.
 

Podávanie evidenčných listov dôchodkového poistenia elektronicky
Od 04.01.2016 bude možné podávať ELDP elektronicky cez elektronickú podateľňu Sociálnej poisťovne, vo formáte XML súboru. Je doplnené tlačítko na záložke ELDP v údajoch zamestnanca. Naďalej ale zostáva možnosť podávať ELDP v tlačenej forme počas prechodného obdobia.
 

V súvislosti s požiadavkami kladenými na elektronické ELDP (eELDP), je upravené vytváranie zápisov na ELDP v prípade, ak v roku existuje viac období poistenia.
Na rozdiel od súčasného postupu, pri vypĺňaní ELDP za kalendárny rok, v ktorom bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené, je potrebné v každom riadku tohto kalendárneho roka uviesť pomernú časť vymeriavacieho základu zodpovedajúcu obdobiu dôchodkového poistenia v danom riadku. Už sa teda nebude používať spôsob vyplnenia, keď sa v poslednom riadku za daný kalendárny rok uviedol vymeriavací základ jednou sumou za celý kalendárny rok.
 

Vo verzii 4.40 je zapracovaný už tento spôsob vytvárania zápisov.  Podľa vyjadreni SP je potrebné uviesť takto aj predchádzajúce roky v eELDP. Ak máte zamestnancov u ktorých bolo poistenie v minulých rokoch počas roka prerušené, urobte nové zápisy za daný rok (tlačítko "Vytvor zápisy na ELDP za vybraný rok").
 

V eELDP sa kalendárne dni vylúčených dôb a vymeriavací základ počas vylúčených dôb uvádzajú len zamestnancom narodeným od 01.01.1985. V prípade, že dôchodkové poistenie je celý rok prerušené a  a v ELDP sú uvedené len kalendárne dni vylúčených dôb bez znaku poistenia (rodičovská dovolenka), tento zápis sa zamestnancom narodeným od 01.01.1985 do elektronického ELDP  neuvedie.
 

Dosiahnutie dôchodkového veku a dátum žiadosti o dôchodok
V číselníku pracovníkov na záložke "ELDP" je možné zadať:
- Dátum dosiahnutia dôchodkového veku. Zadajte v prípade, že zamestnanec dosiahne dôchodkový vek počas trvania pracovného pomeru. Ak je dátum zadaný, v roku dosiahnutia dôchodkového veku  sa v ELDP uvedú dva zápisy. V prvom sa uvedie obdobie do dňa, ktorý  predchádza dňu dosiahnutia dôchodkového veku. V druhom zápise sa uvedie obdobie a vymeriavací základ odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku.
- Dátum žiadosti o dôchodok. Ak je dátum zadaný, pri vytváraní zápisov za daný rok sa zápisy na ELDP rozdelia. Do dňa, ktorý predchádza žiadosti o dôchodok a odo dňa žiadosti o dôchodok. Ak tlačíte ELDP v roku, do ktorého spadá dátum žiadosti o dôchodok, máte možnosť vytlačiť ELDP len do dátumu žiadosti o dôchodok.
 

Pozor! Zadanie týchto dátumov nemá priamy vplyv na nastavenie odvodov. Po priznaní  dôchodku je potrebné opraviť  nastavenie odvodov. Môžete využiť tlačítko "pomôcka pre nastavenie odvodov" na záložke "Poistné a daň".
 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015
Zapracované nové tlačivo pre ročné zúčtovanie dane za rok 2015 a aktualizovaný výpočet. Vzhľadom na algoritmus výpočtu, môže nárok na zamestnaneckú prémiu vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý poistné viažúce sa k príjmom zo závislej činnosti vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 

Aktualizované tlačivo "Žiadost o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň" a tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."  (vyhlásenie k dani).
 

Zmena vo výpočte exekučných zrážok
Od 01.01.2016 sa mení  nepostihnuteľná sumu na povinného na 100 % platného životného minima plnoletej fyzickej osoby. Ostatné nepostihnuteľné sumy ostávajú zachované. Zmena sa netýka nepostihnuteľnej sumy na povinného pri výpočte zrážky exekúcie na výživné a dlžné výživné pre maloleté dieťa.
 

Ošetrenie u lekára podľa tretín roka
V parametroch pre výpočet, na záložke ostatné je parameter "Nárok na ošetrenie u lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka krátiť podľa tretín roka". Parameter sa uplatní len u zamestnancov, ktorých pracovný pomer začal v priebehu roka.
Limit pre sledovanie počtu platených hodín z uvedených dôvodov je štandardne sedem dní. Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer vznikol v priebehu roka, tak sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok  sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.
Pri zadávaní počtu platených hodín, program upozorňuje na dosiahnutie limitu platených hodín. Pri výpočte tohto limitu bude program brať do úvahy aj nastavenie tohto nového parametra.
 

Výpočet nároku na dovolenku bol upravený nasledovne:
Nový zamestnanec:
Ak začiatok pracovného pomeru je až po 1. októbri a z pracovného kalendára je zrejmé, že do konca kalendárneho roka nemôže odpracovať 60 dní, program vypočíta nárok na dovolenku za odpracované dni (pravdepodobný). Môžete uložiť takto vypočítaný nárok alebo nárok nezadať a upraviť ho ručne až po odpracovaní potrebného počtu dní.
Pri výpočte mzdy za mesiac, v ktorom končí pracovný pomer, po kliknutí na tlačítko "Zapísať mzdu". program nanovo vypočítava nárok na dovolenku a kontroluje ho s údajmi zadanými v číselníku pracovníkov:
Kontroluje sa, či zamestnanec odpracoval v aktuálnom roku aspoň 60 dní. Ak nie, vypočíta nárok na dovolenku za odpracované dni (1/12 nároku za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní). Ak je takto vypočítaný nárok rozdielny od nároku zadaného v číselníku pracovníkov, máte možnosť ho priamo z výpočtu opraviť. Do počtu dní pre účely výpočtu nároku na dovolenku sa za odpracované považujú aj dni platených sviatkov, dni čerpania dovolenky a dni materskej dovolenky.
Ak zamestnanec odpracoval aspoň 60 dní, vypočíta sa nárok na dovolenku za kalendárny rok, resp. jeho alikvotná časť. Následne sa zisťuje, či nie sú splnené podmienky pre krátenie dovolenky (PN, OČR, rodičovská dovolenka, neplatené voľno, absencia.). Ak vypočítaný nárok a krátenie dovolenky je rozdielne od údajov v číselníku pracovníkov, program umožní novo vypočítaný nárok a krátenie uložiť do číselníka pracovníkov.
 

Okrem  kontroly nároku na dovolenku sa pri výpočte mzdy v poslednom mesiaci trvania pracovného pomeru kontroluje aj to, či zostatok dovolenky je nulový. Ak nie, nasleduje upozornenie a máte možnosť sa vrátiť do výpočtu mzdy a zadať preplatenie dovolenky.
 

Vo výpise Podklady pre krátenie dovolenky je doplnená možnosť tlačiť v tomto výpise počet odpracovaných dní, ak zamestnanec odpracoval menej ako 60 dní. Tento výpis, aj s počtom odpracovaných dní, doporučujeme vytlačiť pred uzávierkou za mesiac december. Výpis je podkladom pre upravenie nároku na konci roku, ak  zamestnanec odpracoval menej ako 60 dní, alebo pre krátenie dovolenky, ak zamestnanec má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ale počet neodpracovaných dní je viac ako 100 dní. Krátenie dovolenky  je potrebné zadať do číselníka pracovníkov ešte pred uzávierkou za december.
 

Ďalšie vylepšenia programu
Vo výpisy - výkazy - je doplnený výpis "Dohodári - odpracované dni (kontrolný opis). Je to výpis dní, ktoré ste vo výpočte mzdy dohodára označili ako odpracované. Na základe týchto údajov program generuje pre dohodárov prihlášky a odhlášky zdravotného poistenia na odpracované dni.
 

Pri zablokovaní automatického výpočtu poistného na záložke "Oprava údajov" umožňuje program  pri zmene vymeriavacieho základu automaticky vypočítať poistné zo zadaného vymeriavacieho základu (na otázku).

 

Verzia 4.39, 07.09.2015
V menu Výpisy - Potvrdenia pre zamestnanca je doplnený výpis "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby", ktorý bol doposiaľ prístupný len cez menu Služby - Daň z príjmov.

Do hromadnej tlače ELDP pre dohodárov bola doplnená tlač menného zoznamu odovzdaných ELDP. Menný zozam odovzdaných ELDP je možné vytlačiť aj pri tlači jednotlivých ELPD v číselníku pracovníkov na záložkke ELDP. Tu treba označiť v ponúknutom zozname zamestnancov, za ktorých odovzdávate ELDP. Zoznam pre výber obsahuje len zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom a je zoradený zostupne podľa dátumu skončenia pracovného pomeru.

 

20.07.2015
V prípade príplatkov s mesačnou sadzbou, ktoré sa prepočítavajú podľa odpracovaných hodín je možné do výpočtu  zahrnúť aj hodiny nadčasov. Umožňuje to parameter "Pri výpočte mesačných príplatkov, ktoré sa prepočítavajú podľa odpracovaných hodín, zahrnúť aj hodiny nadčasov", ktorý nájdete v parametroch pre výpočet na záložke "Ostatné".
 

14.07.2015
Výpis "Poistné podľa zdravotných poisťovní" (Výpisy - Rekapitulácia) je možné tlačiť aj v členení podľa stredísk a v rámci strediska podľa zdravotných poisťovní (Firma podľa stredísk).
 

09.07.2015
Pri tlači prevodných príkazov - zrážky zamestnancov pribudla možnosť filtrovať zrážky aj podľa cieľovej banky. Pre správne využívanie tejto funkcie je potrebné, aby pri nových zrážkach, zadaných len s číslom účtu v tvare IBAN,  bol zadaný aj "starý" kód banky, nielen BIC kód.
 

01.07.2015
V osobných údajoch zamestnaca sú dve nové položky - telefonický kontakt a  e-mailová adresa. Položka "Funkcia" je rozšírená na 25 znakov.
 

Pri exporte číselníka pracovníkov (Výpisy - Číselníky - Pracovníci, tlačítko "Export") je možné vybrať ďalšie položky: názov strediska, telefón, e-mail, kód okresu pracoviska a kód KZAM.  Pribudla možnosť uložiť zoznam položiek pre export pre použitie v budúcnosti. Je to vhodné v prípade, že častejšie používate export s rovnakými položkami. Zatiaľ je možné uložiť len jeden takýto zoznam.
 

12.05.2015
Výpisy - Číselníky - Pracovníci: Pridané ďalšie filtre pre výpis:

 

- zamestnanci so ZPS

- zamestnanci, ktorí si uplatňujú základnú nezdaniteľnú časť

- zamestnanci, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie

Filtre sa uplatnia aj pri exporte do formátu xls, txt alebo dbf (tlačítko Export).

Hromadné ELDP pre dohodárov

 

Doplnená kontrola, či sa obdobia trvania poistenia zamestnanca neprekrývajú (počas trvania jednej dohody vznikne ďalšia dohoda). V takom prípade nemôžu byť obdobia poistenia uvedené na jednom ELDP, je potrebné vytlačiť ELDP pre každé trvanie poistenia zvlášť. Štandardným spôsobom, v údajoch zamestnanca, na záložke ELDP.  Program Vás na to upozorní a ponúkne možnosť vytlačiť si zoznam týchto zamestnancov.

 

Verzia 4.39, 04.05.2015
V číselníku pracovníkov je možné vytlačiť "Dohodu o hmotnej zodpovednosti" - nová položka v menu pod tlačítkom "D" v paneli nástrojov.
 

Aktualizované tlačivo "Potvrdenie zamestnávateľa na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku".
 

V špeciálnych výpisoch je nový výpis - Počet spracovaných miezd. Je primárne určerný pre účtovné firmy.
 

Výpisy - Číselníky - Pracovníci: Pridaný nové filtre pre výpis: Začiatok PP od - do a Koniec PP od - do.
 

Pri nahrávaní údajov nového zamestnanca pomocou tlačítka "Prevziať údaje z iného osobného čísla" je možné prevziať aj údaje o deťoch a zrážkach zamestnanca (okrem exekúcií.)

Ak zamestnanec uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a vymeriavací základ na zdravotné poistenie je nula, pretože príjem je vo výške minimálnej mzdy, započítava sa v mesačnom výkaze do počtu zamestnancov, za ktorých sa platí poistné.

Verzia 4.38, 06.03.2015
Pri tlači potvrdení o príjme - voľba "výberom" sa do zoznamu pre výber zaradia len zamestnanci s trvajúcim pracovným pomerom a zoznam je zoradený podľa priezviska.

Verzia 4.38, 03.03.2015
Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnom príjme, platné pre rok 2015.

Vo výpise konta pracovného času je možné vylúčiť zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom a zamestnancov u ktorých sa konto pracovného času počas vyrovnávacieho obdobia prestalo uplatnovať.

 

 Verzia 4.38, 16.02.2015
Upravené vykazovanie počtu dní na mesačných výkazoch zdravotných poisťovní. Podľa nového výkladu sa počet dní uvádzaný v údajoch o zamestnancovi uvádza včítane dní PN, OČR a materskej dovolenky. Ale v  hlavičke výkazu, v súhrnných údajoch, sa počet kalendárnych dní  naďalej započítava bez dní PN, OČR a materskej dovolenky.

 

Verzia 4.37, 04.02.2015
Opravená chyba, ku ktorej mohlo dôjsť, ak ste vytvárali pracovný kalendár na rok 2015 až pri prvom vstupe do výpočtu miezd (na otázku). Pri výpočte mzdy  program neponúkal fond pracovnej doby, takisto počet kalendárnych dní trvania poistenia pre SP a ZP bol nulový. V dôsledku toho mohol byť v niektorých prípadoch nesprávny výpočet odvodov.  Ak ste kalendár vytvorili cez menu Číselníky, alebo ste po vytvorení kalendára odišli a znovu vošli do výpočtu, program už ponúka správny fond pracovnej doby a počet dní trvania poistenia.

 

Odstránené nesprávne upozornenie na fond pracovnej doby po výpočte mzdy v prípade zamestnancov s hodinovou mzdou.

 

 Verzia 4.37, 04.02.2015
Opravená chyba, ku ktorej mohlo dôjsť, ak ste vytvárali pracovný kalendár na rok 2015 až pri prvom vstupe do výpočtu miezd (na otázku). Pri výpočte mzdy  program neponúkal fond pracovnej doby, takisto počet kalendárnych dní trvania poistenia pre SP a ZP bol nulový. V dôsledku toho mohol byť v niektorých prípadoch nesprávny výpočet odvodov.  Ak ste kalendár vytvorili cez menu Číselníky, alebo ste po vytvorení kalendára odišli a znovu vošli do výpočtu, program už ponúka správny fond pracovnej doby a počet dní trvania poistenia.

 

Odstránené nesprávne upozornenie na fond pracovnej doby po výpočte mzdy v prípade zamestnancov s hodinovou mzdou.

 

 

Verzia 4.36, 28.01.2015

Výpočet miezd za január 2015 je potrebné robiť vo verzii 4.36 resp. vyššej, vzhľadom na nové položky mesačných výkazov zdravotných poisťovní, ktoré sa napĺňajú už pri výpočte mzdy!
 

Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka
Zamestnanec musí o uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie písomne požiadať. Tlačivo je možné vytlačiť v číselníku pracovníkov - tlačítko "D" - doklady, v paneli nástrojov (Oznámenie - uplatnenie odpočítateľnej položky na ZP).  
 

Pre uplatnenie odpočítateľnej položky (ďalej len OP) pri výpočte preddavkov, mesačne, musí zamestnanec spíňať nasledovné podmienky:
Nárok na odpočítateľnú položku  má zamestnanec v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (policajti, colníci, sudcovia, prokurátori a právni čakatelia, hasiči, a pod.). Nevzťahuje sa na zamestnanca s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaní).
OP si mesačne môže uplatniť len zamestnanec, ktorý má v danom mesiaci len jedného zamestnávateľa súčasne.  OP si nemôže uplatniť zamestnanec, ktorý má v mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, alebo je súčasne SZČO. Napr. ak vo Vašej organizácii má pracovný pomer a v inej má dohodu o pracovnej činnosti. 
 

V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sa uplatní OP automaticky každému zamestnancovi, ktorý má na OP nárok. Aj tým, ktorí si OP neuplatňovaľi mesačne.
 

Na uplatnenie OP vo výpočte  mzdy je potrebné v číselníku pracovníkov na záložke "Poistné a daň" označiť príznak "Uplatniť odpočítateľnú položku na ZP".
 

Odpočítateľná položka je mesačne max. 380 Eur. Ak je celkový príjem vyšší ako 380 Eur, OP sa znižuje o dvojnásobok časti príjmu, ktorá presahuje 380 Eur. Ak je celkový príjem najmenej 570 Eur, odpočítateľná položka je nulová.  Ak poistenec nebol zamestnancom celý mesiac, znižuje sa odpočítateľná položka alikvotne podľa počtu kalendárnych dní trvania zamestnania. Znižuje sa aj o dni, počas ktorých je prerušenie poistenia (neplatené voľno, absenia, rodičovská dovolenka). Neznižuje sa počas PN, OČR a poberania mateského.
 

Dôležité upozornenie:
V prípade, že zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý si mesačne uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, má u Vás súčasne aj dohodu, je potrebné najprv urobiť výpočet mzdy z dohody, až potom výpočet mzdy z pracovného pomeru. Je to z toho dôvodu, že príjem z dohody sa berie do úvahy pri výpočte sumy odpočítateľnej položky.
 

Mesačný výkaz preddavkov na ZP
So zavedením odpočítateľnej položky dochádza aj k zmene vo vykazovaní zdravotného poistenia. V  mesačnom výkaze, v zozname zamestnancov,  sú nové položky:
- celková výška príjmu pre uplatnenie OP (výška príjmu z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru...)
- celková výška ďalších príjmov (príjem z dohody, odmena konateľa, príjem po skončení PP,     príjem zamestnanca s odvodovou úľavou)
- OP (suma odpočítateľnej položky)
 

Tieto položky sa vo výkaze vyplňajú bez ohľadu na to, či si zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje OP
 

Zmena je v tlačive "Mesačné výkazy ZP - 2 zamestnanci".
Menil sa aj formát súboru pre elektronické podanie výkazu.  Nové výkazy platia od 1.2.2015. Pri vytvání výkazov za obdobie pred 01/2015 bude použitý formát súboru v závislosti na systémovom dátume. Do 31.01.2015 bude použitý starý formát súboru, od 01.02.2015 nový formát. Výkazy za obdobie 01/2015 a neskôr budú vytvorené len v novom formáte.
Okrem toho sme o nové položky upravili aj tlačivo "Mesačné výkazy ZP - prílohy", ktoré sa už oficiálne nepoužíva, ale mnohí z Vás ho používajú ako informatívny výpis pre vlastnú potrebu.
 

Prihlášky a odhlášky na zdravotné poistenie - kód "2P".
Kód "2P" sa použije na prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca, ak má u zamestnávateľa súčasne aj iný právny vzťah, okrem dohody. Napr. konateľ s pravidelným príjmom od 01.01.2014 uzatvorí v tej istej firme pracovný pomer od 01.01.2015 - prihlasujete ho kódom "2P".
Ak prihlasujete alebo odhlasujete zamestnanca, ktorý u Vás nemá iný právny vzťah, alebo má u Vás len dohodu, prihlasujete a odhlasujete ho naďalej kódom "2". Napr. zamestnanec má dohodu od 01.01.2014, od 01.01.2015 uzatvorí u Vás pracovný pomer: prihlasujete ho kódom "2".
 

Zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymieriavacieho základu
Zmena je v prípade, ak nemocenské poistenie začalo v predchádzajúcom roku a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Platí v prípade PN, ktorá začne po 1.1.2015.
 

Zmena v oznámení o zmene platiteľa poistného - zdravotné poisťovne
Zmena sa týka zamestnancov s odvodovou úľavou. Doposiaľ sa  v prípade PN oznamovalo kódom "1O" len trvanie PN počas poberania náhrady príjmu pri PN. Od januára 2015 sa  bude oznamovať celé trvanie práceneschopnosti, OČR a materskej.
 

Ďaľšie zmeny
V Hlásení o vyúčtovaní dane je aktualizované vytvorenie textových súborov s časťou IV. a V. hlásenia vo formáte platnom za rok 2014.
Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne je pri oznamovaní ukončenia prerušenia poistenia nutné zadávať aj začiatok prerušenia poistenia. Vzhľadom k tomu sme upravili aj kontrolu v programe pri vytváraní RLFO - prerušenie poistenia.
 

V rekapitulácii do hrubej a čistej mzdy je doplnená položka "Nepeňažný príjem zo SF". Je doplnená aj v číselníku mzdových zložiek.
 

Mzdová kalkulačka je aktualizovaná pre rok 2015.

Verzia 4.35, 08.01.2015
Zmena parametrov pre výpočet pre rok 2015
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2015:

- minimálna mzda mesačná - 380,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,184 Eur
- maximálny vymeriavací základ, rovnaký pre všetky povinné odvody - 4120,00 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane sa nemení, zostáva  316,94 Eur mesačne (3803,30 ročne)
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ do 18 rokov veku - 200,00 Eur
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ nad 18 rokov veku - 200,00 Eur

- Maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN - 40,6357

 

 Zmena parametrov sa urobí po uzávierke miezd za mesiac december 2014.

Nové tlačivá

Bolo aktualizované tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania aj tlačivo ročného zúčtovania dane. Vyhlásenie k dani sa nemení, zostáva v platnosti tlačivo platné od 1.1.2014.

 V súvislosti so zavedením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v tlači dokladov (číselník pracovníkov, tlačítko "D" v paneli nástrojov) pribudlo "Oznámenie - uplatnenie odpočítateľnej položky na ZP". Týmto oznámením zamestnanec uplatňuje nárok  na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie (mesačne zo mzdy).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Bol aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane. V ročnom zúčtovaní si zamestnanec môže uplatniť nezdaniteľnú časť na zaplatené príspevky na doplnkové sporenie, za zákonom stanovených podmienok.

 Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zmeny sa dotkli aj ročného hlásenia o vyúčtovaní dane - pribudli nové položky v časti V. hlásenia. Aktualizované je aj tlačivo aj vytvorenie súboru XML pre elektronické podanie dokumentu.

 V tejto verzii nie je zapracovaný výpočet mzdy s uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie! Spolu s ďalšími zmenami bude zapracované v ďalšej verzii, ktorá bude k dispozícii koncom januára 2015.

Verzia 4.34, 30.12.2014

Pri vytváraní XML súboru s RLOFO sa do jedného súboru uloží maximálne 300 RLFO. Ak máte v zozname RLFO pripravených viac ako 300 položiek, musíte vytvoriť viac XML súborov. Program Vás na nutnosť opakovať vytvorenie XML súboru upozorní.

Verzia 4.34, 18.11.2014

Oprava  poistného

Položka "Úprava poistného" je vo výpočte mzdy je premenovaná na "Oprava poistného SP" (sociálne poistenie) a je pridaná nová položka pre opravy poistného na zdravotného poistenie - "Oprava poistného ZP".  

 Tieto položky využijete napr. v prípade ak je zamestnancovi priznaný dôchodok so spätnou platnosťou, príp. ak Vám zamestnanec včas neoznámi poberanie dôchodku.  V tom prípade manuálnym vstupom na elektronickej podateľni poisťovne urobíte opravný výkaz. Neprávom zrazené poistné vrátite zamestnancovi v položke Oprava poistného SP resp. ZP. Vrátené poistné zadávate so záporným znamienkom.  Vrátené poistné v mesiaci výplaty zvyšuje základ dane. Do uzavretých mesiacov v takomto prípade nevstupujete a nerobíte opravný výpočet mzdy.

Oprava poistného v mesiaci výplaty neovplyvňuje mesačný výkaz ani programom vygenerovaný príkaz na úhradu s odvodmi poistného.

Mzdová kalkulačka

 

Do menu Info, ktoré môžete aktivovať kliknutím pravým tlačítkom myši na ľubovoľnom formulári, bola doplnená "mzdová kalkulačka". Umožňuje pomocný výpočet čistej mzdy zo zadanej hrubej mesačnej mzdy, alebo opačne, výpočet hrubej mzdy zo zadanej čistej mesačnej mzdy.  Funguje pre rôzne typy pracovnoprávnych vzťahov (pracovný pomer, dohody).  Parametre, ktoré ovplyvňujú výpočet, preberá z parametrov pre výpočet, ktoré platia pre  aktuálny mesiac (nezdaniteľná časť, max. vymeriavací základ, daňová tabuľka, hranica pre odvodovú úľavu, hranica pre výnimku pri DoBPŠ.).

Verzia 4.33, 16.10.2014
Hromadné generovanie ELDP pre dohodárov
V číselníku pracovníkov je nová funkcia "Hromadné ELDP pre dohody". Nájdete ju pod tlačítkom v paneli nástrojov. Umožňuje vygenerovať a tlačiť evidenčné listy dôchodkového poistenia  naraz pre všetkých dohody, ktoré skončili v zadanom intervale dátumov. Pre dohodárov, ktorý mali viac dohôd počas roka vytvorí tzv. súhrnný ELDP. Na súhrnnom ELDP sú ako začiatok prac.pomeru uvedie začiatok prvej dohody. Ako koniec pracovného pomeru sa uvedie dátum skončenia poslednej dohody. V čast II. - Odobie poistenia sa uvedú zápisy za všetky dohody.

Po zadaní dátumov od - do sa zobrazia údaje v troch tabuľkávch. V prvej je zoznam všetkých dohodárov, ktorí majú jednu alebo viac dohôd v zadanom období. V prvom stĺpci tejto tabuľky je zaškrtávacie políčko, v ktorom označujte, pre ktorých zamestnancov chcete ELDP tlačiť.  V druhej a tretej tabuľke sú údaje týkajúce zamestnanca z aktuálneho riadku prvej tabuľky. V druhej tabuľke je zoznam dohôd, v tretej sú zápisy pre ELDP - obdobia poistenia.

Výpisy, ktoré boli pôvodne uvedené v skupine "Špeciálne výpisy", sú rozdelené do troch skupín: "Špeciálne výpisy", "Potvrdenia zamestnávateľa" a "Dovolenka a plat.hodiny".

Nový výpis "Podklady pre krátenie dovolenky" obsahuje zoznam období, za ktoré je možné krátiť dovolenku. Výpis obsahuje neprítomnosti od začiatku roka po aktuálny mesiac. Preberá údaje z nahratých PN (druh P,N,O - dočasná PN a ošetrovné) a  z prerušení poistenia (druh R,N,A - rodičovská dovolenka, neplatené voľno, absencia).

Verzia 4.32, 16.09.2014
V číselníku pracovníkov, záložka Poistné a daň, časť Doplnkové dôchodkové sporenie je doplnený príznak "Riziková kategória 3 alebo 4". Označte, ak zamestnanec je účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia a patrí do rizikovej kategórie 3 alebo 4. Údaj sa využíva pri vytváraní súboru pre doplnkové dôchodkové poisťovne vo formáte XML.

Pri vytvorení rozpisu príspevkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne vo formáte XML je možné tlačiť aj Kontrolný opis rozpisu príslevkov za daný mesiac. (Služby - Export - Dolnkové dôchodkové spoločnosti - Súbor vo formáte XML).

V menu Služby - Zdravotné poistenie - Prehľad základov ZP - výpis je možné tlačiť aj za jedného zamestnanca.

Oprava v ručnom pridávaní zamestnancov do Oznámenia o zmene platiteľa. Nebolo možné pridať nový záznam.

Verzia 4.31, 01.08.2014
Konto pracovného času
Do programu bola zapracovaná evidencia konta pracovného času. S tým súvisia nasledovné úpravy v programe: 

- V parametroch pre výpočet je nová záložka "Konto pracovného času", kde nahráte vyrovnávacie obdobie (v tvare mm.rrrr). Vyrovnávacie obdobie môže byť max. 30 mesiacov.

 - Zamestnancom, pre ktorých sa uplatňuje konto pracovného času, označíte v číselníku pracovníkov položku "Uplatňovať konto pracovného času" na záložke mzdové údaje. Pri uplatňovaní konta pracovného času zamestnancovi patrí mzda zodpovedajúca ustanovenému pracovnému času. Bez ohľadu na to, či odpracuje v danom mesiaci menej alebo viac hodín. Rozdielové konto sa eviduje počas celého obdobia trvania vyrovnávacieho obdobia. Ak zamestnanec počas vyrovnávacieho obdobia odpracoval viac hodín, rozdiel bude vyplatený v položke "Vyrovnanie konta pracovného času".  Podobne sa postupuje aj v prípade, ak končí pracovný pomer.

- Výpočet mzdy: Po kliknutí na tlačítko Zapísať, si program u takýchto zamestnancov ešte vyžiada zadanie počtu skutočne odpracovaných hodín. Vypočíta rozdiel medzi fondom pracovného času a skutočne odpracovanými hodinami. Súčasne sa vypočíta aj časť základnej mzdy, ktorá zodpovedá vypočítanému rozdielu v hodinách (rozdielové konto). Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je jeho fond pracovného času, počet hodín a čiastka v Eurách sú kladné. Ak odpracuje menej hodín, počet hodín a čiastka sú záporné.

Konto pracovného času za aktuálny mesiac a od začiatku vyrovnávacieho obdobia sa tlačí na výplatnej páske, len pre formáty "proporčná" a "diskrétna".

Na konci vyrovnávacieho obdobia resp. pri skončení pracovného pomeru program upozorní na ukončenie vyrovnávacieho obdobia a kladný rozdiel prenesie do položky "Vyrovnanie konta pracovného času". Ak je rozdiel záporný (zamestnanec odpracoval menej hodín), vyrovnanie konta sa nerobí.

Vo výpisoch je nový "Prehľad konta pracovného času".

Odmeny rozpočítavané do priemernej mzdy za dlhšie obdobie
Počet štvrťrokov, na ktorý sa má rozpočítať odmena vyplatená v položkách Odmeny, Odmeny iné a Jednorázová mzda môže byť max. 40. Doposiaľ to bolo max. 4 štvrťroky. Takisto aj v úžívateľom definovaných odmenách je možné zadať max. 40 štvrťrokov.

Počet štvrťrokov v užívateľom definovaných odmenách je potrebné nastaviť pred výpočtom mzdy. Informácia o počte štvrťrokov, do ktorých sa má užívateľom definovaná odmena rozpočítať,  sa ukladá pri výpočte mzdy a použije sa pri výpočte priemeru v poslednom mesiaci štvrťroka.

Počet štvrťrokov pre položky Odmeny, Odmeny iné a Jednorázová mzda je možné nastaviť resp. zmeniť najneskôr pred uzávierkou za posledný mesiac štvrťroka.

Verzia 4.30, 16.06.2014
Rozšírenie položky "Číslo pracovníka" z 5 na 7 číslic, položka "Priezvisko" sa rozšírila na 35 znakov.

Upozornenie!
V prípade, že používate pri výpisoch upravené výstupné zostavy v ktorých je číslo pracovníka, je potrebné upraviť tieto výpisy - rozšíriť položku číslo pracovníka o cca 20% pôvodnej veľkosti.

V rekapitulácii je pridaný výpis  Poistné podľa zdravotných poisťovní. Dá sa tlačiť za interval mesiacov. Za každý mesiac obsahuje odvody poistného na zdravotné poistenie  v členení podľa zdravotných poisťovní a poistné na sociálne poistenie. Môžete nastaviť filter: všetci zamestnanci, len zamestnanci v pracovnom pomere (H,V), len dohody (D,B,X).

Verzia 4.25, 09.06.2014
Aktualizované tlačivo "Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť". Doplnený počet odpracovaných hodín.

Verzia 4.25, 05.06.2014
Vo výpisoch - Mzdové listy je nový výpis "Zoznam mzdových listov". Zoradenie  v zozname je také, ako používate pri tlači mzdových listov - podľa nastavenia v parametroch pre výstup (Podľa stredísk a čísla pracovníka alebo abecedné zoradenie podľa priezviska).

Verzia 4.25, 24.04.2014

Hromadné vytvorenie prihlášok a odhlášok
V číselníku pracovníkov je vo vytváraní registračných listov (tlačítko "RL") doplnená funkcia Hromadné vytvorenie prihlášok a odhlášok.

Prihlášky: Výber sa robí zadaním intervalu "Zamestnanci so začiatkom pracovného pomeru od - do". Kliknutím na tlačítko výber sa do tabuľky vyberú zamestnanci so začiatkom pracovného pomeru, ktorý spadá do zadaného intervalu dátumov. Súčasne sa urobí kontrola, či sú u zamestnanca vyplnené všetky potrebné údaje. Ak zamestnanec nemá vyplnenú niektorú z povinných položiek, zamestnanec síce bude v tabuľke, ale nebude označený príznak pre výber v prvom stlpci tabuľky.

Odhlášky: podobne ako prihlášky, zadaním intervalu "Zamestnanci s ukončením pracovného pomeru od - do".

Takto vytvorené prihlášky sa pridajú do zoznamu pre vytvorenie RLFO a následne je potrebné vytvoriť súbor XML - voľba "Vytvor XML pre elektronické podanie RLFO".

Výpisy
Vo výpise "Sumarizácia miezd" je z celkového počtu odpracovaných hodín vyčlenený počet odpracovaných hodín dohodárov - riadok "Z toho dohody", pod odpracovanými hodinami.

Vo výpise "Povinné poistné podľa stredísk" je zdravotné poistenie za stredisko rozčlenené podľa zdravotných poisťovní.

Do tlače dokladov v číselníku pracovníkov bola doplnená "Dohoda o poukazovaní mzdy na osobný účet".

Verzia 4.24, 03.04.2014
Odstránený problém, ktorý sa mohol vyskytnúť  pri načítaní XML súboru cez portál finančnej správy (nie cez e-Dane). 9-miestne rodné čísla kontrola vykázala ako chybné.

Aktualizovaný výpočet pre dohody o brigádnickej práci študentov s pravidelným príjmom - dodatočne vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru, ak počas celého trvania dohody bola uplatňovaná výnimka z DP a počas trvania dohody nevzniklo dôchodkové poistenie. Vyplatený príjem sa rozpočíta na celé obdobie trvania dohody (počet mesiacov trvania dohody). Ak súčet pôvodne vyplatenej sumy a podielu pripadajúceho na jeden mesiac presiahne hraničnú sumu  (69 resp. 159 Eur), platí sa   dôchodkové poistenie zo sumy presahujúcej túto hranicu. Posudzuje sa každý mesiac zvlášť.

Verzia 4.24, 11.03.2014
U zamestnanca s odvodovou úľavou sa do ZP oznamuje kódom "1O" len obdobie poberania náhrady príjmu, teda max. 10 kalendárnych dní. Obdobie od 11. dňa PN, obdobie ošetrovného a materskej sa nevykazuje kódom "1O", pretože v tomto období nie je poistencom štátu, stáva sa samoplatiteľom. Na tieto dni je potrebné zamestnanca zo ZP odhlásiť, po skončení znovu prihlásiť.

V proporčnej výplatnej páske je možné tlačiť aj počet hodín ostatných príplatkov. Závisí to od nastavenia parametra - menu Parametre - Vstup a Výstup - záložka Formát výstupov - parameter "Vo výplatnej páske typ "proporčná" tlačiť aj hodiny ostatných príplatkov".

Potvrdenie o zaplatení dane je možné vytlačiť, ak 2% zaplatenej dane sú minimálne 3 Eur.

Verzia 4.24, 03.03.2014
Oprava v Hlásení o vyúčtovaní dane  -  pri tlači časti IV. v niektorých prípadoch nevytlačilo sumu odvedených predddavkov. Vytvorenie XML súboru bolo v poriadku.

Verzia 4.24, 28.02.2014
Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
Aktualizované tlačivo hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2013. Doporučujeme tlačiť až po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnancom, ktorí o to požiadali.
Časť IV. hlásenia obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým ste nerobili ročné zúčtovanie dane. Ak zamestnanec mal počas roka vo firme viac pracovnoprávnych vzťahov,  uvádzajú sa súhrnné údaje zo všetkých pracovnoprávnych vzťahov, v časti IV. je uvedený len raz.
Časť V.  obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým ste robili ročné zúčtovanie dane. Majú zápis v číselníku "Vykonané ročné zúčtovanie" za rok 2013. Uvádzajú sa súhrnné údaje prevzaté z ročného zúčtovania dane. Teda ak takýto zamestnanec mal aj príjmy od iných zamestnávateľov, bude uvedený úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov  (prebratý z ročného zúčtovania dane).

Máte možnosť vytvoriť XML súbor pre elektronické podanie hlásenia. K dispozícii je aj možnosť vytvoriť časť IV. a V. vo forme textového súboru, ak podávate tieto časti aj na médiu, ako súčasť vytlačeného hlásenia.

Bolo aktualizované tlačivo "Oznámenie a čestné vyhlásenie" k dohode o brigádnickej práci študentov, ktorým si uplatňujú odvodové zvýhodnenie.

Verzia 4.23, 06.02.2014
Zdravotné poistenie
V elektronickej forme Oznámenia o zmene platiteľa je doplnená položka IBAN platiteľa. Taktiež v tlačive oznámenia. IBAN je doplnený aj do mesačného výkazu v elektronickej forme.

Konverzia bankových účtov - IBAN
V číselníku pracovníkov je možnosť automatického generovania IBAN-u pre zrážky zamestnancov - tlačítko "Konverzia na IBAN". IBAN a BIC sa generuje len pre zrážky zamestnancov, ktorých pracovnoprávny vzťah trvá, nie pre ukončené pracovné pomery.   Konverzia má informatívny charakter, doporučujeme skontrolovať!
Číslo  účtu vo formáte IBAN je každému majiteľovi účtu povinná vám oznámiť banka, ktorá mu vedie účet.
Upozornenie k využitiu IBAN a BIC:
IBAN a BIC sa použije pri tlači príkazu na úhradu, ak je označené zaškrtávacie políčko "Tlač prevodných príkazov s IBAN".
Ak vytvárate príkazy vo forme súboru pre internetbanking, IBAN a BIC sa použije len pri formáte "SEPA XML".  Pri ostatných doterajších formátoch, ktoré banky akceptujú aj naďalej, sa používa číslo účtu a kód banky (starý formát).

Vo výpisoch číselníkov nájdete kontrolný výpis "Zrážky", ktorý obsahuje aj číslo účtu a kód banky a aj IBAN a BIC.

Verzia 4.22, 04.02.2014
V tlačive "Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť" pre účely nároku na dávku v hmotnej núdzi bol aktualizovaný odkaz na zákon o pomoci v hmotnej núdzi (417/2013, pôvodne 599/2003). Rozšírenie položky Variabilný symbol v príkaze na úhradu s IBAN.

V menu Služby - Daň z príjmov je doplnená hromadná tlač tlačiva "Vyhlásenie k dani", pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere.

Verzia 4.22, 30.01.2014

Zmena parametrov pre výpočet
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2014:
- minimálna mzda mesačná - 352,00 Eur, minimálna mzda hodinová - 2,023 Eur
- maximálny vymeriavací základ, rovnaký pre všetky povinné odvody - 4025,00 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane - 316,94 Eur mesačne (3803,30 ročne)
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ do 18 rokov veku - 68,00 Eur
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ nad 18 rokov veku - 159,00 Eur

Opraví sa aj ročná daňová tabuľka. Ročná hranica pre 19% daň sa zvyšuje na sumu 35022,31 Eur.

Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2012, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2014.

Zmena parametrov už bola zapracovaná aj vo verzii 4.21.

Doposiaľ sa v dátach aktuálneho roka zachovávali aj dáta jedného predchádzajúceho roku. Vzhľadom na legislatívu v oblasti platenia odvodov po skončení pracovného pomeru a dvodov pri nepravidelných príjmoch,  v dátach aktuálneho roka sa ponechávajú  dva predchádzajúce roky.

Upozornenie:
V súvislosti so zavedením SEPA platieb od 01.02.2014 nezabudnite doplniť čísla účtov vo formáte IBAN vo:
- vlastných bankových účtoch
- číselníku poisťovní
- zrážkach zamestnancov

Nový Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov
Od 01/2014 platia nové tlačivá výkazov aj nový formát súborov XML. Na výkazoch sú nové údaje "FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň)" a Deň určený na výplatu príjmov (dátum) . Tieto  údaje sú povinné.

V súvislosti s tým pribudol v parametroch pre výpočet "Deň určený určený na výplatu príjmov". Automaticky sa sem prebral  deň výplaty, ktorý bol doposiaľ uvádzaný vo výkaze pre zdravotné poisťovne.  Ak uvediete deň "31", v mesiacoch, ktoré majú menej dní, program automaticky ponúkne posledný deň mesiaca.

Prevodné príkazy
Vo formátoch pre internetbanking pribudol formát SEPA XML .
V parametroch pre prevodný príkaz je nové zaškrtávacie políčko "Tlač prevodný príkaz s IBAN". V tomto prípade sa na príkaze na úhradu netlačí účet a kód banky ale IBAN a BIC. Parameter nemá vplyv na formáty súborov pre internetbanking. 

Starostlivosť o dieťa do 6 rokov veku
V mesačnom výkaze pre SP pribudli nové položky týkajúce sa oznamovania obdobia  počas ktorého sa zamestnanec staral o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom do 7 rokov veku dieťaťa. Tieto údaje môžete zadať v číselníku pracovníkov, záložka "Ostatné".

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013
Je zapracované nové tlačivo ročného zúčtovania. Vo výpočte je možné zadať "Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie", ktoré znižuje základ dane. Pozor, jedná sa o dobrovoľne platené príspevky do II. piliera, nie o doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier)!!! Doplnkové dôchodkové sporenie bude znižovať základ dane až v ročnom zúčtovaní za rok 2014.

Aktualizované tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby" platné pre rok 2014. Za rok 2013 je v platnosti tlačivo, zapracované od 01/2013.

Aktualizované tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane", pre zamestnancov, ktorým ste urobili ročné zúčtovanie dane a požiadali o vydanie tohto potvrdenia v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Mesačný prehľad pre DÚ sa nemení.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013 bude zapracované v priebehu februára.

Verzia 4.21, 10.01.2014
V číselníku pracovníkov boli aktualizované tlačivo "Vyhlásenie k dani", platné pre rok 2014. Je pridané nové tlačivo "Oboznámenie dotknutej osoby s použitím osobných údajov. V menu Služby - Daň z príjmov je aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane" .

Nové výkazy platné pre rok 2014 budú zapracované do ďalšej verzie, ktorú pripravujeme (Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov, Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013, Prehľad o zrazených preddavkoch).

Verzia 4.20, 30.12.2013
Registračný list fyzickej osoby, verzia 2014

Do programu bolo zapracované vytváranie RLFO vo verzii 2014. Najdôležitejšie zmeny:
- Na RLFO pribudli nové položky - Zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom a má najmenej 50 % účasť na základnom imaní a Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 odsek 2.  
- Bankové spojenie obsahuje položku IBAN.
- Nové povinné údaje telefón a e-mail v časti "Formulár vyplnil...".

Verzia 4.19, 11.12.2013
Oprava: Ak ste robili opravy v číselníku pracovníkov po výpočte mzdy, mohlo sa stať, že sa zrušil príznak výpočtu mzdy  aj pri oprave položiek, ktoré nesúvisia priamo s vypočítanou mzdou.

Verzia 4.19, 04.12.2013
Niektoré ďalšie výpisy je možné tlačiť za skupinu stredísk: rekapitulácia, celková cena práce, zrážky podľa pracovníkov, číselník pracovníkov.

Výkaz  ZP - zamestnanci s odvodovou úľavou sa nezapočítavajú do počtu zamestnancov, za ktorých sa platí poistné.

Verzia 4.19, 28.11.2013
Príjem po skončení pracovného pomeru u zamestnancov s odvodovou úľavou
Ak počas trvania pracovného pomeru skončilo uplatňovanie odvodovej úľavy, pri príjme po skončení pracovného pomeru sa postupuje štandardným spôsobom - dodatočne vyplatený príjem sa rozpočíta na mesiace trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku a za každý mesiac sa vypočítajú sa odvody do Sociálnej poisťovne. Z príjmu sa platí aj odvod na zdravotné poistenie.

Ak sa odvodová úľava uplatňovala po celý čas trvania pracovného pomeru:
Vypočíta sa pomerná časť súčtu príjmu z pracovného pomeru a príjmu vyplateného po skončení PP, pripadajúca na každý mesiac trvania pracovného pomeru. Ak vypočítaná pomerná časť nepresahuje hraničnú sumu,  z doplateného príjmu platí zamestnávateľ len garančné a úrazové poistenie.  Ak presiahne hraničnú sumu, dochádza k vzniku povinného dôchodkové poistenia od začiatku pracovného pomeru. Zamestnanca je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne (kód ZECDNDP resp.15) a vypočítajú sa odvody za každý mesiac trvania pracovného pomeru. Vymeriavacím základom na dôchodkové poistenie a rezervný fond solidarity je súčet pôvodného mesačného príjmu a pomernej časti dodatočne zúčtovaného príjmu. Vymeriavacím základom na úrazové a garančné poistenie  je pomerná časť dodatočne vyplateného príjmu.  

Ak dôjde u takéhoto zamestnanca  k druhému alebo ďaľšiemu vyplateniu príjmu po skončení pracovného pomeru, znovu sa posudzuje pomerná časť príjmu pripadajúca na každý mesiac, a to z úhrnu príjmov počas trvania pracovného pomeru a  všetkých doposiaľ vyplatených príjmov po skončení pracovného pomeru.

Platby SEPA - IBAN a BIC
Od 1. februára 2014 musia všetky podniky na Slovensku prejsť na pravidlá a štandardy bezhotovostného platobného styku, ktoré definuje nová európska legislatíva SEPA. Preto do číselníka zrážok, číselníka poisťovní a číselníka vlastných bankových účtov boli pridané položky IBAN (číslo účtu vo formáte IBAN) a BIC (kód banky). Položky sa budú využívať pri generovaní príkazov na úhradu po zavedení SEPA platieb od 01.02.2014.

Náhrada príjmu pri neplatne ukončenom pracovnom pomere
Vo výpočte mzdy, na záložke "Ostatné zložky mzdy" je tlačítko "Náhrada príjmu pri neplatnom skončení PP". Zádávate obdobie (od - do), za ktoré má byť vyplatená náhrada. Program vypočíta náhradu za jednotlivé mesiace a zobrazí v tabuľke. Máte možnosť opraviť počet kalendárnych dní a sumu náhrady za jednotlivé mesiace. Po potvrdení tlačítkom "OK" sa súče náhrad prenesie do položky "Ostatné náhrady" na záložke Mzda. Tento príjem sa pre SP vykazuje vo Výkaze poistného a príspevkov, nie v Mesačnom výkaze poistného. Iné zložky mzdy tomuto zamestnancovi už do výplaty nezadávajte, ani neopravujte súhrnnú sumu v položke Ostatné náhrady!

Dodatok je možné tlačiť nielen k pracovnej zmluve ale aj k dohode o pracovnej činnosti, dohode o vykonaní práce a dohode o brigádnickej práci študentov.

V číselníku pracovníkov pribudol filter "Začiatok PP >=", umožní zobraziť zamestnancov so začiatkom pracovného pomeru vyšším alebo rovnakým ako zadaný dátum. Tento istý filter je pridaný aj do výpisu a exportu v menu Výpisy - Číselníky - Pracovníci.

Výplatnú listinu záloh je možné uložiť vo fomáte .pdf, .doc, ...

Verzia 4.18, 07.11.2013
Odvodová úľava - zdravotné poistenie , prihlasovanie a vykazovanie  
Po zverejnení metodického usmernenia Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou boli doplnené nasledujúce  úpravy:

Oznámenie o zmene platiteľa
Zamestnanca s odvodovou úľavou je potrebné prihlásiť na zdravotné poistenie kódom "2", tak ako sa prihlasuje každý zamestnanec. Okrem toho je potrebné kódom "1W" oznámiť splnenie podmienok pre uplatnenie odvodovej úľavy. Takže  v Oznámení o zmene platiteľa  sa pri vytváraní prihlášok a odhlášok pre zamestnancov s odvodovou úľavou automaticky generujú dva zápisy -  jeden s kódom "2" a jeden s kódom "1W" .

Kód "1W" sa použije aj pre oznámenie ukončenia uplatňovania odvodovej úľavy, ak príjem presiahne stanovenú hranicu alebo uplynie 12 mesiacov uplatňovania úľavy. Tento zápis zatiaľ nie je automaticky generovaný, treba ho ručne pridať od oznámenia o zmene platiteľa.

Zmeny v mesačnom výkaze ZP:
Zamestnanec s odvodovou úľavou sa započítava do počtu zamestnancov prihlásených do poisťovne, nezapočítava sa do počtu zamestnancov, za ktorých sa platí poistné. Takisto dni a vymeriavací základ a celkový príjem sa nezapočítavajú do súčtových riadkov vo výkaze (riadky 2 až 5 resp. 9 až 12).

V prílohe mesačného výkazu zdravotnej poisťovne sa zamestnanec s odvodovou úľavou uvádza. Uvádza sa počet dní, vymeriavací základ, celkový príjem, nulová percentuálna sadzba a nulové preddavky poistného.
Ak má jedna osoba u zamestnávateľa pracovný pomer s odvodovou úľavou a súčasne aj dohodu, vykazuje sa, narozdiel od doterajšieho stavu, v prílohe v dvoch riadkoch, pretože sa jedná o dve rôzne sadzby poistného.

Aktualizované tlačivo registračného listu fyzickej osoby, platné od novembra 2013.

Doplnený nový typ registračného listu "Prihláška zamestnanca po skončení odvodovej úľavy". Slúži na prihlásenie zamestnanca na nemocenské, starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, po skončení odvodovej úľavy. (Kód 16 resp. ZECDNNPDPPVN.)

Verzia 4.17, 31.10.2013 

Odvodová úľava  od 01.11.2013
Od 01.01.2013 sa zavádza  tzv. odvodová úľava v prípade zamestnania dhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie. Súčasne musia byť splnené ďaľšie podmienky definované v zákone (evidovaný nezamestnaný min. rok, maximálna výška príjmu, vyrovnané záväzky voči SP/ZP, zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov).

Odvodová úľava platí pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery vzniknuté najskôr od 1. novembra 2013, trvá max. 12 mesiacov, ak sú splnené ostatné podmienky. Maximálna výška príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou v r.2013 je 526,62 Eur.

Za zamestnanca s odvodovou úľavou platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne len úrazové a garančné poistenie. Do zdravotnej poisťovne zamestnanca prihlasuje, ale pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa platí sadzba  poistného 0%, takže preddavky na poistné sú nulové. Zamestnanec sa vykazuje v mesačnom výkaze zdravotnej poisťovne s nulovými sadzbami poistného .

V číselníku pracovníkov je pre takéhoto zamestnanca nastaviť na záložke "Poistné a daň" príznak "Zamestnanec s odvodovou úľavou pre ZP" (zdravotné poistenie) a "Zamestnanec s odvodovou úľavou pre SP" (sociálne poistenie). V závislosti od toho, či spĺňate podmienky aj pre ZP aj pre SP.

V Registračnom liste fyzickej osoby bol v prihláške pridaný nový typ ZECDN - zamestnanec s odvodovou úľavou (14). S týmto kódom sa zamestnanec s odvodovou úľavou  vykazuje  aj v Mesačnom výkaze poistného. 

Napriek tomu, že zamestnanec nebude nemocensky poistený, že bude mať nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vyplatí zamestnávateľ, počas prvých 10 dní práceneschopnosti. Denný vymeriavací základ sa určí tak, že priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely, používaný v danom štvrťroku,  sa vydelí konštantou 30,4167.

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov s odvodovou úľavou do zdravotných poisťovní bude doplnené po zverejnení metodického usmernenia Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.

Zmena nepostihnuteľných súm vo výpočte exekučných zrážok od 01.11.2013
V súvislosti so zmenami, ktoré prináša novela nariadenia vlády č. 216/2013 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia pribudli pri exekučných zrážkach dva nové príznaky: "Poberateľ dôchodku" a "Pokuta za priestupok". 

U poberateľa dôchodku je základná suma, ktorú nemožno povinnému zraziť, vo výške 100 % platného životného minima na povinného a 50 % platného životného minima na každú vyživovanú osobu.

V prípade rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, základná suma na povinného je vo výške 50% platného životného minima a na vyživovanú osobu vo výške 25% platného životného minima. Platí len pre pokuty za priestupky po 01.01.2014.

Číselník pracovníkov
Údaje zo záložky "Mzdové údaje" sú rozmiestnené na dve záložky - "Mzdové údaje" a "Poistné a daň". Je to z dôvodu prehľadnosti, pri stále sa zvyšujúcom počte údajov.
 

Pri tlači potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby je doplnená možnosť tlačiť aj  dokument "Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely zdravotného poistenia za rok 2013". Tlačivo je editovateľné. Toto tlačivo dáva zamestnávateľ zamestnancovi len v prípade, ak mu vyplácal príjmy v ňom uvedené. Program automaticky do tohto tlačiva doplní  len údaje do riadkov 09 až 19 (príjmy z dohôd) a do riadku 06 (príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie) 

Upravený výpočet odvodov pri dohodách s nepravidelným príjmom, ktoré budú prechádzať do roku 2014, tak aby zohľadňoval rozdielnu výšku maximálnych vymeriavacích základov v roku 2013 a 2014.

Verzia 4.16, 3. október 2013
Vo výpočte mzdy pre dohody o brigádnickej práci študentov s pravidelným príjmom, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia dôchodkového poistenia je doplnené upozornenie:
- ak nie sú dôchodkovo poistení a ich príjem presiahne hraničnú sumu (bude potrebné generovať prihlášku na dôchodkové poistenie)
- ak sú dôchodkovo poistení a ich príjem nepresiahne hraničnú sumu (bude potrebné generovať ohlášku z dôchodkového poistenia)

Verzia 4.16, 30. september 2013
V registračnom liste typu "Odhláška DoBPŠ len z dôchodkového poistenia" sa okrem dátumu vzniku pracovnoprávneho vzťahu uvádza aj dátum vzniku poistenia. Uvádza sa dátum posledného vzniku dôchodkového poistenia. Tento typ RLFO sa používa len pri dohodách o brigádnickej práci študentov, ak si uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia a ich príjem je kolísavý, teda v niektorým mesiacoch prekračuje limit 66 resp. 155 Eur.

Pri dohode o brigádnickej práci študentov, s právom na pravidelný mesačný príjem, ktorá počas trvania nezaložila povinné dôchodkové poistenie, sa zo zúčtovaného príjmu zo závislej činnosti za obdobie po zániku dohody, neplatí poistné na sociálne poistenie (to znamená ani poistné na úrazové a garančné poistenie).

Verzia 4.16, 20. september 2013
Do výkazu poistného a príspevkov sa uvádzajú aj dohodári s nepravidelným príjmom, ktorým počas celého trvania dohody nemali vyplatený žiadny príjem. V prílohe výkazu sa uvádzajú s nulovými vymeriavacími základmi a nulovým poistným.

Dohodár, ktorému bola vyplatená odmena dodatočne, po skončení trvania dohody, sa na zdravotné poistenie prihlasuje kódom "2D" na posledný deň mesiaca, nie kódom "2Y" ako zamestnanec s príjmom po skončení pracovného pomeru.

Aktualizované tlačivo Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť.

Prepočet nároku na dovolenku v údajoch zamestnanca sa robí aj pri oprave dátumu skončenia pracovného pomeru, nielen pri jeho prvom zadaní. 

Verzia 4.15

27.8. 2013
Do prílohy výkazu zdravotnej poisťovne nie sú zahrnutí dohodári, zdravotne poistení, ktorí splňujú nasledovnú podmienku: bol im urobený výpočet mzdy, vymeriavací základ pre ZP je nulový, počet kalendárnych dní pre  ZP je nulový, takisto aj počet dní PN.  Typicky sú to dohodári s pravidelným príjmom, bez príjmu v danom mesiaci, ktorým bol urobený výpočet mzdy (čo nebolo potrebné).  

Druhým prípadom sú dohodári s nepravidelným príjmom, ktorí v mesiaci skončenia dohody nemali žiadny príjem. Výpočet mzdy je v mesiaci skončenia dohody nutné urobiť, aby sa vypočítali odvody na sociálne poistenie. Kedže ich príjem v mesiaci skončenia dohody je nulový, predpokladá sa, že v tomto mesiaci vôbec neboli prihlásení na zdravotné poistenie a teda nemajú byť uvedení vo výkaze zdravotnej poisťovne.

16. august 2013
Nový výpis "Prehľad dní PN za rok". Má formu tabuľky, obsahuje počet kalendárnych a pracovných dní a sumy náhrady v Eur, v členení na mesiace roka. Nájdete ho vo Výpisoch - Náhrada pri PN, DNP - Prehľad dní PN za rok. V číselníku pracovníkov (doklady) je doplnené tlačivo  "Dodatok k pracovnej zmluve".

07. august 2013
V číselníku pracovníkov, pod tlačítkom  "D" - doklady v paneli nástrojov, je doplnená voľba "Skončenie dohody". Umožňuje tlač dohody o rozviazaní dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov.

19. júl 2013
Do prevodného príkazu je doplnený nový formát pre homebanking "Tatrabanka - XML".

 

Zmena sumy daňového bonusu od 01.07.2013
Od 1. júla 2013 sa zvyšuje daňový bonus na sumu 21,41 Eur. Prvýkrát sa táto suma uplatní pri zúčtovaní miezd za júl 2013. Zmena sumy daňového bonusu v parametroch programu sa vykoná po uzávierke miezd za mesiac jún 2013, alebo pri prvom spustení novej verzie (ak aktuálny mesiac v programe je už júl 2013). 

Súčasne sa v parametroch aktualizuje aj výška životného minima na sumu 198,09 Eur. Tento parameter sa využíva pri výpočte exekučných zrážok.

Nová tlačová zostava - Podklady k ročnému výkazu o úplných nákladoch práce ( ÚNP 1-01), v skupine výpisov Výkazy. Obsahuje len riadky výkazu, údaje ktorých je možné zistiť zo mzdovej evidencie.

Aktualizovaný výpočet odvodov z dohôd o brigádnickej činnosti -  v prípade dodatočnej výplaty po skončení dohody. Napr. dohoda skončila 30.04.2013 a vo výpočte za mesiac júl je ešte dodatočne vyplatená odmena. Zmena sa netýka výpočtu odvodov pri dohodách s nepravidelným príjmom, keď sú odvody vypočítané a zrazené v poslednom mesiaci trvania dohody.

Zoznam pracovníkov (Výpisy - Číselníky - Pracovníci) je možné zoradiť aj podľa rodného čísla.

Oznámenie o zmene platiteľa ZP v elektronickej forme je možné okrem štandardného umiestnenia uložiť aj do Vami zadaného adresára  (podobne ako vytváraní mesačných výkazov ZP). Názov adresára treba zadať do položky "Aj sem uložiť súbory pre všetky ZP". 

Verzia 4.14, 05.jún 2013
V číselníku pracovníkov, pod tlačítkom  "D" - doklady v paneli nástrojov, je doplnená voľba "Skončenie pracovného pomeru". Umožňuje tlač dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60) a výpovede zamestnávateľa podľa § 63 odsek 1, písm. a) až c). 

Dohody s nepravidelným príjmom
Vzhľadom na  na časté dotazy užívateľov pripomíname spôsob výpočtu  odvodov do SP pri dohodách s nepravidelným príjmom. Počas trvania dohody sa z vyplatených odmien platí len zdravotné poistenie (ak je to dohoda so ZP) a preddavky na daň. Sociálne poistenie sa vypočítava a zrazí zo mzdy za   posledný mesiac trvania dohody. Vymeriavacím základom je súčet  všetkých vyplatených odmien počas trvania dohody, rozpočítava sa na mesiace trvania poistenia. Vykazuje sa vo Výkaze poistného a príspevkov.

Je dôležité zadať dátum skončenia dohody najneskôr pred výpočtom mzdy za posledný mesiac trvania dohody!  V prípade, že za posledný mesiac trvania dohody nemá  dohodár nárok na žiadnu odmenu, musíte  tiež urobiť výpočet mzdy. Výsledná suma k výplate v taktomto prípade bude záporná ( zamestnanec musí uhradiť vypočítané odvody do SP). Pri výplate odmien dohodára doporučujeme rátať s tým, že všetky odvody d SP budú zrazené až z poslednej výplaty.

Verzia 4.13, 31.máj 2013
Upravené vytváranie zápisov v evidenčnom liste dôchodkového poistenia, pre  príjmy vyplatené po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

V číselníku pracovníkov, tlačítko "D" - doklady v paneli nástrojov, je doplnená tlač Súhlasu dotknutej osoby k použitiu osobných údajov.

V zápočtovom liste je odstránená informácia o výške odstupného.

Nový výpis Poistné zamestnanca za rok. Pomocný výpis, ktorý poslúži hlavne pri kontrole údajov pre zamestnancov s nepravidelným príjmom. Obsahuje rozpis vymeriavacích základov a poistného na  mesiace roka. V mesiacoch, v ktorých je príjem vykazovaný vo Výkaze poistného a príspevkov, obsahuje rozpis na jednotlivé mesiace, tak ako sú  vykazované vo výkaze poistného a príspevkov.  Nájdete ho vo výpisoch - Výkazy -Poistné zamestnanca za rok.

Verzia 4.13, 08.apríl 2013
Oprava v Hlásení o vyúčtovaní dane, týka sa len prípadov, ak zamestnávate cudzincov (majú v číselníku pracovníkov zadané aj  rodné číslo pre styk so Sociálnou poisťovňou).

Verzia 4.13, 02.apríl 2013
Od 15.3.2013 nadobúda účinnosť novela metodického usmernenia UDZS. Dôležitá zmena sa týka dohodárov, ktorí pracujú 5 dní v týždni.  Týchto dohodárov nie je potrebné na dni nepretržitého odpočinku odhlasovať zo zdravotného poistenia. Napr. ak dohodár pracuje denne pondelok až piatok, netreba ho odhlasovať na sobotu a nedeľu.
V takomto prípade u dohodára označte  príznak "Dohodára prihlasovať v režime zamestnanca". Podrobnejšie informácie pozrite nižšie, zmeny v programe z 5. marca 2013 - Prihlasovanie dohodárov do ZP.

Potvrdenie o zaplatení dane je možné vytlačiť aj pre zamestnancov, ktorým bolo urobené ročné zúčtovanie, aj keď mzdy za rok 2012 neboli spracované v tomto mzdovom programe.

Ak je vypočítaný vymeriavací základ pre zdravotné a sociálne poistenie záporný, automaticky sa upraví na nulu. K tejto situácii môže dôjsť napr. pri zrazení prečerpanej dovolenky pri skončení pracovného pomeru

Verzia 4.13, 20.marec 2013
Na základe dodatočného usmernenia FR SR (zo dňa 13.03.2013) bola urobená úprava v ročnom hlásení. Týka sa len prípadov, keď počet zamestnancov v časti IV. alebo v v časti V. je nula.

Podľa nového usmernenia je potrebné v týchto prípadoch vytlačiť aj prázdnu stranu časti IV. alebo V. a na prvej strane hlásenia uviesť: počet strán: 1,  počet uvedených zamestnancov: 0.  
Kompletné hlásenie musí teda obsahovať stranu 1 a 2, minimálne jednu stranu časti IV a minimálne jednu stranu časti V.

Adekvátne k uvedenému sa zmenil aj XML súbor.
Pri načítaní XML súboru vytvoreného ešte vo verzii 4.12 je možná v aplikácii eDane jednoduchá oprava - stačí zadať počet strán 1 a prázdna strana sa automaticky doplní.
Zmena sa nijako nedotkla prípadov, keď sú nejakí zamestnanci uvedení aj v časti IV. aj v časti V.

Oprava v oznámení o zmene platiteľa - kontrolnom výpise, v niektorých prípadoch tlačilo prázdne riadky naviac.

Verzia 4.12, 7.marec 2013

V menu Služby - Daň z príjmov je doplnená tlač druhej strany ročného zúčtovania - časť II. Táto strana sa tlačí len na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec, ktorému ste vykonali ročné zúčtovanie preddavkov na daň, podáva za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie. Doklad je sa prikladá spolu s ročným zúčtovaním k daňovému priznaniu a je informáciou o tom, že preplatok/nedopladok z ročného zúčtovania už bol zamestnancovi vrátený/zrazený a v akej sume.

Postup v prípade, ak ste ročné zúčtovanie vykonali zamestnancovi omylom, resp. zamestnanec, ktorý požiadal o ročné zúčtovanie, dodatočne zistí, že musí podať daňové priznanie: 
Ak ste vypočítaný preplatok/ nedoplatok ešte nezúčtovali v mzde, stačí vymazať  záznam s daným číslom pracovníka v dvoch číselníkoch - Vykonané ročné zúčtovanie a Preplatky a nedoplatky dane. Zamestnancovi vytlačíte potvrdenie o príjme, ktoré bude súčasťou jeho daňového priznania.

V oznámení o zmene platiteľa sú záznamy zoskupené podľa zamestnancov, v rámci zamestnanca sú zoradené podľa dátumu.

Doplnený nový formát prevodného príkazu  pre homebanking: Tatrabanka MultiCash.

Oprava v prihlasovaní dohodárov "v režíme zamestnanca". V niektorých prípadoch  bol namiesto kódu 2D použitý kód 2.

Nový parameter v parametroch pre výstup: Pre dohodárov tlačiť namiesto textu "Časová mzda" text "Dohoda - odmena".  Uplatní sa pre všetky typy výplatných pások, výpis Sumarizácia miezd a všetky typy mzdových listov.  Rekapitulácia miezd zostáva bez zmeny.

Verzia 4.12, 5.marec 2013

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
Aktualizované tlačivo hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012. Doporučujeme tlačiť až po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnancom, ktorí o to požiadali. Hlásenie pre rok 2012. 

Časť IV. hlásenia obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým ste nerobili ročné zúčtovanie dane. Ak zamestnanec mal počas roka vo firme viac pracovnoprávnych vzťahov,  uvádzajú sa súhrnné údaje zo všetkých pracovnoprávnych vzťahov, v časti IV. je uvedený len raz.

Časť V.  obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým ste robili ročné zúčtovanie dane. Uvádzajú sa súhrnné údaje prevzaté z ročného zúčtovania dane. Teda ak takýto zamestnanec mal aj príjmy od iných zamestnávateľov, bude uvedený úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov  (prebratý z ročného zúčtovania dane).

Máte možnosť vytvoriť XML súbor pre elektronické podanie hlásenia. K dispozícii je aj možnosť vytvoriť časť IV. a V. vo forme textového súboru, ak podávate tieto časti aj na médiu.

Do číselníka "Vykonané ročné zúčtovanie" pribudli nové položky, potrebné pre vyplnenie časti V. hlásenia.  V niektorých prípadoch môžete byť vyzvaní, aby ste nanovo vošli do výpočtu ročného zúčtovania a nanovo zadali sumu zdravotného a sociálneho poistenia od iných platiteľov dane. Týka sa to zamestnancov, ktorým ste vykonali ročné zúčtovanie ešte vo verzii 4.10.  Program Vám vypíše čísla zamestnancov, pre ktorých je to nutné urobiť.

Prihlasovanie dohodárov do ZP
Ešte stále nie je jasný a jednotný výklad spôsobu prihlasovania dohodárov do zdravotných poisťovní. Pre zjednodušenie boli v programe urobené tieto úpravy:

- V číselníku pracovníkov na záložke Mzdové údaje je nová položka - zaškrtávacie políčko "Dohodára prihlasovať v režime zamestnanca". Označte v prípade, že dohodár pracuje každý pracovný deň, napr. pondelok až piatok a chcete ho prihlásiť do ZP len na začiatku dohody a odhlásiť len pri ukončení dohody.  V tom prípade bude pre takéhoto dohodára vytvorená prihláška do ZP v Oznámení o zmene platiteľa - voľba "Len prihlášky a odhlášky za obdobie" alebo "Zahrnúť prihlášky aj odhlášky za aktuálny mesiac". Tak ako je to pri zamestnancoch v pracovnom pomere.  Súčasne pri výpočte mzdy už nebude musieť "označiť" dni, ktoré skutočne pracoval.  Počet dní sa vyplní automaticky - bude to počet kalendárnych dní trvania dohody v aktuálnom mesiaci. Podobne ako je to pri pracovnom pomere. 

Pre ostatných dohodárov so zdravotným poistením Vám program aj naďalej  pri prvom výpočte mzdy v mesiaci ponúkne tabuľku, v ktorej môžete označiť dni, v ktorých pracoval.  V tabuľke je doplnené tlačítko "Označ celý mesiac" - označí všetky kalendárne dni mesiaca. 

Ďalej pribudli dve zaškrtávacie políčka "Prvý označený deň neprihlasovať, pokračuje z minulého mesiaca" a "Posledný označený deň neodhlasovať". 

Ich využitie uvedieme na príklade: Dohodár pracuje v dňoch 27.februára až 2. marca 2013, štyri dni po sebe. Pri spracovaní miezd za február označíte dni "27", "28" a políčko "Posledný označený deň neodhlasovať". Program vygeneruje v oznámení o zmene platiteľa len prihlášku s dátumom 27.02.2013.  Pri zúčtovaní miezd za marec označíte dni "1" a "2" a políčko "Prvý označený deň neprihlasovať, pokračuje z minulého mesiaca" . Program vygeneruje v oznámení len odhlášku s dátumom 02.03.2012.  

Ak by ste neoznačili políčka "Prvý označený deň neprihlasovať" a "Posledný označený deň neodhlasovať", program pri za február generoval prihlášku 27.02.2013 a odhlášku 28.02.2013. Za marec by sa generovala prihláška 01.03.2013 a odhláška 02.03.2013. Aj tento spôsob prihásenia je korektný.

 Verzia 4.11

15.február 2013
Úprava výpisu "Prehľad ročného zúčtovania dane". Suma preplatku/nedoplatku dane je vytlačená tučným písmom, ak je uložená pre zúčtovanie v mzdách. Je uložená v číselníku Preplatky a nedoplatky dane. Na konci výpisu sú doplnené súčty zvlášť pre preplatky/nedoplatky, ktoré boli uložené do číselníka preplatkov a nedoplatkov, a tie, ktoré neboli uložené. (Nedoplatok, ktorý nepresahuje 3,32 Eur je zamestnávateľ povinný zraziť vtedy, ak zamestnanec dodatočne v RZD uplatňuje nárok na daňový bonus alebo chce poukázať 2% zaplatenej dane na osobitné účely.)

5.február 2013
Do počtu "aktívnych" zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí končia pracovný pomer v aktuálnom mesiaci.

Oprava o Oznámení o zmene platiteľa.
Pri  zaškrtnutom  políčku "Len prihlášky a odhlášky za obdobie" do oznámenia zahrnulo aj dohodárov, ale nesprávne s kódom "2". Dohodárov je aj naďalej potrebné prihlasovať len na dni, keď pracujú. Cez túto voľbu sa do oznámenia automaticky nepridajú.

Oprava - v menu Výpisy - Výkazy bol na konci omylom pridaný riadok s textom ".F."  Tento riadok bol bol odstránený.

Cez úpravy výstupných zostáv je možné upraviť aj výpis Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť.

 

Verzia 4.10,31.1.2013

Zmena parametrov pre výpočet

 

Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2013:
- minimálna mzda mesačná - 337,70 Eur, minimálna mzda hodinová - 1,9410 Eur
- maximálny vymeriavací základ, rovnaký pre všetky povinné odvody - 3930,00 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane - 311,32 Eur mesačne (3735,94 ročne)

Nové parametre - týkajú sa len dohôd o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ), ak si uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia:
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ do 18 rokov veku - 66,00 Eur
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ nad 18 rokov veku - 155,00 Eur

V súvislosti so zavedením progresívnej sadzby dane sa pri zmene parametrov opraví aj ročná daňová tabuľka. 

 Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2012, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2013.

Zmeny vo výkazoch
Pre rok 2013 sa mení Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov. Aktualizované sú tlačivá aj vytváranie súboru XML pre tieto výkazy.
K zmene došlo aj v Mesačnom prehľade o preddavkoch na daň. Časť V. s rozpisom zamestnancov sa ruší. Aktualizované je tlačivo a vytvorenie súboru XML pre elektronické podanie.

Ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane bude zapracované až v nasledujúcej verzii, po zapracovaní hlásenia do aplikácie e-dane Finančnou správou. Predpokladaný termín novej verzie je koniec februára 2013. Termín na podanie hlásenia sa  posúva na 30.apríl 2013. 

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa už za rok 2012 nepodáva.

V Hromadnom oznámení o zmene platiteľa (zdravotné poisťovne) sa  neplatené voľno oznamuje pod novým kódom "2N".

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Pri ročnom zúčtovaní dane program kontroluje či zamestnanec nemá zdaniteľné príjmy aj pod iným osobným číslom pracovníka (podľa rodného čísla). Ak nájde, môžete ich automaticky pridať do ročného zúčtovania.  
V ročnom zúčtovaní sú dve nové položky, ktoré sa neuvádzajú v tlačive ročného zúčtovania, ale budú potrebné pre ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane. Program automaticky ponúkne hodnoty z údajov zamestnanca.  Ak má príjmy aj od iných platiteľov, musíte tieto položky opraviť. Sú po položky:
- suma preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania
- počet detí (na ktoré sa vyplácal daňový bonus)
- počet mesiacov za ktoré bol daňový bonus priznaný (napr. ak vznikol nárok za 12 mesiacov na dve deti, uvedie sa číslo 24)

Ak ste robili ročné zúčtovanie dane na staršej verzii programu Mzdy, doporučujeme zopakovať výpočet ročného zúčtovania dane, aby sa aktualizovali aj tieto nové položky.

Zmeny vo výpočte mzdy

Výpočet odvodov na zdravotné a dôchodkové poistenie sa robí aj pre zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd mimo pracovného pomeru (ďalej len "dohodári"). Záleží na nastavení v mzdových údajoch pracovníka. Ak platí dohodár aj nemocenské poistenie, je možné zadať aj náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je maximálne vo výške 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu. Pre rok 2013 je to suma 38,7616 Eur.

Od roku 2013 sa vo výpočte ruší položka "dohoda súbežne". Od roku 2013 musí byť dohoda zadaná pod samostatným osobným číslom. Je to z dôvodu väčšej náročnosti výpočtu mzdy u dohodárov.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Najväčšou zmenou pri dohodách je zavedenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Na správne nastavenie odvodov pre rôzne typy zamestnancov môžete využiť "pomôcku", ktorá Vám pomôže nastaviť správne odvody pre rôzne typy dohody. 

Sociálne poistenie
Z hľadiska sociálneho poistenia dohody môžu byť s pravidelným alebo nepravidelným príjmom. Dohoda s pravidelným príjmom je dohoda, z ktorej vyplýva právo na výplatu odmeny každý mesiac. Nie je podstatné, či odmenu skutočne každý mesiac dostane.  

Pri dohodách s pravidelným príjmom sa odvody do SP počítajú mesačne a dohodár sa vykazuje v mesačnom výkaze poistného. 

Pri dohodách s nepravidelným príjmom sa počas trvania dohody z vyplatených odmien neplatí  žiadne poistné do SP.  Pri ukončení dohody - v posledný mesiac trvania dohody  sa vypočíta a zrazí  poistné zo všetkých odmien vyplatených za celé trvanie dohody. Celkový príjem (včítane odmeny, ktorá sa vyplatí v poslednom mesiaci) sa rozpočíta na počet mesiacov trvania dohody - vypočíta sa priemerný mesačný príjem. Tento je vymeriavacím základom pre každý mesiac trvania dohody. Takéto príjmy sa vykazujú vo Výkaze poistného a príspevkov.  Doporučujeme, aby odmena vyplatená v poslednom mesiaci, bola aspoň v takej výške, aby pokryla odvody a daň. Inak by mohlo dôjsť k situácii, že suma k výplate bude záporná.

Je dôležité, aby ste v najneskôr mesiaci, v ktorom končí dohoda s nepravidelným príjmom,  pred výpočtom zadali dátum ukončenia dohody  v číselníku pracovníkov.  

Výkaz poistného a príspevkov sa doposiaľ používal len pri výplatách po skončení pracovného  pracovného pomeru a pri zamestnancoch s nepravidelným príjmom (konatelia, štatutári). Od roku 2013 sa v ňom vykazujú aj dohodári s nepravidelným príjmom.

Pri súbehu poistných vzťahov   naďalej  platí, že pre zamestnanca (aj dohodára) nemôže súčet vymeriavacích základov na platenie poistného na sociálne poistenie prevýšiť maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Zamestnávateľ však platí poistné na sociálne poistenie z každého tohto poistného vzťahu do výšky maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.

Zdravotné poistenie
Ak sa z dohody platí aj zdravotné poistenie, platí sa v mesiaci, v ktorom bola odmena zúčtovaná. Aj pri nepravidelných dohodách. Vykazuje sa v mesačnom výkaze, v prípade viacerých poistení (pracovný pomer + dohoda) sa vykazuje súhrnne v jednom riadku výkazu. Úhrnný príjem zo všetkých poistných vzťahov nesmie presiahnuť maximálny vymeriavací základ.

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne
Dohodári , ktorí platia aj zdravotné poistenie, sa do zdravotnej poisťovne prihlasujú len na dni, v ktoré skutočne pracujú. Prihlasujú sa kódom "2D".  Ak je dohodár súčasne u Vás aj zamestnancom v pracovnom pomere, ako  dohodára ho neprihlasujete.

 V prílohe mesačného výkazu ZP sa aj pre dohodára musí uvádzať počet dní, za ktoré sa platí poistné. Tento počet dní musíte zadať vo výpočte mzdy. Zadáva sa len u dohodárov, ktorí platia aj zdravotné poistenie. Doposiaľ ste pri dohodároch zadávali počet dní poistenia pre sociálne poistenie, teraz aj pre zdravotné poistenie.  Počet dní pre SP Vám program ponúkne, tak ako doteraz, na základe dátumu začatia a ukončenia dohody.

Počet dní pre ZP: pri prvom výpočte mzdy v mesiaci Vám program ponúkne tabuľku, v ktorej môžete označiť dni, v ktorých pracoval. Počet dní sa prenesie do výpočtu. 

Tento spôsob využite v prípade, ak chcete, aby program automaticky pridal do "Oznámenia o zmene platiteľa" pre zdravotnú poisťovňu aj prihlášky a odhlášky za dni, ktoré ste označili. Ak ste ich prihlasovali a odhlasovali priebežne počas mesiaca, zadajte len počet dní vo výpočte.

Pretože výklad zdravotných poisťovní k tomuto problému prihlasovania dohodárov nie je jednotný, konečné riešenie prihlasovania a odhlasovania dohodárov bude v programe doriešené až po vydaní konečného  stanoviska Ministerstva zdravotníctva k tomuto problému.

Odvodové zvýhodnenie pri dohodách o brigádnickej práci študentov  - výnimka z dôchodkového poistenia
Od 1.1.2013 sa aj z dohôd o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) platí dôchodkové poistenie (starobné, invalidné a do rezervného fondu solidarity). Môžu si však zvoliť jednu dohodu, na ktorú si uplatnia tzv. odvodové zvýhodnenie (§227a). Ak má študent viac dohôd, odvodové zvýhodnenie si môže počas jedného mesiaca uplatniť len na jednu dohodu. Môže aj uplatnenie odvodového zvýhodnenia na jednu dohodu ukončit a uplatniť ju na inú dohodu.  Na uplatnenie zvýhodnenia musí študent podpísať "Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov". Oznámenie si môžete vytlačiť v číselníku pracovníkov, tlačítko "D" (doklady) v paneli nástrojov. 
K odvodovému zvýhodneniu sa vzťahujú dva nové parametre: 
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ do 18 rokov veku - 66,00 Eur pre rok 2013
- Hranica pre odvodové zvýhodnenie pre DoBPŠ nad 18 rokov veku - 155,00 Eur pre rok 2013

V programe je odvodové zvýhodnenie označované ako "Výnimka DP" - výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak študent uplatní výnimku a príjem nepresiahne hraničnú sumu, zamestnávateľ odvádza len garančné a úrazové poistenie. Ak príjem presiahne hraničnú sumu, platí sa aj starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu, ale len zo sumy prevyšujúcej hraničnú sumu. Úrazové a garančné  sa platí z celého príjmu.

Študenta, ktorý si uplatňuje výnimku môžete prihlásiť dvomi spôsobmi:
- ak predpokladáte, že mesačný príjem nepresiahne hraničnú sumu, prihlásite ho ako DoBPŠ bez dôchodkového poistenia
- ak predpokladáte, že mesačný príjem presiahne hraničnú sumu, prihlásite ho ako DoBPŠ s dôchodkovým poistením

Môže nastať situácia, že študent je prihlásený bez dôchodkového poistenia a príjem presiahne hraničnú sumu. Vtedy ho treba "dodatočne prihlásiť len na dôchodkové poistenie". Alebo opačný prípad: študent je prihlásený aj na dôchodkové poistenie, ale príjem nedosiahne hraničnú sumu. Vtedy ho treba "dodatočne odhlásiť len z dôchodkového poistenia".

Program kontroluje pri výpočte, či príjem nepresahuje hraničnú sumu a vypočítava automaticky odvody aj na dôchodkové poistenie, ak príjem presiahne hraničnú sumu.  Nie je potrebné meniť nastavenie v číselníku pracovníkov. Nastavenie v číselníku pracovníkov má byť také, ako je prihlásený v SP k 1.dňu aktuálneho mesiaca.

Vo Výpisoch - Výkazy je doplnená nová funkcia "Dodatočné prihl./odhl. pre DoBPŠ". Táto vygeneruje prihlášky a odhlášky len na dôchodkové poistenie pre DoBPŠ, ak je to potrebné. Súbor XML  potom vytvoríte obvyklým spôsobom - v číselníku pracovníkov - tlačítko "RL" - vytvorenie súboru XML. Dodatočné prihlášky/odhlášky  je treba podať ešte pred odoslaním mesačných výkazov.  Generovanie dodatočných prihlášok a odhlášok pre DoBPŠ urobte za aktuálny mesiac len raz. Pri opakovanom spustení by sa opakovanie generovali tie isté prihlášky/odhlášky.

Ak pre DoBPŠ s pravidelným príjmom bola generovaná dodatočná prihláška na dôchodkové poistenie, pri mesačnej uzávierke program automaticky nastaví platenie odvodov na dôchodkové poistenie pre nasledujúci mesiac. Je to preto, aby nastavenie zodpovedalo na začiatku nasledujúceho mesiaca tomu, ako je študent aktuálne prihlásený v registri Sociálnej poisťovne. Podobne je to aj pri dodatočnej odhláške. 

Dodatočné prihlasovanie a odhlasovanie môže vzniknúť aj pri DoBPŠ s nepravidelným príjmom. Vtedy sa voči hraničnej sume porovnáva priemerný mesačný príjem, ktorý sa vypočíta zo súčtu odmien vyplatených za celé trvanie dohody. Ak si študent uplatňoval výnimku len v niektorých mesiacoch trvania dohody, môže byť vygenerovaných viac prihlášok a odhlášok na obdobie trvania dohody. V mesiacoch, keď si študent neuplatňuje výnimku, platí dôchodkové poistenie vždy, bez ohľadu na výšku príjmu.

Pri DoBPŠ s nepravidelným príjmom treba ponechať pôvodné nastavenie odvodov, tak ako bol prihlásený do SP, až do ukončenia dohody.

Verzia 4.06, 10.január 2013

 

Aktualizované tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane" za rok 2012 (v menu Služby - Daň z príjmov). 

Verzia 4.06, 7.január 2013
Verzia 4.06 má doplnené generovanie tzv. „Konfiguračného kódu“ vo voľbe INFO – KONFIGURAČNÝ KÓD v súvislosti s pripravovanými zmenami v ďalšej verzii programu MZDY, ktorá posudzuje „dohodárov“ ako pracovníkov v pracovnom pomere na základe legislatívnych zmien od januára 2013.
Tento konfiguračný kód je potrebné čo najskôr zaslať mailom na tpsoft@tpsoft.sk , na čo môžete priamo použiť tlačítko v danej funkcii.
Bližšie informácie boli zaslané každému aktívnemu užívateľovi na mailovú adresu v druhom januárovom týždni, prípadne ich nájdete na www.tpsoft.sk .

 

Verzia 4.05, 27.december 2012
Nový formát súborov XML pre Registračné listy
Od 27.12.2012 nasadí Sociálna poisťovňa na svojej elektronickej podateľni novú verziu (2013). Od tohto dátumu je možné podávať registračné listy len v tomto novom formáte. Aktualizované je aj tlačivo registračného listu.

V údajoch pracovníka sú tieto nové položky:
- titul za menom
- predchádzajúce priezvisko
- výnimka z DP (dôchodkového poistenia) - používa sa len pre dohody od brigádnickej činnosti od 1.1.2013.
Veľkosť položky Ulica v adrese je zvýšená na 30 znakov.

V menu pre registračné listy (prihláška, odhláška, ...) sú nové voľby:
- Prihlásenie trvajúcich dohôd k 1.1.2013
- Prihláška DoBPŠ len na dôchodkové poistenie
- Odhláška DoBPŠ len z dôchodkového poistenia

Prihlásenie trvajúcich dohôd k 1.1.2013
Všetky existujúce dohody, ktoré trvajú aj po 1.1.2013 je potrebné nanovo prihlásiť. Slúži na to táto voľba. Termín je do 31.1.2013.  Doporučujeme robiť prihlasovanie až po uzávierke za december 2012, pretože zmeny v údajoch pracovníka môže robiť až v mesiaci 01.2013.  Ak budete prihlasovať trvajúce dohody skôr,  venujte zvýšenú pozornosť hneď prvej položke na registračnom liste - Typ zam. - typ zamestnanca. 

Od januára 2013 to v registračnom liste môže byť  typ zamestnanca:
1 – Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC)
2 – Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN)
3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem (ZECD1)
4 – DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N)
5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem (ZECD2)
6 – DoPČ – nepravidelný príjem (ZECD2N)
7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem (ZECD3)
8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem (ZECD3N)
9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4) 
10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N)
11 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECDDPP) 
12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECDDPN)
13 – Dohoda do 31.12.2012 (ZECD)

Číselná hodnota uvedená na začiatku sa používa v tlačive RLFO, kód uvedený v zátvorke na konci sa používa pre elekronickú formu, XML súbor.  

Túto "preregistráciu" je potrebné urobiť aj preto, že doposiaľ Sociálna poisťovňa nemala vedomosť o aký typ dohody sa jedná a nemohla by urobiť príslušné kontroly pri podávaní výkazov. Začiatok poistenia bude u týchto prihlášok 1.1.2013 a dátum vzniku právneho vzťahu bude skutočný začiatok dohody. Dátum vzniku právneho vzťahu je nová položka, ktorá sa bude vypĺňať na registračných listoch pri dohodách.

Typ 13 -  Dohoda do 31.12.2012 (ZECD) použijete, ak napr. budete 29.12.2012 robiť odhlášku dohody, ktorá skončila 28.12.2012. 

v  číselníku pracovníkov, na záložke Mzdové údaje - Povinné poistenie - nájdete tlačítko "Pomôcka", ktoré Vám pomôže s nastavením povinného poistenia pre rôzne typy zamestnancov. Tu nájdete aj zaškrtávacie políčko "Výnimka z DP" - ak študent v danom mesiaci uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Označenie tohto políčka nemá automaticky za následok zrušenie príznakov pre platenie dôchodkového poistenia. Ak predpokladáte, že príjem nepresiahne hraničnú sumu, zrušíte príznak platenia pre dôchodkové poistenie ručne. Alebo môžete použiť tlačítko "Pomôcka".

Prihláška DoBPŠ len na dôchodkové poistenie a Odhláška DoBPŠ len z dôchodkového poistenia (typ zamestnanca 12 a 13)
tieto voľby použijete len pre dohody o brigádnickej práci študentov. Budú slúžiť na dodatočné prihlasovanie a odhlasovanie z dôchodkového poistenia, ak si študent uplatňuje výnimku. Príklad: študenta k 1.1.2013 prihlásite ako študenta bez dôchodkového poistenia, lebo si uplatňuje výnimku a predpokladaný príjem nepresiahne hraničnú sumu. Pri výpočte miezd v marci zistíte, že jeho príjem je 200 Eur. Je potrebné ho dodatočne prihlásiť na dôchodkové poistenie k 1.3.2013. Práve na toto slúži voľba "Prihláška DoBPŠ len na dôchodkové poistenie".  Ak príjem za apríl bude napr. 50 eur, bude ho treba odhlásiť k 31.03.2013 z dôchodkového poistenia.

Zdravotné poistenie a dohody od 1.1.2013
Od 1.1.2013 sa zdravotné poistenie vzťahuje na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce okrem dohôd, ktoré sú uzatvorené so starobných dôchodcom, invalidným dôchodcom, výsluhovým dôchodcom v dôchodkovom veku a invalidným výsluhovým dôchodcom. Na dohody o brigádnickej práci sa zdravotné poistenie nevzťahuje.

Zamestnancov na dohody, ktoré sú zdravotne poistené prihlasuje zamestnávateľ do príslušnej ZP iba na dni, kedy skutočne dohodár pracuje pod kódom 2D. Termín je do konca nasledujúceho mesiaca.

Mzdy za mesiac január 2013 budete môcť spracovať až vo verzii 4.10, ktorú pripravujeme a bude dostupná koncom januára 2013.

Dohody od 1.1.2013 - krátky súhrn zmien
- Dohodári, okrem nižšie uvedenej výnimky, budú platiť odvody rovnako ako zamestnanci v pracovnom pomere. Ak majú priznaný predčasný starobný dôchodok neplatia invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 - Výnimku tvoria študenti, poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodku ak dovŕšili dôchodkový vek. Títo budú platiť len dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity). Nebudú platiť zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
- Poberateľovi predčasného starobného dôchodku zanikne nárok na výplatu dôchodku, ak bude pracovať na dohodu (po 1.3.2013).
- Dohoda môže byť uzatvorená aj ako dohoda  s nepravidelným príjmom. V tomto prípade sa neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Podľa schváleného znenia zákona splatnosť odvodov z tejto dohody bude až po zániku dohody. Vymeriavacím základom bude priemerný mesačný príjem dohodára, teda podiel súčtu všetkých vyplatených príjmov a počtu mesiacov trvania dohody. Nebudú vykazovaní v Mesačnom výkaze poistného ale vo Výkaze poistného a príspevkov.
- Dohoda o brigádnickej činnosti bude môcť byť uzatvorená so žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy VŠ do dovŕšenia 26 rokov veku.
- Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má študent možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie - tzv. Výnimka z DP.  Zo všetkých ostatných dohôd platí dôchodkové poistenie. V každom kalendárnom mesiaci môže určiť len jednu dohodu.  Ďaľšou podmienkou je nepresiahnutie "hraničného príjmu". Ten je pre rok 2013 stanový takto: do 18 rokov veku  66 eur, nad 18 rokov 155 eur.  Ak si študen uplatní u zamestnávateľa výnimku a príjem nepresiahne túto sumu, bude naďalej považovaný za zamestnanca len na účely garančného a úrazového poistenia. Ak si uplatní výnimku a presiahne hraničnú sumu, bude platiť na dôchodkové poistenie len zo sumy presahujúcej hraničnú sumu. 

Verzia 4.04, 14.november 2012
Aktualizované tlačivo "Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť" pre úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Tlačivo sa predkladá pre posúdenie nároku na dávky v hmotnej núzdi a na preukázanie výšky príjmu pre uchádzača o zamestnanie. Boli doplnené údaje o daňovom bonuse, náhrade príjmu pri PN, vreckovom pri zahraničnej ceste. V prípade, že bola vyplatená zamestnanecká prémia, vytlačí sa v riadku "iné príjmy".
 

Verzia 4.03, 05.november 2012
V číselníku "Poisťovne a DÚ" je možné pri zdravotnej poisťovne označiť "Vo výkazoch ako IČO firmy používať variabilný symbol". Parameter doporučujeme zaškrtnúť  len u Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a len v prípade, ak sa jedná o zahraničnú firmu, ktorej VšZP pridelila "vlastné IČO".  Pridelené IČO treba zadať do položky "Variabilný symbol", kde sa u zdravotných poisťovní zadáva číslo platiteľa.  V tlačivách a aj vo vytvorených elektronických súboroch sa potom použije rovnaká hodnota pre kód platiteľa aj pre IČO.

Oprava, ak počet exekučných zrážok zadaných pevnou sumou u jedného zamestnanca bol viac ako 9. Program v tomto prípade skončil chybovým hlásením.

Verzia 4.03, 23.október 2012
Vo výpisoch - špeciálne výpisy je doplnené tlačivo "Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť" pre úrady práce sociálnych vecí a rodiny.

Verzia 4.03, 15.október 2012
Úprava vo formáte "VUB - KPC" pre homebanking. Umožňuje vytvárať v  súbore tzv. skupiny. Počet riadkov v skupine môžete zadať v parametroch pre prevodný príkaz  v kolonke "Počet položiek na PP". Súčasne sa robí kontrola, aby počet všetkých položiek v jednom súbore nebol viac ako 200.

Pri tlači pracovnej zmluvy a dohôd bola doplnená možnosť uložiť doklad do Doc,Pdf... (starým spôsobom, bez použitia externého tlačového managera).  Umiestnenie textov na tlačivách bolo trochu upravené, pretože  pri exporte do .rtf cez tlačový manager niektoré riadky boli "rozhádzané".

Výpočet exekučných zrážok
Do verzie 4.03 bol zapracovaný výpočet exekučných zrážok. V číselníku pracovníkov - karta Zrážky aj v číselníku Zrážky pribudli nové položky. Pri zrážke typu "Exekúcia" sa zadávajú ďalšie položky.  
V prvom rade je to typ exekučnej zrážky:
- zadaná pevnou sumou
- výpočet - po životné minimum, tzv. tretinový systém

Exekúcia - zadaná pevnou sumou: 
zadaná suma sa zrazí. Je to doterajší spôsob. Ďaľšie údaje sa pri tejto zrážke nezadávajú. Ak je exekučných zrážok viac, zrážky zadané pevnou sumou majú prednosť pre zrážkami typu "výpočet".  

Exekúcia - výpočet:
V tomto prípade je potrebné zadať ešte ďaľšie údaje:
- typ pohľadávky: výživné na maloleté dieťa, iná prednostná pohľadávka, neprednostná pohľadávka. 
- dátum doručenia (má vplyv na poradie zrážok, ak  je viac exekučných zrážok)
- celková suma pohľadávky
- doposiaľ zrazené (suma sa aktualizuje pri mesačnej uzávierke)
- počet vyživovaných osôb - slúži pre výpočet základnej sumy, ktorá sa nemôže zraziť

V parametroch pre výpočet je nový parameter "Platná suma životného minima", ktorý sa pri výpočte exekučných zrážok použije na výpočet základnej sumy na povinného, základných súm na vyživované osoby a na výpočet sumy, nad ktorú sa zrážka vykoná bez obmedzenia.

Postup výpočtu a bližšie informácie si prečítajte v programe vo voľbe Info - Čo je nové ?
 

Verzia 4.02, 17.september 2012
Od 01.09.2012 sa mení doterajší pomer poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre sporiteľov. Rozdelenie  9% : 9% sa  zmení na 14% : 4%. Samotné rozdelenie odvodu zamestnávateľa (14%) vykonáva Sociálna poisťovňa. Celková výška poistného sa nemení. V programe sa zmení len parameter, ktorý určuje akým spôsobom sa prerozdelí suma odvodu zamestnávateľa - pre informatívny výpis odvodov zamestnávateľa na výplatnej páske.

 

Zmena parametru sa vykoná až pri výpočte miezd za september 2012.

Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov vo firme, do mesačného prehľadu pre DÚ sa údaje spočítajú, v prehľade v časti V. je tento zamestnanec uvedený len raz. 
Pri vytvorení časti V. mesačného prehľadu vo forme TXT súboru sa tento uloží do Vami zadaného adresára, podobne ako pri vytváraní XML súboru.

PRACOVNÁ ZMLUVA
V číselníku Pracovníci je doplnená tlač dokladov: PRACOVNÁ ZMLUVA, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a vyhlásenie na zdanenie príjmov. Tlač dokladov je prístupná cez panel nástrojov v číselníku pracovníkov - tlačítko "D".

Verzia 4.01, 10.september 2012

Pre vytvorenie prevodných príkazov pre homebanking/internetbanking je späť doplnený aj pôvodný formát - "formát pre SLSP".

Verzia 4.01, 09.august 2012
Pre vytvorenie prevodných príkazov pre homebanking/internetbanking bol "formát pre SLSP" nahradený aktuálnejším formátom "HB pre SLSP".

 

Verzia 4.01, 07.august 2012
V prípade, že sa Vám vo výpisoch nezobrazí celý panel nástrojov (je vpravo hore a nevidíte všetky tlačítka), zmeňte umiestnenie panelu nástrojov takto:
Kliknite pravým tlačítkom na obrazovke s výpisom a v menu vyberte voľbu "Konfigurácia". Na záložke Všeobecné v riadku "Umiestnenie panelu nástrojov" vyberte voľbu "Neukotvený". Kliknite na tlačítko "OK".  Podrobnejšie informácie o tlačovom manageri nájdete v menu Služby - Parametre prostredia - tlačítko "O externom manageri".

 

Verzia 4.01, júl 2012
Zmena sumy daňového bonusu od 01.07.2012
Od 1. júla 2012 sa zvyšuje daňový bonus na sumu 21,03 Eur. Prvýkrát sa táto suma uplatní pri zúčtovaní miezd za júl 2012. Zmena sumy daňového bonusu v parametroch programu sa vykoná po uzávierke za mesiac jún 2012, alebo pri prvom spustení novej verzie (ak aktuálny mesiac v programe je už júl 2012).

Externý tlačový manager
Do programu bol zakomponovaný externý tlačový manager. Ponúka užívateľom viac funkcií ako štandardný  generátor výstupných zostáv. Medzi nové funkcie patrí:

- prerušenie generovania výstupnej zostavy

- vyhľadávanie zadaného textu vo výstupnej zostave

- zobrazenie jednej, dvoch alebo štyroch strán naraz v okne prehliadača výstupnej zostavy

- zobrazenie náhľadov strán - miniatúr, s možnosťou kliknutím prejsť na vybranú stranu

- uloženie výstupnej zostavy vo formáte jpg, pdf, rtf, xml, html a mhtml priamo z prehliadača zostavy

- priame odoslanie výstupnej zostavy e-mailom v predvolenom formáte

- užívateľská konfigurácia tlačového managera

Na rozdiel od štandardného generátora tlačových zostáv, ktorý po spustení generoval len prvú stranu, externý tlačový manager vytvára celú tlačovú zostavu naraz. Je to časovo náročnejšie, hlavne pri rozsiahlych výpisoch, ale  pohyb po stránkach výstupnej zostavy je oveľa rýchlejší.

Po inštalácii novej verzie sa externý manager automaticky aktivuje. Ak Vám nebude vyhovovať, môžete ho vypnúť v menu Služby - Parametre prostredia. Tam nájdete aj podrobnejší popis funkcií a návod na ovládanie.

Verzia 4.00, 22.jún 2012

V mesačnom prehľade o zrazených preddavkoch na daň je doplnená možnosť vytvoriť časť V. vo forme txt súboru.  Txt súbor neslúži pre elektronické podanie výkazu, dáva sa ako príloha tlačeného prehľadu, ak to daňový úrad požaduje.

Verzia 4.00, 16.máj 2012

Zmena v registračnom liste fyzickej osoby

Pri RLFO - typ odhláška je od 22.05.2012 povinné uvádzať aj dátum vzniku poistenia. Program automaticky naplní túto položku pri odhláške vytváranej od 22.05.2012 (podľa systémového dátumu v počítači) alebo pri zániku poistenia po tomto dátume.

Verzia 3.99, 24.apríl 2012

Oprava vmesačnom prehľade pre DÚ -časť V. (zamestnanci položkovite). K chybe mohlo dôjsť len v prípade, ak časť V. mala viac ako 30 strán, t.j. pri tlači viac ako 120 zamestnancov. Chyba bola len pri tlači časti V., vytváranie súboru XML bolo v poriadku.

Verzia 3.99, 11.apríl 2012

Výpis "Potvrdenie o čistom príjme" je možné uložiť do súboru PDF,DOC,atď.

 

Verzia 3.99, 02.apríl 2012

Nový formát štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04

Za rok 2012 sa podáva tento výkaz v novej štruktúre. V súvislosti so zmenami pribudli v číselníku pracovníkov nové položky. Zamestnávatelia, ktorí tento výkaz neposielajú ich nemusia vyplňovať. Nové položky nájdete na záložke "Osobné údaje", v bloku označenom "Štatistické zisťovanie Trexima". Sú to tieto údaje:

-Kód pracovnej činnosti podľa novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. V pomocných číselníkoch pribudol nový číselník "Klasifikácia zamestnaní podľa SK ISCO-08", do ktorého si môžete nahrať kódy zamestnaní používané vo Vašej firme.

-Postihnutie
(kód pre zdravotné postihnutie, ak sa neuvedie, pri vytváraní výkazu sa autmaticky doplní kód 3 - bez postihnutia)

-Odbor vzdelania, vyplňuje len u zamestnancov, ktorí ukončili štúdium v roku 1991 a neskôr. Podrobnejšie informácie nájdete v metodickom manuáli, ktoré zamestnávateľom posielala Trexima. Ak máte pripojenie na internet, klinutím na tlačítko s otáznikom pri položke Odbor vzdelania sa sprístupní interaktívna pomôcka pre vyplnenie na www.trexima.sk. Vygenerovaný kód odboru vzdelania si pomocou kopírovania (Ctrl+C, Ctrl+V) prenesiete do položky Odbor vzdelania v údajoch pracovníka.

- Odmeňovaný podľa - uvedie sa zákon, podľa ktorého sú zamestnanci odmeňovaní. Ak položka nie je vyplnená, pri vytváraní výkazu sa doplní kód 1 - Zákonník práce.

- Pracovné miesto - uvádza sa u len zamestnancov, kde pracovný pomer vznikol alebo zanikol v danom štvrťroku.

- Názov pracovnej pozície sa preberá z položky "Funkcia".

Pri nahrávaní nového zamestnanca do číselníka pracovníkov sa po zadaní čísla pracovníka a strediska sprístupní tlačítko , ktoré umožňuje prevziať osobné údaje z už existujúceho čísla pracovníka. Túto funkciu môžete využiť napr. pri opakovanom pracovnom pomere, keď nahrávate zamestnanca pod novým osobným číslom.

Upravený vzhľad tabuliek

Boli vykonané zmeny týkajúce sa vzhľadu tabuliek, napr. aktívny riadok, na ktorom ste nastavený, je celý podfarbený, nie len aktuálny stĺpec, čiary oddeľujúce riadky a stĺpce sú jemnejšou farbou a pod.

 

Verzia 3.98, 28. február 2012

Ročné hlásenie pre DÚ - ak zamestnanec mal vyplatené zdaniteľné príjmy pod viacerými osobnými číslami (napr. viac dohôd počas roka, každá pod novým osobným číslom), do časti V. hlásenia sú príjmy zamestnanca  zosumarizované. Je v časti V. uvedený len raz.

Časť V. hlásenia je editovateľné, v nutných prípadoch je možné údaje v tlačive opravovať.

Aktualizované vytváranie  XML-súboru ročného hlásenia.

Časť V. Mesačného prehľadu pre daňový úrad je taktiež editovateľná.

Výpis "Odvody miezd" je možné exportovať do XLS súboru.

Tlač potvrdenia o prevzatí výplatnej pásky sa dá vytlačiť aj za skupinu stredísk.

Verzia 3.97, 15. február 2012

Bolo zavedené nové prístupové právo "Len dohodári - výpočet a tlač výplatných pások". Ak užívateľovi  priradíte toto právo, vo výpočte  bude môcť vypočítavať len mzdy s druhom pracovného pomeru D,B a X (dohodári), v číselníku pracovníkov bude takisto mať prístup len k dohodárom a vo výpisoch bude môcť len tlačiť výplatné pásky pre dohodárov. Ostatné výpisy nie. Súčasne s týmto právom je teda potrebné nastaviť aj práva: Výpočet, Číselníky a Výpisy.

 

Oprava v ročnom výkaze pre zúčtovanie zdravotného poistenia. K chybe mohlo dôjsť len v prípade, ak bol zamestnanec pod tým istým osobným číslom evidovaný časť roka najprv ako zamestnanec a následne ako dohodár.

 

Verzia 3.97, 9. február 2012

-Oprava v tlačive Ročného zúčtovania dane. V prípade ak mal zamestnanec príjmy aj od iných platiteľov, sumy v riadku 00a  - z toho sociálne poistenie a zdravotné poistenie obsahovali len sumy od zamestnávateľa, ktorý RZD robil. Súčet poistného bol správny (od všetkých zamestnávateľov), takisto aj samotný výpočet ročného zúčtovania.

-Pri  vytváraní súboru vo Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie na účely ročného zúčtovania bolo doplnené tlačítko "Vymazať zamestnanca z výkazu".

-Prevodný príkaz - Úprava vo vytváraní súborov pre homebanking - formát SKI pre HSBC Bank a ČSOB (v súvislosti so zmenou čísla bankového účtu pre DÚ na 16-miestne).


Verzia 3.96, 3.2.2012

 

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (pre DÚ)

Úprava XML súboru na základe posledných upresnení DR SR. Nový je aj PDF súbor (tlačivo) pre časť V. prehľadu. V predchádzajúcej verzii PDF- súboru mohla byť položka "sociálne poistenie" zarovnaná vľavo, nie vpravo.

Výkaz predddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 - úprava štruktúry.

Zmena sa týka elektronickej formy výkazu. U zamestnanca, ktorého pracovný pomer netrval celý rok, sa v mesiacoch, keď nebol zamestnancom, uvádzajú nuly. V predchádzajúcej verzii boli tieto položky nevyplnené. Že je to nutné uvádzať takto, sme sa dozvedeli až po spustení prijímania týchto výkazov v elektronických podateľniach zdravotných poisťovní - 2.februára 2012.

Verzia 3.96, 2.2.2012

Výkaz predddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011  - oprava

Oprava sa týka elektronickej formy výkazu. U zamestnanca, ktorého pracovný pomer netrval celý rok, sa  v mesiacoch, keď  nebol zamestnancom, uvádzajú nuly. V predchádzajúcej verzii boli tieto položky nevyplnené.

Verzia 3.95, január 2012

Zmena parametrov pre výpočet
Zmeny v parametroch pre výpočet, platné od 01.01.2012:
- minimálna mzda mesačná - 327,20 Eur, minimálna mzda hodinová - 1,88 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie - 2307,00 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné poistenie - 1153,50 Eur
- maximálny vymeriavací základ pre dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezerv.fondu solidarity - 3076,00 Eur
- nezdaniteľná časť základu dane - 303,72 Eur mesačne (3644,74 ročne)
Program Vám ponúkne automatickú zmenu parametrov po uzávierke za december 2011, alebo pri prvom spustení novej verzie, ak už máte aktuálny mesiac január 2012.

Dovolenka
Už od verzie 3.92 (september 2011) je v programe zapracovaná úprava výpočtu nároku na dovolenku, ktorý sa vykoná  pri ročnej uzávierke za december 2011. Vzhľadom na novelu Zákonníka práce (257/2011), nárok na vyššiu výmeru dovolenku bude mať zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dosiahne vek 33 rokov. Pre vyššiu výmeru dovolenky už nebude potrebné dokladovať 15 odpracovaných rokov. Platí od 01.01.2012. Ak ste uzávierku za december 2011 robili na verzii staršej ako 3.92, musíte nárok na dovolenku opraviť ručne. Týka sa to zamestnancov, ktorí dosiahli vek 33 rokov ale nemajú pre účely dovolenky odpracovaných 15 rokov.

V číselníku pracovníkov na záložke mzdové údaje je nová položka Krátenie dovolenky. Sem zadáte počet dní, o ktoré sa kráti nárok v prípadoch uvedený v § 109 Zákonníka práce. Údaj sa berie do úvahy pri výpočte zostatku dovolenky.

Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
MF SR zverejnilo nové tlačivo pre rok 2011 a aj nové tlačivo pre rok 2012. Potvrdenia za rok 2011 v starej verzii, ktoré ste už dali zamestnancom v priebehu roka, sú platné a môžu ich použiť pri ročnom zúčtovaní dane alebo pri podaní daňového priznania.  Zmena je v tom, že úhrn poistného je rozčlenený na zdravotné  a sociálne poistenie. Taktiež sú odstránené údaje o zrážkovej dani, pretože tá sa už v roku 2011 neuplatňovala.

Tlačivo pre rok 2012 obsahuje naviac informáciu o výškej príjmov vyplatených na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane. V tlačive vypadli údaje o zrážkovej dani, nové sú riadky 09a a 12a, upravené riadky 15 - 18.
Venujte pozornosť dátumu vykonania ročného zúčtovania. Tento slúži aj pre vyplnenie položky "Bolo vykonané ročné zúčtovanie" v novom prehľade, platnom pre rok 2012. Zúčtovanie dane je potrebné vykonať do 31.3.2012. Program Vám ponúka aktuálny systémový dátum.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
je možné vytlačiť priamo v programe. Môžete tlačiť žiadosť pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, ktorý trvá, alebo jednotlivo - po zadaní čísla pracovníka.

 

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (pre DÚ)  - mesačný
Pre rok 2012 platí nové tlačivo prehľadu. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa bude podávať mesačne, nie štvrťročne. O sumu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, ktorú zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov, bude možné požiadať len na konci štvrťroku. Okrem toho tento mesačný výkaz obsahuje aj časť V. - úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom za aktuálny mesiac. Tu sa položkovite uvádzajú všetci zamestnanci, ktorým bol v danom mesiaci vyplatený zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.  Je možné vytvoriť aj súbor XML pre elektronické podanie výkazu.

Hlásenie o vyúčtovaní dane
V tomto tlačive nedošlo pre rok 2011 k žiadnym zmenám.

Výkaz predddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 bude robiť zdravotná poisťovňa. Povinnosťou zamestnávateľa je do 28.02.2012 doručiť do zdravotnej poisťovne ročný výkaz poistného. Výkaz nájdete v menu Služby - Zdravotné poistenie - Ročný výkaz na účely RZZP za rok 2011. Zamestnávateľ, ktorý má max. dvoch zamestnancov, môže podať výkaz v papierovej forme, ostatní musia podať výkaz v elektronickej forme.

V tabuľke sa zobrazí zoznam všetkých zamestnancov, ktorí boli v priebehu roka povinní platiť zdravotné poistenie. Aj tí, ktorí už ukončili pracovný pomer. Doporučujeme skontrolovať a prípadne opraviť doby poistenia každého zamestnanca v roku 2011.  Sú to položky "Obdobie trvania zamestnania". Uvádzajú sa doby, kedy bol považovaný za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení.  Program tieto údaje preberá z údajov o začiatku a skončení pracovného pomeru a z číselníka prerušení poistenia.  Pri pohybe po riadkoch tabuľky sa v dolnej časti formulára akutualizujú údaje o dobách trvania. Tieto údaje môžete opravovať - tlačítko "Opraviť doby trvania poistenia". Možné sporné prípady program označí červeným písmom, tieto treba určite skontrolovať.

Pri stanovení dôb trvania poistenia program berie do úvahy nasledovné skutočnosti:

V roku 2011 za zamestnanca nebol považovaný zamestnanec počas týchto období:
- zamestnanec na rodičovskej dovolenke
- zamestnec na neplatenom voľne a absencii
Za tieto obdobia sa v roku 2011 oznamovalo ukončenie poistenia a nový začiatok  (po skončení prerušenia). V období od 01.01. do 30.04.2011 len v prípade, ak danom mesiaci nemal žiadny príjem a ani nepoberal nemocenské, ošetrovné alebo materské.
Napr. neplatené voľno 15.04. sa neoznamovalo vôbec, nebolo to prerušenie poistenia, ak zamestnanec mal v danom mesiaci príjem. Ale neplatené voľno 15.05. sa oznamovalo ako ukončenie poistenia 14.05. a nový začiatok poistenia 16.05. Dňa 15.05. bol zamestnanec samoplatiteľom.

Zamestnanec s nepravidelným príjmom (konateľ a pod.) sa  prihlasoval na poistenie v mesiaci, v ktorom poberal odmenu. Od 01.10. sa takýto zamestnanec prihlasoval na posledný deň v mesiaci. To isté platilo aj pre zamestnanca, ktorému bol vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru alebo počas prerušenia poistenia (počas rodičovskej dovolenky).

Zamestnanec, ktorý mal u zamestnávateľa viac pracovných pomerov súčasne alebo viac pracovných pomerov v priebehu roka, je vo výkaze uvedený len raz, so sumárnymi údajmi.

Po prípadnej oprave dôb poistenia doporučujeme vytlačiť pre Vašu potrebu "Kontrolný opis". Urobte tak pred vytvorením výkazu v elektronickej forme resp. vytlačením výkazu (max. dvaja zamestnanci).

Názov súboru ročného výkazu v elektronickej forme je  N5802011, resp. O5802011 pri opravnom výkaze.

Potvrdenie o príjme v prípade práceneschopnosti
Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje zamestnávateľov, že ak ich zamestnancovi vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (napr. vznik dočasnej pracovnej neschopnosti) po 31. decembri 2011, nebude vyžadovať potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku a pri posudzovaní nároku na nemocenskú dávku zamestnanca bude vychádzať z informácií evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Zmeny v platení dane
V súvislosti so zmenami v platení dane je potrebné v číselníku "Poisťovne a DÚ" zmeniť v položke Daňový úrad nasledovné údaje:
- Číslo účtu: 500259XXXXXXXXXX - kde XXXXXXXXXX je Vaše základné číslo účtu, ktoré Vám pridelil Daňový úrad. (500259  je predčíslie označujúce daň z príjmov zo závislej činnosti.)
- Variabilný symbol: 1100MMRRRR  (1100 = preddavok na daň, MMRRRR = mesiac a rok za ktorý sa preddavok platí.)

Výpisy
Vo výpisoch "Nevyčerpaná dovolenka v Eur" a "Dovolenka z min.r. čerpaná v aktuálnom mesiaci" boli pridané údaje Odvod zamestnávateľa a Spolu (suma náhrady za dovolenku + odvod zamestnávateľa).

 

ZMENY V STARŠÍCH ROKOCH NÁJDETE V SAMOSTATNÝCH ČLÁNKOCH NA STRÁNKE: http://tpsoft.sk/category/programy/mzdy-pre-windows .